Järnvägar

Aagesen, Aage.
Geografiske studier over jernbanerne i Danmark. Summary in English. København, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1949. 8:o. 240 s., (1) utv. karta + erratalapp. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag illustrerat nött och solkigt skyddsomslag. Ouppskuren. Med biblioteksstämplar och utgallringsdito. #14776     225
Med 83 illustrationer i texten.
Innehåll: Geografiske forholds indflydelse paa anlæg og drift af jernbaner med særligt henblik paa danske forhold; Udviklingen af Danmarks jernbanenet; Jernbanernes geografiske virkninger i Danmark; De danske jernbanetransporters geografi; Danmarks jernbaner som oplands- og baglandsbestemmende faktorer; Jernbanernes forhold til andre trafikmidler, geografisk belyst; Jernbanelignende skinneveje; Summary; Fortegnelse over figurer og tabeller; Utrykte kilder; Statistik og periodiske publikationer; Litteratur; Efterskrift.
Det Kongelige danske geografiske selskab. Kulturgeografiske skrifter Bd. 5.

[Adelsköld, Claes Adolf (1824-1907)].
Utlåtande öfver föreslagen jernväg emellan Filipstad och Norum af Cl. Adelsköld. Stockholm, Joh. Beckman, 1865. 8:o. 8 s. Vikmärken. Några lagerfläckar i övre marginalen. #13945        550
Adelsköld, Claes Adolf (1824-1907). Student i Lund 11 mars 1842. Idkade från år 1847 praktisk ingenjörsverksamhet, särskilt vid järnvägsanläggningar; Sommaren 1847 tjänstgjorde han som biträde åt kaptenen i flottans mekaniska kår K. E. Norström vid vägutstakning i norra delen av landskapet, och genom honom bands han kort, därefter vid de järnvägsföretetag, som vid denna tid planerades i Värmland. Adelsköld var sålunda den, som (5 maj 1849) kom att taga det första spadtaget på den första svenska järnvägen, den lilla Frykstabanan mellan sjön Fryken och Klarälven. Följande år började hans självständiga verksamhet som järnvägsbyggare, vid Kristinehamn—Sjöändans järnväg, och det dröjde därefter ej länge, innan han blev »ensam järnvägskung» i Värmland. Företog åtskilliga studieresor till utlandet; major i väg- och vattenbyggnadskåren 25 apr. 1862; chef i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 22 aug. 1865; var från år 1865 statens ombud i Hjälmare kanal- och slussverks direktion samt från 1892 tillika ordförande däri; erhöll avsked från chefsbefattningen 22 jan. 1875; var därefter bosatt på den 1876 återförvärvade familjeegendomen Nolhaga samt i Stockholm. Gift 1:o 1852 med Amalia Josefina Florman (1824-1859), 2:o 1861 med Sara Gustava Brolin (1844- ).

S:a arbete. Lätt solkig med några enstaka ljusa lagerfläckar. #14066         550

Agardh, Carl Adolph (1785-1859).
Skall Sverige hafva Jernbanor eller icke? Stockholm, W. F. Dalman, 1848. 8:o. 30 s. Trådhäftad i det gröna tryckta pappersomslaget. Delvis ouppskuren. #13997       800
Denna uppsats utgöres av några till Dagligt Allehanda insända artiklar, införda uti N:s 14, 19, 27, 38 och 45.
Agardh, Carl Adolph (1785-1859). Student i Lund 5 okt. 1799. Företog studieresor genom Danmark, norra Tyskland och Polen till Berlin 1809, till Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Italien 1821, 1827 och 1833. Docent i matematik 6 febr. 1807, professor i botanik och praktisk ekonomi i Lund 9 sept. 1812. Prästvigd 6 mars 1816; erhöll s. d. Sankt Peders klosters och Nöbbelövs pastorat som prebende. Rektor för Lunds universitet 1819-20. Biskop i Karlstad 21 mars 1835.
I sin märkliga »Statsekonomisk statistik öfver Sverige» (1852-1863), inledd med tvenne översikter av svenska folkets öden och av Sveriges land, ville han giva en bild ej blott av vad Sverige varit och var utan ock av vad det kunde och borde bliva med tillvaratagande av sina rika naturliga tillgångar. Grundprincipen för A. är människans bundenhet vid jorden, »nationalitetens» beroende av »landets fysiska förhållanden, som naturen stiftat och gjort oföränderliga».
Härav härleder sig hans starka betonande av vattenkommunikationernas betydelse — han betraktar järnvägarna snarast som ett komplement till vattenvägarna, mindre som självständiga kommunikationsleder —, härav också den vikt, han tillmäter skogarna, »emedan Sverige är ett bergland och måste så i evighet förbliva».

[AGEVE] Frostberg, John m.fl.
AGEVE 50 år 1933-1983. En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri av betydande storlek. Text: John Frostberg, Design: Lars Olov Karlsson, Foto: Björn Enström m. fl. Helsingborg, Schmidts, [c1983]. 8:o. 144 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. Lätt nött rygg. #12568       225
Innehåll: AB Gävle Vagnverkstads föregångare; AB Gävle Vagnverkstad. Första skedet; AB Gävle Vagnverkstad. De första 25 åren; Det moderna AGEVE börjar ta form; Andra 25-årsperioden; AGEVE och framtiden.

Aghult, Kjell.
Svartåbanan. Nora bergslags veteran-jernväg. [Omsl.-titel]. Utan ort och år [ca 1983]. A4. 7 bl. Klammerhäftad stencilerat kompendium med blått pappersomslag. #14661       120

[AGJ]
15 år med järnväg som hobby - en bildberättelse om Anten-Gräfsnäs järnväg 1965-1980, sammanställd av Stig Lundin. Stockholm, AB Sigma-tryckeriet, 1980. Tvär 8:o. 111, (1) s. Rikt illustrerad med 236 fotografier. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. #14518      125
Jernvägsnytts skriftserie nr 6.
Henriksson P146.

[AKJ]
P. M. med anledning af de hos Rikets Ständer väckta motioner om anslag af Statsmedel såsom bidrag till fullbordande af jernvägen mellan Arboga och Köping. [Omsl.]. Örebro, Länstidningens tryckeri, 1866. Folio. (4) s. #13980     600
Larsson & Hasslev 6484.

Allander, Allan.
Drifttjänsten. Första delen. [... Andra delen]. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 1918. 8:o. (4), 192, (4) s. Förlagets blå klotband med vitt titeltryck på rygg och främre pärm. 2 volymer. #14746      Såld
De opaginerade sidorna utgörs av annonser.
Innehåll: Del I: Inledning (Begreppsförklaringar, ämnets omfattning; Allmän historik; Grundläggande författningar; Organisation och myndigheter); Översikt av drifttjänstens förhållande till övrig tjänst och dess olika grenar (Inledning; Beröringspunkter med den bantekniska tjänsten; Beröringspunkter med den maskintekniska tjänsten; Beröringspunkter med vagn- och transport tjänsten; Personalen; Den egentliga drifttjänstens olika grenar och för densamma gällande föreskrifter); Signaler (Inledande historik; Allmänna bestämmelser; Signaler med elektriska ringverk; Signaler med stationsklocka; Handsignaler, som ej äro uteslutande växlingssignaler; Ljudsignaler med pipa eller horn, som ej äro uteslutande växlingssignaler; Stativsignaler; Mastsignaler; För- och känningssignaler; Knallsignaler; Växel- och spårspärrsignaler; Vattenkransignaler; Vimpelsignaler; Signaler till kännetecknande av tåg; Signaler, innefattande meddelanden från tåg; Signaler på enstaka fordon; Signaler med vissla å lokomotiv; Signaler med ringklocka å lokomotiv; Växlingssignaler; Signaler mellan personalen inbördes; Signaler med särskild eller lokal betydelse); Tågrörelsens anordnande och ledande (Inledning; Allmänna förhållanden; Begreppsförklaringar; Allmänna bestämmelser om ledning och tillsyn av tågrörelsen; Säkerställande av ordningsföljd och avstånd mellan tåg; Växlars handhavande; Fasta signalinrättningars handhavande; Tågvägsinspektion; Tågs avgång, ankomst och genomfart). Del II: Tågbildning (Inledning; Tågstorlek; Sammansättning; Bromskraft; Utrustning); Tjänsten å tåg (Tågs bemanning; Tågpersonalens ställning och allmänna åligganden; Bromsning; Tåghastighet; Tågs förhållande till signaler; Tågs framförande); Växling (Linjen ej i vanligt skick; Oregelmässigheter i fråga om huvudsignaler; Avvikelser från den vanliga farriktningen å dubbelspårig bansträcka; Avvikande tågexpediering vid station; Tillfälligt anordnande och inställande av tåg samt tillfälliga rörelser med järnvägsfordon på linjen; Undantagsfall i fråga om avståndet mellan tågen och tåganmälan; Tågföljdsändringar; Oregelmässigheter vid tågs gång; Olyckshändelser m.m.; Oförutsedda fall).
Populära handböcker för järnvägsmän VIII.

[Allers]
Järnvägen genom 100 år. En skildring av ånghästens segertåg genom världen och några drag ur järnvägens historia. [Utg. av] Bokförlaget Rediviva. Stockholm, Eurographic AB, 1974. 8:o. 47, (1) s. Klammerhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. #14846      45
Allers familj-journals handbok 1927.

[Allers]
Järnvägen genom 100 år. En skildring av ånghästens segertåg genom världen och några drag ur järnvägens historia. Hälsingborg, Allers Familje-journals Tryckeri-AB, 1927. 48 s. Klammerhäftad. Nött ex. med några revor och riss i det sköra pappret. Bakre omslag med matematisk uträkning, gjord med kulspetspenna i marginalen. Med Ingeborg Kjerséns namnteckning. #14029       45
Tryckt på dagstidningspapper.
Allers familj-journals 28:de handbok. Bilaga till: Allers familj-journal. 1927, n:r 14.

[Alrenius, Carl-Axel (red.)].
Våra järnvägar. En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Södertälje, Wiking, 1969. 4:o. 78, (1) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14517       200
Innehåll: Järnvägsnätet växer fram; Ångloksepoken; Eldriften; Motorloken och motorvagnarna; Personvagnarna; Godsvagnarna; SJ som skeppsredare; SJ som bussföretag; Vissa uppgifter om lok och tågfärjor.

Alskogius, R.
Nyaste jernvägs- och res-karta öfver Sverige upptagande alla jernvägsstationer, landsvägar, de flesta bruk samt Norges jernvägar. Med alfabetisk förteckning öfver jernvägsstationerna i landet, med hänvisningar till landskap, län och de olika banorna samt med avståndet mellan stationerna i 10:dels mil. Efter officiela uppgifter utarbetad. Stockholm, Central-tryckeriet, u.å. 1 utvikbar karta. Förlagets röda klotryggband med det tryckta omslagspappret använt som pärmpapper. Nött rygg, spruckna falsar, solkigt och fläckiga pärmar. Ett litet hål i främre pärmen. De yttre hörnen skadade. Kartan uppfordrad på lärft, lagerfläckad och nött, men hel. #14826        300
3 varianter av denna karta fanns att köpa, hopvikt i pärmar (2 kr 25 öre), uppfordrad på lärft och hopvikt i pärmar (3 kr) samt i klotband (4 kr). Som vanligt saknas den alfabetiska förteckningen.

Ander, Staffan.
Transsibiriska järnvägen. [Sju dygns tågresa mellan Moskva och Stilla havet]. Karlstad, Värmlandstryck, 1976. Tvär 8:o. 56 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade gula pappersband. #12324       75
En 9297 kilometer lång resa mellan Moskva och Vladivostok, på världens längsta järnväg.

Ander, Staffan.
Transsibiriska järnvägen. [Sju dygns tågresa mellan Moskva och Stilla havet]. Karlstad, Värmlandstryck, 1976. Tvär 8:o. 56 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade gula pappersband. Solblekt rygg, bakre pärm med spår efter borttagen prislapp. Rygghuvud & -fot samt hörn tejpförstärkta (i förebyggande syfte). #14852        50
En 9297 kilometer lång resa mellan Moskva och Vladivostok, på världens längsta järnväg.

[Anderberg, Aug.].
Är eller skall koncession till jernvägsanläggning blifva monopol till uteslutande af annan sådan och till förryckande af allmänna samfärdseln? Aftryck ur tidningen "Korrespondenten från Landskrona" för den 4 september 1875. [Undert. C.]. Landskrona, H. F. Österbergs boktryckeri, 1875. 8:o. 14 s., (1 blankt bl.). Trådhäftad. Rättelse med bläckpenna på s. 6. #13993       800

[Andersson, Torsten et al.].
Järnvägen i Båstad 100 år. [Omsl.]. Laholm, Trydells, 1985. Tvär 8.o. s. 3-34. Rikt illustrerad. Klammerhäftad i styvt fotoillustrerat pappersomslag. #12335       150
Tryckt i 1000 ex.
Föreningen Gamla Båstad nr 2.

Ankarberg, Carl-Henrik.
Södra Lidingöbanan. Malmö, Stenvalls Förlag, 1986. 8:o. 252 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. #12338      
Såld
Innehåll: Bebyggelse och kommunikationer på södra Lidingö; Södra Lidingö planeras och byggs; Banan förlängs och får ökat trafikunderlag; Brobygge, världskrig och vagnhallsbrand; Vidlyftiga planer blir till nedläggningshot och slutligen upprustning; Några förgrundsgestalter i banans historia; Rullande materiel; Busstrafik.

[AOJ]
Anneberg-Ormaryds järnväg. En svensk enskild liten järnvägs historia, skildrad av Willy Gustafsson och Lennart Welander. [Utg. av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg]. Eksjö, Eifels, 1977. 8:o. 96 s., vi + (2) utv. planscher. Rikt ill. Trådhäftad. #12615       250
Innehåll: Förteckning över lokomotiv och vagnar vid AOJ; Dimensionstabell för AOJ rullande materiel; Norra Solberga socken; Industrin växer fram (Anneberga Tändsticksfabrik, Transporter med oxforor eller hästar, En järnväg kommer till); Aneberga-Ormaryds Järnväg (Teknisk data, Linjens sträckning och närmaste omgivning, Stationen i Smålands Anneberg, Ormaryds station, Hållplatserna Bokdungen och Muntarp-Kärr); Rullande materiel (Ånglokomotiv, Motordressinen, Personvagnar, Godsvagnar); Järnvägsdriften (Tåg och tidtabeller, Aspvirke meste passageraren, Något om underhållsarbetet vid AOJ, Männen bakom - personalen vid AOJ, Taxa frakter och gods); Släthults Bokdunge; Nykterhetsfesten i Bokdungen; ‘Alldeles Oduglig Järnväg’; Järnvägens sista tid; Järnvägen efter nedläggandet; Järnvägsbygge som inte blev av; Bygdens postanstalter; Bilaga 1. Marklösen; Bilaga 2. Inventarium; Källförteckning.

Aronsson, Peter & Johansson, Lennart (red.).
Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering. [Utg. i samarbet mellan Sveriges Järnvägsmuseum, Växjö universitet och Frank Stenvalls Förlag]. Trelleborg, Berlings Skogs AB, 1999. 8:o. 166 s. Illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. Nyskick. #12345      150
Svensk och dansk text.
Innehåll: Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning, av Peter Aronsson; Stationsbyen. Smeltedigel eller segregation? - et essay over bogen: Stationsbyens samfund. Folk og foreninger i Grindsted 1880-1949, av Sidsel Eriksen; Stationsbyerne og det moderne samfunds gennembrud på landet, av Henrik Zip Sane; Stationsamhällena Hovmantorp och Lessebo, var de ‘stationssamhällen’?, av Kenneth Strömberg; Stationssamhällets skötsamhet. Om nykterhet som symbol och kulturell markering i sekelskiftets Alvesta, av Lennart Johansson; I nya och gamla spår! Mötet mellan modernitet och tradition i två stationssamhällen speglat genom två tidningar, av Per-Olof Andersson; Stationssamhället och varudistributionen, av Fredrik Sandgren; Sparbankerna och finansieringen av expansiva stationssamhällen, av Tom Petersson; Att skapa ordning och reda. Administrativa förändringar på landsbygden omkring 1870-1940, av Patric Svensson; Noter.
Acta Wexionensia. Serie 1, Humaniora, nr 2.

[ASEA].
Västra stambanans elektrifiering. Beskrivning utgiven av ASEA, Västerås. Västerås, Västmanlands Allehandas A.-B:s Tryckeri, 1926. 4:o. 81 s. Förlagets rotmarmorerade skinnband, fem markerade bind, förgylld dekor (ram samt elektriskt lok), helt guldsnitt och marmorerade för- och eftersättsblad med ASEA:s logo (solkorset). Lätt solblekt rygg, några enstaka små nötningar på pärmarna. Löst bifogat är ett brev till 1:e byrådirektör K.E. Nylander med förhoppning att den översända boken skall vara av intresse. Brevet är undertecknat av JS Edström (på ASEA Direktionens brevpapper) och daterat Västerås 28 juni 1926. #14234        1250
Innehåll: Kraftverken, Omformarestationerna, Ledningsanläggningen, Rullande materiel, Svagströmsstörningar.
Bibliofilupplaga tryckt på konsttryckpapper i 100 numrerade ex, varav detta är nr 45.

Backhoff, A. E. T.
Karta öfver Kanal-vägen mellan Stockholm och Göteborg. Med teckningar öfver de märkligare ställena samt text på svenska, tyska, franska och engelska språken. Stockholm, P. A. Norstedt, 1873. (3), 40 s., 6 utvikbara kartor i färg. Förlagets röda klotryggband med tryckt illustrerat pärmpapper. Handskriven titel på ryggen. Pärmarna lätt skavda och solkiga. För- och eftersättspappret sprucket i falsarna.
#14550
       550
Pärmpappret och kartorna i snällpresstryck av A.L. Norman, Stockholm.
Kartorna omfattar: Stockholm-Södertelge (med 2 vinjetter); Södertelge-Arkö; Arkö-Motala (med 5 vinjetter); Motala-Sjötorp (med 2 vinjetter); Sjötorp-Venersborg (med 1 vinjett); Venersborg-Göteborg (med 4 vinjetter).

Backhoff, Edv.
Norra Sverige upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar och Skjutsstationer med afstånden utsatta i tiondels mil, skjutslega, postanstalter och bruk m.m. Efter nyaste officiella källor utarbetad af Edv. Backhoff. Fjerde tillökta upplagan. Sthlm, A. L. Normans Boktr., u.å. 1 blad (56x69 cm). Förlagets blå klotryggband med tryckt pärmpapper. Pärmarna något fläckiga. ‘Förteckning öfver ...’ med två revor vilka båda berör texten, dock utan textförlust. Med Hjalmar Forsberg’s namnteckning på främre pärmens insida. #14044         500
Fanns att köpa i fyra olika tillstånd, Hopvikt (1,25), Kartonnerad (1,50), Uppfodrad på lärft (2,50) samt Väggkarta uppfodrad på lärft med rullar (3,25).
‘Förteckning öfver Gästgifvaregårdar’ inklistrad på främre pärmens insida (4 s.).

[Bager, Harry (1886-1961)].
Om bränsleekonomi vid järnvägsdrift av H. Bager. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, Tryckeri Göta, 1940. 8:o. 63 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen ojämnt solbränt omslag med litet marginalriss och lätt nött rygg. Författardedikation till ‘Presidenten m.m. Nils Quensel’. #14738       175
Första upplagan utkom 1920.
Bager, Harry (1886-1961), överinspektör vid SJ.

[BAJ]
Borås-Alfvesta jernvägsaktiebolag. Styrelsens och revisorernas berättelse för förvaltningsåret 1900. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1901. 13 s., (1) blankt bl. Klammerhäftad. #12423        125

[BAJ]
Borås-Alfvesta järnväg. Tillägg till tjänstgöringstidtabell n:o 36-20 och 37-21 gällande den 29 och 30 sept. samt 1 okt. 1912. Göteborg, Aktiebolaget Götatryckeriet, 1912. 18 s. Klammerhäftad. #12267      400
Bilagt är ’Tjänstgöringsorder för Lokförare: C. Linnman, Lokeldare: F. Persson ...’ kopia på genomslagspost, stämplad Borås-Alfvesta-Järnväg, Maskiningenjören. ‘Den stora vestgötamanövern 1912’ skrivet med blyerts på titelbladet.

Baker, George H.
Fireman’s Preparatory Instruction. Part Three. Economical Boiler-Feeding, Firing with Anthracite Coal, Firing with Oil Fuel. New York, The Railway Educational Association, 1927. 8:o. (5), 81-145 pp., (2) folded charts, (1) plate. Publishers printed wrappers. Some foxing. #14740   200

Baker, George H.
Fireman’s Preparatory Instruction. Part Two. Firing with Bituminous Coal. New York, The Railway Educational Association, 1927. 8:o. 78 pp., (9) plates (2 folded). Publishers printed stiff wrappers. Worn spine. #14739    200

Barnevik, Percy.
Sverige behöver en ny transportpolitik [samt: Kan järnvägen konkurrera]. [Utg. av] Asea Traction. U.o., [1987]. 8:o. 19, (1) inkl. omsl. Klammerhäftad. #14664     75
Artiklarna har tidigare varit publicerade i Dagens Nyheter 5 och 6 februari 1987.

Barnevik, Percy & Svanholm, Olof.
The Challenges for Rail Transportation in the 1990’s. [Utg. av] Asea Brown Boveri. [Omslagstitel]. Västerås, Västra Aros, 1990. A5. (20) s. Illustrerad. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag.
#14662      125
Två tal från ett internationellt presseminarium, hållet i London 6 oktober 1989. ‘The Challenges for Rail Transportation in the 1990’s (av Percy Barnevik, President & CEO) samt ‘The Demands and Solutions (av Bert-Olof Svanholm, Executive Vice President).

[Barnholdt, C. (utg.)].
Vad kostar biljetten ? Prislista för resa å järnväg från Göteborg till 1000 stationer i Sverige. Gällande fr.o.m. 1 april 1925. [Omsl.]. Katrineholm, Br. Holmbergs Tr., 1925. 16:o. 44 s. inkl. omsl.
Klammerhäftad Nött och solkigt omslag, klamrarna rostiga. #13991        400
Alfabetiskt uppställd, med stationer från Abisko - Öxnered. Priserna avser resa i tredje klass. Även uppgift om resväg m.m.

[Bergslagsbanan]
Jernväg från Stockholm till bergslagen norr om Mälaren. Stockholm, Isaac Marcus, 1869. 8:o. 37 s., (1) utv. karta., (1) blankt bl.; Bunden i det typiska pappersryggbandet från Trolleholm, med grönt marmorerat pärmpapper och handskriven titeletikett ‘Bergslagsbanan 1869-1871’. Nött och delvis skadad rygg. Första arbetet med antydan till lagerfläckar i yttre marginalen. Carl Trolle Bondes monogramstämpel på titeletiketten. #14225       2000
5 arbeten sammanbundna i 1 volym.
Larsson & Hasslev 6498. Wingborg D9146.
[bunden med:]
[Granlund, Viktor Gottfrid]. Om den s.k. "Bergslagsbanan". Stockholm, Isaac Marcus, 1871. 8:o. 20 s.
Larsson & Hasslev 6523.
[bunden med:]
Bergslags-banan. Stockholm, A. L. Norman, 1871. 8:o. 22 s., (1) blankt bl.
Larsson & Hasslev 6468.
[bunden med:]
Bolagsordning för Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägs-Aktie-bolag. Af Kongl. Maj:t fastställd den 14 Februari 1871. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1871. 8:o. (18) s.
[bunden med:]
Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägs-Aktiebolags interimsstyrelses und. skrifvelse till Kongl. Maj:t den 13 Februari 1871. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1871. 8:o. (10) s.
Angående anläggandet av en järnväg från norra stambanan över Almarestäk och Västerås till Köping med utgrening i trakten av Sevalla till Norbergs järnväg.

[Bihang].
Bihang till jernvägs-undersöknings-kommittéens underdåniga utlåtande af den 25 oktober 1859. Stockholm, Joh. Beckman, 1859. 4:o. 119 s., (1) utvikbar tabell. Trådhäftad med gul aningen nött pappersryggremsa. Lagerfläckad, framförallt de första 10 samt de sista 20 sidorna. Sista två läggen (16 s.) tryckta på mer trähaltigt papper varför de har mörknat betydligt mer än resten av arbetet. Titelbladet solkigt och något ojämnt solbränt. Sista sidan med två mindre riss. Hundöron förekommer.
#14874      950
Innehåll: Uppgift å folkmängden omkring jernvägs-linierne; Tabell öfver folkmängdens procentiska tillväxt under 25 år, från och med 1831 till och med 1855; Sammandrag af uppgifter rörande landtbruket; Tabell öfver arealen af den fasta marken och odlade jorden förhållande till folkmängden samt öfver spannmålsproduktionens förhållande till konsumtionen; Sammandrag af uppgifter rörande skogstillgångarne; Sammandrag af uppgifter rörande bergsbruk, fabriker och binäringar; Tabell öfver jerntillverkningen; Sammandrag [av järntillverkningen]; Sammandrag öfver i medeltal åren 1855-1857 vågfördt stång- och manufakturjern; Tabell öfver det antal personer, hvilkas årliga konsumtion af vissa utländska förnödenhetsvaror nedanstående stapelstäders medelimport af samma varor under åren 1855-1857 kan anses hafva ungefärligen motsvarat; Sammandrag för år 1857 öfver antal handlande i städerne och på landet jemte den bevillning, hvartill de blifvit taxerade, samt antalet invånare för hvarje handlande; Sammandrag af uppgifter rörande beloppet af forlöner för varutransporter med dragare per centner emellan nedanstående platser; Sammandrag af uppgifter rörande transportkostnader i medeltal åren 1855-1857 för vissa varor i nedanstående rigtningar; Sammandrag rörande trafik å nedanstående kommunikations-linier; Förteckning öfver förslag till bibanor och andra kommunikations-förbättringar, som blifvit framställda vid de af kommittéen i landsorten hållne sammanträden.

[BJ]
Bergslags-banan. Stockholm, A. L. Norman, 1871. 8:o. 22 s., (1) blankt bl. Trådhäftad i gråblått tryckt pappersomslag. Främre omslag med mindre reva. Bakre omslag med vikmärke. #14035    850
Larsson & Hasslev 6468.

[BJ] Ahlberg, Vincent.
Bergslagernas järnvägsaktiebolag 1872-1922. Historik II. På uppdrag av bolagets styrelse utarbetad. Göteborg, A.-B. John Antonsons Boktryckeri, 1923. 8:o. 495 s. Rikt illustrerad. Förlagets pappersband med tryckt skyddsomslag. Nyskick! #14365      800
Innehåll: Allmän översikt; Järnvägens tillkomst; Organisation; Anslutning till trafikförvaltningen; Anslutning till föreningar; Bolagets intresse för tillkomsten av anslutningsbanor; Bana och byggnader; Rullande materiell; Statskontroll; Trafikens utveckling; Ekonomi; Personalförhållanden; Befolkningsförhållanden i de av Bergslagsbanan genomlupna kommunerna; Innehavare av vissa befälsposter vid färdiga banan.
Bördh 1974. Wingborg D9131.

S:a arbete.  Senare brunt klotband med del av häftesomslaget inlagt i främre pärm. Ryggtitel i guld. #14807     600
Extra försättsblad med texten: Till erinran om bolagets 50-åriga verksamhet överlämnas härmed till ‘Stationskarlsförmannen C.H. Pettersson’ denna historik . Göteborg i december 1923. Bergslagernas Järnvägsaktiebolag. ‘Gustaf Roman, Axel Norrby’.

S:a arbete.  Förlagets pappersband. Skadad ryggfot. Främre pärm och rygg med gamla fuktfläckar, ganska solkiga pärmar. Två lossade sidor intejpade ! Främre och bakre inre falsar skadade. Rygghuvud stötskadat. Bör renoveras ! #14065       250
Extra försättsblad med texten: Till erinran om bolagets 50-åriga verksamhet överlämnas härmed till ‘Lokomotivputsaren J. G. Björén’ denna historik . Göteborg i december 1923. Bergslagernas Järnvägsaktiebolag. ‘Gustaf Roman, Axel Norrby’.

[BJ] [Berg, Wilhelm (1839-1915)].
Bergslagernas Jernvägsaktiebolag 1872-1899. Historik utarbetad på uppdrag av bolagets styrelse. Göteborg, D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1900. 8:o. (1), iv, (1) s., s. 9-202, (4) pl.-bl. + bilagor. Brunt privatbundet (ca 1990-tal) halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Främre omslaget förstärkt i inre marginalen, båda omslagen med tejplagningar. Titelbladet med reva i inre marginalen. Namnteckning på titelbladet ‘Olof Jonasson’. #14363     2200
Bilagorna omfattar 12 kolorerade kartor, 1 utvikbar (terräng)’profil över Bergslagernas jernvägar’ från Falun - Göteborg, samt 1 utvikbar karta över ‘Sveriges Jernvägar’ i skala 1:2 milj.
Innehåll: Inledning (Falun-Krossekärrsbanan, Koncession för järnväg från Falun till Göteborg, med bibanor); Styrelse (Sekreterare, Revisorer); Pänningars anskaffande (Aktieteckning, Statslån, 5-% obligationslånet af 1874, 4-% obligationslånet af 1891, 4-% obligationslånet af 1898, Tillfälliga mindre lån); Järnvägsbyggnaden (Byggnadschef och Verkställande Direktör, Organisation, Riktning af hufvudlinien Falun-Göteborg, Tuna-Hästbergslinien, Kopparslagarhyttelinien, Tvister med Frövi-Ludvikabanan, Norums-linien, Mölnbacka-linien, Molkom-linien, Edsvalla-linien, Billingsfors-linien, Kila-linien, Näs-linien, Bohus-linien, Västgöta-linien, Bibanor, Torrvarpen-Kortfors, Bredsjö-Jernboås-Nora, Torrvarpsund-Elfvestorp-Stadra-Nora, Domnarfvet-Insjön, Herrhult-Yngen, Deje-Munkfors, Daglösen-Filipstad, Deje-Mon, Expropriation, Afgäld, Grustag, Broar och viadukter, Öfverbyggnaden, Sliprar, Räler, Rörlig materiel, Reparationsverkstaden i Åmal, Stängsel, Stationer och mötesplatser, Utfördt arbete under byggnadstiden, Läkare och sjukvård, Byggnads- och anläggningskostnad, Järnvägarnes öppnande för trafik, Lagfart och inteckningar); Färdiga banan (Förvaltningens omorganisation, Verkställande Direktör, Byråafdelningen: 1:ste Kamrerare, 2:dre Kamrerare, Kassör, Byråassistent, Statistiker, Bokhållare, Banafdelningen: Bandirektör, Bandirektörsexpeditionen, Baningeniör, Trafikafdelningen: Trafikdirektör, Trafikdirektörsexpeditionen, Kontrollkontoret, Telegrafinspektor, Trafikdirektörsassistenter, Stationsföreståndare, Maskinafdelningen: Maskindirektör, Milkontroll, Maskiningeniör, Lokomotivmästare, Verkstadskamrer, Förrådsförvaltare, Läkare, Föreningsstationer: Falun, Borlänge, B:s Hörken, Bredsjö, Grythyttehed, Herrhult, Filipstad, Kil, Mellerud, Öxnered, Trollhättan, Olskroken, B:s Göteborg, Hoteller och restaurationer, Brandförsäkring, Belysning, Försäljning af tidningar, böcker m.m., Annonsering på järnvägens stationshus och byggnader, Skyltning å täckta godsvagnar, Poststationer och postbefordran, Nattåg Göteborg-Mellerud, Telegrafen, Trafiken: Samtrafik, Personbefordran, Godsbefordran, Trafiken i dess helhet, Rörlig materiel, Tågrubbningar och olyckshändelser, Bolagets rörelse i sin helhet); Åtgärder till gagn för personalen (a. under styrelsens ledning: 1. Bergslagernas Jernvägars Pensions- samt Enke- och Pupillkassa, 2. Brandförsäkring af betjäningens lösegendom, 3. Bergslagernas Jernvägars Lifförsäkringsförening, 4. Järnvägspersonalens i Åmål Lån- och Läs-bibliotek. b. Åtgärder vidtagna af personalen: 1. Bergslags Göteborgs Stations Sparkasseförening, 2. Bergslagernas Jernvägars Begrafningsförening, 3. Personalens vid Bergslagernas Jernvägar Konsumtionsförening, 4. Afdelningen af Göteborgs allmänna Lifförsäkringsförening, 5. Bergslags Göteborgs Stations Tjänstemäns Sparkassa, 6. Bergslagernas Jernvägars Stationskarlsförening, 7. Sjuk- och Begrafningshjälpförening mellan arbetare vid Bergslagernas Jernvägars verkstad, 8. Sparkassan vid Bergslagernas Jernvägsverkstad i Åmål, 9. Konsumtionsföreningar i Åmål); Bilagor.
Aberstén 1827. Bördh 1975. Wingborg BT936. Wingborg D9133.

S:a arbete. Grått pappersband (ca 1990-tal) med svart ryggtiteletikett. Namnteckning. #12380    2600

[BJ] [Berg, Wilhelm (1839-1915)].
Bilagor till historiken öfver Bergslagernas jernvägsaktiebolag. Göteborg, D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1900. 8:o. (69) s. (flera vikta). Svart privatbundet halvklotband (ca 1990-tal) med marmorerat pärmpapper och titel i guldtryck på ryggen. De sköra tryckta pappersomslagen medbundna, det främre med vikmärken. Ett lägg bundet upp och ner. #12247    
Såld
De 29 bilagorna innehåller: Öfversigt af areal och kostnad af den för anläggningen af Bergslagernas Jernvägar genom expropriation, köp eller i gåfva erhållna jorden; Skänkt jord; Kostnad för viadukter och broar den 31 December 1881; Kostnad för stationer och mötesplatser den 31 December 1881; Sammandrag af trafiken för åren 1876-1899; Summa egentliga trafikinkomster pr månad och år för 1879-1899; Medeltal i afseende på trafiken, pr bankilometer och i procent; Inkomst i medeltal för person- och godstrafiken; Transporterade särskilda varuslag, tonn. 1876-1899; Mängder af särskilda varuslag i förhållande till hela godsmängden 1876-1899; Grafisk framställning af trafikinkomsterna 1880-1899; Drift- och underhållskostnader 1876-1899; Inköpspris för stenkol, sliprar och stålräler, äfvensom åtgång af stenkol; Kostnad för dragkraften, öre. 1877-1899; Trafikinkomster, driftkostnad och nettoinkomst 1876-1899; Grafisk framställning af inkomster, utgifter och skillnad pr kilometer; Rörliga materielen 1876-1899; Tågrubbningar och olyckshändelser 1878-1899; Öfversigt af bolagets rörelse i sin helhet under åren 1882-1899; Vinst- och förlustkonto 1881-1899; Redogörelse för saldo på Vinst- och Förlustkonto 1881-1899; Redogörelse för upp- och afskrifningarne å jernvägens värde; Delegare och pensionstagare i Bergslagernas Jernvägars Pensions- samt Enke- och Pupillkassa; Pensionskassans ställning; Brandförsäkring af betjeningens lösegendom; Bergslagernas Jernvägars Lifförsäkring: försäkringsbelopp och permier; Bergslagernas Jernvägars Lifförsäkring: antal försäkringar; Bergslagernas Jernvägars Lifförsäkring: kassaöfversigt; Kompromissrättens dom mellan Bergslagernas Jernvägsaktiebolag och Frövi-Ludvika jernväg.
Aberstén 1827. Bördh 1975. Wingborg D9133.

[BJ] [Lindhé, Wilma (1838-1922)].
Från Vesterhafvet till Dalarne. Resehandbok för en färd med Bergslagernas Jernvägar mellan Göteborg och Falun. Med 104 illustrationer, profil- och plankarta i 12 blad öfver Bergslagernas Jernvägar samt karta öfver Sveriges Jernvägar. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1898. 8:o. (18) pl.-bl., (1 blankt bl.), 122 s., (1 blankt bl.), xij kartsidor, (2) utv. planscher. Rikt illustrerad. Grönt klotryggband med det illustrerade pappersomslaget använt som pärmpapper. Aningen solkiga och nötta pärmar. Det utvikbara kartan i slutet med reva (ca 7 cm). Inklistrad etikett ‘Tillhör Göteborgs kontoristförenings bibliotek. No 1777’ samt namnstämpel ‘J. J. Ekmans donation’. #11898     500
De mästerliga fotona av hallandsfotografen Severin Nilsson.
Utkom även i engelsk och tysk översättning s.å.
Aberstén 139. Teijler Ö6726.

S:a arbete. (18) pl.-bl., (2), 122 s., (1 blankt bl.), xij kartsidor, (2) utv. planscher. Rikt illustrerad. Rödbrunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. Bakre pärm aningen nött. En utvikbar plansch med lagad reva. Med Carl Gillberg’s namnstämpel på försättsbladet. #14759      500

[BJ] [Lindhé, Wilma (1838-1922)].
Från Vesterhafvet till Dalarne. Resehandbok för en färd med Bergslagernas Jernvägar mellan Göteborg och Falun. Med 106 illustrationer, profil- och plankarta i 12 blad öfver Bergslagernas Jernvägar samt karta öfver Sveriges Jernvägar. Andra upplagan. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1898. 8:o. (20) pl.-bl., 124 s., xij kartblad, (2) utv. planscher. Rikt illustrerad. Rödbrunt halvklotband med svart pärmpapper. Lätt nött rygg och pärmar. En utvikbar plansch med reva. Med ‘Signe Andersson’ präglat i guld på främre pärm. #14758      450
De mästerliga fotona av hallandsfotografen Severin Nilsson.
Utkom även i engelsk och tysk översättning s.å.
Aberstén 139. Teijler Ö6726.

S:a arbete. Titelblad, (20) pl.-bl., 3-124 s., xij kartblad, (2) utv. planscher. Rikt illustrerad. Senare grönt halvklotband med grönt pärmpapper, enkelt präglad ryggtitel i guld. #14685      350
Titelblad samt ytterligare två blad med mindre riss, två planscher med mindre pappersskador, några sidor med hundöron, Sverige-kartan med lagad vikreva.

[BJ] [Lindhé, Wilma (1838-1922)].
Från Vesterhafvet till Dalarne. Resehandbok för en färd med Bergslagernas Jernvägar mellan Göteborg och Falun. Med 106 illustrationer, profil- och plankarta i 12 blad öfver Bergslagernas Jernvägar samt karta öfver Sveriges Jernvägar. Andra upplagan. [sammanbunden med:] En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar. Resebeskrifning med bilder utgifven af järnvägsbolagen. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1898 & 1904. 8:o. Titelblad, (20) pl.-bl., 3-124 s., xij kartblad, (2) utv. planscher.; (1), Titelblad, (4) pl.-s., 5-95 s., xiij kartblad, (2) utv. planscher. Båda rikt illustrerade. Brunt halvskinnband (Gustaf Ad. Peterson, Åmål) med fyra markerade bind, grönt pärmpapper. Marmorerade snitt. Solblekt rygg och lätt nötta pärmar. En utvikbar plansch med reva. #14757      950
De mästerliga fotona av hallandsfotografen Severin Nilsson.
Utkom även i engelsk och tysk översättning s.å.
Aberstén 139 & 143. Teijler Ö6726.

[BJ] [Lundvall, Börje (red.)].
Bergslagernas järnvägar 1879-1979. [Utg. av Bergslagernas jernvägssällskap]. Stockholm, AB Sigma-tryckeriet, 1979. 8:o. 79 s. Illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #12886     
Såld
Innehåll: Så minns vi Bergslagernas Järnvägar; Järnväg och järnverk; Bergslagsbanans sträckning Ställdalen-Ludvika; Bergslagsbanan genom Grythytte socken; BJ och Billerud; Bergslagsbanans betydelse för Åmål; Göteborg och Bergslagsbanan; Ånglok vid BJ; Vagnar vid BJ under 60 år; Historien om BJ III-klassvagn CD 268; 478 km Bergslagsbana; Tidtabell under bolagstiden; Tidtabellen vid BJ efter förstatligandet; Signal- och säkerhetsanläggningar vid BJ; Några BJ-anteckningar; Tung godstrafik på BJ i framtiden; Bergslagernas Jernvägssällskap; Gefle-Dala Jernvägsklubb; Göteborgs Modelljärnvägssällskap; Svenska Järnvägsklubben; Järnvägsmuseum; Kvarvarande BJ-fordon 1979-03-01.

[BJ]
Stadgar för Bergslagernas järnvägars pensions- samt änke- och pupill-kassa, understödsförening, grundad den 1 januari 1882. Göteborg, Centraltryckeriet, Oscar Ericson, 1924. 8:o. 22 s. Klammerhäftad. #12389      85

Björkman, John.
Vi åker tåg. Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1948. 8:o. 63 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad i fotoillustrerat styvt pappersomslag. Främre omslag med ett mindre vikmärke. Gott skick. Namnteckning på främre omslaget insida ‘Margit Lindgren’ daterad Sala 3.9.48. #12401      175
Fotoillustrerad bok för pojkar och flickor i alla åldrar om lok- och vagntyper, signaler, skyddsanordningar och verkstäder. Boken handlar om Lena, Rolf och Hans, som ska resa från Stockholm till Göteborg.
Ett faksimiltryck utkom år 2002.

[BLHJ] [Wahlöö, Claes (red)].
BLHJ. Lunds stads järnvägar 1901-1939. Lund, Lunds offset, 1987. Stor 8:o. 199 s. Trådhäftad i det röda illustrerade pappersomslaget. #13272       175
Innehåll: Lund och järnvägarna; Havsluft och livsluft; Spårvägsbolagets järnväg; Järnvägen till Revinge; Tåget till Harlösa; Tiotalet: expansion och kris; Tjugotalet: en tertiärbana; Trettiotalet: långsam nedräkning; Avveckling pågår; Efterord; Bansignaturer; Personal; Styrelser; Lok och motorvagnar; Vagnar; Byggnader; Trafikplatser; Källor; BLHJ-karta; Föreningen Gamla Lund.
Föreningen Gamla Lund. Årsskrift 69 (1987).

[BLJ] Elfqvist, Nalle.
När ångloken rullade och skenorna sjöng. [Om Byvalla-Långshyttan Järnväg, före och efter nedläggningen. Om Människorna, som levde och arbetade vid banan]. [Ny utg.]. Laholm, Trydells Tryckeri, 1982. 4:o. 120 s. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #12514       200
Tidigare utg. som nr 20 i serien ‘Aktuell fotolitteratur’.
Wingborg D15014 (1:a uppl.).

Bodstedt, Ivan A[ugust].
Historik över Sveriges småbanor. Bruks-, gruv- m. fl. banor. Under tiden 1802-1865. På uppdrag av Statens järnvägars museum utarbetad. Stockholm, Esselte, 1945. 8:o. 271 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. Bakre omslag aningen solkigt och delvis loss. #12409       450
Innehåll: Skåne (Höganäs järnväg); Värmland (Järnvägarnas uppkomst i Värmland, Gruvbanor, Persbergs järnvägar, Långbans järnväg, Bruksbanorna, Borgviks järnväg, Stömne järnväg, Sölje järnväg, Dejefors järnväg, Mölnbacka järnväg, Älvsbacka järnväg, Fall- eller forsbanorna, Forshaga järnväg, Munkfors järnväg, Stjärnfors-, Hagfors- och Malta järnvägar, Sjöbanorna, Kristinehamn-Sjöändans järnväg, Lillfors-Storfors och Kroppa järnvägar, Yngs-Daglöse järnväg, Filipstad-Lersjö järnväg, Lerviks järnväg, Yngen-Saxens järnväg, Lesjöfors järnvägar (linjerna Lesjön-Agen och Franstorp-Långbansände), Rämen-Liljendals järnvägar, Frykstad-Klara älvs järnväg, Ränkeseds järnväg); Närke (Åmmeberg-Zinkgruvans järnväg); Östergötland (Åtvidaberg-Bersbo järnväg, Norrköping-Fiskeby järnväg, Finspong-Lotorps järnväg); Södermanland (Utö järnväg); Västmanland (Hellefors-Norrelgens järnväg, Norbergs järnväg, Stribergs järnväg); Dalarna (Grängesberg-Hörkens järnväg, Vessman-Barkens järnväg); Hälsingland (Marma-Sandarne järnväg, Söderhamn-Bergviken och Landa-Edsänge järnvägar, Hudiksvall-Forsa-Näsvikens järnväg).
Teijler Ö11768. Nyman 127. Wingborg D9134.

Bohusbanan 75 år. Ett försök till historiebeskrivning. Artiklar och notiser kring banan. I går. I dag. I framtiden. Under redaktion av Sven-Eric Svensson. Utgiven av Stenungsund Kulturnämnd [i samarbete med Kulturnämnden i Kungälv och Uddevalla]. Stenungsund, HB Stellans Tryckservice Eftr., 1982 A5. 43, (1) s. Klammerhäftad. #10132       25
Innehåll: Banans förhistoria; När banan byggdes; Några viktiga punkter i banans utveckling; Historia kring banan; Banvakt vid SJ; Banan och busstrafiken; Bohusbanan: En framtidsvy; Stationer och hållplatser; Källor.

S:a arbete. Två sidor med hundöron. #14694        60
Med bilagda tidningsklipp.

Norra Bohusbanan 80 år. 1903-1983. Historia, nutid och framtid för linjen Strömstad-Uddevalla, redigerat av Karl-Axel Wikström. [Utg. av] Tanums Kulturnämnd. Hamburgsund, Nya Tryckeriet, 1983. A5. 44 s. (s. 3-46). Illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat gult pappersomslag. #14695        75
Innehåll: Hur Bohusbanan kom till; Banatro anno 1903; En rallares begravning; Många och stora planer; Munkedals Järnväg; Några episoder från Munkedals Järnväg; Tanum-Grebbestad: SJ:s första busslinje; Framtidsvisioner; Stationer och hållplatser; Källor och litteratur; Bergslagernas Järnvägssällskap; Tidtabell vid jubileumsfirande; Nolhåttens jarnvejsvise.

Born, Erhard.
Die Regel-Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn. Sechste neubearbeitete Auflage der ‘Einheitslokomotiven der Deutschen Reichsbahn im Bild’, in erster bis fünfter Auflage von Ing. Hermann Maey. Frankfurt am Main, Verkehrwissenschaftliche Lehrmittelsgesellschaft, 1953. 8:o. 63, (1) pp. Trådhäftad med tryckt styvt pappersomslag. Aningen solkigt, bakre omslag fläckigt. #14935        150
Tryckt på kritpapper.
Der Fahrzeuge der Deutschen Eisenbahnen Heft 1.

[Borås]
Kongl. Maj:ts förnyade bolagsordning för Borås' Jernvägs aktiebolag. Bobås, C. G. Rydin, 1875. 8:o.
14 s., (1 blank bl.). Trådhäftad. Liten pappersförlust av nedre yttre hörn på titelblad. Titelbladet med ‘11’ skrivet med rött bläck. #11892        700

[Borås]
Om den föreslagna jernvägen mellan Borås och Vestra Stambanan [rubr.]. [Extrakt ur: Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap. Årg. 3 1861]. Stockholm, Isaac Marcus, 1861. 4:o. s. 95-98. Senare styvt pappersomslag med maskinskriven titeletikett. Lätt lagerfläckad. #14238       450

[Borås]
Pressuttalanden angående järnvägsfrågan Borås-Jönköping-Sommen. Göteborg, Centraltryckeriet Oscar Isacson, 1919. 4:o. (30) s., (2 blanka). Klammerhäftad i ett senare styvt blankt pappersomslag. Omslaget solkigt och fläckat. Lagat klipp i titelbladet. #11919       900
Järnvägen var tänkt att gå från Haldarp vid Borås-Alvesta över till Jönköping och vidare till Sommen där den skulle ansluta järnvägen till Norrköping och vidare till Stockholm. Stora vyer om att järnvägen skulle förvandla Göteborg till exporthamn för Ryssland och Baltikum via Reval och Norrköping!
Innehåll: Sockenintresse eller riksintresse? (Smålands Folkblad 17 maj 1918); Ryssland - tvärs över Sverige - Göteborg. En rikstvärbana som med sällspord framsynthet föreslogs redan för 72 år sedan. (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 juli 1918); Göteborg-Sommen. Aktieteckningen i Haldarplinjen nu uppe i nära 3.400.000 kr. (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 september 1918); Göteborg-Jönköping-Sommen. Iakttagelser och intryck av ett märkligt järnvägsförslag. (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 nov. 1918); Göteborg-Jönköping-Sommen. Huvudbana eller bygdebana? (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 december 1918); Göteborgs framtid och dess kommunikationer. En ny förbindelse med inlandet och Östersjökusten nödvändig. (Göteborgs Morgonpost 8 jan. 1919); Borås-Jönköping-Sommen. (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 januari 1919); Borås-Jönköping-Sommen. Huvudbana eller bygdebana? (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 januari 1919); Göteborg-Östergötland. Ett göteborskt intresse som icke får glömmas. (Göteborgs Dagblad 22 jan. 1919).
Mycket ovanlig propagandaskrift utgiven av ‘Arbetsutskottet för järnväg Borås-Jönköping-Sommen via Haldarp’ till Göteborgs Drätselkammare och Stadsfullmäktige.

Briandt, Manne.
Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige. Upptecknade och berättade av Manne Briandt. Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri AB, [1959]. Stor 8:o. 185, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets ryggklotband, pärmarna med grönt pärmpapper. Ryggtitel och pärmillustration i guldtryck. Yttre hörn med skavmärken. Gott skick. #12434      
Såld
Med bidrag av bl.a.: Sigfrid Siwertz & Albert Viksten.
Innehåll: Det var skogarnas land; Rallaren; Kockor och rallartanter; Ett 50-årigt kringflackande liv; Martinus tant berätter; 40 år som kocka; Rallarhistorierna; De smala spåren; Med koleran i släptåg; Mossbank och broslagning; Dynamit; De breda spåren; En rallares vardag; Bredspåriga invigningar; Spåren går vidare; Bankfyllningen över Klenshyttedalen; Rallarkalabaliken i Nora; Sammanbindningsbanan genom Stockholm; Stakningen börjar; Tåg norrut; Den norrländska pulsådern; Långsele-Vännäs; Med Granholm på Skellefteåbanan; Vännäs-Boden; Sammandrabbningen i Älvsbyn; Med engelska banbrytare; Det stora äventyret; Lång dags färd till natt; Nuolja; Mot gränsen till Rombaksbotten; ‘Nordens döttrar’; På rallarkyrkogården; Hemresan; Från bana till kraftverk; Banan som bröt bygd; Min första banbyggnad; Min sista banbyggnad; En legendarisk rallare; Rallaresång, av Sigfrid Siwertz.
Tryckt på konsttryckpapper.

Briandt, Manne.
Rallargärning. Hur man bröt väg och drog fram spår för rullande tåg genom Sveriges land. I bilder samlat och berättat. Falun, Falu Nya Boktryckeri, 1956. Stor 8:o. 159, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets ljusblå klotband med titel och dekor i guldtryck. Ryggen lätt nött, främre pärm något fläckig.
#12435       200
Innehåll: Förord av generaldirektör Erik Upmark; Historik; Tidigare färdsätt; Statens järnvägsbyggnader; Föregångsmän och arbetsbefäl; Förarbeten; Underbyggnaden, banvallen; Sten- och broarbeten; Bostäder, fritid och nöjen; Överbyggnaden, spåret; Banan är färdig; Männen som gjorde det; Slutord.

Bräuning, Karl.
Die Grundlagen des Gleisbaues. Mit 109 textabbildungen. Berlin, Wilhelm Ernst und Sohn, 1920. 8:o. viij, 114 s. Svart halvskinnband (Otto von Schoultz, Gbg) med marmorerat pärmpapper. #14743       450
Innehåll: Die angreifenden Kräfte und ihre Wirkungen im Gleise (Art der Angriffe und Widerstände, Kraftwirkungen am Schienstrang, Kraftwirkungen an den Schwellen, Kraftwirkungen an den Befestigungsmitteln, Kraftwirkungen im Gleisbett und Untergrund); Der Aufbau des Gleises ( Technische und wirtschaftliche Erfordernisse, Schienen, Schwellen, Gleisverbindungen, Stossverbindungen, Elastische Zwischenlagen, Schutzmittel gegen Wandern der Schienen, Das Gleisbett, Gleisbögen, Spur, Überhöhung, Gleisunterhaltung, Schluss).

[BsJJ]
Järnvägen Borås-Ulricehamn-Jönköping av Bertil Thulin. [Utg. av] Svenska Järnvägsklubben. Kungälv, Goterne, 1990. 4:o. 252 s. Illustr. Förlagets pappersband. #13237       250
Innehåll: Förhistoria; Byggnadstiden (Borås-Ulricehamn 1914-1917, Ulricehamn-Jönköping 1928-1940); Bana och driftplatser; Rullande materiel; Trafiken (Tidtabeller, Säkerhetsbestämmelser, Taxor och biljetter, Post, Driftresultat); Biltrafik (författat av Erik Hellman); Personal; Beredskapsbana; Olyckor; Nedläggningen; Kvarlämningar; Götalandsbanan; Bilagor (Tekniska bestämmelser, Aktieteckningar, Rullande materiel, Biltrafiken, Källförteckning).
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 50.

Buckle, Keith & Love, David.
British Locomotive Builders’ Plates. A Pictorial Guide. Leicester, Midland Publishing Limited, 1994. Oblong 8:o. 80 s. Publishers’ illustrated laminated boards. #14648       250
Contents: Introduction; British Private Builders, Agents, Dealers and Owners; Railway Company Workshops; Notes to the text; Appendix A, Collecting Builders’ Plates; Appendix B, Useful Addresses for Collectors; Index.

Bull, G.
Den nye jernbanestationsbygning i Kristiania. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1882:6]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1882]. 4:o. s. 130-131 + 1 stor plansch (tryckt på tjockt papper). Planschen med en liten fuktfläck i inre marginalen. #14904        200

Burok, Emil (ed.).
Der Bahnmeister. Handbuch für den Bau- und Erhaltungsdienst der Eisenbahnen. Erster band. Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 1 Heft: Naturlehre. Mit 103 Abbildungen im Text. [... 1 Heft, 2. Hälfte. Elektrizität. Mit 60 Abbildungen im Text.; ... 2. Heft. Mathematik. 1. Hälfte: Arithmetik und Algebra. Zweite Auflage.; ... 2. Heft, 2. Hälfte: Geometrie. Mit 163 Abbildungen im Text. Erste und zweite Auflage.; ... 4. Heft: Vermessungskunde. Mit 133 Abbildungen im Text.; ... 5. Heft: Baulehre. 1. Hälfte: Baustoffe.; [2. Hälfte:] Leitfaden des Hochbaues unter Berücksichtigung der Bauschäden. Mit 168 Abbildungen im Text und einer Tafel.; ... 6. Heft: Buchführung. Stilistik. Statistik.] + Zweiter Band. /.../ 1. Heft: Allgemeine Vorkenntnisse. Mit 36 Abbildungen im Text. Zweite Auflage. [... 2. Heft: Unterbau. Mit 122 Abbildungen im Text. Zweite Auflage.]. Halle a. S., Wilhelm Knapp, 1905-12. 8:o. xij, (1), 168 pp.; viij, 100 pp.; viij, 59, xiv pp.; ix, 122, xiv pp.; viij, 156 pp., (2) pl.; viij, 41, (1) pp.; viij, 141, (1) pp., (1) folded pl.; viij, 94 pp. + xij, 101 pp.; ix, 200 pp.
Black half calf (Otto von Schoultz, Gbg) with five raised bands, marbled boards and edges. Gilt title. Spine slightly worn. 3 volumes. Vol 1: Upper spine with 5 small wormholes. Vol 2: Stains in upper left corner on front cover, top of spine and front endpaper. First gathering loose. Vol 3: Upper spine with 1 small & lower with 5 small wormholes. With Anton Larsson-Ryhagen’s Businesscard mounted to verso halftitle.
Svart halvskinnband (Otto von Schoultz, Gbg) med fem upphöjda bind, marmorerat pärmpapper, marmorerade snitt. Ryggtitel i guld. Lätt nött rygg. 3 volymer. Vol 1. Främre fals med spår efter bokmasken. Vol 2. Fläckar i övre vänstra hörnet efter gammal fuktskada som berör främre pärm, rygghuvud och försättspappret. Första lägget loss. Vol 3. Främre fals med ett litet hål och bakre med fem små hål efter bokmasken. Anton Larsson-Ryhagen’s visitkort infäst mellan försätts och smutstitelblad. #14867         1500

[Bysell, Lisa m. fl. (red.)].
Järnvägsstationen. Tillsammans kan vi berätta julminnen. (Gudmundsgillets årsbok 1983. Trettionionde årgången). Jönköping, Tryckeri AB Småland, 1983. 111, (1) s. Trådhäftad. Tillskrift på titelbladet.
#12452      75

Bäckström, Tommy.
Motorvagnsåret 1987. [En årskrönika i ord och bild över motorvagnar och motorvagnstrafik vid svenska järnvägar]. [Utg. av] Svenska motorvagnsklubben. U.o., 1988. 8:o. 79, (1) s. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #12455        75 
Innehåll: Motorvagnsåret 1987; Förändringar i fordonsparken 1987; Nedlagd trafik; Ny trafik; Aktuella motorvagnsleveranser från ABB Traction; Stockholms pendeltågstrafik i framtiden; X9 året 1987; Nya vagnar till Roslagsbanan; Motorvagnsutfärder; Olyckor m.m.; Prov inför Snabbtågen X2; Svenska motorvagnar utomlands; Museifordon; Bilder från Norr; Bilder från Söder; Rundsvepet (eller det som blev glömt tidigare).
SMoK B11.

[BöSJ]
Föreningen Böda Skogsjärnväg 20 år. Utgiven av Föreningen Böda skogsjärnväg. Redaktionskommitté: Lars Björkroth, Björn Lüning, Lars-Peter Åhs. Bidraget "Med dressin till skolan" förf. Evald Petersson. Bilder: Lars Björkroth m. fl. Utan ort, [1994]. 8:o. (64) s. Rikt fotoillustrerad. Limhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14018       75 
Innehåll: Den gamla timmerbanan; Med dressin till skolan; Föreningen Bödabanan (BöB); Böda Skogsjärnväg (BöSJ); Mormor; Järnvägsbygge; Vagnar; Byggnader; Föreningen Böda Skogsjärnvägs lok.

[Carlstad]
Carlstad eller Norum? Några faktiska uppgifter i anledning af Herr Treffenbergs anförande på Riddarhuset den 15:de sistlidne Mars och en af Löjtnanat H. Sandeberg utgifven broschyr m.m. Stockholm, K. A. Lindström, 1866. 8:o. 17 s., (1) utv. karta. Bunden i det typiska pappersryggbandet från Trolleholm, med grönt marmorerat pärmpapper och handskriven titeletikett. Främre omslag medbundet. Nött rygg. Lätt lagerfläckad, titelbladet samt de sista två sidorna med mörknade yttre marginaler. Carl Trolle Bondes monogramstämpel på titeletiketten. #14235        850
Karta över Värmland med nordvestra stambanan samt dess föreslagna bibanor utmärkta.

Casserley, H. C. (ed.).
The Observer's Book of Railway Locomotives of Britain. Revised and Edited. Describing the steam locomotives of Britain, with 8 colour plates and over 200 photographs. Also including a list of diesel and electric locomotives in general use. 1958 Edition. London and New York, Frederick Warne & Co. Ltd., 1958. 16:o. 286 pp. Publishers cloth with title on spine and upper cover. #14876        150

Cauer, W.
Personenbahnhöfe. Grundsätze für die Gestaltung großer Anlagen. Zweite, umgearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Mit 142 Abbildungen im Text. Berlin, Julius Springer, 1926. 8:o. viij, (2), 306, (4) s. Publishers blue cloth, with title printed in black on front cover and spine. Some stains on front cover. Förlagets ljusblå klotband med titeltryck på främre pärm och rygg. Främre pärm något fläckig. Med Anton Larsson’s namnteckning på titelbladet samt dennes visitkort inklistrat på försättsbladet ‘Anton Larsson-Ryhagen, Bandirektör, Göteborg’. #14763         700

Chinese Government Railways.
Travellers’ Notes and Through Booking Arrangements. Return Tourist Tickets. Circular Tours in China, Chosen and Japan. Tientsin, N. C. Printing and Publishing Co., 1918. 8:o. (1), 71, xij (ads) pp., folded map, (37 photographs on) 13 plates. Original printed wrappers. Somewhat soiled, spine worn, lower cover with a small paper loss. #14764         1400
1st edition. Apart from details on distances, baggage allowance, list of booking stations, ticket prices and hotel charges, information is given on selected places of interest (Peking, Mukden, Shanghai, Hangzhou etc.). The work was published under the supervision of the Shanghai branch of Thos. Cook & Son.
Rare.

Christensen, A. R.
Vej- og jernbanebygning. Grundlag for forelæsninger paa den polytekniske læreanstalt i Kjøbenhavn. 4. Hæfte. Jernbanestationer. Træbroer. Medlertidig udgave trykt som manuskript. Kjøbenhavn, Tutein & Koch, 1922. 8:o. 161 s., (1 blank), 36 utvikbara planscher. Brunt halvskinnband (Otto von Shoultz, Göteborg) med marmorerat pärmpapper. Ryggtitel och del beteckning i guldtryck. Lätt nött rygg. Eftersättspapper med lagerfläckar. Med Anton Larsson-Ryhagen’s inklistrade visitkort. #14804         450
Innehåll: Stationernes inddelning; Hovedprinciper for bygning af jernbanestationer; Afstanden mellem stationerne; Forskellige klasser af stationer; Sporafstanden; Overhalingsspor og omløbsspor; Perroner; Bygninger; Lokomotivernes forsyning med kul og vand; Forskellige anlæg paa stationer; Anlæg for godstrafik; Anlæg af banegaarde i store byer; Eksempler; Tillæg; Træbroer; Vejbroers brobane; Hoveddragerne.
Tre små hål i skinnet vid främre fals efter bokmasken, som tyvärr även knaprat i sig lite av det inre falspappret.

S:a arbete. 5. Hæfte. Veje og gader. Medlertidig udgave trykt som manuskript. Kjøbenhavn, J. Jørgensen & Co., 1925. 8:o. 254 s. Illustrerad. Svart halvklotband med marmorerat pärmpapper, ljusröd ryggtiteletikett. #14805         300
Innehåll: Færdselsforhold; Vejes tværprofil; Kørebanens form; Vejes krumningsforhold; Vejdækkets bæreevne; De forskellige vejbelægninger; Jord- og sandveje; Grusveje; Skærveveje; Vejtromler; Skærvemaskiner; Renholdelse og vedligeholdelse af skærveveje; Vejkassens beregning; Nomenklatur for de i vejbygningen anvendte organiske bindemidler; De i vejbygningen anvendte organiske bindemidler; Prøvning af tjære, beg, bitumen og asfalt; Overfladebehandling af makadamiserede veje; Overfladebehandling af veje med vand og vandsugende salte; Udfyldnings- og blandingsmetoden; Skærvelag med asfalt og bitumen som bindemiddel; Betonveje; Stenbrolægning; Træbrolægning; Bygning af gader; Vognenes virkning paa vejbanen; Fortove, gangstier, cyklestier, ridestier, sommerveje m.m.; Træplantning m.m.; Vejenes afmærkning; Opstandere, indbygninger m.m.; Gadernes renholdelse samt fjernelsen af sne og is; Vejenes bestyrelse i Danmark.

Clark, Ronald H.
A Short History of the Midland & Great Northern Joint Railway. Norwich, Jarrold & Sons, 1967. 4:o. Frontispiece, (14), 210 pp. with 111 illustrations in the text, large folding map at back. Publishers full black leather with gilt title and gilt insignia on upper board, with dustwrapper. Library and cancellation stamp [Grimsby Publ. Libr.] to rear of title, else very fine. #14515        450
1st Edition, Scarce.
Contents: Origins of the System; Subsequent Developments; Proposed and Earlier Railways; Making some of the Railways; Locomotives of the Great Yarmouth & Stalham Light Railway; Locomotives of the Lynn & Fakenham Railway; Locomotives of the Period of the Midland & Great Northern Joint Railway; Other Rolling Stock; Major Engineering Works on the Line; Signalling and Working; Odds and Ends; The Closure and After-Conclusion; Appendices: Chronology of the Origins of the Midland & Great Northern Joint Railway; Locomotive Stock List of the Eastern & Midlands Railway - December 1883; Mileages and Condition of the Eastern & Midlands locomotives - 30th. April 1893; Regulations with Regard to Locomotive Tyres, Axles, Wheels, and Boilers; Locomotive Stock at the time of Mr. Marriott’s retirement; Midland & Great Northern Joint Railway Coaching Stock List in 1938; Midland & Great Northern Joint Railway Transferred Coaching Stock 1935 Onwards. At the end of the book is a comprehensive index.

[Conder, F. R.].
Personal recollections of English Engineers, and of the introduction of the railway systems into the United Kingdom by a civil engineer. London, Hodder and Stoughton, 1868. 8:o. Frontispiece, xvj, 432 pp. Publishers decorated gilt cloth. Edges gilt. Spine worn. Covers soiled. First pages foxed. New endpapers. #14062         3200

Construction des lignes de chemins de fer Irmak - Filyos & Fevzipasa - Diyarbekir. Travaux executés en Turquie par le groupe suédo-danois 1927-1935. Nydqvist & Holm A.B. J. Saabye & O. Lerche. Kampmann, Kierulff & Saxild A/S. Göteborg et Copenhague, 1937. 4:o. 209 pp., 46 plates (25 folded). Richly illustrated. 209 s., 46 planscher (25 utvikbara). Rikt illustrerad. Publishers decorated cloth with titlelabel on spine. Förlagets dekorerade linneband med ryggtiteletikett i brunt skinn. #12280        2500
Text in Danish and Swedish with French parallel text. 182 illustrations throughout the text.
Fransk parallelltext till de danska och svenska artiklarna. 182 illustrationer i texten.
Innehåll: Kort oversigt over de tyrkiske jernbaners historie; Afslutning af kontrakt med Nydqvist & Holm A/B om bygning af to jernbanelinier og en havn, samt levering af forskelligt rullende materiel; Gruppens organisation i Tyrkiet; Forarbejder og udarbejdelse af projekterne; Udførelse af arbejderne; Den rullande materielen; Regeringens organisation ved bygning af de to jernbanelinier; Gruppens direktion og overordnede personale i Tyrkiet; Fortegnelse over planerne.

Cronstedt, Rudolf (1826-1903).
Beskrifning öfver stambanan genom Norrland. Omfattande redogörelse för de förhandlingar som föregått banans byggande - arbetets fortgång - tekniska bestämmelser - terrängförhållanden och anmärkningvärdare konstarbeten. Med tre kartor och två öfversigtsprofiler. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1882. 8:o. (2), 151 s., (1) utv. tab. + 5 utvikbara planscher (varav 3 kartor) i pärmficka. Förlagets mjuka bruna klotband med blindpressad dekor, titel i guldtryck på rygg och främre pärm. Solblekt och lätt nött rygg. Pärmfickan på bakre omslaget delvis tejpförstärkt. Namnteckning.
#12482       1400
Plansch 1 (44x48 cm), 2 (22x128 cm), 3 (22x186 cm), 4 (22x39 cm), 5 (22x63 cm).
Cronstedt, Rudolf (1826-1903). Erhöll order att tjänstgöra vid statens järnvägsbyggnader 15 mars 1855; byråchef för tekniska avdelningen i styrelsen över statens järnvägsbyggnader 9 jan. 1863; erhöll 1871 i uppdrag att leda den resa, som detta år företogs av en dansk kommission för studiet av järnvägsförhållandena i Sverige; byråchef för järnvägsärenden i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen från 1 jan. 1883; ledamot av kommittén angående stambanan genom övre Norrland 31 juli-14 dec. 1885; delegerad i kommissionen angående undervattensjärnväg mellan Danmark och Sverige 8 okt. 1886; överdirektör och chef för väg-och vattenbyggnadsstyrelsen samt överste och chef för väg- och vattenbyggnadskåren 11 aug. 1887; generaldirektör och chef för styrelsen för statens järnvägstrafik 28 okt. 1887.
Forsbom s. 174. Marklund 6933.

Cronstedt, Rudolf (1826-1903).
Stambanan genom öfre Norrland. Långsele-Boden. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1882. 8:o. (2) utv. planscher. Förlagets svarta klotband med guldpressad titel på främre pärm. Nyskick ! #14808        750
Omfattar karta 23x139 cm samt översiktprofil utvisande banans höjd över havet på sträckan Långsele-Boden 23x60 cm.

[Dahlander, Gustaf Robert (1834-1903)].
Elektriciteten och dess förnämsta tekniska tillämpningar. Med särskild hänsyn till de nyaste uppfinningarna af G.R. Dahlander. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. Med 466 illustrationer. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1893. 8:o. xj, (1), 807 s. Rikt illustrerad. Samtida halvpergamentband med fem markerade bind, rikt gulddekorerad rygg, röd titeletikett, marmorerat nött pärmpapper. Ryggen aningen solkig och endast lätt nött. Några enstaka sidor med hundöron.
#14918        450
Innehåll: Öfverblick af elektricitetslärans utveckling och förnämsta satser. De elektriska enheterna; Elektricitetens uppmätning för tekniska ändamål; Galvaniska staplar. Accumulatorer. Termoelektriska staplar; Dynamo-maskiner för likriktad ström; Vexelströms-maskiner och transformatorer; Elektrisk belysning; Elektriska motorer. Öfverförande af mekaniskt arbete medelst elektricitet. Elektriska järnbanor; Galvanoplastikens nyare framsteg; Telefonen och mikrofonen; Åtskilliga tillämpningar af elektriciteten.

Dahlman, Carl Edvard (1828-1900).
Historiskt-topografiska notiser öfver de invid Mälaren och dess omgifningar belägna städer, socknar, byar, herregods m.m. Utgörande text till C.E. Dahlmans karta öfver Mälaren [tillsammans med:] Karta öfver Mälaren och dess omgifningar. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1868. 12:o. 24 s., (1) stor utvikbar kolorerad karta (36x76 cm). Klotryggband med tryckt och illustrerat pärmpapper. Nött rygg, solkig och fläckiga pärmar. Kartan med en mindre reva (55 mm) i ett av vecken. #14931         500
Mycket ovanlig tillsammans med den beskrivande texten.

Dalström, Gustaf.
Spårvägarne på Södermalm i Stockholm. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1888:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1888]. 4:o. s. 10-14 + 3 planscher. Marginalriss å planschblad. #14888       
Såld

Day, John R.
Järnvägståg. Historia och teknik. [Översättning: Björn Lindström]. Stockholm, Bokförlagets Forum AB, 1970. 160 s. Rikt illustrerad i färg. Pocket. #12489         50
Innehåll: Hur och varför järnvägarna kom till; Järnvägarna tar vid; Järnvägsåldern; Tåg för personbefordran; Godståg; Järnvägsspår; Tågsäkerhet; Lokomotiv; Passagerarservice; Godshantering; Tåg i städer; Järnvägens framtid; Tåg för särskilda ändamål; Framtiden - tåg utan räls?; Museum; Litteraturförteckning; Register.
1 löst blad.
Forums färgpocket.

Diehl, Ulf.
SJ ånglok litt Sb. En beskrivning av ånglok litt Sb/S2. Eksjö, Eifels boktryckeri, 1975. 8:o. 64 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. Med namnetikett på titelbladet. #12494        175
Innehåll: Förhistoria och konstruktionsarbete; Lokets konstruktion; Beställning och leverans; Personalomdämen, konstruktionssvagheter och provkörningar; Lokens utrustning, förändringar och ombyggnader av denna; Tjänstgöring; Tågloggningar med S2-lok; Sb 1306 till Svenska Järnvägsklubben; De enskilda lokens öden; Källor.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 16.

Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart.
Lok & vagnar 1. Förändringar av den rullande materielen under 1994. [... 2. Förändringar av den rullande materielen under 1995.]. Trelleborg, Skogs Boktryckeri, 1996-1998. 4:o. 72 s.; 80 s. Rikt illustrerade i färg & sv/v. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. 2 häften. #14821         250
Senare har även Lok & vagnar 3-5, utkommit.
Innehåll: 1. SJ Ånglok; SJ Ellok; 1969; SJ Diesellok; SJ Lokomotorer; SJ Motorvagnar; SJ Personvagnar; SJ Godsvagnar; Banverket; Privatbanorna; SL Järnväg; SL T-bana och spårväg; Göteborg; Norrköping; Industrilok. 2. SJ Ånglok; SJ Ellok; SJ Diesellok; SJ Lokomotorer; SJ Tjänstefordon; SJ Motorvagnar; Minihistorik Y3; Svenska diesellok; SJ Personvagnar; SJ Godsvagnar; Banverket; BV G1205; Privatbanorna; SL Järnväg; SL T-bana och spårväg; Minihistorik C5; Spårvägen Göteborg; Spårvägen Norrköping; Den stora spårvagnstävlingen; Djurgårdslinjen; Industrilok; En tillbakablick på 1970; Sista sidan.

[DJ] [Dalslands järnväg (utg.)].
Nr 100. Tidtabell för bantågen å Dalslands järnväg från och med den 15 maj 1929. (Härtill hör bihang N:r 1, gällande fr. o. m. 15 maj 1926). Göteborg, Svea-Tryckeriet, 1929. 16 s., (1) utv. tab. + vij s. (Bihang ...). Klammerhäftad i rött styvt pappersomslag. Aningen nött omslag. Matematisk uträkning i blyerts på tabellens blanka baksida. #12485       
Såld

[DJ]
Minnesgudstjänst i Dals-Eds kyrka vid Dalslands järnvägs 50 års jubileum. Lördagen den 20 juli 1929. [Omsl.]. , [1929]. 11, (1) s. Illustr. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag. #12486       
Såld

[DJ]
Program vid Dalslands järnvägs 50 års jubileum i Ed. Lördagen den 20 juli 1929. [Omsl.]. , [1929]. 24 s. Rikt ill. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag. Bakre omslag med minimalt riss i övre marginalen. #12487       
Såld

[DJ] Olsson, Roland.
Järnvägen - Posten Ed 100 år 1979. En historik. [Omsl.]. Mellerud, Nicklassons Boktryckeri, 1979. 48 s. (s. 1-2 blanka). Rikt ill. Klammerhäftad i gult styvt pappersomslag. #12995        150
Löst bilagt är ett vykort föreställande ‘Lillegut’ som byggdes vid NOHAB i Trollhättan 1890 och var lok nr 6 vid Dalslands Järnväg. Frankerat och stämplat med den officiella minnespoststämpeln (daterad 24/5 1979) som användes vid högtidligheterna i Ed under jubileet.

[DJ] [Wallin, Jonas Olof (1858-)].
Dalslands järnväg 1879 18/7 1929. Minnesskrift på uppdrag utarbetad av J. Wallin. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1929. 4:o. 187, (1) s., (1) utv. karta. Förlagets blå skinnband med titel och dekorationer i guldtryck på rygg och främre pärm, samt tryckt skyddsomslag. Marmorerade snitt. Minimala nötningar på rygghuvud och -fot. Skyddsomslaget solbelkt med några små riss, nött rygg och pappersförlust på baksidans övre del. Signerad av [Styrelseordförande och tillika häradshövdingen] Karl Mellén & [Verkställande direktör och tillika Konsul] E. Sem. #13279        
Såld
Innehåll: Landshövdingen greve Eric Josias Sparre; Av de fyra järnvägsförbindelserna; Dalslands järnväg intager en säregen ställning; Förslag om kanalförbindelse mellan Fredrikshald och Sverige; Karta över gränsområdena och riktningen av ursprungliga järnvägsförslag; Planerna på järnvägsförbindelser mellan Sverige o. Fredrikshald; Bergslagsbanans inverkan på riktningen av Dalslandsbanan; Aktieteckning och lån; Älvsborgs läns landsting; Aktieteckning av kommuner och bolag i Sverige; Regeringen och riksdagen; Koncessionen; Bolagsordningen; Järnvägsbyggandet; Kristiania - Kornsjö - Sunnanå järnvägs invigning; Åtgärder för ökad trafik; Norska regeringen begär år 1887 att få kontrollera järnvägens ekonomiska drift; Hjälpkassor; De tillstötande järnvägarna; Dalsland och Dalslandsbanan; Ett trevligt hotell; Utredning och utlåtande av en svensk-norsk kommission år 1923 om en järnväg genom Bohuslän till Norge; Diverse; Järnvägens ekonomi (A. Under byggnadstiden 1875-1878, B. Under tiden 1879-1928, C. Inkomster och utgifter vid stationerna 1928, D. Utdelning till aktieägarna, E. Den första lönestaten, personalantal, löneutgifter 1928 och dyrortstillägg, F. Trafikens omfattning 1928); Den första och senaste tidtabellen; Järnvägens styrelse; Personförteckning (A. Styrelseledamöter under de 50 åren, B. Revisorer, C. Tjänstemän, D. Kvarlevande från järnvägens början, E. Medaljörer).
Tryckt i 125 numrerade ex. på konsttryckpapper, detta är nr 95 (tryckt för Stationsinspektor Arvid Nilsson).
Bördh 1998.

S:a arbete. Förlagets blå klotband med titel och dekorationer i guldtryck på rygg och främre pärm. I blå marmorerad, något nött kassett. #13278 Såld

S:a arbete. Svart halvklotband med marmorerat pärmpapper, guldpräglad ryggtitel. Båda omslagen medbundna. #13277        950

[Drifttjänstbyrån].
Arbetsuppdelningar för teknisk vagntjänst. Handledning för lärare och instruktörer. Ersätter ej i särtryck intagna eller på annat sätt utfärdade föreskrifter. U.o., [1953-1956]. 8:o. (356) s. Rikt illustrerad. Kompendiumhäftad med tryckt styvt pappersomslag. Lätt solkigt. Främre omslag samt de första 12 sidorna med ett litet nagg i yttre marginalen. Namnet ‘Feldt’ skrivet med blyerts på främre omslaget. #14880       
Såld
Innehåll: Anvisningar m.m. för instruktör m.m.; Vagnar - litterabeteckning och utseende; Vagnsmörjning; Bromsprovning; Bromsblockbyte; Vagnuppvärmning - elektrisk; Vagnuppvärmning - ånga; Vagnuppvärmning - varmvatten; Fläktventilation; Vagnsyning; Varmgångsinspektion; Vagnkoppling; Uppvärmning - gas; Belysning - elektrisk; Belysning - gas; Vattenledning; Div el utrustning; Vagnars märkning; Bäddning av sovvagnar.

[DVVJ]
Post och järnvägar på Dal. [Utg. av] Sveriges Filatelist-Förbund i samarbete med Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbund. Borås, Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 1983. 8:o. 111, (1) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #10977    
Såld
Innehåll: Det postala Dalsland; Ångbåtspost på Dal; Ångbåtspost i Värmland och på Vänern; Dalslands Järnväg och Postverket i samarbete; ‘Linjer från linjen’. Posten och DVVJ; Lelångenbanan och posten; Dalslands Järnvägar och dess fraktmärken; Svenska järnvägsfraktmärken. Deras plats inom filatelin.
Sveriges filatelist-förbund specialhandbok nr 16.

[DVVJ] Forsæus, Svante & Johannesson, Gösta.
Dal-Västra Värmlands järnväg. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1990. 8:o. 232 s. Rikt illustrerad. Förlagets pappersband med fotoillustrerat skyddsomslag. #12558         300
Innehåll: Invigningen; Bakgrund och beslut; Tolv års järnvägsbygge med många hinder; Järnvägsarbete och facklig verksamhet; Från Mellerud till Arvika; Järnvägsbolag, konkurs, förstatligande; Trafik; Järnvägskrönika; Nedläggning; Källor och litteratur; Kartor.

[DVVJ] Larsson, Lars-Åke.
Förr & Nu. Järnvägar i Bengtsfors kommun. Utställning på Bengtsfors bibliotek 3-20 dec 1995. Liten järnvägshistoria. [Omslagstitel]. U.o.o.å. [Bengtsfors, 1995]. A5. 15 s. Duplicerad och klammerhäftad med ljusblått pappersomslag. #14811         60
Skrift gjord som ALU-projekt i anslutning till utställningen ‘Järnvägar i Bengtsfors kommun förr och nu’.

[Edstrand, Bröderna].
Katalog över lättare järnvägsmateriel. Räls, motorlok, spårväxlar, vändskivor, tippvagnar, tillbehör. [Utg. av] Bröderna Edstrand. Malmö, Landby & Lundgrens Boktr., 1943. 8:o. 90 s. Rikt illustrerad. Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck på främre pärm. Bakre pärm med fläckar efter gammal fuktskada. #14745        
Såld
Tryckt på konsttryckpapper.

Ekblom, Richard (1874-1959).
Åka tåg i 3:dje klass. Reseminnen. Stockholm, Stockholms Bokindustri, 1933. 8:o. 142 s., (2) s. förlagsreklam. Förlagets grå halvklotband med mönstrat pärmpapper. Svart ryggtiteletikett. Ryggen aningen solkig. Namnteckning på försättsbladet. #12506         140
Andra upplagan utkom samma år, tredje upplagan året därpå och en ny upplaga trycktes 1990.
Innehåll: Det gröna strecket; På kullager till kulläger; Påtryckningar; Kalops och kollaps; Den mystiska passersedeln; Förvecklingar; Clinch; Pedersens stora dag; Kvartetten, som spränges; Björndansen; La Parrilla; Åka tåg tredje klass; Gallitos marsch; På jakt efter ett nötskal; Grusade förhoppningar; Sjuklingar; Penibla situationer; Mr Hopkins salva; En västgöte i österled; Från Petrograd till Mariestad; Ett skott vid middagstiden; Dödskärran; Der Durchzieher; Ett skepp kommer lastat; Rheingold; Villervalla i Vilna; Liebmanns halsduk.

[Ekelund, John m.fl.].
Handlingar rörande den föreslagna järnvägen Katrineholm-Köping. [tillsammans med:] Nyström, John & Akselsson, Lars: Utredning angående Katrineholm-Köpings järnväg samt ombyggnad av Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. [tillsammans med:] Ekelund, John: Handlingar rörande den tillärnade järnvägen Katrineholm-Köping. Historik. Norrköping, Östergötlands Dagblads Tryckeri, 1928-1932. 8:o. 286 s., (1) utv. karta + erratalapp.; 63 s.; 78 s. Klammer- resp. trådhäftade i bruna styva pappersomslag. 3 volymer. Med dedikation från John Ekelund till Erik Swartling på (2 av 3) främre omslag. #14233         700
Larsson & Hasslev 6492, 6519, 6477. Essén s. 45.

Ekelund, Ove (1894-1961).
Tåget går vidare. Roman. Andra upplagan. Stockholm, Saxon & Lindströms Förlags Tryckeri, 1937. 8:o. 156 s. Trådhäftad med illustrerad pappersomslag. Delvis ouppskuren. Mycket bra skick. #12508       125

[Ekman, Gustaf (1804-1876)].
Betänkande rörande Nordvestra stambanans sträckning mellan Kristinehamn och Arvika, avgifvet af de vid Wermlands läns landsting år 1864 tillsatte komiterade. Stockholm, Joh. Beckman, 1865. 8:o. 41 s., (1) utv. karta. Trådhäftad med grå pappersryggremsa. #13946        800
Ny upplaga, arbetet trycktes första gången i Filipstad 1865.

[Ekman, Gustaf (1804-1876)].
Nordvestra stambanan och dess inflytande på Wermlands jerntillverkning, skogsskötsel och jordbruk. [tillsammans med:] [Sjögren, Anton]. Anmärkningar af en Insändare i Aftonbladet n:o 262, vid det Betänkande, som är angifvet af de vid Wermlands Läns Landsting 1864 tillsatte komiterade, jemte Svar derå af Ordföranden bland desse komiterade. Stockholm, Joh. Beckman, 1865. 8:o. 16 s.; 16 s. Modernt blått halvskinnband med marmorerat pärmpapper och tryckt pärmtiteletikett. #14773         750
Första arbetet trycktes första gången i Filipstad 1865, utkom sammanhäftat med andra arbetet med tryckort Stockholm senare under året.
Ekman, Gustaf (1804-1876). Student i Uppsala 5 okt. 1821; auskultant i Bergskollegium 25 april 1825; elev till greve B. B. von Platen vid Göta kanal och Motala verkstad 1825; förordnades att leda vallonsmidesförsök vid Dormsjö och Söderfors i maj s. å.; ledamot av kommittén för undersökning av svenskt järns lämplighet till järnvägsmateriel 1860-63; ledamot av riksdagens första kammare 1866-67.

[Eldh, Gösta m. fl. (red.)].
Smalspårsepoken i Skara. I ord och bild. Minnesskrift utgiven av Ledningsgruppen för projektet Skara som järnvägsknut. Skara, Västergötlands Tryckeri AB, 1983. 8:o. 128 s. Illustrerad. Trådhäftad. #12511       225
Boken inleds med en dikt av Sven Kjellgren och historik av Gösta Eldh.
Innehåll: Bidrag av litterärt slag; Facket; Minnesbilder; Personalen har ordet; Specialartiklar; Personligheter; Järnvägen och idrotten; Järnvägsmuseet i Skara.

Elfqvist, Nalle.
Ångtågen lever! Bilder från svenska museijärnvägar. Helsingborg, AB Boktryck, 1983. 4:o. 130, (1) s. Rikt illustrerad med sv/v foton. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #12515       
Såld
Innehåll: En sommar i ångans tecken; Gefle-Dala Jernvägsklubb; Klippan-Ljungbyheds Järnväg; Skånska Järnvägar; Anten-Gräfsnäs Järnväg; Jädraås-Tallås Järnväg; Upsala-Lenna Jernväg; Ohs Bruks Järnväg; Östra Södermanlands Järnväg; Adresser.

Ellis, C. Hamilton.
Ånglok från de första spårbundna vagnarna till våra dagars flerdelade lokomotiv. [Färgbilder och beskrivningar av ånglok från hela världen]. Stockholm, W&W, 1983. 256 s. Rikt illustrerad. Pocket. Nyskick. #12517         100
Innehåll: Tågets ursprungsformer; Drivkraftens revolution; Ångans stora dagar gryr; Mitten av 1800-talet; Monopolens år; Ångan får konkurrens; Våra dagars tåg; Register.

[Ellis, Cuthbert Hamilton (1909-1987)].
The pictorial encyclopedia of railways. Prague, Svoboda, 1968. 8:o. 591 s. Förlagets röda klotband med titel i guldtryck på ryggen. #14555         350
Första upplagan, andra tryckningen. 880 illustrationer, varav 42 i färg.
Innehåll: Introduction; Primeval Steam; Victorian Steam; Railway Conquest; Railway Buildings; Carriage Design; Steam Locomotives of the 20th Century; Tracks, Bridges and Viaducts; Electric Main Lines; Mountain Railways; Passenger and Freight Handling; City Railways; Main Line Diesels; Railway Miscellany; Signals and Telegraphs; Acknowledgments; Index.

Emmelin Carlman, Inga.
Järnvägsbyggnader i Malmöhus län - rapport från en inventering 1978. [Utg. av] Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. [Omsl.]. Vinslöv, Tryckeriet, 1986. 112 s. Rikt ill. Limhäftad i fotoillustrerat pappersomslag. #14057   
Såld
2:a upplagan, 1:a uppl. utkom 1980.

Enblom, Fr.
Om beräkning af järnvägs-öfverbyggnader. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1890:2-3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1890]. 4:o. s. 57-61 med illustrationer. #14890        150

[Enskilda Järnvägar]
Yttrande över 1936 års järnvägskommités betänkande angivet av Föreningen Enskilda Järnvägars Förvaltningstjänstemän. [Omslagstitel]. Stockholm, G. W. Engström & Co. Boktr., 1938. 8:o. 8 s. Klammerhäftad. #13969         80
Löst bilagt är Föreningen Enskilda Järnvägars Förvaltningstjänstemän’s informationsblad till medlemmarna angående yttrandeförslaget.

[Ericson, Jan et al.].
Industrilok på Öland och Gotland. (SJK småbaneavdelning). Jönköping, Bratts Tryckeri AB, 1985. 48 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad. #12522         250
Tredje boken i Svenska Järnvägsklubbens bokserien om svenska industrilok. Tidigare har utgivits ‘Industrilok i Närke’ (1981) & ‘Industrilok i Södermanland’ (1982). Vilka är uppföljare till den år 1974 utgivna ‘Svenska industrimotorlok 1’ som behandlade motorloken i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Öland och Gotland.

[Ericson, Nils af (1802-1870)].
Jernväg genom Stockholm. Föredrag, hållet i de la Croix' salong den 21 mars 1863, af N. Ericson. Stockholm, Huldberg & Komp:s Boktryckeri, 1863. 4:o. (1), 30 s., (1) utv. karta. Svart klotryggband med blått pärmpapper och handskriven titeletikett. Något ojämnt solblekt i över och underkant. Titelbladet med bortklippt namnteckning (?), senare lagat. Titelbladet och ytterligare några sidor lätt solkiga, några sidor med hundöron. Liten fläck på s. 9. Ur Nils Sandbergs samling och med hans stämpel på titelbladet. #14362        1200
Kartan ‘Jernvägslinien genom Stockholm med sidospår’, fanns även att tillgå löst.
Ericson, Nils af (1802-1870). f.d. chef för statens järnvägsbyggnader.
Linnström I:320.

Ericsson, Thomas.
Pendeltrafiken [i Stockholm] 25 år 1968-1993 [En jubileumsskrift]. [Utg. av] SJ Persontrafikdivisionen Affärsområde SL Pendeltrafik. U.o. [1993]. 8:o. (4), 100 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #12523        
Såld
Innehåll: Överblick över 25 års pendeltrafik; Järnvägsnätet runt Stockholm växer fram; Pendeltrafikens tillkomst och utveckling; Pendeltrafiken idag; Pendeltågsstationerna från A till Ö; Lokaltrafiken i årtal; Bilagor; Källförteckning.

Fischerström, Iwan W. (1906-1994).
Sveriges järnvägar. [De svenska järnvägarnas historia och tekniska utveckling från de första bruksbanorna till dagens pendeltåg]. [Utg. av] Bok och bild, Stockholm. Finland, Weilin+Göös, 1971. 4:o. 130, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets röda klotband med pärmdekoration och ryggtitel i guldtryck, illustrerat skyddsomslag med lätta skavmärken och två små revor. #14692        200
Innehåll: ‘Med sin rök skola dessa maskiner ...’; Två lejon bland motståndarna till den svenska järnvägstanken; Gruvbanor, bruksbanor, fall- och forsbanor; Fryksta järnvägsaktiebolag; ‘Järnvägskriget’; Nu tillkallades Nils Ericsson; Från stenspåren till Akvileja; ‘... till sin längd den största byggnad i hufvudstaden’; Dubbelspårsanläggningarna; De svenska järnvägarnas första ånglokomotiv; Atlanticlokomotivet; Personvagnarna; De första personvagnarna; Så reste konungen och drottningen; I rovoljelampors blekgula sken ...; Iskalla kupéer och glödheta plyschsoffor; Frisk luft i järnvägskupéerna; Boggier; Ur järnvägsrestaurationernas historia; Restaurangvagnarna; Godstrafikens vagnmateriel; Buffertar, draginrättningar, skruvkoppel och dragkrokar; Hjul- och vagnaxlar under tidig järnvägsålder; Från gnisslande handbromsar till vakuum och tryckluft; ‘En general med sin armé på en järnväg’; Med nationalkokard, mörkblått kläde och hamptyg; ‘Om löner och arvoden vid Rikets järnvägar’; ‘Tider för alla ordinarie bantågs afgång och ankomst’; En III klass, tur och retur; Om taxor ‘Å statens jernbana’; Några av de privata järnvägsföretag som inlösts av staten under 1900-talet; De svenska järnvägarnas elektrifiering; Motorlok; Rälsbussar; Tågfärjor; Generaldirektörer vid Statens järnvägar; Järnvägsmuseum; Efterord.
Heintze P965.

Fischerström, Iwan W. (1906-1994).
Ånglokomotiv. En rälskavalkad av rullande ånggrytor, sparkande järnhästar och skramlande kugghjulsdiligenser fram till kontinenternas stålblå strömlinjekolosser. [Utg. av] Bok och bild, Stockholm. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1967. 4:o. 53, (4) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med illustrerat skyddsomslag. #12536         175
Innehåll: Ånglokomotivets födelse; Tre bilder ur fantasins lokomotivmuseum; Den stora lokomotivkapplöpningen på Rainhill 1829; Frankrike; Tyskland, Amerika; Stora lok i skarpa kurvor; Hur ånglok gjordes ekonomiska i drift; Den svenska lokomotivindustrins första skede; ‘Ånghästen Stockholms’ första resa till Södertelje 1860; Ånglokomotiven i den nya tiden; Ånglokomotivens namn och beteckningar; Några data om lokomotivets och järnvägarnas historia; De första järnvägarnas anläggningsår och data.

[FJ] Elgh, Leif.
Falkenbergs järnväg. Pyttebanan. Arkivforskning Stig Lundin. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1988. 8:o. 216 s. Rikt illustrerad. Förlagets pappersband med fotoillustrerat nött skyddsomslag. Illustrerade för- & eftersättspapper. #12516  
Såld
Innehåll: Pyttebanan i våra hjärtan; Staden vid Ätran; Järnväg i Ätradalen; Tre fot mellan rälsen; 102 kilometer slingrande spår; Timmertåg, enmansdrift och gula rälsbussar; Pengar, pengar ...; Tur och retur Limmared; Oscar Dickson och Silverräven; Träbänkar och skruvbroms; Godsvagnar; T-semaforer och linjetelegraf; Snö över heden; På landsvägen; Med fast hand; Bomvakter, stinsar och lokförare; Stora planer för en liten järnväg; Slutet på historien; Minnen från FJ; Banprofil; Spåren finns kvar - noteringar om Pyttebanan 1988; Om ortsnamnen vid FJ.

Fjeld, Ulf.
Svenska industrimotorlok I. Omfattar Skåne, Halland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland. Eksjö, Eifels, 1974. 8:o. 159 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14780        200
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 15.

[Flach, Sigge & Kylberg, L.W. (red.)].
Järnvägsförslaget Vestergötland-Göteborg. Utdrag ur tidningspressen m.m. [Utg av] Vestergötland-Göteborgs järnväg. Interimsstyrelsens Skaraborgs-afdelning. Skara, Petterssonska Boktryckeriet, 1859. 8:o. 60 s. Klammerhäftad. Delvis nött rygg. Mycket bra exemplar av en mycket ovanlig skrift. Tryckt på mycket trähaltigt papper, varför det ovillkorligen har gulnat med tiden och är mycket sprött. 4 sidor med mindre marginalriss, titelbladet med antydan till vikmärke. Några sidor med mindre hundöron, de tre första med mindre pappersförlust av nedre yttre hörn. #13479         1200
Innehåll: Järnvägsmötet i Skara den 10 Jan (Referat i Skara Tidning Onsdagen den 13 Januari); Efterskörd (Referat i Skara Tidning Onsdagen den 17 Jan. 1894); Ett inlägg i järnvägsfrågan (Referat i Skara Tidning Lördagen den 20 Jan. 1894); Järnvägsmötet i Mariestad (Referat i Tidn. för Skarab. län Onsdagen den 17 Jan. 1894); Vestergötland-Göteborgsbanans interimsstyrelse (Referat i Skara Tidning Lördagen den 27 Jan. 1894); 150 tusen! (Referat i Skara Tidning Onsdagen den 31 Jan. 1894); Notis ur Skara Tidning Lördagen den 13 Febr. 1894; Vind i seglen (‘Ledare’ i Skara Tidning Lördagen den 10 Febr. 1894); Notiser (ur Skara Tidning Lördagen den 10 Febr. 1894); Järnvägsmötet i Götened (Referat i Göteborgs Aftonblad Onsdagen den 14 Febr. 1894); ärnvägsmötet i Götened (Referat i Skara Tidning Onsdagen den 14 Febr. 1894); Andra järnvägsmötet i Jung (Referat i Skara Tidning Lördagen den 17 Febr. 1894); Motion till Skara stadsfullmäktige (ur Skara Tidning Onsdagen den 21 Febr. 1894); Petition i järnvägsfrågan (ur Skara Tidning Onsdagen den 21 Febr. 1894); Den krokiga järnvägslinien, benämnd ‘Hofs-kroken’, ändrar i Jung till ‘Vara-kroken’ (Insändt i Skara Tidning Onsdagen den 21 Febr. 1894); Cirkulär N:o 1 till kommunalstämmoordförandena; Bref till stadsfullmäktiges i Lidköping ordförande; Bref till Municipalstyrelsen i Vara; Bref till stadsfullmäktiges i Mariestad ordförande; Bref till landshöfding C.A. Sjöcrona; Betänkande af Kaptenen m.m. Ph. Oterdahl.

[FLJ - BKJ]
Nr 44. Tjenstetidtabell för bantågen å Frövi-Ludvika och Bånghammar-Kloten jernvägar från och med den 1 juni 1886. Norrköping, Lithografiska Aktie-bolaget, 1886. viij s. Klammerhäftad i blått pappersband med svart klotryggremsa, tryckt titeletikett på främre pärm. Främre pärmen med gamla fuktfläckar, aningen solkig. #14048       200

Fontaine, Hippolyte.
Tillverkning af jernvägshjul af tackjern i Amerika. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. 1877:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1877]. 4:o. s. 12-13. #14913         150

[Forselius, Carl Adolf].
Några ord om systemet för statens jernvägsanläggningar af Junius. Stockholm, Joh. Beckman, 1857. 8:o. 64 s. Trådhäftad i ljusblått tryckt pappersomslag. Det spröda omslaget med ett litet riss och några mindre hundöron. Titelbladet med pappersspricka. #13948        850

Forsæus, Svante.
Frykstads jernvägs aktie bolag 1848-1873. En bolagskrönika av Svante Forsæus. [Utg. av] Frykstad Clara elfs jernvägs sällskap. U.o., [1998]. 4:o. s. 3-122. Rikt ill. Limhäftad i styvt tryckt illustrerat gult pappersomslag. #12556       150
En årskrönika och historik över de första tjugofem åren med Sveriges första allmänna järnväg.
Tryckt på konsttryckpapper.

Franzén, Leif (red.).
Tunnel under Öresund - det miljövänliga alternativet. [En debattbok]. Stockholm, Symposium Bokförlag & Tryckeri AB, 1989. 8:o. 79 s. Illustr. Limhäftad i fotoillustrerat pappersomslag. Främre omslag med antydan till vikmärke. Lätt nött. #14221      125
Omslagstitel: Tåg under Öresund.

Freding, Mats.
Industrilok i Bohuslän och Dalsland. (SJK småbaneavdelning). Taberg, Tabergs Boktryckeri AB, 1985. 56 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad. #12562        200
Femte boken i Svenska Järnvägsklubbens bokserien om svenska industrilok. Tidigare har utgivits ‘Industrilok i Närke’ (1981), ‘Industrilok i Södermanland’ (1982), Industrilok på Öland och Gotland (1983), Industrilok i Västergötland (1984).

[Fredrikson, Johan Frans Oscar].
Svensk Jernvägs-tidning. N:o 1 - 1892. Redaktionsdirektör: Torsten Petre. Redaktör och ansvarig utgifvare: Oscar Fredrikson. Skeninge, Skeninge-Postens tryckeri, 1891. 4:o. 16 s. (s. 17-32). Klammerhäftad. Tryckt på trähaltigt papper varför pappret är mycket sprött och gulnat. Första och sista sidan med några mindre pappersförluster i nedre hörnen, några sidor med riss. #14928        275
Detta är det första egentliga numret, tidigare utgavs också ett provnummer, vari pagineringen påbörjades. Tidningen utkom varje helgfri fredag.
Innehåller bl.a.: Hjalmar Elworth (minnesteckning med träsnitt); Notiser (Stölder å jernvägarne; Dödsfall; Jernvägsolyckor; Olycksfall); Verldens snabbaste tåg; En svensk banvakt långt nere i Tyskland; På kurirtåget, af Jules Legoux.
Lundstedt II:950.

Fröidh, Oskar.
Järnvägarna i Sverige. The Railways of Sweden. Die Eisenbahnen in Schweden.
[English translation: Chris Wood. Deutsche Übersetzung: Michael Geuckler]. Trelleborg, Skogs Boktryckeri AB, 1993. Tvär 4:o. 128 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. Nyskick. #12571        200
Parallelltext på svenska, engelska och tyska.

Föreningen Tantofolket (utg.).
Minnesskrift över Stockholms första järnväg. Stockholm - Saltskog. 1860-1862. [Omsl.]. [Stockholm], [1995]. s. 3-26. Illustrerad. Klammerhäftad. #12271         75
Införd rättelse på s. 9.

[Förlags AB Sveriges kommunikationer (Utg.)].
Sveriges kommunikationer 1947:nr 7. (Innehåller tågtiderna fr.o.m. 1 juli 1947). Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1947. 4:o. 287, (1) s., 1 vikt karta (lös). Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag. #12579        
Såld
Officiell tidtabell för Sveriges järnvägar, turlistor för flyglinjer, ångbåtar och automobilrouter. Utkom i regel den 1:a varje månad.

[Förlags AB Sveriges kommunikationer (Utg.)].
Sveriges kommunikationer 1950:nr 8. (Innehåller tågtiderna fr.o.m. 1 aug. 1950). Eksjö, Eifels boktryckeri, 1981. 4:o. 319 s., 1vikt karta (lös). Trådhäftad i tryckt styvt nött pappersomslag. Några sidor med riss och hundöron. #12580         200
Officiell tidtabell för Sveriges järnvägar, turlistor för flyglinjer, ångbåtar och automobilrouter. Utkom i regel den 1:a varje månad.
Faksimil av originalupplagan, utgiven av Förlags AB Sveriges kommunikationer, Uppsala 1950.

Förteckning på märkvärdiga ställen vid jernvägarne i medlersta och södra Sverige. [...] Denna "Förteckning" utgör ett upplysande bihang till: "Jernvägskartor för medlersta och södra Sverige 1864". Stockholm, E. Westrell, 1864. 16:o. 16 s. Hemmagjort filtöverdraget pappersband. Båda omslagen medbundna. Lätt lagerfläckad. #14766       650
Mycket ovanlig, även i obundet skick.

[GBAJ]
Allmänna bestämmelser för personal vid Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar. Gällande från och med år 1914. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1914. (2) bl., 79 s. Klammerhäftad. Främre omslag delvis loss, bakre med lagning. Nött och solkigt omslag. De 10 första sidorna med mindre hundöron. #12244         200

[GBAJ]
En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar. Resebeskrifning med bilder utgifven af Järnvägsbolagen. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1904. 8:o. (3), 95 s., xij pl.-s., (2) utvikbara kartor. Rikt fotoillustrerad. Trådhäftad med tryckt illustrerat pappersomslag. Nött omslag med tejpförstärkt rygghuvud & -fot. #11188         150
Den stora utvikbara kartan delvis med tejpförstärkta och lagade marginaler.
Aberstén 143.

[GBAJ]
En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar. Resebeskrifning med bilder utgifven af Järnvägsbolagen. [sammanbunden med:] Arbetarnas studiehandbok. Anvisningar för självstudier. Utgiven av Nykterhets-Orden Verdandi. [Häfte I-II.]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1904 & Jönköping, Tryckeriföreningen Smålands Boktryckeri 1907-1908. 8:o. (3), 95 s., xij pl.-s., (2) utvikbara kartor. Rikt fotoillustrerad. + 68 s.; 63 s. Rött halvklotband med svart pärmpapper, ryggtitel i guldtryck. Gott skick. #11189          500
Aberstén 143 (1:a arbetet).

[GBAJ]
En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar. Resebeskrifning med bilder utgifven af Järnvägsbolagen. 2:a upplagan. Göteborg, Wald. Zachrissons boktryckeri, 1905. 8:o. (2), 98, (2) s., xij pl.-s., (2) utvikbara kartor. Rikt fotoillustrerad. Grönt halvklotband med fyra markerade bind, marmorerat pärmpapper. Stänkta snitt. Lätt nötta pärmar. Klipp i titelbladets övre högra hörn.
#13471   
500
Tryckt i 10.000 ex.
Aberstén 143.

[GBJ] Thulin, Bertil (red.)
Göteborg-Borås järnväg. Av Bertil Thulin (red.) i samarbete med Börje Hedberg, Erik Hellman, Axel Lundberg, Bengt Pettersson, Bernt Talbrant och Arne Wemmel. Borås, Centraltryckeriet AB, 1994. Tvär 4:o. 180 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #13239           250
Innehåll: Förhistoria; Projektering; Byggtiden; Linjen; Driftplatser; Rullande materiel; Förvaltning, ekonomi; Elektrifiering; Förstatligande; Personal; Järnvägstrafik; Busstrafik; Tilldragelser; Framtiden; Källförteckning.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 62.

[GDJ] Hagberg, B[ernhard Samuel].
Gefle-Dala järnvägar 1855-1908. Historik utarbetad på uppdrag af Gefle-Dala järnvägsaktiebolags direktion till femtioårsdagen af järnvägens öppnande för trafik till Falun. Gefle, Gefle-Postens Tryckeri, 1909. 4:o. 278, (1) s. Illustrerad. Blått klotryggband med de tryckta häftesomslagen använda som pärmpapper. Nött rygg. #12626           850
Innehåll: Gefle-Dala järnvägsaktiebolag (Banans förhistoria; Banbyggnaden; Invigningshögtidligheterna); Falun-Rättvik-Mora järnvägsaktiebolag (Banans förhistoria; Banbyggnaden Falun-Orsa; Invigningen; Banbyggnaden Mora Noret-Mora; Förvärf af Mora-Elfdalens järnväg); Falun-Västardalarnes järnvägsaktiebolag (Banans förhistoria; Banbyggnaden); Gefle-Dala järnvägar (Administration; Bokföring, kassa och kontroll; Föreningsstationerna; Bana och anläggningar; Rullande materiel och verkstäder; Trafik; Löneförhållanden; Hotellen och ångbåten; Pensionskassor; Trafiksammanslutningen; Minnesfesten; Grafiska framställningar).
Wingborg D9143.

[GDJ] Lindberg, Gustaf (1841-1928).
Gefle-Dala järnväg. På järnvägsfärd. Gefle-Storvik-Falun-Rättvik-Mora-Orsa. Gefle, Gefle-Postens Tryckeri, 1893. 8:o. 111, (1) s., (1) utvikbar karta. Illustrerad. Klammerhäftad med rikt illustrerat pappersomslag. Främre omslag med vikmärken. #14828           425
Sidorna 70ff, utgörs av annonser.

Gellerstedt, Nils.
Stockholms bangårdsfråga. Skiss till lokalbanesystem i kombination med centralstation vid Kungsgatan jämte tillhörande stadsplaneproblem. Stockholm, Centraltryckeriet, 1919. 8:o. 23 s., 2 stora utvikbara planscher (kartor). Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen solbränt omslag.
#14797         250
Innehåll: Grundval för förslaget; Kungsgatslägets fördelar; Fjärrbanor och godstrafiken; Lokalbanornas linjer och stationer; Centralstationen; Stadsplanen söder om Centralstationen; Ytterligare stadsplaneförslag å Norrmalm; Gatu- och järnvägsförbindelse mellan Norr- och Södermalm; Uppfarten till Södermalm; Sjöfarten och brohöjden; Den nya slussens läge; Det framtida Södermalmstorg; Övriga hithörande stadsplaneförslag; Kartbilagor.
Kartorna förstärkta i inre marginalen.

[Genberg, Erik Christian].
Då järnvägen kom till Östersund. En milstolpe i stadens utveckling. Minnesanteckningar av E. Chr. Genberg. Utgiven av Föreningen Gamla Östersund. Östersund, Östersunds-Postens Tryckeri A.-B., 1948. 8:o. 121 s., (1) utv. pl. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Lätt solblekt omslag. Ouppskuren. #12588           275

Gerlach, Klaus.
Für unser Lokarchiv. Berlin, Transpress, 1961. Tvär 8:o. 245, (2) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggband. Svag främre inre fals. #14678           300
Tysk text.

Gerndt, Sven.
Godstrafikvärvning. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. Juli 1952. (Statens järnvägars kurser). Tomteboda, Statens Järnvägars Tryckeri, 1952. 48 s. Klammerhäftad. #13958     
Såld

Loket vid Getå. [Omslagstitel]. U.o.o.å. [ca 1967]. 4:o. (4) bl. Klammerhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. #12270 125
Faksimiltryck ur Hvar 8 dag 13 oktober 1918, om den fruktansvärda järnvägsolyckan som inträffade 1 oktober 1918 ca 1 mil norr om Norrköping, då mer än 30 personer miste livet.

[GJ] Kvarnstedt, John.
Gotlands järnvägar. [red.: Ola Sollerman, bildtexter: Ulf Ronander]. Nyköping, Länstryckeriet, 1978. 8:o. 207, (1) s. Rikt ill. Förlagets illustrerade pappersband. Aningen solblekt rygg, bakre pärm med lättare skavmärken. #12807          
Såld
Innehåll: ‘En lämplig terräng för jernwägsanläggning’; Järnvägsdebatt i lokalpressen; Äntligen dags att börja bygga; Kung Oscar kom till invigningen; De första magra åren - tiden 1878-1892; ‘Doften från betgrytorna i Roma’ - tiden 1893-1913; Ernst leijer död; Krigsåren med svår dyrtid - tiden 1914-1921; Bilarna börjar bli ett problem - tiden 1922-1938; En rekordökning svår att klara av - tiden 1939-1946; 1 juli 1947: Staten tar över; Därför lades järnvägen ner; Förteckningar och tabeller; Föreningen Gotlandståget.
Skriftserie utgiven av kulturnämnden i Gotlands kommun Gotlandica nr. 15.

[GJ] Lindgren, Erik.
Om Posten vid Gotlands Järnvägar. 1878 års linjedel. Växjö, Förlaget på post, 1993. A5 (2), 21, (1) s. Klammerhäftad i gult pappersomslag. #12847           50
Posthistorisk skriftserie nr 216.

[GJ] Lindgren, Erik.
Om Posten vid Gotlands järnvägar. Fortsättningen av 1878 års linjedel. [Omsl.]. Växjö, Förlaget på post, 1993. A5 24 s. Klammerhäftad i gult pappersomslag. #12848            50
Posthistorisk skriftserie nr 217.

[GKJ]
Gammelstad-Karlsvikshyttans järnväg av E. Bertil Persson. Borås, Centraltryckeriet AB, 1982. 8:o. 95 s. Rikt ill. Trådhäftad i tryckt fotoillustrerat pappersomslag. #13005          150
Innehåll: Karlsvik och Luleå Järnverk; Järnvägsbolaget; Trafiken på GKJ; Trafikavtal och taxor; Banbeskrivning; Slutord; Källor och litteratur; Spårplaner m.m.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 32.

[Glembring, A. (utg.)].
Lokomotiv och tendrar vid Sveriges statsbanor den 1 juli 1904. Göteborg, I. G. Print, 1968. A4. 53, (1) s. Rikt illustrerad. Limhäftad med tryck pappersomslag. Solkigt och lätt fläckigt omslag. ‘Järnvägs Sällskapet’ skrivet med tusch på titelbladet. #14781         125
Detta verk är en något förminskad reproduktion av originalupplagan som trycktes hos Centraltryckeriet i Stockholm 1904.

Gourvish, T. R.
Mark Huish and the London & North Western Railway. A study of management. Leicester University Press, 1972. 8:o. 319 pp., 8 plates. Publishers cloth with slightly soiled dustjacket. #12600         300

Granér, Gabriel (Utarb.).
Ångloklära. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. På grundval av maskiningenjören Elis B. Höjers lärobok 1910, 1912 och 1921 och med biträde för avdelningen "Bromsar" av byråingenjören i Kungl. Järnvägsstyrelsen, Malte Beijer. Fjärde upplagan. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1949. Stor 8:o. xv, 511 s., 13 utvikbara planscher (ritningar). Förlagets blå klotryggband med mönstrat pärmpapper. Titeltryck på rygg och främre pärm. Nött ryggfot, aningen solblekt rygg och lätt skavda pärmar. #12601         750
601 illustrationer i texten.
Innehåll: Naturlära (Kroppar och på dem verkande krafter; Värmet och dess verkningar; Förbränning och ångbildning; Metaller och metallblandningar); Ångloklära (Historik; Lokets indelning; Hjulsats och ramverk med tillbehör: Hjulsats; Ramverk; Hytten; Ångpannan med tillbehör: Eldstaden; Rundpannan; Rökskåpet; Panntillbehören; Ångöverhettare; Matarvattenförvärmare; Värmets alstring och utnyttjande. Lokpannans skötsel. Oljeeldning, m.m.; Maskineriet: Kolvrörelsen; Slidrörelsen; Kompoundlok; Smörjningsanordningar; Störande rörelser hos lok; Vatten- och bränslebehållare samt övrig utrustning för lok: Tender; Vatten- och bränslebehållare för tanklok; Lokbelysning; Hastighetsmätare; Bromsar: Om bromsning av tåg i allmänhet; Bromsens allmänna anordning; Handbromsar; Kraftbromsar; Skador å tåg och deras tillfälliga avhjälpande: Tågolyckor; Skador å lok i tågtjänst och deras tillfälliga avhjälpande; Tågmotstånd samt loks dragkraft och effekt).

Gullers, K. W. (1916-1998).
Statens järnvägar 125 år. Text: Lars Olov Karlsson och Carl-Axel Alrenius. Foto: Björn Enström. [Omslagstitel: SJ 125 år]. Örebro, Ljungföretagen, 1981. Stor 8:o. 144 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #12748     
Såld

Gustafsson, B. Arne.
Beskrivande maskinlära omfattande kraftsmaskiner, pumpar, fläktar, kompressorer, kylmaskiner. Fjärde upplagan. Malmö, Nya Litografen, 1961. 8:o. 203, (1) s. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. Nyskick. #14839          120
Innehåll: Kraftmaskiner (Ånganläggningar; Ångmaskiner; Ångturbiner; Förbränningsmotorer; Vattenmotorer); Pumpar, fläktar, kompressorer och kylmaskiner.
Fackserien 8.

Gut, Ernst (ed.).
Les Mystères des Chemins de fer. Technique - Fonctionnement. Expliqués au public en prenant pour example les Chemin de fer Suisses. Avec 213 illustrations dans le texte, 69 planches, dont 5 en couleurs. Lausanne, F Rouge & Cie, 1946. 8:o. 405, (1) s. Publishers brown cloth. #14055     400
French text.
Containes: Introduction, par le professeur Dr F. Volmar, Berne; La voie ferrée, par E. Labhardt, Lucerne; Les locomotives, les mécaniciens et leur service, par F. Gerber, Berne; Les wagons de chemin de fer, par Marc Hauri, Berne; De quoi se compose une gare, par le Dr O. Miescher, Bâle; La guerre au danger, par le Dr O. Miescher, Bâle; Billets et horaires, par le Dr W. Fischer, CFF, Berne; L'électrification des chermins de fer fédéraux, par le Dr Hans Eggenberger, Berne; Les chemins de fer suisses de montagne, par le Dr R. Zehnder, Montreux; Le cerveau d'un chemin de fer, par le Dr F. Wanner, Berne; Les chemins de fer et leurs fournisseurs.

[Göteborg]
Göteborg och vestkusten. Kanal- och jernvägsresorna mellan Stockholm och Göteborg jemte beskrifning öfver talrika sidoutflykter för turister i Öster- och Vestergötland, Halland, Bohuslän och Dal. Med 9 kartor och 53 illustrationer. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1888. 8:o. Frontespis, (8), 208, (8) s., (6) kartor (varav 2 utvikbara) + tilläggslapp. Förlagets bruna blindpressade och gulddekorerade klotband. Gula för- & eftersättspapper med tryckt reklam. Ryggen med minimalt hål (ca 1x1 mm). Mycket gott skick. Beijers bokförlagsstämpel på försätts- & titelblad. #11298      
Såld
Innehåll: Från Stockholm till Göteborg med jernväg (Vestra Stambanan); Från Stockholm till Göteborg med ångbåt (Göta och Trollhätte kanaler); Kombinerad kanal- och jernvägsresa (Från Stockholm till Norsholm och Linköping pr jernväg; Kring Vettern; Från Vettern till Kinnekulle och Trollhättan med jernväg; Göteborg; Vestkustbanan; Bohuslänska skärgården; Fredrikshald. Dalslands kanal).
De avslutande åtta sidorna består av annonser. Tre av kartorna ingår i pagineringen.
Albert Bonniers illustrerade resehandböcker 2.
Aberstén 129. Aberstén & Tiselius 31.

[Göteborg]
Göteborg och västkusten. Kanal- och järnvägsresorna mellan Stockholm och Göteborg jämte beskrifning öfver talrika sidoutflykter för turister i Öster- och Västergötland, Halland, Bohuslän och Dal. Andra, betydligt omarbetade och tillökade upplagan. Med 11 kartor och 71 illustrationer. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1896. 8:o. Frontespis, (4), 236, (4) s., (10) kartor (varav 5 utvikbara). Förlagets bruna blindpressade och gulddekorerade klotband. Gula för- & eftersättspapper med tryckt reklam. Sista sex sidorna med hundöron. Mycket gott skick. Namnteckning på försättsbladet. #11096     
Såld
Innehåll: Från Stockholm till Göteborg med järnväg (Västra Stambanan); Från Stockholm till Göteborg med ångbåt (Göta och Trollhätte kanaler); Kombinerad kanal- och järnvägsresa (Från Stockholm till Norsholm och Linköping pr järnväg; Kring Vettern; Från Vettern till Kinnekulle, Trollhättan och Göteborg med järnväg; Göteborg; Västkustbanan; Bohuslänska skärgården; Uddevalla-Lelången och Dalslands kanal. Dalslandsbanan. Fredrikshald);
De avslutande fyra sidorna består av annonser. En karta ingår i pagineringen.
Albert Bonniers illustrerade resehandböcker 2.
Aberstén 129 (1 uppl.). Aberstén & Tiselius 31 (1 uppl.).

[Göteborg]
Jernwägs-stationshuset (i Göteborg). Rit. af Damm. [ur: Göteborg (med dess omgifningar) framstäldt i taflor. Häfte 1.]. Göteborg, C. Petersens Lith. Inr., 1859. 1 blad (31 x 22 cm) tonlitografi. #14925      250
Aberstén 406.

[Göteborg]
Göteborgs Centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1927-1930. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1930. 4:o. 51, (1) s., (17) utv. pl.-bl. Förlagets blå klotband med ‘Göteborgs centralstation 1930’ präglat i guld på främre pärm och rygg. Nyskick ! #13125      450

[Göteborg]
Årsberättelse för Göteborgs spårvägar 1901-1957. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, 1902-1957. 4:o. 617 s., 20 utv. tab., (4) pl.; 617 s. (varierande paginering). Blå halvskinnband (Boijes bokbinderi, Gbg) med fyra upphöjda bind, dekorerat pärmpapper. Titel- och deltitel i guldtryck. Alla främre omslagen medbundna. 2 volymer. 1901-1902 & 1940 med hålslagna innermarginaler. 1924 med liten pappersförlust på det medbundna omslaget. #11381     
Såld
Årg. 1957 består av fem stencilerade blad (trycktes aldrig ?).
Aberstén 1873 (1901-1919).

[Haeder, Hermann].
Die Dampfkessel. Entwurf, Berechnung, Ausführung und Betrieb. Für Studium und Praxis bearbeitet von H. Haeder. Sechste Auflage. Mit 871 Abbildungen im Text, 97 Tabellen, 26 Tafeln, einem Anhang über Normalschornsteine und Dampfkesselnormalien, zahlreichen Rechnungsbeispielen, ferner 150 Aufgaben mit vielen Unterfragen und Lösungen. [Together with:] Aufgaben und Lösungen für Abschnitt I bis V zu Haeder ‘Dampfkessel’, 6. Auflage. (Haeders Hilfsbücher für Maschinenbau). Wiesbaden, Otto Haeder, 1919. Oblong 8:o. iij, (1), 171, 8, (26) pp. + (1), 24 pp. Publishers red decorated cloth boards. Title in gold on spine and front cover. Sunned and worn. Loosely inserted is the ‘Aufgaben und Lösungen ...’. 1 leaf loose. #14872       450

[Hallberg, Gösta m.fl. (red.)].
Trafikblinken. Göteborgs spårvägars tidning. Nr 1, 1956 - Nr 6, 1957. [Allt som utkom]. Göteborg, Tryckeri A.-B. Framåt, 1956-1957. 8:o. 32, 24, 32, 32; 24, 24, 24, 24, 24, 24 s. Blått halvklotband (Boijes Bokbinderi) med gråblått pärmpapper, titel i guldtryck på ryggen. Samtliga häftesomslag medbundna. #14370      
Såld
Utkom 1956 med fyra nummer och 1957 med sex.

[Hamilton, Hugo].
Reglemente för militärtransporter på järnväg; af Kungl. Maj:t i nåder fastställdt å Stockholms slott den 11 augusti 1911. (Svensk författningssamling. 1911, N:r 110). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1911. 4:o. 55 s. Tagen ur band. #13984       225

Hand, Victor (foto) & Edmonson, Harold (text).
Tåg det bästa som finns. [Översättning: Margareta Eklöf]. Stockholm, Bonniers, 1977. Folio. 96 s. Rikt illustrerad (mer än 140 fotografier & 8 kartor). Förlagets dekorerade pappersband med fotoillustrerat skyddsomslag. #14819       200
Innehåll: Vägen längs vattnet; Union Pacific Railroad; Det Nordamerikanska persontåget; Den smalspåriga Rio Grande-linjen; Det stora skådespelet; Stambanor i Mexico; Ståtligt i Anderna; Kol för Volta Redondas stålverk; Le Mans; Rio Jalons dal; Englands vägkorsningar; Uppför sluttningen; Tomma upp, fulla ned; Stora Karroo; Lootsberg-passet; Arthurs pass; Att ånga till Sydney; Java; Hokkaido; Klassificering av lok.

[Handbok]
Elektrolok Öd. Nr 448-450, 633-644, 682-687. Stockholm, Esselte aktiebolag, 1948. 8:o. 52, (2) s. Förlagets blå klotband med titeltryck på främre pärm. #12637      
Såld
Illustrerad med kopplingsscheman.
Innehåll: Allmänt: Huvuddata, Mekaniska delen, Elektriska delen, Anvisningar för schemaläsning; Anvisningar för felsökning; Drivmotorströmkretsar - växelström; Drivmotorströmkretsar - likström; Huvudströmkretsar för omformare, kompressor m.m.; Strömkretsar för laddning av hjälpbatteriet m.m.; Manöverströmskretsar - växelströmsdrift; Manöverströmskretsar - likströmsdrift; Manöverströmskretsar för omformare, kompressor m.m.; Huvudströmbrytaren och dess utlösningskretsar; Kontrollinstrument m.m.; Värme och belysning; Huvudbatteri och batterimätare; Apparater och maskiner - förteckning - placering; Anvisningar för körning.

Hardin, Bertil.
Ett sekel järnväg i Ånge. Östervåla, Tofters Tryckeri AB, 1981. 63 s. Klammerhäftad. #12643     125
Innehåll: Norrland får järnvägar; Ånge blir järnvägsknut; Bangården växer.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 29.

Hawkins, Mac.
Ivo Peters’ Classic Steam. London, Greenwich Editions, 1996. 128 pp. Richly illustrated. Publishers laminated pictorial boards and dustjacket. #14762       300
1st edition.
Contents: Introduction; The Somerset & Dorset Line; London & South Western Lines; Great Western Lines; Midland Lines; The Great Central Line; London & North Western Lines; North Eastern Lines; Scottish Lines; Industrial Lines; Narrow-Gauge Lines; Irish Lines; Index of Photographs.
120 wonderful photographs of steam engines during the 50’s & 60’s across the British Isles.

Heber, Sigvard.
Da Bergensbanen blev til. Fem aars ingeniørliv paa høifjeldet. Kristiania, Centraltrykkeriet, 1924. 8:o. 200, (2) s., (24) pl.-s., (1) utv. karta. Svart privatbundet halvklotband med marmorerat pärmpapper. Ryggtitel i guldtryck. Båda omslagen medbundna. 1 plansch med förstärkt marginal. Spår efter tejp på de medbundna häftesomslagen. #12647       300

[Hedlund, Sven Adolf (1821-1900) & Edelsvärd, Adolf Wilhelm (1824-1919)]
Beskrifning öfver Westra stambanan: Göteborg-Töreboda jemte underrättelser för resande. Med jernvägskarta, en lithografi och sex träsnitt. Göteborg, Hedlund & Lindskog, 1859. 8:o. (4) s., (1) pl.-bl., 59, (1) s. , (2) utv. kartor. Brunt klotband med ‘Göteborg till Töreboda’ präglat i guld på främre pärm. Kraftigt solblekt rygg. Ur Dan Korn’s västgötasamling. #14760         3500
Sällsynt.
S.A. Hedlund. Redaktör för Göteborgs Sjöfarts- & Handelstidning fr o m 1852, ansvarig utgivare av densamma 1858-1896.
A.W. Edelswärd. Arkitekt vid Sveriges statsbanor 1855-1895. Av naturen konstnärligt begåvad hade han under militär-tjänsten alltmer sysslat med arkitektur och studerade under resor 1850-56 på kontinenten och i England bland annat järnvägsbyggnader. Flera stora stations- och andra järnvägshusbyggnader äro utförda efter E:s ritningar eller under hans ledning, bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Uppsala.
Aberstén 1816.

Herslow, Ernst (1838-1926).
Om ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1887. 8:o. (2), 126, (1) s. Brunt klotryggband med häftesomslagen använda som pärm- & ryggpapper. Lätt solkiga och solbrända pärmar. Mycket gott skick. #12670         650
Arbetet inleds med ‘Lag, angående ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift; gifven den 12 Mars 1886’ (och som trädde i kraft den 1 Januari 1887), och fortsättes med dess förklarande texter: Begreppet af jernväg; Jernvägs innehafvare; Jernvägs drift; Jernvägs förvaltning och betjening; Jernvägsinnehafvares allmänna ansvarighet för skada å person; Jernvägsinnehafvares särskilda ansvarighet för skada å jernvägens personal; Inskränkning af jernvägsinnehafvares skyldighet att ersätta skada å person i vissa fall, der skadan på annat sätt godtgöres; Jernvägsinnehafvares ansvarighet för skada å egendom; Ansvarighet, åliggande jernvägens egare, då han icke tillika är innehafvare af jernvägen; Regress till den, som vållat skadan; Preskription af skadeståndstalan; Bilagor (Det i justitiedepartementet först uppgjorda lagförslaget; Motiv dertill; Högsta domstolens protokoll med utlåtande öfver samma förslag; Protokoll vid ärendets anmälande i statsrådet d. 18 December 1885).

Hilton, George W., & Due, John F.
The Electric Interurban Railways in America. California, Stanford Press, 1960. 4:o. viij, (1), 463 s. Förlagets dekorerade grå klotband. Det illustrerade skyddsomslaget med några små riss och två mindre pappersförluster. Med Britta & Ulf Lövenstierne’s exlibris samt den senares namnteckning. #14556        350

[HLJ]
Lidköping Håkantorp järnväg. HLJ. 1877, 1977, 2077, [Omsl.] [Red.: Leif Eriksson, Börje Källgård]. Lidköping, AB We-Pe Tryckeriet, 1977. 48 s. Rikt ill. Klammerhäftad. #11674        50

[HNJ]
Halmstad-Nässjö järnvägar och näringslivet i deras trafikområde av W. William-Olsson och Per Fries. Minnesskrift utgiven av Aktiebolaget HNJ intressenter. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1950. Stor 8:o. 290 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggband med illustrerat aningen nött skyddsomslag. #13320         450
Innehåll: Trafikområdet och dess näringsliv (Trafikområdet; Befolkningen; Ekonomisk-Geografisk översikt; Järnvägarnas tillkomst; Bibanorna; Busslinjerna; Arbetsprestationerna; Landsbygden; Metallindustriområdet; Träindustriområdet; Småindustriområdet; Textilindustriområdet; Nedre Nissadalens industriområde; Industriernas förutsättningar); Järnvägarnas utveckling (Linjerna; Rullande materiel; Verkstäder, förråd, lokomotivstallar; Personal; Trafik och taxor; Bolagets biltrafik; Ekonomi; Trafikrörelsens förstatligande; Bolagets epilog som trafikföretag; Understödsföreningen Halmstad-Nässjö järnvägs pensionskassa; Halmstad-Jönköpings jernvägsaktiebolag. Styrelsens sammansättning; Halmstad Nässjö järnvägsaktiebolag. Styrelsens sammansättning; Västra Centralbanans järnvägsaktiebolag. Styrelsens sammansättning; Verkstsällande direktörer i Halmstad Nässjö järnvägsaktiebolag; Trafikchefer; Förvaltningstjänstemän åren 1926-1945); Källförteckning.
Granlund 3025.

[HNJ]Leander, Lars Olof.
Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö järnvägar 1882-1982. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1984. 8:o. 320 s. Förlagets illustrerade röda laminatband. #12832        350
Innehåll: Huvudlinjen planeras och anlägges; Bibanorna vidgar trafikområdet; Verkstäder, posttrafik och busslinjer; Ur styrelseberättelser; Personal och arbetsförhållanden; Trafik; Lok och motorvagnar; Vagnar; Olyckor och missöden; HNJ efter förstatligandet; Stationer; Broar; Minnen från HNJ; Alfabetiskt stationsregister.

[Hoffstedt, W. (red.)].
Automatisk spårvexel för jernvägar, F.A. Posses patent. [tillsammans med:] Winkel, S.: Tilbageblik på nogle af de vigtigste begivenheder i Danmarks jernbaneudvikling i 1879 + Jernvägs-tågtelegraf, Gustaf Dalströms patent. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:3-4]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 60-66 + 2 planscher. #14900       300

--. Belpaires’ ångvagn [tillsammans med:] Storckenfeldt, Erik: Huru skall, vare sig på offentlig eller enskild väg, vinnas största säkerhet och bästa kontroll med afseende på ångpannor?. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:7-8]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1881]. 4:o. s. 166-173 + 1 plansch. #14903        250

--. Dampsporveiene i Nederlandene, ved vicekonsul Egidius i Amsterdam. Meddelande från Kongl. Utrikes-departementet. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1892:1/2-3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1892]. 4:o. s. 12-16 + 68-69. Gammal störande fuktfläck i nedre inre hörnet. #14884         150

--. Det första fjerdedels-seklet af svenska statsbanornas historia. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 1-3 + 1 plansch (grafisk översikt). Trähaltigt mörknat papper. Marginalriss efter buntsnörning. #14896      150

--. Girard-Barres glidande eller hydrauliska järnväg [tillsammans med:] Ny österrikisk förordning angående konstruktionen af järnvägs- och landsvägs-broar (forts.). [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1890:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1890]. 4:o. s. 12-16 med illustrationer. #14891         250

--. Hillerød-Græsted eller Gribskov-jernbanen. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 11-13 + 1 plansch (samt träsnitt i texten). Marginalriss efter buntsnörning. Planchen med litet hål i vikningen. #14897        200

--. Kan man för en riktig beräkning af hvarje till vårt lands jernvägssystem hörande banas utgifter och trafikförmåga i jemförelse med andra jernvägar med framgång tillämpa teorien om ‘den virtuela längden’ ?. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1887:3-4]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1887]. 4:o. s. 100-103. #14908      150

--. Kontinuerlig automatisk vacuumbrom, System Sander-Körting. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1886:6-7]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1886]. 4:o. s. 133-138 (med träsnitt i texten). #14907       150

--. Kunna transportkostnaderna på våra jernvägar med mindre trafik ställas billigare, än hvad nu sker, och kan vårt lands kommunikationssystem bringas till större fullständighet genom andra åtgärder än byggandet af vanliga jernvägar? [Undert. B.]. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1879:1]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1879]. 4:o. s. 9-13 + 2 planscher. #14898         250

--. Kylvagnar för statens jernvägar. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1879:4-5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1879]. 4:o. s. 89-90 + 1 plansch. Planschblad med vikmärke. #14894     150

--. Mindre snöplog vid statens jernvägar. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1881:2-3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1881]. 4:o. s. 53-54 + 1 plansch. Plansch med några små ljus fläckar. #14901       150

--. Ny österrikisk förordning angående konstruktionen af jernvägs- och landsvägsbroar. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1889:6-7]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1889]. 4:o. s. 204-208 med illustration. Gamla fuktfläckar i yttre marginalerna. #14883      150

--. Om compound-maskiner för lokomotiv. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1890:5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1890]. 4:o. s. 160-163. #14889      150

--. Om elektriske jærnbaner. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1884:6-7]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1884]. 4:o. s. 129-133. #14905       150
Dansk text.

--. Spårrensare för jernvägar, ingeniör J.A.A. Nyströms patent. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1879:2]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1879]. 4:o. s. 39 + 1 plansch. Planschblad med vikmärke och en mindre fuktfläck. #14895      150

--. Statens jernvägars kollossningsspår vid Värtahamnen. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1888:2-3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1888]. 4:o. s. 41 + 1 plansch. #14887      Såld
Litet marginalriss å planschbladet.

--. Tegnanders ångmaskin. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:6]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 132-135 + 2 planscher. #14902      200

--. Tåghastigheten på engelska och tyska jernvägar. (Notiser och utdrag ur den tekniska literaturen). [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1889:1-2]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1889]. 4:o. s. 21. #14882       100

[Horn, Claes (red.)].
Tåg 62. SJ-utställning i Göteborg 11 maj-15 juli. En exposé över järnvägen i går, i dag och i morgon. Stockholm, Tiden-Barnängen Tr. AB, [1962]. 8:o. 81, (15) s. (De opaginerade sidorna utgörs av annonser). Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. Lätt nött rygg. En sida med vikmärke. #12686      300
Innehåll: SJ i Göteborg av Claes Krantz; Att åka tåg för 100 år sedan; Persontrafiken; Godstrafiken; Banan; Modern rullande materiel; Eltekniken vid SJ; Lilleputtjärnvägen; Järnvägsmuseum; Modelljärnvägen; En rundvandring på utställningen TÅG 62.

Household, Humphrey.
Narrow Gauge Railways, Wales & the Western Front. London, Promotional Reprint Company Ltd, 1996. Large 8:o. 156 pp. B/W photos throughout the text. Publishers laminated pictorial boards with dustjacket. Very fine. #14520      250
Contents: The Festiniog points the way; Making the most of Welsh Narrow Gauge in 1925; Festiniog - Collapse and Recovery; The Talyllyn Railway; The Corris Railway; The Glyn Valley Tramway; War Department Light Railways 1914-1918; The Ashover Light Railway; Bibliography.

[HRRJ]
Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. Décauvillens historia, skildrad av Lennart Welander. [Utg. av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg]. Borås, Centraltryckeriet AB, 1985. 8:o. 128 s., 4 utv. planscher. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13292      250
Illustrerad med 61 fotografier, ritningar, teckningar och kartor.
Innehåll: Helsingborg vid förra seklets slut; Råå-banan projekteras; Det slutgiltiga förslaget; Byggförberedelser och bolagsbildning; Järnvägsbygge; Järnvägsdriften; Rullande materiel; Personal; Ombyggnad till normalspår och eldrift; Källförteckning.

Hughes, Murray.
Högfartståg. Vision och verklighet. [Översättning: Gunnar Sandin]. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1990. 8:o. 207 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #12687      150
Engelska upplagans titel: Rail 300. The World High Speed Train Race. Denna svenska upplaga är av författaren uppdaterad intill 1990 med ett tillägg samt att avsnittet om det svenska snabbtåget är ytterligare utvecklat.
Innehåll: Att slå rekord; Lönsamt projektiltåg; 200-klubbens första tid; Från projektiltåg till lutning; Aborterat brittiskt tankefoster; Svåruppnådd luftkudderesa; Det franska supertåget; Problemfyllda nya linjer; Försiktig tysk konkurrent; TGV drar västerut; Shinkansen kommer igen; Nytt liv åt direttissiman; Europa hoppar på TGV; Högfartens utmarker; Fram träder Electa; Internationella dimensioner; Tillägg 1990; Viktigare hastighetsrekord; Sverige och högfartstågen; Litteratur om högfartståg.

[Hult, Gunnar (text) & Kumlien, Bertil (bild)].
Tunnelbanebygge 1953. [Arbetschefen för T-banebygget civilingenjör Gunnar Hult och tecknaren Bertil Kumlien tar oss med på en promenad innanför de plank och skyddsräcken, där ‘obehöriga icke äga tillträde’.]. Stockholm, Esselte AB, 1853. 8:o. 30, (1) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #14813     
Såld
Särtryck ur Esseltekalendern 1954.

Hällqvist, Arne.
Rälsbussar. Eksjö, Eifels Tryckeri, 1981. Tvär 8:o. 158, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade pappersband. #12695 
Såld
Innehåll: Rälsbussar (utvecklingshistorik); Malmö, Kristianstad; Växjö (spårvidd 1067 mm); Växjö, Göteborg (spårvidd 1435 mm); Växjö (spårvidd 891 mm); Halmstad, Linköping; Visby (spårvidd 891 mm); Göteborg Särö Järnväg (GSJ); Göteborg (spårvidd 891 mm); Kristinehamn; Uddevalla (spårvidd 891 mm); Stockholm (spårvidd 1435 mm); Stockholm (spårvidd 891 mm); Gävle; Nordmark Klarälvens Järnväg (NKlJ); Nora Bergslags Järnväg (NBJ); Östersund; Vännäs, Boden; TGOJ.

Hällqvist, Arne.
Rälsbussar och släpvagnar vid Statens järnvägar. Ödeshög, AB Danagård Grafiska, 1984. 8:o. 320 s., (8) färgpl.-s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. Lätt nött rygg. #12696     
Såld
Innehåll: Rälsbussutvecklingen; Typbeskrivningar; Littera- och nummersystem; Sålda rälsbussfordon; Använda förkortningar; Källförteckning.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 38.

Hässler, Charles (red.).
Elektroteknik. [Teknisk tidskrift 1914. Häfte 1-12. Fyrtiofjärde årgången. Utgifven af Svenska Teknologföreningen]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1914. 4:o. (4), 150 s. Illustrerad. Tagen ur band. #14914      200
Innehåller bl.a.: Om motorvagnar för lokaltrafik; Smånytt om elektrisk järnvägsdrift; Dieselelektriska motorvagnar; Riksgränsbanans ledningsnät; Stockholms elektricitetsverks ackumulatorvagn för Untra kraftverk.
Marklund 6929.

Högfeldt, M.
Godstransporter å järnvägarna. Praktiska vinkar och råd till godsbefraktare. (Sveriges industriförbund. Avd. småskrifter n:r 16). Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1919. 8:o. 55, (1) s. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag. #13972      
Såld

[Högman, Kurt & Schwartzkopf, Karl-Aage].
När järnvägen kom till Stockholm. Ett hundraårsminne. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen. [Teckningar: Bertil Kumlien]. Stockholm, Esselte AB, 1960. 8:o. 31, (1) s. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. #14799       125

[Högman, Kurt (text) & Kumlien, Bertil (bild)].
När järnvägen kom till Klara. [Denna lilla tidsskildring är tillkommen i samverkan mellan N. G. Lindskog som svarat för redigeringen, Kurt Högman som författat texten, och tecknaren Bertil Kumlien] Stockholm, Esselte AB, 1956. 8:o. 30 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag.
#14798     125
Särtryck ur Esseltekalendern 1957.

Höjer, Elis B.
Lokomotivlära. På uppdrag af Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. 1910. Stockholm, Svenska Boktryckeri-Aktiebolaget, 1910. Stor 8:o. xv, 645, (2) s. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Lätt nött ryggfot, aningen solkiga och lätt fläckade pärmar. #12700      450
698 illustrationer i texten.
Innehåll: Naturlära (Kroppar och på dem verkande krafter; Värmet och dess verkningar); Lokomotivlära (Historik; Lokomotivets indelning; Hjulsats och ramverk med tillbehör: Hjulsats; Ramverk; Hytten; Ångpannan med tillbehör: Eldstaden; Rundpannan; Rökskåpet; Panntillbehören; Ångöfverhettare; Förbränning och ångbildning; Lokomotivpannors profning och underhåll; Maskineriet: Kolfrörelsen; Slidrörelsen; Kompoundlokomotiv; Smörjningsanordningar; Tågmotstånd och lokomotivs dragkraft; Störande rörelser hos lokomotivet; Vatten- och bränslebehållare för lokomotiv: Tender; Vatten- och bränslebehållare för tanklokomotiv; Bromsar: Ändamål och verkningssätt; Bromsanordningen; Handbromsar; Kraftbromsar; Skador å tåg och deras tillfälliga afhjälpande: Tågolyckor; Skador å lokomotiv i tågtjänst och deras tillfälliga afhjälpande).

Höjer, Elis B.
Lokomotivlära. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Utarbetad av Elis B. Höjer. Tredje upplagan 1921. Omarbetad av B.E.G. Granér. Stockholm, Svenska TryckeriAktiebolaget, 1921. Stor 8:o. xv, 815, (1) s. 10 utvikbara planscher (ritningar). Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Lätt nött rygghuvud, aningen solkiga och lätt fläckade pärmar. Under- & överstrykningar samt marginalanteckningar och kommentarer i blyerts förekommer. Namnteckning på främre pärmens insida. #12701      450
832 illustrationer i texten.
Innehåll: Naturlära (Kroppar och på dem verkande krafter; Värmet och dess egenskaper; Metaller och metallblandningar); Lokomotivlära (Historik; Lokomotivets indelning; Hjulsats och ramverk med tillbehör: Hjulsats; Ramverk; Hytten; Ångpannan med tillbehör: Eldstaden; Rundpannan; Rökskåpet; Panntillbehören; Ångöverhettare; Matarvattenförvärmare; Anordningar för eldning med torv- och kolpulver; Förbränning och ångbildning; Lokomotivpannors provning och underhåll; Maskineriet: Kolvrörelsen; Slidrörelsen; Kompoundlokomotiv; Smörjningsanordningar; Tågmotstånd och lokomotivs dragkraft; Störande rörelser hos lokomotivet; Vatten- och bränslebehållare samt övrig utrustning för lokomotiv: Tender; Vatten- och bränslebehållare för tanklokomotiv; Lokomotivbelysning; Bromsar: Ändamål och verkningssätt; Bromsanordningen; Handbromsar; Kraftbromsar; Skador å tåg och deras tillfälliga avhjälpande. Revision av lokomotiv: Tågolyckor; Skador å lokomotiv i tågtjänst och deras tillfälliga avhjälpande; Revision av lokomotiv vid Statens järnvägar).

[Inlandsbanan]
Inlandsbanan. En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbunds fotoutskott. Inledning av Sune Jonsson. Historik av Carl Axel Alrenius. Falköping, Gummessons Tryckeri AB, 1979. 8:o. 26, (118) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband.
#12705      250
Innehåll: Inledning av Sune Jonsson; Inlandsbanans historia, historik av Carl Axel Alrenius; De stora industrierna; Nedlagd bandel; Turister och fritid; De små industrierna; Ödebygd.

[Inlandsbanan]
Inlandsbanan - spår mot framtiden? [Med text av] Kjell Andersson, Erik Beckman, Christina Falkengård, Jan Stattin. [Utg. av] Utbildningsradion. Stockholm, Williamssons Offsettryck AB, 1984. 8:o. 96 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. Främre omslag med spår efter borttagen prislapp. #14779       120
Innehåll: Drömmen om Inlandsbanan; Mina Inlandsbanor; Historisk översikt; Rallare; Bättre persontrafik - det finns massor att göra!; Visionen; Inlandsbanesystemets betydelse för Norrlands näringar; Inlandsbanan i trafikpolitiken; Behöver Sverige Inlandsbanan och hur ska den fungera i framtiden? Vad tänker du personligen göra för Inlandsbanan? En enkät; Turistprojektet Inlandsbanan.
Wingborg D15019.

[Inlandsbanan]
Redogörelse öfver undersökningar och utredningar angående den s.k. Inlandsbanan från hamnplats å bohuslänska kusten till lämplig punkt å statsbanan Luleå-Riksgränsen utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg år 1908. Första delen [... Andra delen]. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, 1909. 8:o. xxij, 436 s.; (3) bl., 703 s. Trådhäftad i mörkgrönt styvt pappersomslag. Rygghuvud och -fot med mindre pappersförluster. 2 volymer. Bilagorna saknas. Med exlibris från Svenska turistföreningens bibliotek. #14052      850
Första delen: Historik, tekniska utredningar och kostnadsberäkningar.
Andra delen: Ekonomisk-statistiska utredningar [undersökning verkställd av Karl Key-Åberg].


[Inlandsbanan] Falkengård, Christina.
Inlandsbanan. En resehandbok. [Andra reviderade upplagan]. [Utg. av] Stiftelsen Turismutveckling. Falköping, Gummessons Tryckeri AB, 1985. 8:o. 232 s. Rikt illustrerad. Limhäftad med illustrerat pappersomslag. #14663      125
Första upplagan utkom 1984.

Jangö, Jan.
Hej spårvagn!!! En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. [Utg. av] Allt om hobby. Stockholm, AB R. W. Statlander, 1967. Tvär 4:o. 160 s. Rikt ill. Förlagets svarta klotryggband med svart pärmpapper. Titel i silvertryck på rygg och främre pärm. Illustrerat skyddsomslag. För- och eftersättspapper illustrerade med spårvagnsbiljetter. Skyddsomslaget med några små tejplagade riss. Einar Kihlströms namnteckning på försättsbladet. #14364      250
Innehåll: Sverige har haft 13 städer med spårvagnar; En liten översikt; Stockholm; Blått är de förlorades färg; Stockholms spårvägslinjer; Linjeändringar; Ringlinjerna; Högertrafik i Stockholm redan 1905; Hur Stor-Stockholm växte med spårvägslinjerna; Lidingö; Uppsala; Gävle; Sundsvall; Kiruna; Norrköping; Jönköping; Karlskrona; Malmö; Hälsingborg; Ulricehamn; Göteborg; Svenska museispårvagnar.

Jannesson, Åke & Jannesson, Benny & Jönsson, Åke.
Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad AB 1894-1910. [Utg. av] Föreningen Gotlandståg. U.o.o.å. [1974]. A4. (1), 25 bl. Illustrerad. Klammerhäftat stencilerat kompendium. #14792     
Såld

[Jansson, Vilhelm].
Beskrivning över värme- och kylinrättningarna i vagnar samt regler för deras handhavande. Helsingfors, Stadsrådets Tryckeri, 1929. 8:o. 39 s., 15 utv. plancher. Förlagets klotryggband med titeltryck på främre pärm. Nötta pärmar. Planscherna 17 & 18 saknas ! Stämpel på pärm. #12719      200

[Japan]
Japan Imperial Government Railways. Traveler’s Handy Guide 1915. Special Edition for the Panama-Pacific International Exposition. Tokyo, Imperial Government Railways Traffic Department, 1915. 8:o. Title, (2), 62 pp., (34) plates, (2) folding tables, (1) large foldsing map. Original printed wrappers. Somewhat soiled, spine worn, lower cover with a small paper loss. Klammerhäftad i det illustrerade pappersomslaget. Lätt solkigt, nött rygghuvud och -fot, mindre pappersförlust på bakre omslag. With a partly faded green rubberstamp ‘With Compliments from the Japan Tourist Bureau. Japanese Pavilion. San Francisco’ on back cover. #14765      1200
Includes tables of passenger’s fares and distances in Japan together with some interesting images showing the interior of passengers cars.
Four leaves have been cut by a previous owner (May the Lord have mercy on his soul). Apart from this error, a really good copy.

Jarneberg, Eric.
Roslagsbanan och bygden 1885-1985. [Järnvägshistoriska komment.: Gert Ekström]. Vallentuna, Tryckmedia, 1985. 8:o. 192 s. Rikt fotoill. Limhäftad i fotoillustrerat pappersomslag med skavmärken. Fläckar på s. 175. #12720      150
Innehåll: Södra Roslagen på 1880-talet; 1885-1900 Små och stora förändringar; 1900-1920 Nya banor, nya samhällen; 1920-1940 Oro och försiktig utbyggnad; 1940-1950 Ransonerad byggnation - Roslagsbanans bästa år; 1950-1970 Starkt expansiv period - men olönsam bana; 1970-1985 Invecklad utveckling.
Stockholms läns hembygdsförbunds skriftserie nr 10. Täby hembygdsförening skriftserie nr 19.

I en jernvägskupé. Komedi i en akt. Öfversättning från franskan. Andra upplagan. (Bibliotek för teatervänner. N:r 96.). Stockholm, Lund & Anderssons Boktryckeri, 1882. 8:o. 19 s. Trådhäftad med det tryckta pappersomslaget. Främre omslag med liten pappersförslust av övre högra hörnet. Sista 2 bladen med en liten ljus fuktfläck i övre marginalen. Namnteckning på främre omslag. #14916       250

[Johansson, Gösta (red.)].
Från kusk till autopilot. En minnesskrift utgiven i samband med Spårvägspersonalens samorganisations 50-årsjubileum. Stockholm, Tryckeri AB Dahlberg & Co., 1966. 8:o. 122, (1) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med det röda styva pappersomslaget samt aningen nött fotoillustrerat skyddsomslag. #14793      150
Innehåll: Från T-Centralen till idyllen; På havremotorernas tid; Idyll och panik i hästspårvagn; Ångvidundren på Söder; Den förfärliga bullerbussen; Hur spårvägsfolket levde; Så var det på arbetsplatserna; Hårda konflikter; Spårvägsförbundet; Det ödesdigra året 1909; Spårvägsman - jordbruksapostel; ‘Walden-bolaget’; Förtroendemän i förhör; Klasskampen en realitet; Rabalder kring avtal; Extrabyxor tvistefrö; Ombudsman - klockarfar; Kvinnor, soldater och diktare; Politiska strider i orostider; Flygande fanor, klingande spel; Spårvägschef om framtiden; Ombudsmännen gav stadga; Lönekamp och avtal under 50 år; Bilagor (Kring samorganisationen; Spårvägsutvecklingen i Stockholm; Styrelser under 50 år; Medlemmar och ekonomi; Löneutveckling).

Johansson, Kent & Boström, Nils.
Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland. Fotografier från en sekellång epok, kommenterade av Kent Johansson. Teckningar och kåserier kring Västgötabanan av Nils Boström. Utgiven av museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg. Stockholm, AB Sigma-tryckeriet, 1979. Tvär 8:o. 49, (1) s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #12425      125
Innehåll: Västergötlands smalspåriga järnvägsnät omkring år 1930; Järnvägsnytt; Anten-Gräfsnäs Järnväg; Rallarlif hvid Westgötabanan; Till barndomslandet med Västgötabanan; De sköna qvinnorna i Gräfsnäs; Anten vid VGJ och AGJ.
Jernvägsnytts skriftserie nr 5.
Henriksson P143.

[Johansson, Uno m. fl.].
Tvärbanan Ljusdal-Hudiksvall. Dokumentation av Fotosektionen SJ fritid, Bollnäs. [Omslagstitel]. Hässleholm, AM-tryck Offset, [1988]. A4. 44 s. (s. 3-46) + rättelselapp. Klammerhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. Med namnstämpel på främre omslagets insida. #14791      125
Huvudsakligen med 1á2 fotografier per sida samt korta bildtexter, avslutas med en historik över banan av Hugo Ljungström.

Jonasson, Olof.
Västgötajärnvägens breddning [rubr.]. [Särtryck ur: Ekonomiskt Forum 1953]. Göteborg, C. R. Holmqvists Boktryckeri AB, 1953. 4:o. (4) s. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. #14873      275
Meddelande från Handelshögskolans i Göteborg geografiska institution. Nr 39.

Jonasson, Olof (red.).
Trafikförvaltningarna Göteborg-Stockholm-Gävle och Göteborg-Dalarna-Gävle [av Nils Elander] samt befolkningen och näringslivet i Mellansverige 1865-1940 [av Olof Jonasson]. Minnesskrift utgiven av Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle. Göteborg, Gumperts AB, 1949. Stor 8:o. 399, 32 s., 22 utv. pl. (varav 1 i pärmficka). Förlagets dekorerade grå linneband. Datum skrivet med kulspetspenna på eftersättsbladet. #14000      525
Ryggtitel: GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv.
Omfattar: Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gävle 1909-1918 och Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gävle 1919-1947. Historik av Nils Elander, s. 3-157. Befolkningen och näringslivet i Mellansverige inom GDG:s trafikområde 1865-1940. En järnvägsgeografisk undersökning av Olof Jonasson, s. 159-399.
Ranius K2083. Wingborg D9138.

S:a arbete. Förlagets dekorerade grå linneband. Ryggen med liten fläck. #12733      450

Jonsereds stationshus. [ur: Göteborg med dess omgifningar, framstäldt i taflor. Rit. efter naturen & lith. af G. Berger. Band 1.]. Göteborg, Meyer & Köster Lith. Atel., [ca 1860]. 1 blad (32 x 24 cm) tonlitografi. Inramad. Kraftigt lagerfläckad. #14940      320
Aberstén 407.

[JTJ]
Jädraås-Tallås järnväg [En bok om en svensk smalspårsbana], av Bengt Sandhammar. [Utg. av] Allt om hobby. [Stockholm], Stellan Ståls Tryckerier, 1971. 8:o. 55, (1) s. Fotoillustrerad. Trådhäftad. #14519     125
Första delen i en tänkt serie om Lok och järnvägar i Sverige, med materialbidrag från Sveriges museiföreningar.
Innehåll: Inledning; 891-JMS under tio år; Jädraås-Tallås Järnväg; Byggnader vid JTJ; Rullande materiel vid JTJ; Framtidsplaner; Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg; Ågs Järnväg.
Lok och järnvägar 1.

[JTJ] Olsson, Stefan.
Lok och vagnar vid Jädraås-Tallås järnväg. [Omsl.]. Gävle, Exellan grafiska, 1986. Tvär 8:o. 42 s. Rikt illustrerad. Limhäftad. #14010      120

[JÅÅJ] Kihlberg, Hans E.
En återblick - de första 20 åren. En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål-Årgängs liv i rök, sot och damm. [Utg. av] Järnvägssällskapet Åmål-Årgäng. Karlstad, VF-Tryck, 1996. A5. 90 s. Illustrerad. Klammerhäftad med fotoillustrerat omslag. #12759     
Såld
Innehåll: Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng, En presentation; Karta över Åmål och JÅÅJ; Karta över Svanskog och JÅÅJ; Karta över Svanskogsbanan; Åmål-Årjängsvisan; En tillbakablick - om JÅÅJ; Medlemmarnas och ordförandens sidor; Förteckning över rullande materiel; Litet ånglokslära; Vill du bli medlem?; Historik - Åmål-Årjängs järnväg; Hur kommer Svanskogsbanan att utvecklas?.

[Järnvägsföreningen]
Tågtidtabellen. Officiel underrättelse om bantågens turer å Sveriges jernvägar jemte sammandrag af de snabbaste tågförbindelserna med de vigtigare orter i Norge och utlandet. Utgifven på föranstaltande af Jernvägsföreningen. Med fyra kartor å ett blad. Stockholm, Hemlandsvännens Tryckeri, 1887. 8:o. 173 s., (1) utvikbar tabell. Modernt svart klotband med faksimil av titelbladet som pärmpapper. Främre omslag medbundet men något löst. Tryckt på trähaltigt ‘tidningspapper’, vilket är mycket sprött och oundvikligen mörknar med tiden. Främre omslag med tejplagade revor och delvis förstärkt. En bit av nedre yttre hörnet borta. Svart fläck (ca 10x10 mm) på s. 30. Liten genomgående fläck på s. 107-113. Gammal genomgående fuktfläck på s. 111-136. Några enstaka sidor med mindre marginalriss. Kartbladet saknas. #12721      
Såld

Tågtidtabellen. Officiel underrättelse om bantågens turer å Sveriges jernvägar jemte sammandrag af de snabbaste tågförbindelserna med viktigare orter i Norge och utlandet. Nionde årgången. Utgifven på föranstaltande af Jernvägsföreningen. Med en öfversigtskarta och sex specialkartor. Vintertidtabellen 1895-96. N:r 6. Stockholm, Hemlandsvännens Tryckeri, 1895. 8:o. 32, 56, 44, 44, 24, 16 s. Modernt grönt klotband med främre omslag som pärmpapper. Tryckt på trähaltigt ‘tidningspapper’, vilket är mycket sprött och oundvikligen mörknar med tiden. Reklambladen saknas. 1 sida med avrivet hörn. #12742      Såld

Tågtidtabellen. Officiel underrättelse om bantågens turer å Sveriges jernvägar jemte sammandrag af de snabbaste tågförbindelserna med viktigare orter i Norge och utlandet. Tionde årgången. Utgifven på föranstaltande af Jernvägsföreningen. Med en öfversigtskarta och sex specialkartor. Vintertidtabellen 1896-97. N:r 5. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1896. 8:o. 32, (2), 56, (2), 46, (1 blankt bl.), 44, (2), 16, (2), 17-24, (2), 16 s. Modernt grönt klotband med främre omslag som pärmpapper. Titelbladet förstärkt i yttre marginalen. Tryckt på trähaltigt ‘tidningspapper’, vilket är mycket sprött och oundvikligen mörknar med tiden. Reklambladen 1, 2 & 5 saknas. #12743      Såld

Tågtidtabellen. Officiell underrättelse om tågens gång å Sveriges järnvägar. Med karta. Utgiven av Svenska Järnvägsföreningen. Tjugofemte årgången. Sommarturerna 1911. Första upplagan. [tillsammans med:] Sommarturerna 1911. Tillägg (n:r 1) till Tågtidtabellen. Stockholm, Iduns Tryckeri-A.-B., 1911. 8:o. 225 s. + (2) s. Senare inbundet i ett blått mjukt klotomslag. Kartan saknas! #13199      Såld

Tågtidtabellen. Officiell underrättelse om tågens gång å svenska järnvägar. Med karta. Utgiven av Svenska Järnvägsföreningen. Tjugosjunde årgången. Sommarturerna 1913. Första upplagan. Stockholm, Iduns Tryckeri-A.-B., 1913. 8:o. (2), 246 s. + 1 lös vikt karta (355 x 582 mm). Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Aningen nött rygg, främre omslag delvis loss och med några revor, bakre med liten pappersförlust av nedre hörn. Kartan med vikrevor. Kartan med två mindre vikhål. #13198  Såld
Karta över Sverige med Norrbottens län (skala 1:3 milj.) infogad över Bottenviken samt Stockholms resp. Göteborgs omgifningar (skala 1:500000) infogade över Ålandshav och Skåne (skala 1:1 milj.) infogad utanför Gotland.

[Järnvägsmannaförbundet]
Från de svenska järnvägsmännens organisatoriska samlings- och genombrottsperiod. Av Svenska järnvägsmannaförbundets styrelse utarbetad redogörelse. [Omslagstitel: Svenska Järnvägsmannaförbundet 1899-1924]. Stockholm, Tidens Tryckeri, 1924. 8:o. 312 s. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. Fläckat och solkigt omslag. #13202       100
Innehåll: Järnvägarnas genombrottshistoria; Några data ur lokomotivets historia; Tidigare organisationer bland S.J. och E.J. personal; Specialföreningar vid E.J.; Sv. järnvägsmannaförbundet; Nya avlöningsprinciper vid S.J.; Underhandling om arbetstiden vid landets järnvägar; Dyrtidstilläggsfrågan vid E.J.; Kampen mot dyrtiden under 1920; Arbetstidens reglering; Depressionens år; Den öppna konflikten vid de enskilda järnvägarna 1922; DYrtidstilläggen och lönefrågorna vid S.J.; Avskedandena av personal vid S.J.; Medlemsantalet; Förbindelsen med de skandinaviska broderorganisationerna; Förbundets bildningsverksamhet; Järnvägsmännens fackorgan; Järnvägsmännens helnykterhetsförbund; Några slutord; Statistisk tabell.

Järnvägsmännens årsbok. Utgiven av Svenska Järnvägsmannaförbundet 1948. Stockholm, Tryckeri AB Tiden, 1948. 8:o. 109, (3) s. + annonser. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. #13201      125
Första årgången.
Innehåller bl.a.: Järnvägsmän i riksdagen; De statsanställdas löner; Särtrycksorientering; Berga, Särö och vilohemmen; Järnvägarnas elektrifiering; SJ som trädgårdsmästare; Svenska ånglokomotiv; SJ till sjöss; Säkerheten vid järnvägarna; Järnvägsstyrelsens organisation från 1855; Nordiskt samarbete; LO under fem årtionden; Järnvägarnas förstatligande; Fritiden - med Reso; Mått och vikter.

Protokoll fört vid Svenska järnvägsmannaförbundets extra kongress i Stockholm den 16-18 juni 1940. Stockholm, A.-B. Arbetarnes Tryckeri, 1940. 8:o. 155 s. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag. #14230      125

Redogörelse över Svenska järnvägsmannaförbundets verksamhet under år 1939. [Omslagstitel: Styrelse- och revisionsberättelser 1939]. Stockholm, Tryckeri AB Tiden, 1940. 8:o. 232 s. + lös erratalapp. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. Solblekt rygg och främre omslag. Aningen nött rygg. #13204       75

Stadgar för Svenska Järnvägsmannaförbundet gällande från den 1 januari 1945. [rubr.]. Stockholm, AB Arbetarnas Tryckeri, 1944. 16:o. 55 s. Klammerhäftad. Gammal genomgående fuktfläckt #13989      50

Svenska Järnvägsmannaförbundets årsbok 1942. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1941. 8:o. 176 s. Förlagets gröna klotband med guldpressad titel på främre pärm. För- och eftersättspapper med tryckt kalender för 1942 resp. 1943. #14777      200
Första årgången.
Innehåller: Kalendarium; Namnsdagsregister; Svenska Järnvägsmannaförbundet; Järnvägstjänsten; Orientering i vissa anställningsförhållanden för personalen vid Statens järnvägar; Arbetstiden vid statens och enskilda järnvägar i Sverige; Avlöningsbestämmelser; Ur löneavtalen för E.J.; Tjänste- och familjepensioner; Tjänsteårsberäkning och turordning; Sociala frågor; Förhandlingsordning vid E.J.; Allmänna lönenämnden; Statens järnvägars indelning i distrikt och sektioner; Arbetarnas Bildnings-Förbund; Statens järnvägars organisation den 1/7 1941; En helnykter järnvägsmannakår; Om Statens Intressekontor; Landsorganisationen i Sverige; Olika driftsformer vid järnvägarna; Förordsfullmäktige; Mått och vikt; Postunderrättelser; Vägmärken; Förbundets egna korrespondenskurser; Statstjänarekartellen; Om hastighet och bromsväg.

[Järnvägsstyrelsen]
Allmän svensk jernvägsstatistik för år 1895. Jemte några uppgifter om jernvägstrafiken år 1896 utgifven av Kongl. Jernvägs-styrelsen. (Bidrag till Sveriges officiella statistik. L, Statens järnvägstrafik 34 b.). Stockholm, K.L. Beckmans Boktryckeri, 1897. 4:o. (2), 30, 34 s., (1) vikt karta. Svart klotryggband med det tryckta pappersomslaget använt som pärmpapper. Lätt solbränt omslag. Mycket bra skick. Klipp i försättsbladet. #14923      500
Innehåll: Jernvägarnes utsträckning; Byggnadskostnad och transportmateriel; Trafik; Bruttoinkomster; Driftkostnad och nettoinkomst; Samtrafik; Tilldragelser; Tabellbilagor (Allmän Svensk jernvägsstatistik för år 1895; Statistiskt sammandrag för åren 1891-1895; Sammandrag af Svenska jernvägars trafikrapporter för år 1896); Karta öfver Sveriges, Norges och Danmarks jernvägar vid slutet af år 1896.

Allmän svensk jernvägsstatistik för år 1897. Jemte några uppgifter om jernvägstrafiken år 1898 utgifven av Kongl. Jernvägs-styrelsen. (Bidrag till Sveriges officiella statistik. L, Statens järnvägstrafik 36 b.). Stockholm, K.L. Beckmans Boktryckeri, 1899. 4:o. (2), 31, 34 s., (1) vikt karta. Svart klotryggband med det tryckta pappersomslaget använt som pärmpapper. Lätt solbränt omslag. Mycket bra skick. #14924     500
Innehåll: Jernvägarnes utsträckning; Byggnadskostnad och transportmateriel; Trafik; Bruttoinkomster; Driftkostnad och nettoinkomst; Samtrafik; Tilldragelser; Tabellbilagor (Allmän Svensk jernvägsstatistik för år 1897; Statistiskt sammandrag för åren 1893-1897; Sammandrag af Svenska jernvägars trafikrapporter för år 1898); Karta öfver Sveriges, Norges och Danmarks jernvägar vid slutet af år 1898.

[Järnvägsstyrelsen]
Arbetsledningen vid SJ. [Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen]. Mars 1953. Falun, Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, 1953. 8:o. 72 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Solblekt rygg. Bakre omslag med vikmärke. ‘Knt Strömbäck, Leh’ skrivet med bläck på främre omslaget. #13123      125
Statens järnvägars kurser.

[Järnvägsstyrelsen]
Efter hundra år. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. [Redigerad av Staffan Tjerneld och N. G. Lindskog. Fotograferad av Lennart Nilsson]. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1956. 8:o. 93, (2) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotryggband med grönt pärmpapper, titeltryck och pärmdekor präglat i guld. Mycket gott skick. #13250      150

[Järnvägsstyrelsen]
Elektrifieringen av statens järnvägar. Beskrivning utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsens elektroniska byrå. 2 omarb. uppl. 1932. Stockholm, Centraltryckeriet, 1932. 46 s., (2) pl.-bl. Klammerhäftad. Aningen solkigt omslag. Bakre planschen med vikmärke. #13947      125
Marklund 6843.

[Järnvägsstyrelsen]
Järnvägsstatistiska meddelanden utgivna av Kungl. järnvägsstyrelsen. (Statistiska meddelanden. Ser. D. Band IX:5). Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1920. 4:o. s. 87-105. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. #13122     150
Innehåll: Sammandrag av svenska järnvägars driftrapporter för maj månad år 1920.

Järnvägsstatistiska meddelanden utgivna av Kungl. järnvägsstyrelsen. (Statistiska meddelanden. Ser. D. Band IX:9). Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1921. 4:o. s. 173-191. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. #13967     150
Innehåll: Sammandrag av svenska järnvägars driftrapporter för september månad år 1920.

Järnvägsstatistiska meddelanden utgivna av Kungl. järnvägsstyrelsen. (Statistiska meddelanden. Ser. D. Band IX:11). Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1921. 4:o. s. 219-237. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. #13953     125
Innehåll: Sammandrag av svenska järnvägars driftrapporter för november månad år 1920.

[Järnvägsstyrelsen]
Järnvägsstyrelsens underdåniga skrivelse den 11 februari 1916 angående fortsättning av Inlandsbanan jämte anläggning av tvärbanor mellan densamma och norra stambanan. Stockholm, Centraltryckeriet, 1916. 4:o. viii, 184 s. + bilagor (2 utv. kartor, 6 tablåer, 1 utv. grafisk tabell). Modernt marmorerat pappersband (Göran Lundström) med röd skinntiteletikett. Bra skick. #12792     1100
Innehåll: Inlandsbanan norr om Ångermanälven; Tvärbanor; Senaste utredningar för inlandsbanan mellan Ångermanälven och statsbanan Luleå-Riksgränsen; Undersökningar och utredningar angående tvärbanor samt Styrelsens förordnande av vissa av dessa banor; Sammanfattning av Styrelsens förslag angående nya statsbanor i Norrland; Plan för byggande av nya statsbanor i Norrland under åren 1917-1927; Förslag om inlandsbanans framdragande till Vilhelmina och Stensele samt byggande av en tvärbana; Bilagor.
Marklund 6806.

[Järnvägsstyrelsen]
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes och Kongl. Jernvägstyrelsens utlåtanden i anledning af komiténs för revision af gällande stadganden angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. Den 23 maj 1900 afgifna betänkande. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, 1901. 4:o. (2) bl., 104 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Främre omslag aningen solkigt, några minimala revor, liten pappersförlust av nedre högra hörnet (ca 5x18 mm). Några mindre hundöron i början av arbetet. #14875     750

[Järnvägsstyrelsen]
Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer. [Utg. av Kungl. Järnvägsstyrelsen]. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1938. 4:o. 154 s., (110) pl.-bl. Förlagets blå klotband titeltryck i guld samt SJ under kunglig krona på främre pärm. Lätt solkiga pärmar. ‘Gåva till Trolleholms bibliotek [i mars 1939] av riksheraldikern Friherre Harald Fleetwood’ skrivet på försättsbladet. #13127     3400
Innehåller historik och tekniska planscher för orterna: Boden, Bollnäs, Eslöv, Falköping, Hallsberg, Hässleholm, Kristinehamn, Krylbo, Lund, Norrköping, Nässjö, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Ånge, Örebro, Östersund.
Planscherna, mestadels vikta, innehåller stadsplan och/eller karta över orten, samt ritning över stationsområdet och stationshus för respektive ort, i regel en ritning från uppförande året, samt vid varje större till- eller ombyggnad och en för slutet av 1930-talet, allt för att man ska kunna följa utvecklingen, även vad gäller stationsområdet.
Marcusson 3105.

[Järnvägsstyrelsen]
Statens järnvägars godsvagnar (Sjgv). Tredje omtryckta upplagan. Genom denna upplaga upphävs tidigare utgivna upplagor. Utkom från trycket den 15 december 1942. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen, Godstrafikbyrån. Stockholm, Statens Reproduktionsanstalt, 1942. 45 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Bakre omslag med liten fläck. #14736    
Såld

Statens järnvägars godsvagnar (SJ gv). Fjärde upplagan. Genom denna upplaga upphävas tidigare utgivna upplagor. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen, Godstrafikbyrån. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1949. 32 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Något ojämnt solblekt omslag. Stämpel på främre omslag ‘Stins Karlstad Central’. #14734     Såld

Statens järnvägars godsvagnar (SJGV). Femte upplagan. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen, Trafikbyrån. Tomteboda, SJ Tryckeri, 1954. 56 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Lite bläckkludd på främre omslag, annars gott skick. #14733     Såld

[Järnvägsstyrelsen]
Sveriges järnvägar hundra år. SJ 1856-1956. Minnesskrift utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens järnvägars 100-årsjubileum 1.12.1956. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1956. Stor 8:o. xxviij, 663, (1) s., 15 kartor, (19) pl. (kartor fotografier, tabeller & diagram, några vikta). Förlagets skinnryggband med dekorerat blått pärmpapper och blå ryggtiteletikett. Övre guldsnitt. #13136     300
Innehåll: Nuläge och framtid, av Erik Upmark; Järnvägarna i svenskt samhällsliv, av Arne Sjöberg (Järnvägarnas tillkomst och utbyggnar; Trafik och ekonomi; Järnvägarnas betydelse för näringslivet; Industrialiseringen, transportbehoven och järnvägarna; Järnvägarnas anpassningsproblem under olika tidsperioder; Järnvägarnas nuvarande och framtida ställning inom transportväsendet; De trafiksvaga järnvägslinjerna - ett viktigt anpassningsproblem; Förslag till nyanläggning av järnvägar sedan 1940-talet; Normalspår och smalspår i svensk järnvägspolitik, särskilt under de senaste decennierna; Tågfärjetrafiken; Jämförelse ur produktivitetssynpunkt mellan statens järnvägar och andra europeiska järnvägar); Järnvägsnätets förstatligande, av Erik Malmkvist; Bana och byggnader, av John Björk (Bana och bangårdar; Banöverbyggnad; Broar; Husbyggnader; Geoteknik); Rullande materiel och tågfärjor, av Axel Alström (Rullande materiel; Trafikvagnar; Personalens skydd och trivsel; Några allmänna tekniska frågor; Det internationella samarbetet och standardiseringen); Statsbanornas elektrifiering, av Th. Thelander (Allmän översikt; Inledningsskedet; Elektrodriften expanderar; Elektrodriftens ekonomi och konkurrenskraft; Sammanfattning och kommentar); Transporttjänsten, av Ernst Jonson (Persontransporttjänsten; Godstransporttjänsten); Ekonomi och taxor, av Arne Sjöberg (Den ekonomiska månsättningen för statens järnvägars verksamhet; Avskrivningar; Investeringsutvecklingen; Trafikstruktur och taxeutveckling i person- och godstrafik; 1945 års godstaxa; Nya utvecklingslinjer på järnvägstaxeområdet; Taxe- och kostnadsutvecklingen vid statens järnvägar samt den allmänna prisutvecklingen sedan 1930-talet); SJ och personalens organisationer, av Henry Kjellvard; Trakteringen och härbärgering i järnvägarnas hägn, av Fred Arnell.
Bilagt är det tryckta bortgivningskortet.
Heintze P945.

S:a arbete. Förlagets klotryggband med dekorerat blått pärmpapper och blå ryggtiteletikett. #14863     200

[Järnvägsstyrelsen]
Säkerhetsordning (Säo) vid Statens järnvägar. Faställd av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 12 juni 1929 att gälla från och med 1 oktober 1929. (Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 2). Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1929. 8:o. 202 s. Illustrerad med träsnitt. Brunt klotryggband med tryckt pärmpapper. #14877     225
Innehåll: Signalföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Signaler å banan; Signaler å järnvägsfordon, större motordressin, småfordon och tralla); Säkerhetsföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Banans klarhållande. Vagnuttagning och rörelser med mindre fordon; Anordnande och inställande av tåg. Anordnande av påskjutning; Tågs sammansättning; Tågs expedierande och framförande; Tågförsening och ändring av tågs ordningsföljd. Enkelspårsdrift å dubbelspår; Banpersonalens underrättande; Tågmissöden, tågolyckor och tillbud till dylika händelser); Undantagsbestämmelser (Bestämmelser angående tågs framförande över obevakade driftplatser; Bestämmelser rörande trafik å bispår; Föreskrifter angående tågloks bemanning med enbart förare; Föreskrifter angående tågs framförande utan konduktörspersonal; Bestämmelser innefattande ändringar i Säkerhetsordningen att komma till användning dels vid tillämpning av militärtidtabell dels eljest när styrelsen härom utfärdat särskild föreskrift).

Säkerhetsordning (Säo) vid Statens järnvägar. Faställd av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 3 april 1941 att gälla från och med 1 november 1941. (Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 2). [tillsammans med:] Tillägg nr 1 (Gällande fr.o.m. den 1 april 1942). Stockholm, Centraltryckeriet, 1941. 8:o. 252, 7 s. Illustrerad. Rött klotryggband med tryckt pärmpapper. Med inskription å främre pärmens insida ‘Bv. 1818. Helge Olsson. Järnvägen Brastad (överstruket), Uddevalla, Varberg’. #14878     250
Innehåll: Signalföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Signalmedel och signaler å linje och stationer; Signalmedel och signaler å järnvägsfordon, rälsbussar och småfordon); Säkerhetsföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Banans klarhållande. Vagnuttagning och rörelser med småfordon; Anordnande och inställande av tåg. Anordnande av påskjutning; Tågs sammansättning; Tågs expedierande och framförande; Tågförsening och ändring av tågs ordningsföljd. Enkelspårsdrift å dubbelspår; Banpersonalens underrättande; Tågmissöden, tågolyckor och tillbud till dylika händelser); Undantagsbestämmelser (Bestämmelser angående tågs framförande över obevakade driftplatser; Bestämmelser rörande trafik å bispår; Föreskrifter angående loks bemanning med enbart förare; Föreskrifter angående tågs framförande utan särskild konduktörspersonal; Säkerhetsbestämmelser för trafikering av trafiksvaga bandelar; Föreskrifter angående framförande såsom tåg av lokomotor med eller utan vagnar samt av rälsbuss; Bestämmelser innefattande ändringar i säo att komma till användning vid tillämpning av militärtidtabell, ävensom, i angivna fall, vid luftskyddsberedskap utan att militärtidtabell tillämpas).
Marginalanteckningar förekommer samt berikad med inklistrade kompletteringar och uppdateringar av texten (över den inte längre gällande).

Säkerhetsordning (Säo) vid Statens järnvägars normalspåriga bandelar. Fastställd av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 11 februari 1947 att gälla från och med 1 november 1947. (Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 2). [tillsammans med:] Tillägg B till Säkerhetsordningen vid Statens järnvägars normalspåriga bandelar. Att i angivna fall tillämpas vid krig eller krigsfara. Stockholm, Centraltryckeriet, 1947. 8:o. 173, 11 s. Illustrerad. Grönt klotryggband med tryckt pärmpapper. Två svart fläckar på främre pärm. Solblekt rygg och aningen solkigt pärmpapper. #14879     200
Innehåll: Signalföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Signalmedel och signaler på linje och stationer; Signalmedel och signaler på tåg- och småfordon); Säkerhetsföreskrifter (Allmänna bestämmelser; Banans klarhållande. Vagnuttagning (vut) och småfordonsfärd; Anordnande och inställande av tåg. Anordnande av påskjutning; Tågs sammansättning; Tågs klarering och framförande; Tågförsening och ändring av tågs ordningsföljd. Enkelspårsdrift på dubbelspår; Banpersonalens (bps) underrättande; Tågmissöden, tågolyckor och tillbud därtill); Undantagsbestämmelser (Bestämmelser angående tågs framförande över obevakade driftplatser (dpl); Bestämmelser om trafik på bispår; Bestämmelser om bemanning av lok (ej ånglok) och lokomotor med endast förare; Bestämmelser om tåg utan särskild tågbefälhavare (tbfh); Bestämmelser om trafik på trafiksvaga bansträckor; Bestämmelser för lokomotor- och rälsbusståg).
Marginalanteckningar förekommer samt berikad med inklistrade kompletteringar och uppdateringar av texten (över den inte längre gällande).

[Järnvägsstyrelsen]
Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. I. Vestra stambanan, "Stockholm - Göteborg", med utgrening till Örebro. [tillsammans med:] Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. På Kongl. Maj:ts nådiga befallning utgifven af dess styrelse öfver statens jernvägsbyggnader. I. Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver Vestra stambanan Stockholm-Göteborg, med utgrening till Örebro. Stockholm, Iwar Hæggström, 1868 & A.L. Norman, 1872. 8:o. & Liggande elefantfolio. (8), 319 s., 4 utv. bilagor; (2), 63 bl. (Titelblad, Indexblad samt Planschblad 1-41, 41a-b, 42-61). Modernt svart halvklotband med senapsgult klotöverdragna pärmar, röd skinntiteletikett. Främre omslag medbundet (textdel) + Svart klotband med tryckt gul titeletikett på främre pärm (Planschdel). 2 volymer. (Planschdel) Titelbladet har mörknat en aning efter kontakt med tidigare omslagspapper, även några gamla smårevor och 3 små (ca 10x10 mm) pappersförluster, uppfordrat. Indexblad med liten ljus fuktfläck (ca 20x20 mm) och två större (ca 7x40 resp. 10x60 mm), båda yttre hörnen med pappersförlust (ca 10 mm). Blad 1 med pappersförlust av övre yttre hörnet, fuktfläck i övre marginalen (ca 7x40 mm) på bl. 1-5. Litet riss i nedre marginal på bl. 5 & 14. Pappersförlust i nedre högra hörn på bl. 6. Gammal fuktfläck (ca 8x8 mm) på bl. 27-28. Övre högra hörnet med gammal fläck på bl. 31-40 vilken tillsammans med ytterligare en fläck i övre marginalen fortsätter på bl. 41-61 (avtagande fr.o.m. bl. 41b. Ytterligare en fläck i nedre marginalen på bl. 46-61. Bl. 50 aningen lagerfläckad. 4 minimala ljusa fläckar på bl. 60-61.
Defektbeskrivningen rörande planschdelen låter säkert mer avskräckande än vad det egentligen är. Endast ett fåtal av fläckarna berör illustrationerna, det är huvudsakligen marginalerna i senare delen av arbetet som är påverkat och framförallt blad 41 som ser riktigt tråkigt ut, även om jag försökt att så rätt och riktigt som möjligt beskriva skicket, så är det ju bara en okulärbesiktning av en eventuell köpare som kan avgöra om detta är avgörande eller ej. Trots allt är detta en riktigt ovanlig del, som fortfarande saknas i KB:s samlingar. #13137     23000
Innehåll: Historisk öfversigt af Statens jernvägar; Jernvägsbyggnads-arbetenas organisation; Byggnadssätt (Banvallen, Genomlopp för vatten, Anordningar för banan korsande vägar, Banöfverbyggnaden, Fasta signaler och visare, Stängsel, Stationer, Förvärfvande af jord, Rörlig materiel); Vestra stambanan; Sammanbindningsbanan Hallsberg-Örebro.
Även en del rörande Södra stambanan, med 28 planscher utkom.
Aberstén 1818.

[Järnvägsstyrelsen]
Royaume de Suède. Atlas des Constructions et du Matériel des Chemins de Fer de l'Etat. I. Stockholm, Ivar Hæggström, 1870. Liggande elefantfolio. (2), 63 bl. (Titelblad, Indexblad samt Planschblad 1-41, 41a-b, 42-61). Förlagets blanka gråpappersomslag, ryggen aningen nött och pappret med små riss och lättare fläckar. Oskuret ex., förutom de nedan angivna lättare defekterna, ett mycket bra exemplar av en riktigt ovanlig planschdel. Titelblad samt ytterligare några blad svagt bruntonade. Minimala riss i yttre marginal på Indexblad samt pl. 1, 5 & 56. Små nagg i marginalen på pl. 21, 24, 26, 42, 46, 60-61. Liten ljus fuktfläck (ca 15x20 mm) i marginalen på pl. 22, dito fuktfläck (ca 5x12 mm) på pl. 47-49, 51-52 samt (ca 8x20 mm) på pl. 1-6. Nedre högra hörnet på pl. 31 med vikmärke, pl. 50 aningen lagerfläckad. #14822     23000
Arbetet mer känt med den svenska titeln ‘Teknisk ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader I. Vestra stambanan, "Stockholm - Göteborg", med utgrening till Örebro’.

[Järnvägsstyrelsen]
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggning av statsbanan Ulriksfors-Volgsjön. Utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg. Stockholm, Centraltryckeriet, 1925. 8:o. 87 s., (3) utv. planscher, (1) utv. karta. Rikt illustrerad. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Med G. Wästfelt’s namnteckning på titelbladet. #12796    
Såld
Innehåll: Historik; Trafikområdet; Provisorisk trafik; Bananläggningen (Arbetets ledning; Arbetarna; Arbetsredskap och byggnadsmaterialier; Tekniska bestämmelser, banlängd, stignings- och krökningsförhållanden; Byggnadsarbeten, rullande materiel och utredningsinventarier; Totala anläggningskostnaden).
Statens järnvägars publikationer, utredningar m.m. 1925: 2.
Marklund 6818.

Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. Utarbetad genom Kungl. järnvägsstyrelsens försorg år 1903. Stockholm, P. Palmquists Aktiebolag, 1903. 8:o. (6), 107 s., IV utv. tab., 23 pl.-bl., (2) utv. ritningar, (1) utv. karta. Förlagets halvskinnband, titel och dekor i guldtryck på rygg och främre pärm, pärmarna till hälften klädda med gult klot. Solblekt och aningen nött rygg. #12278     1200
Innehåll: Redogörelse för banans tillkomst och för beviljade anslag; Administrativa åtgärder (Arbetenas ledning och förvaltning, Upphandlingar och leveranser, Tekniska bestämmelser och uppgifter); Banbyggnadens utförande (Undersökningar rörande banans sträckning och linjens läge, Transporterna och deras ordnande, Byggnadsarbetenas fortgång under de olika byggnadsåren, Bostads-, lefnads- och andra personalförhållanden, Arbetsmetoder, naturförhållanden m.m.); Sammanfattning; Banans anläggningskostnad.
Marklund 6912.

Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av Inlandsbanan, södra distriktet, delen Volgsjön (Vilhelmina)-Storuman. Utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg. Stockholm, Centraltryckeriet, 1929. 8:o. 88 s., 4 utv. planscher (varav 1 karta). Rikt illustrerad. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Med Carl Westfelt’s namnstämpel på titelbladet. #12795      Såld
Innehåll: Historik; Trafikområdet; Provisorisk trafik; Bananläggningen (Arbetets ledning; Arbetarna; Arbetsredskap och byggnadsmaterialier; Tekniska bestämmelser, banlängd, stignings- och krökningsförhållanden; Byggnadsarbeten, rullande materiel och utredningsinventarier; Totala anläggningskostnaden).
Statens järnvägars publikationer, utredningar m.m. 1929: 6.
Marklund 6819.

Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Forsmo-Hoting. Utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg. Stockholm, Centraltryckeriet, 1932. 8:o. 58, (2) s., 4 utv. planscher (varav 1 karta). Rikt illustrerad. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Med Carl Wästfelt’s namnteckning på försättsbladet. #12794     Såld
Innehåll: Historik; Provisorisk trafik; Bananläggningen (Arbetets ledning; Arbetarna; Arbetsredskap och byggnadsmaterialier; Tekniska bestämmelser, banlängd, stignings- och krökningsförhållanden; Byggnadsarbeten, rullande materiel och utredningsinventarier; Totala anläggningskostnaden).
Statens järnvägars publikationer, utredningar m.m. 1932: 1.

Teknisk-ekonomisk redogörelse för dubbelspårsanläggningen Tranås-Sävsjö. Utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg. Stockholm, Centraltryckeriet, 1927. 8:o. 61 s. Rikt illustrerad. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Med G. Wästfelt’s namnteckning på försättsbladet. #12797     850
Innehåll: Historik; Bananläggningen (Arbetets ledning; Arbetarna; Arbetsredskap och byggnadsmaterialier; Tekniska bestämmelser, banlängd, lutnings- och krökningsförhållanden; Byggnadsarbeten; Totala anläggningskostnaden).
Statens järnvägars publikationer, utredningar m.m. 1927: 1.

[Järnvägsstyrelsen]
Tjenstgörings-reglemente vid Statens jernvägar. Andra upplagan. [tillsammans med:] Instruktion för Lokomotivförare och eldare, rörande tjenstgöringen i maskin-station samt åtgärder att vidtaga vid olyckshändelser. Andra upplagan. Stockholm, Joh. Beckman, 1865. 8:o. (2), 143, 22, (6) s. Förlagets gröna klotband med titel i guldtryck på främre pärm. Främre inre fals med liten pappersspricka. Aningen lagerfläckad och tummad. Diverse över- & understrykningar förekommer. Marginalriss på s. 3. #13138      650
Innehåll: Allmänna bestämmelser; Säkerhets- och försigtighetsmått; Signaler; Allmänna föreskrifter för bantågens sammansättning; Stations-inspektoren; Konduktörer; Lokomotivförare och eldare; Vagnsmörjare; Banmästare; Ban- och grindvakter; Stationskarlar; Signalkarlar och spårvexlare.

[Järnvägsstyrelsen]
Tjenstgöringsreglemente vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna jernvägar för lokomotiv, på grund af Kongl.Maj:ts nådiga kungörelse af den 11 december 1874, faststäldt af Kongl. Styrelsen för Statens jernvägstrafik den 21 mars 1879, att gälla till efterrättelse senast från och med den 1 januari 1880. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1900. Liten 8:o. (4), 80 s. Förlagets bruna skinnband med blindpressad titel på främre pärm. Lätt nött. Inlagan lite tummad. #13248     325
Innehåll: Personalens tjenstepligter i allmänhet; Signalordning; Säkerhetsregler (A. å banan; B. å stationerna; C. för tågen); Allmänna anordningar beträffande (A. bana och stationer; B. rörliga materielen); Normalsektioner af det fria rummet (å bana; å stationer); Lastprofil; Jemförelser mellan metriska och gamla mått; Utdrag ur strafflagen.
Löst bilagt är också ‘Tillägg n:r 5 till Tjänstgöringsreglementet vid enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv.’.

Tjänstgöringsreglemente vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv, på grund av Kungl. Maj.ts nådiga Kungörelse av den 11 december 1874, fastställt av Kungl. Styrelsen för Statens järnvägstrafik den 21 mars 1879, att gälla till efterrättelse senast från och med den 1 januari 1880. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1913. Liten 8:o. (4), 82 s. Förlagets bruna skinnband med blindpressad titel på främre pärm. Aningen nött och solkigt band med några små hål efter bokmasken vid främre falsen. Inlagan lite tummad. Marginalreva på s. 13. Med blå oval stämpel ‘Uddev. Wenersb. Herrlj. Jernv. Traf. Exp.’ samt ‘No 206’ handskrivet på försättsbladet. #13139     Såld
Innehåll: Personalens tjänsteplikter i allmänhet; Signalordning; Säkerhetsregler (A. å banan; B. å stationerna; C. för tågen); Allmänna anordningar beträffande (A. bana och stationer; B. rörliga materielen); Normalsektioner för fria rummet å bana och stationer; Lastprofil; Utdrag ur strafflagen.

[Järnvägsstyrelsen]
Föreskrifter angående anordnande av avståndstavlor, lutningsvisare, kurvtavlor, hastighetstavlor, hastighetskontrollapparater, gränstavlor och gränsmärken vid Stataens järnvägar. 2 uppl. I denna upplaga äro tilläggen 1 och 2 intagna. (Särtryck nr 151). Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1919. 8:o. 6 s., 11 bl. (bilagorna A-L), (2) bl. + (2) bl., 4 s. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag. Omslaget aningen nött. #12791      350
Inbundet är också ‘Tillägg 3-5’ (1924-1933). Rättelser i texten gjorda med hänsyn till de utkomna tilläggsbladen.

[Järnvägsstyrelsen]
Vägsignaler och andra säkerhetsanordningar vid korsning i plan mellan järnväg och väg samt vägfarandes skyldigheter beträffande dem. Utg. av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Stockholm, R. W. Statlanders Boktryckeri, 1930. 20 s. Illustr. Klammerhäftad i rött styvt pappersomslag. Något nött och solblekt omslag. #14024     120

Järnvägsstyrelsen, Kungl. (utg.).
Språket i järnvägstjänst. Handledning i rapportskrivning m.m. Tomteboda, Statens Järnvägars Tryckeri, 1950. 8:o. 67 s. Trådhäftad i tryckt solkigt pappersomslag. #14790     75
Innehåll: Studieanvisningar; Rättstavning; Skiljeteckens användning; Några allmänna skrivregler; En skrivelses disposition och innehåll; Exempel på rapporter; Yttranden och förklaringar; Framställningar och ansökningar; Order; Tillkännagivanden för allmänheten; Korrespondens med trafikanter.
Statens järnvägars kurser.

Järnvägsstyrelsen, Kungl. (utg.).
Svensk statsbaneelektrifiering år 1942. En kort sammanfattning av den tekniska utvecklingen. Med anledning av Norra Stambanans fullbordade utbyggnad för elektrisk drift. Stockholm, Vicotr Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1942. 8:o. 139, (2) s. Rikt ill. Förlagets bruna halvskinnband med fem upphöjda bind och marmorerat pärmpapper, brunt övre snitt. #14047     200
Tryckt i 2000 ex., detta är nr. 46, tryckt för överingenjören K. E. Nylander.

[Järnvägsstyrelsen, Kungl. (utg.)].
Trevlig resa 1960. Stockholm, Tiden-Barnängens Tryckerier AB, 1959. 8:o. 207, (1) s. Rikt illustrerad. Limhäftad med illustrerat lätt nött pappersomslag. Stämpel på främre omslaget ‘Hagfors Resebyrå, Järnvägsstationen, Hagfors’. #12798      125
SJ:s reseprogram 1960.

[Järnvägsstyrelsen, Kungl. (utg.)].
Trevlig resa 1961 i Sverige och övriga Norden. [Omslagstitel]. Stockholm, Tiden-Barnängens Tryckerier AB, 1961. 8:o. 191, (1) s. Rikt illustrerad. Limhäftad med illustrerat lätt nött pappersomslag. Stämpel på främre omslaget ‘Sveriges Statsbanor 29 Maj 1961’. #12799     75
SJ:s reseprogram 1961.

Kahn, Edgar M.
Cable car days in San Francisco. California, Stanford University Press, 1940. Large 8:o. xvj, 124 pp. Publishers cloth with printed paperlabel on spine and upper cover. Illustrated torn dustjacket. Illustrated endpapers showing Cable Lines in S.F. With the bookplate of Wilhelm Fegth. #14770     400
1st edition, 2nd printing.
Contents: San Francisco of the ‘Seventies; The Horsecar Period; The Start of the Clay Street Hill Railway Company; The Beginning of the California Street Cable Railroad Company; The Cable Car during the ‘Eighties; Nob Hill Homes in the ‘Eighties; Chinatown and the Cable Cars; The Cable Car Comes of Age; The Cable Car Reaches Maturity; And the Future?; Appendix; References.

Kalmbach, A.C. (Ed.).
The Model railroader. Volume One, January - December 1934. Wauwatosa, A.C. Kalmbach & Co., 1934. (2), 12, 12, 16, 16, 16, 20, 16, 20, 20, 20, 20, 20, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets svarta klotband med titeltryck i guld på ryggen. Med stämpel på främre pärmens insida med texten ‘This volume is a facsimile of the original 1934 bound volume of Model Railroader. Only 107 copies of the original volume were published’. Mycket ovanlig. #14549     500
Första årgången av ‘The Model Railroader’, utgivet i nytryck samma år som originalet. Första upplagan trycktes endast i 107 exemplar varför det redan innan årets slut kom ett faksimiltryck.

Karlsson, Lars Olov.
Spår av ett sekel. En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år, sammanställd av Svenska spårvägssällskapet genom Lars Olov Karlsson och utgiven av Frank Stenvalls Förlag. Malmö, Reprooffset AB, 1977. Tvär 8:o. 167, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. #14768      250
Illustrerad med 325 fotografier samt ytterligare drygt 30 teckningar och andra illustrationer.
Innehåll: Hur fungerar en spårvagn?; Spåret; Bergbanor; Spårvagnsexport; Kraften uppifrån; Från bössa till biljettautomat; Snö; Biljetter och polletter; Svenska Spårvägssällskapet; Spårvägsmuseer och museispårvagnar; Några spårvägsdata; Ortsregister.

Karlsson, Nils.
Södra bangården i Stockholm 1860-1983. En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. En minnesrapsodi. [Ny utg.]. Tierp, Tierp Tryckeri AB, 1983. A4. 66 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med tryckt styvt pappersomslag. #12750     
Såld
Tidigare utg. med titeln: Bilderbok över Södra bangården i Stockholm 1860-1983.
Innehåll: När SJ äldsta anor i Stockholm suddas ut; Tillbakablick (Början; Sammanbindningsbanan; Omkring sekelskiftet; 1923 års bangårdsförslag; 1930 - 1960-talen; 1970-talet; 1980-talet - en ny epok); Visioner; Ledning; Personal i förskingringen.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 36.

[Karta]
Post- och jernvägskarta öfver Sverige. Utgifven af Generalstabens litografiska anstalt. [Ny omarbetad upplaga] Stockholm, [ca 1911]. 1 karta delad i norra resp. södra delen (vardera 81x110 cm) uppfodrad på väv. Vikt till 15x21 cm i fodral. Förlagets ljusgröna klotklädda fodral med titeltryck och dekor i brunt på omslaget. Falsarna nötta med hela. #12589    
Såld
Södra delen med infällda kartor: Göteborgs och Bohus län, Göteborgs resp. Stockholms omgivningar och Skåne.

[Karta]
Sveriges järnvägar. År 1910. , [1910]. 234 x 363 mm. 1 blad (vikt). Taget ur band. Marginal reva som ej berör kartan, samt 4 mindre marginalriss. #12274      50
Järnvägskarta tagen ur Nordisk Familjebok (Uggleupplagan), band 13.

[Karta]
Sveriges kommunikationers karta över Sverige. (Översiktskarta över Sveriges förbindelser med utlandet finnes å baksidan. Schematisk karta å publikationens titelsida.) [Båtlinjer i Bohuslän se specialkarta å baksidan]. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1929. 350 x 730 mm. 1 blad (vikt till 8:o.). #12275      200
Med 12 inlagda stadskartor samt Skåne och Stockholms och Göteborgs omgifningar.
På baksidan finns t.v. ‘Översiktskarta över Sveriges förbindelser med utlandet’ omgärdad av annons för ‘AB Svenska Metallverken, Västerås’, vilka levererar metall för tillverkning av bl.a. Eldstadsplåt för lokomotiv, plåtarbeten för tillverkning av vagnar för godstransport; t.h. ‘Karta över Bohuslänska kusten‘ med ångbåtslinjerna utmärkta. Omgärdad av annonser för bl.a. ‘ASEA’ som utrustat kraftverken som levererar ström till den elektrifierade linjen Stockholm-Göteborg, samt ‘Skogfors Bruk, Reftele‘ som tillverkar Kullager av svenskt specialstål.

Kartor öfver utsträckningen af Sveriges jemte Norges och Danmarks jernvägar vid slutet af hvarje år under tjugufemårsperioden 1856-1880. Stockholm, Generalstabens lithografiska anstalt, Folio. (26) bl., (1 blankt). Limhäftad med tryckt titelblad/omslag, sedan följt av 25 kolorerade kartor. Bra skick. Främre omslag solkigt och aningen nött, litet marginal riss. Spår efter borttagna gamla stämplar under Sandbergs. Med Nils Sandbergs ovalstämpel på främre omslag. #14936      800

[Key, Emil].
Om våra järnvägar af en Riksdagsman. [tillsammans med:] Post Scriptum angående Trafikstyrelsens försök till vederläggning af broschyren "Om våra Jernvägar af en Riksdagsman". Stockholm, A. L. Norman, 1869. 8:o. 38 s., (1) utv. tab., (1 blankt bl.); 7, (1) s. Bunden i det typiska pappersryggbandet från Trolleholm, med grönt marmorerat pärmpapper och handskriven titeletikett. Första främre omslag medbundet. Andra arbetet ouppskuret. Nött rygg. Med Carl Trolle Bondes monogramstämpel på titeletiketten. #14224     600
Första arbetets innehåll: Statsbanornas trafikkostnad och förvaltning, Distrikschefer, Sammanslagning af byggnads- och trafikstyrelser, Stats-banor eller bolagsbanor.

[KHJ]
Interims-reglemente för tjenstemännen och betjeningen wid Köping-Hult jernwäg. Provisional Rules and Regulations for Officers and Servants of the Köping-Hult Railway. Örebro, N. M. Lindh, 1856. 12:o. 77 s. Enkelt samtida lätt nött klotryggband utan ryggtitel. Bortskuren namnteckning upptill på titelbladet. #14774      1650
Parallelltext på svenska och engelska om allt från signaler till innehållet i lokförarnas verktygslåda. Köping-Hult var en av Sveriges första järnvägssträckor och ingick i dess upphovsman A. E. von Roséns planer på ett rikstäckande järnvägsnät.
Tryckt på tjockt papper.

[Killander, Knut (1854-1925)].
Lokomotiv och tendrar vid Sveriges statsbanor den 1 januari 1891. [Utg. av Svenska järnvägsklubben, Stockholm]. Eksjö, Eifels Boktryckeri AB, 1974. A4. 56 s. Rikt illustrerad. Limhäftad med tryckt grönt pappersomslag. #12761     150
Detta verk är en något förminskad reproduktion av originalupplagan som trycktes hos K.L. Beckman i Stockholm 1891.

Kinsey Photographer. A half century of Negatives by Darius and Tabitha May Kinsey. Volume Three. The Locomotive Portraits by Dave Bohn and Rodolfo Petschek. Locomotive essays by John T. Labbe. Coordination and oral history by Mary Millman. Technical assistance by the Whatcom Museum of History and Art, Bellingham. San Francisco, Chronicle Books, 1988. Oblong folio. Tvär Folio. 143, (1) pp. Richly illustrated throughout. First paperback edition. #14869     350

[KJ]
Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Kalmar järnväg 100 år. Jubileumsskrift. Utgiven av Kalmar Järnvägars Museiförening. Kalmar, Lindegrens, 1974. Tvär 8:o. 32 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat rött pappersomslag. #12956      80
Innehåll: Hur planerna på Kalmar Järnväg tog form; Byggnadstiden; Invigningen; De hundra åren som gått; Kalmar Järnväg av idag; Linjen och bygden - en kort beskrivning; Ångloken vid Kalmar Järnväg; Jubileumsångloken; Kalmar Järnvägars Museiförening.

Kjellvard, Henry (1903-1974).
Det bevingade hjulets folk. Minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. Volym I. 1899-1924. [... Volym II. 1925-1949.]. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1949. Stor 8:o. 521, (1) s.; 507, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets rödbruna halvskinnband med fyra markerade bind, mönstrat pärmpapper. Rygg med titel- och deltitel i guldtryck, övre guldsnitt. 2 volymer. Mycket gott skick. #12767     450
Innehåll: I. Innan järnvägen kom; En så kallad Railwäg; ‘Och snart är banan bruten...’; Järnvägsbetjänte - ett nytt yrke; ‘Måste vara bättre avlönad än en vanlig arbetare’; ‘I sanning ganska litet att föda sig på’; ‘Gud välsigne generaldirektören!’; Under tonerna av Marseljäsen; Halmstadsstrejken år 1898; 1898 eller 1899?; ‘Finns det några medlemmar i förbundet?’; Socialistskräck och konkurrens; När seklet började; Vid en vändpunkt; Då A.P. Wiberg smädade riksdagen; Det stora genombrottets år; Det första bakslaget; Föreningsrätten kränkes; Besvikelse och fanflykt - men nya friska tag; I väntan på världskrig; Kampen mot dyrtiden; Kristiden når sin kulmen; Depression och opposition; Uppgörelse med oppositionen; Äntligen anslutning till LO; En tredjedel av SJ:s personal entledigas; Det första kvartsseklet nått; Strejkvapnet i användning; Lokmännen få sitt elddop; Sveriges största järnvägsmannastrejk; Affären Carlbom. II. Det andra kvartsseklet; Fortsatt konsolidering trots enhetsattacker; Bilkonkurrens och järnvägskonkurser; Högkonjuktur och hotande krigsmoln; ‘Eldare skall visa förare blind lydnad’; Två tvillingföreningar för lokmän; ‘Under socialistokets järnhårda tryck’; Sveriges största fackliga kongress; De pressande krigsåren; Mot en milstolpe; Två huvudavtal - två omstridda fredsinstrument; Från betjänte till SJ-tjänstemän; Verkstadsarbetarna i täten; Banarbetarna - rallarnas arvtagare; Järnvägens chaufförer; En liten LO i ett stort förbund; Social verksamhet och studier; Förbindelser inåt och utåt; Järnvägarna förstatligas; De svenska ånglokomotiven; Statsbaneelektrifieringen; På andra sidan förhandlingsbordet; Samarbete och medansvar; Stupade på sina poster; Signalen och dess redaktörer; ‘Banvaktssocialism’; Pionjärer och förgrundsmän; 50 års förbundshistoria i sammandrag; Litteratur och källor. Båda volymerna avslutas med var sitt personregister.

S:a arbete. Förlagets röda halvklotband med fyra markerade bind, mönstrat och gulddekorerat pärmpapper. Rygg med titel- och deltitel i guldtryck, färgat övre snitt. 2 volymer. Mycket gott skick. Med tillskrift ‘På högtidsdagen från kamraterna i avd. 331’ på försättsbladet. #14938     250

Kjellvard, Henry (1903-1974).
Svenska järnvägsmännen. En krönika över två försäkringsföretag [Livförsäkringsbolaget Svenska järnvägsmännen, ömsesidigt, Svenska järnvägsmännens ömsesidiga brandförsäkringsförening] 1883-1958. Stockholm, Tiden-Barnängen Tr. AB., 1958. 8:o. 83, (15) s. Förlagets ljusblå halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Solblekt rygg, lätt nötta pärmar. #12768      175
Minnesskrift utarbetad till 75-årsjubileet, tidigare har historiker utgivits till både 50- & 60-årsjubileerna (1933 & 1943).
Innehåll: ‘Den gamla goda tiden’; ‘En ganska märklig institution’; Det började med talet 13; Från förening till bolag; Basen krymper med vidgas igen; Först kris - sedan krig; Rekorden börjar falla; De många miljonernas parad; Järnvägsmännens ömsesidiga brandförsäkringsförening; ‘Mjölkko åt stockholmare och göteborgare’; De första 100 miljonerna; Ny försäkringsform gör succé; Äntligen till egen fastighet; Namn i förgrunden; 75 års utveckling i siffror; Svenska Järnvägsmännens Försäkringsföretag. Årsbarn med den industriella revolutionen. En bildberättelse av Curt Hildebrand.

Fra Kjøbenhavn til Helsingør. En Veileder paa Den Nordsjællandske Jernbane. Helsingør, 1971. Tvär 4:o. (2), (4), (20) pl.-bl. Illustrerad. Limhäftad med illustrerat pappersomslag. #14669     100
Faksimil av originalutgåvan från år 1864.

Kleinlogel, A.
Veranschlagen von eisenbetonbauten. Grundlagen für den entwurf und für die kostenberechnung von tief= und hochbauten. Mit mehren der Praxis entnommen Beispielen. Dritte, vollständig neubear-beitete auflage. Mit 29 textabbildungen. Berlin, Wilhelm Ernst und Sohn, 1926. 8:o. (4), 175, (1) s. Vinrött halvklotband med marmorerat pärmpapper. #14067     550

Klemming, V. L.
Om bogievagnar. Föredrag inför Svenska teknologföreningens fackafdelning för mekanik den 25 mars 1891. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1891:4]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1891]. 4:o. s. 116-121. Gamla fuktfläckar i yttre marginalerna. #14885     150

[KLJ]
Kosta järnväg. Linjen Lessebo-Kosta-Målerås, Hummels jernvägsbyrå och Kostasystemet, skildrat av Lennart Welander. [Utg. av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg]. Borås, Centraltryckeriet AB, 1988. 8:o. 147 s., 7 utv. planscher. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13293      275
Illustrerad med 71 fotografier, ritningar, teckningar och kartor.
Innehåll: Kosta glasbruk; Järnväg; Linjebeskrivning; ; Järnvägsbyggnadsdecennierna; Rullande materiel; Järnvägsdriften; Människorna bakom järnvägen; Kostabanans minnen; Källförteckning.

[KLJ]
Kosta-Jernvägssystemet. [Utg. av] Hummels Jernvägsbyrå, Stockholm. Stockholm, Esselte, 1968. Tvär 4:o. (4) utv. planscher. Klammerhäftad i det illustrerade pappersomslaget. Omslaget med några mindre stötmärken och två små riss. Tillskrift på främre omslagets insida. #12690     100
Faksimil av originalupplagan som utkom 1891.

Koponen, Lars & Rönn, Göran.
Tjänstevagnar med UIC-nummer vid Statens järnvägar 1967-1977. Borås, Centraltryckeriet, 1980. A4. 154, (1) s. Trådhäftad. Lätt nött omslag. #12776      150
Innehåll: Historik; UIC-numrering; Litterering; Revision; Typbeskrivningar; Vagnförteckning; Förkortningar; Källor; Författarnas kommentarer.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 27.

Krantz, Claes (1897-1964).
Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring Inlandsbanan. Utgiven [av Svenska Turistföreningen] i samverkan med Statens järnvägar. Stockholm, Esselte, 1949. 8:o. 200, (1) s. Trådhäftad med illustrerat omslag. #12780     100
Innehåll: Banan som blev något annat; Till dalabygd och dalafjäll; Finnskog och pilgrimsväg; Mot storsjöstrand och vattudal; Genom gammalt nybyggarland; Från Stensele till Atlanten; På lappstig och enkronasväg; I læstadianers och malmforors spår; Hjärtat av Lappland; Kåtornas folk - i stugorna; Kring Lulevattnen; Det nya järnbärarland; På framtidens altare.
STF:s publikation nr 1077.

[Krusenstjerna, E. von].
Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jernvägsanläggningar för statens räkning; gifven Stockholms slott den 4 februari 1898. (Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45). Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1898. 4:o. 71, (1) s., (2) utv. kartor. Klammerhäftad. Ganska nötta marginaler, några sidor med hundöron, genomgående marginalreva. #13981    
Såld
Karta 1 ‘Karta öfver Statsbanan genom Bohuslän. Skala 1:500 000.’.
Karta 2 ‘Karta öfver Statsbanan Gellivare-Riksgränsen. Skala 1:500 000.’.

Kullander, Björn.
Sveriges järnvägs historia. Huvudfotograf Anders Rising. Grafisk formgivning Leif Zetterling. Spanien, 1994. Tvär 4:o. 195, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets svarta klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Nyskick. #12786     275

[Kullander, Björn (text) & Blomberg, Hans m.fl. (foto)].
Tidsmaskinen. En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. [Omslagstitel]. Sandviken, Sandvikens Tryckeri, 1998. 4:o. 40 s. Illustrerad. Klammerhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14771     75
Innehåll: Vad ska vi med järnväg till; Sverige på spåret; Plysch, tofsar och champagne; Störst, snabbast och starkast; Kraft från ovan; Nedläggning och nysatsning; Vad får det lov att vara?.

[KVBJ] [Smith, Otto & Ahlbeck, Carl Alfred].
Några anteckningar rörande Karlshamn-Vislanda järnvägs A.-B:s och Vislanda-Bolmens järnvägs A.-B:s tillkomst och utveckling samt en kort beskrivning rörande dessa båda, sedan den 1 juli 1908 sammanslagna järnvägar, med anledning av 50-årsdagen av den förstnämnda järnvägens öppnande för allmän trafik, den 29 juni 1874. Karlshamn, Aktiebolaget E. G. Johanssons Boktryckeri, 1924. 8:o. 24 s. Klammerhäftad i styvt grått pappersomslag med texten ‘K. V. B. J. 1874 29/6 1924’. #14036      450
Ottervik 2570.

[L&HJ] Christiernsson, Nils.
Några anteckningar med anledning af femtio-årsdagen den 1 augusti 1915. [Omslagstitel: Landskrona & Helsingborgs jernvägar 1865-1915]. Landskrona, Landskrona Tryckeri Aktiebolag, 1915. 8:o. 45 s. Trådhäftad med tryckt pappersomslag, titel i svart och dekor i guldtryck. #14367    
Såld
Tryckt på kritpapper.

[L&HJ] Taube, Björn.
Helsingborgs järnvägars historia. I. Landskrona & Helsingborgs järnvägar. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri Aktiebolag, 1943. 8:o. 124 s., (2) utv. pl. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #13230    
Såld
Innehåll: Historik och krönika över Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar (Förberedelser, Invigningen); Ur protokollen [1866-1937].
Gillet gamla Helsingborg, handlingar VI.

Lancken, V. von der.
Om statsbanornas reparationsverkstäder, användandet af inhemskt bränsle för våra järnvägar samt järnvägstjenstemännens utbildning. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1891:3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1891]. 4:o. s. 57-60. Gamla fuktfläckar i yttre marginalerna samt övre yttre hörnet. #14886      150

Lappland-Express. Special fast train between Stockholm (Captal of Sweden) and Narvik. Terminus of the most northern railway of the world, on the Ofoten bay of the Atlantic ocean. Stockholm, Centraltryckeriet, 1905. Tvär 8:o. (16) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad i styvt illustrerat pappersomslag. s. (12-14) med vikt hörn. Nedre marginal med genomgående mindre riss. #12265     650
Engelsk text.

Larkin, Edgar J. & Larkin, John G.
The railway workshops of Britain, 1823-1986. London, The Macmillan Press Ltd, 1986. 8:o. xix, 266 pp., (32) pl.-p. Publishers green cloth with illustrated dustwrapper. #14516      300
Contents: Railway History Affecting the Workshops; The Main Works of the Former G.W.R.; The Main Works of the Former L.M.S.; The Main Works of the Former L.N.E.R.; The Main Works of the Former SR; Repair of Locomotives, Carriages and Wagons; Building a Locomotive of the ‘Princess Royal’ Type in 1935; Works Organisation and Management; Production Planning and Control; Quality Assurance; Machinery and Plant; Specialised Activities; The Railway Workshops in Two World Wars; Training of Staff; Industrial Relations; Financial Control; Towards AD 2000; Appendix: Statistical Information. The book ends with Bibliography & Index.

Larsson, Axel.
Lärobok i elektroteknik för Statens järnvägars personal. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. Stockholm, Centraltryckeriet, 1928. Stor 8:o. 154 s., 9 utvikbara planscher (ritningar). Förlagets blå klotband med tryckt titel på rygg och främre pärm. #12822     250
199 fotografier o.a. avbildningar i texten.
Innehåll: Allmän elektricitetslära (Magnetism; Laddningselektricitet; Elektrisk ström; Elektromagnetisk induktion; Växelström; Elektro-statisk influens; Galvaniska element, ackumulatorer och termoelement); Praktiska tillämpningar av elektricitetsläran (Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens värmeverkningar; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens kemiska verkningar. Elektrokemi; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens magnetiska verkningar; Likströmsmaskiner; Växelströms-maskiner; Transformatorer; Mätinstrument och mätningar; Elektrisk kraftöverföring; Elektrisk järnvägsdrift).

Larsson, Axel.
Lärobok i elektroteknik för Statens järnvägars personal. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. Stockholm, Centraltryckeriet, 1929. Stor 8:o. 154 s., 13 utvikbara planscher (ritningar). Förlagets blå klotband med tryckt titel på rygg och främre pärm. #12823     250
199 fotografier o.a. avbildningar i texten.
Innehåll: Allmän elektricitetslära (Magnetism; Laddningselektricitet; Elektrisk ström; Elektromagnetisk induktion; Växelström; Elektro-statisk influens; Galvaniska element, ackumulatorer och termoelement); Praktiska tillämpningar av elektricitetsläran (Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens värmeverkningar; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens kemiska verkningar. Elektrokemi; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens magnetiska verkningar; Likströmsmaskiner; Växelströms-maskiner; Transformatorer; Mätinstrument och mätningar; Elektrisk kraftöverföring; Elektrisk järnvägsdrift).

Larsson, Axel.
Lärobok i elektroteknik för Statens järnvägars personal. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. Stockholm, Centraltryckeriet, 1929. Stor 8:o. 154 s., 13 utvikbara planscher (ritningar). Förlagets blå klotband med tryckt titel på rygg och främre pärm. Lätt fläckad främre pärm. #14838    
Såld
199 fotografier o.a. avbildningar i texten.
Innehåll: Allmän elektricitetslära (Magnetism; Laddningselektricitet; Elektrisk ström; Elektromagnetisk induktion; Växelström; Elektro-statisk influens; Galvaniska element, ackumulatorer och termoelement); Praktiska tillämpningar av elektricitetsläran (Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens värmeverkningar; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens kemiska verkningar. Elektrokemi; Praktiska tillämpningar, grundade på den elektriska strömmens magnetiska verkningar; Likströmsmaskiner; Växelströms-maskiner; Transformatorer; Mätinstrument och mätningar; Elektrisk kraftöverföring; Elektrisk järnvägsdrift).

Larsson, Henning.
Järnvägsminnen från Haparandabanan. Malmö, Team Offset, 1995. 151, (1) s. Illustr. Förlagets laminerade pappersband. #12824     150
En samling kåserier av vilka de flesta tidigare varit införda i SJ-nytt under åren 1970-1984, av signaturen ‘Ellesen’.

Latham, John Herbert.
The construction of wrought iron bridges, embracing the practical application of the principles of mechanics to wrought iron girder work. With numerous detail plates. Cambridge, MacMillan and Co, 1858. 8:o. pp. xx, (1), 282, 16. Publishers dark green cloth, lettered in gilt. Cover and also edges dirty. Interior in very good condition, except for some light foxing at the beginning and at the end of the book. #14237      2500
Scarce first edition!

[LBB] Mörling, Staffan.
Skogsbana. Historik över Lindfors-Bosjöns järnväg. [Andra upplagan]. Borås, Centraltryckeriet AB, 1977. 8:o. 191, (1) s. Illustrerad. Trådhäftad i fotoillustrerat pappersomslag. #12941    
Såld
Första upplagan utkom 1963, som nr 1 i Svenska järnvägsklubbens skriftserie.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 22.

[Levander, Frans Oscar (1849-1929)].
Jernvägslinien Uddevalla-Venersborg-Borås-Varberg. Resehandbok och affärskalender, med kartor, utgifven af F. O. Levander. Göteborg, Göteborgs Boktryckeri-Aktiebolag, 1882. 8:o. (4) s., Frontespis, 256 s., (10) kartor, (4) s. Ljusbrunt halvskinnband med marmorerat pärmpapper, ryggtitel i guld. Lätt solblekt rygg. Litet marginalriss på s. 253. #14837     Såld
Den litograferade frontespisen föreställer Eric Sparre (banans upphovsman). Boken inleds och avslutas med 4 annonssidor vardera, paginerade B-J, utöver dessa 8 sidor är boken fylld till ca 2/3 med annonser, vilket vid en hastig titt ger känslan av att det bland alla annonser även finns lite text insprängd.
10 st kartor i stentryck (litografier), utförda av Lithografiska Bolaget Landin & Co (f.d. Landin & Wohlfahrt), över orterna: Herrljunga och närliggande stationer; Alingsås stad och omgifning; Fristad, Borås; Rydboholm, Wiskafors, Fritsla, Kinna, Skene, Björketorp; Kinds härad söder om Borås m.m.; Sundholmen, Horred, Weddige; Derome, Tofta, Warberg; Wedum, Wara, Håkantorp, Ulfstorp, Grästorp, Sahlstad, Lilleskog; Grunnebo, Öxnered, Wenersborg, Rännum, Lilleskog och Trollhättan m.m.; Ryr, Engebacken, Uddevalla.
Häftesomslagen ej medbundna, dessa innehåller annonssidorna A samt K & (L).
Ej i Aberstén & Tiselius.

Lidholm, Emil.
I kraft av en idé. Järnvägsmännens helnykterhetsförbunds femtioårsberättelse 1901-1951. Hässleholm, Svantessons Boktryckeri, 1951. 8:o. 395 s. Trådhäftad. Bakre omslag lätt solkigt. Reva på s. 209. Namnteckning på främre omslag. #12836      125
Innehåll: Motiveringen för järnvägsmännens helnykterhetsståndpunkt; JHF:s tillblivelse; Organisationen formas och utvecklas; Stadgarna; Förbundsledningen; Medlemsförhållanden; Förbundets ekonomi; JHF:s tidningsorgan; Bevingad jul; Förbundets underorganisationer; Anslutning, samarbete och annan kontakt; Kongresser, jubileer m.m.; Föredrag och annan propaganda; Sång, musik, film, annan underhållning m.m.; Studie- och kursverksamhet; JHF:s sport- och semesterhem; Jubileumståget; En häpnadsväckande tjänsteorder; JHF och nykterhetsrörelsens organisationsfråga; Vissa framställningar och deras resultat; Kors och tvärs; Blick tillbaka och framåt; Bilagor: Danske Jernbaners Afholdsselskab; Finlands Järnvägsmäns Nykterhetsförening; Norsk Jernbane-Avholdsforbund; Nordisk Jernbane-Avholds-Union; Internationaler Eisenbahn-Alkoholgegner-Verband.

Lilienberg, A.
Statens ställning till järnvägarna i Sverige med särskild hänsyn till inlösningsfrågan. Ak. avh. [...]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1923. 8:o. v, (1), 268 s. Trådhäftad. Lätt nött rygg, främre omslag med några mindre riss och antydan till vikmärke, bakre omslag med pappersförlust av övre vänstra hörn. En del hundöron mot slutet, de sista 3 bladen med rivna hörn. #14677     150
Innehåll: Transportfrågans läge vid tiden närmast före järnvägarna; Järnvägsfrågans utveckling till början av 1850-talet; 1854 års järnvägsprogram och järnvägsfrågans utveckling till år 1870; Statens järnvägspolitik efter år 1870; Bilagor (1-6).

Lilliehöök, H.
Apparat för uppvärmning af jernvägsvagnar medelst ånga. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1879:7-8]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1879]. 4:o. s. 150-155 + 1 plansch. #14893     150
I paginering ingår även ‘Meddelanden angående italienska spårvägar och spårvagnslokomotiv.

Lilljeqvist, Rudolf (1855-19xx).
Förslag till direkt jernvägsförbindelse mellan de skandinaviska länderna och den europeiska kontinenten. Stockholm, C. A. Ålanders Boktryckeri, 1889. 8:o. 17 s., (1) utv. pl. Senare marmorerat pappersband med enkel skinntiteletikett på främre pärmen. Båda omslagen uppfodrade och medbundna. Främre omslag med några mindre pappersförluster, bakre omslag saknar nästan en tredjedel. #14231    
Såld
Planschen föreställer ‘Föreslagen undervattensbro mellan Helsingborg och Helsingör’.
Lilljeqvist lade fram ett av de första seriösa förslagen på en fast förbindelse över Öresund. Förslaget var en sk undervattensbro mellan Helsingborg och Helsingör. Lilljeqvist motiverade sitt förslag bl a med att han ville "inflicka en felande länk i jernvägsnätet som utgrenade sig öfver Europa" Utan en sådan riskerade nationen att "förglömmas av den öfriga verlden".
L. köpte 1908 Baldersnäs herrgård, han lät riva den gamla mangårdsbyggnaden, som hade farit illa av att stå obebodd under 1800-talets senare del, den nya mangårdsbyggnaden stod klar 1912 och väckte på sin tid viss uppmärksamhet. Dels på grund av den italienskt inspirerade exteriören och för att man delvis byggt i armerad betong, som var en helt ny metod i Sverige vid 1900-talets början. L. hade lärt denna metod som brokonstruktör i Skottland. Han var också en av Alfred Nobel’s bästa vänner och blev av honom utsedd till testaments exekutor.

Lind, Lars Olof.
Siljansbanan. En historisk skildring. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1984. 8:o. Trådhäftad. #12840     125
Innehåll: Innan järnvägen kom till Siljansbygden; Planer på järnväg till Insjön; Siljans Järnvägsaktiebolag bildas; Järnvägen byggs; Den högtidliga invigningen; Bana och stationer; Rullande materiel; Trafik; Ledning och personal; Ekonomi; Planer på banans, förlängning till Rättvik; Anslutande båttrafik; Södra Dalarnes järnväg tar över; Efter förstatligandet: Resandet ökar igen; Järnvägens betydelse för bygden; Källor och litteratur.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 39.
Wingborg D15025.

[Lind, Lars-Olof (red.)].
SJK 25 [Svenska järnvägsklubben 25 år] 1958-1983. Jubileumsbok om Svenska järnvägsklubben. Borås, Centraltryckeriet AB, 1983. 191 s. Rikt illustrerad. Förlagets svarta klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. #12841     175
Innehåll: SJK bildas; Östra Södermanlands Järnväg - en avdelning inom SJK; Nio år som ordförande; Järnvägsförfattare; Hur kan man vara intresserad av sån’t där?; Järnväg som hobby; Varför jag blev medlem i SJK; Tågklubben - äldsta järnvägsklubben i Västerås; Tåg är det bästa som finns!; Gift med SJK; TÅG kommer!; Från medlemsblad till TÅG; En månad med TÅG; Tåg-Nytt - de små nyheterna; Det som händer i SJ står i Tåg-Nytt; De första tio årens resor; Resor - vad deltagarna inte visste; SJK beställer ett extratåg; Samarbeide over grensen; Resor i österled; SJK köper ett ånglok; Tabell över SJKs fordon; Lokförare år SJK; Vagnavdelningen; SJKs bokutgivning; Att skriva en bok om en järnväg; Värtan - SJKs nya hem; Den första lokalavdelningen; En lokalavdelning; Sexton år som klubbmästare; Ett arbete i det fördolda; Från gröna kort till data; Telefon, rälsspik och PR; SJK Fotoavdelning; SJK Ritningsavdelning; Järnvägsforskning; SJK och de små banorna; Arkivet; Biblioteket; När är jag SJK? När är jag annan förening?; SJ och SVenska Järnvägsklubben; Behövs SJK?; SJK mot år 2000; Från år till år 1958-1982; Tabeller; Medlemsutvecklingen 1958-1982.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 35.

[Linroth, Karl Johan Gustaf (1799-1877)].
Nordvestra stambanan. Carlstads-liniens företräde framför Norums-linien. Belysning grundad på fakta. Christinehamn, A. Rosdahl & Comp., 1865. 8:o. xx, 65 s., (1) utv. tab. + 26 s., (4) utv. tab. Trådhäftad i mörkblått tryckt pappersomslag. Ouppskuren. Liten spricka i ryggen. Minimal pappersförlust på främre omslagets övre högra hörn. #13960     750
Omslagstitel: Nordvestra stambanan. Carlstads-linien.
Bilagedelen är tryckt i Carlstad och Södra Wåxnäs, hos Carl Kjellin, 1865.
Ej i allmänna bokhandeln.

[Linton, Otto & Moberg, Rolf ].
Järnvägsbron över Öre älv. Redogörelse utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg 1919. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1919. 4:o. 169, (5) s. (s. 1-2 blanka). Rikt ill. Förlagets grå klotband med titel och dekor i guldtryck. Båda omslagen medbundna. Solkiga och solblekta pärmar, nött rygg. Ett lägg aningen löst. Reva i inre marginalen på s. 17-24. O.D. Zetterholm’s namnteckning. #12864    
Såld
Linton har författat ‘Inledning’, ‘Gamla bron’ samt ‘Nya bron’ och Moberg har författat ‘Den nya brons utförande’.
Innehåll: Inledning; Gamla bron; Nya bron (Brons planering, beräkning och konstruktion; Val av material för brons överbyggnad; Valvens form och allmänna anordning samt deras beräkning; Beräkning av bjälklag och sekundära pelarna över stora valvet; Västra landfästet; Pelare och valv på västra älvslänten; Stora valvet över älven med tillhörande sekundära pelare och bjälklag; Vederlagspelare n:r 4 på östra stranden; Valvet över östra älvslänten; Östra landfästet; Betongblandningar; Lageranordningar; Isoleringar och avloppsanordningar; Ställningar och valvstommar; Statiska beräkningar, belastningar och påkänningar; Materialmängder); Den nya brons utförande (Arbetets planläggande; Linjeomläggningen; Brobyggnaden; Hjälpanordningar; Materialprovningar; Arbetarnas förplägnad och sjukvård; Personaluppgifter; Kostnadsuppgifter; Enhetspris på olika arbeten; Provbelastning).
Tryckt i 300 ex.
Otto Linton. Professor vid KTH och tillika brons konstruktör.
Rolf Moberg. Löjtnant vid Väg- och Vattenbyggnadskåren, föreståndare vid brobygget.
Marklund 6940.

S:a arbete. Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. Aningen solblekt och fläckig rygg. Med Ragnar von Segebaden’s namnteckning och ett bilagt gåvobrev till honom. #14744     Såld

Ljunggren, Malte.
SJ diesellok litt Z66. [En beskrivning av diesellok litt Z66]. Eksjö, Eifels Boktryckeri AB, 1973. 8:o. 59 s. Trådhäftad. #12868     150
Innehåll: Lokomotorns historiska bakgrund; Anbud och beställning; Hur loket kom till; Leveranser, prov och användning; Olika lokversioner och kommande ändringar; Konstruktion och funktioner, Driftserfarenheter och SJ-synpunkter.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 12.

[LLEJ] Forsæus, Svante.
Lödöse-Lilla Edets järnväg, en historik för åren 1906-1976. Eksjö, Eifels Boktryckeri AB, 1978. 8:o. 159 s. Rikt ill. Trådhäftad. #14523     150
Innehåll: Byggnadstiden och dess förspel; Trafiken på banan; Banan; Ett litet lok och en motorvagn; Stationer och hållplatser; Förstatligandet; Ekonomisk översikt; Styrelseledamöter i LLEJ; Revisorer i LLEJ.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 23.

Lokomotivföraren. Några ord tillägnade herrar riksdagsmän af styrelsen för Nordiska lokomotivmannaförbundet (Svenska avdelningen). Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1901. 8:o. 56 s., (1) utv. tab. Svart halvklotband med grönt marmorerat pärmpapper, handskriven titeletikett. Svagt solblekta pärmar, lätt nött. Carl Trolle Bondes monogramstämpel på titeletiketten. #14223     450

Jernvägen emellan London och Greenwich (Stålstick, föreställande ånglok med personvagnar på London Bridge, världens första järnväg i en huvudstad. Med London och S:t Pauls cathedral i bakgrunden) Plansch 7. [ur: Boije. Magasin för konst, nyheter och moder. Fjortonde årgången.]. [Stockholm, 1837]. 1 blad (14 x 23 cm). #14926     250
The Greenwich Railway was London's first railway, indeed it was the first railway in any Capitol City in the World. It received parliamentary approval on May 17 1833. Built on a viaduct four miles long, known locally as 500 arches, it opened in 1836. Other railways into London had to use the Greenwich railways track into London Bridge. Over the years it has been added to and widened as tracks from other places have joined.
As the building of the railway commenced the four hundred or so navvies worked like the devil laying 100,000 bricks a day, causing a shortage of brick in the country. They also drank all the local taverns dry. While working on the job the navvies mostly English and Irish worked well together as a team.
London Bridge was opened on 14 December 1836, with the full length of the line From London Bridge to Greenwich finally opening on 12 April 1840. First of all the line had to cross the River Ravensbourne (Deptford Creek), this put the completion date back two years. Tall masted ships still needed to reach wharves further up the creek from the Thames.

The Longacre book of Trains. London, Odhams Press Ltd, 1963. Oblong 8:o. 80 pp. Richly illustrated. Publishers blue cloth with illustrated slightly torn dustjacket. #14820     150
Contents: Early Iron Railways; Colliery Railways; The Stockton and Darlington Railway; Early Railways in Europe; Pioneers in the New World; The Baltimore and Ohio Railroad; The Rainhill Trials; The Liverpool and Manchester Railway; Locomotive and Carriage Design; The Great Trunk Lines; The Royal Mail; London’s First Railway; Brunel and the G.W.R.; Royal Travel; Railway Mania; New Lines and Locomotives; American Railways Expand; A Trans-continental Railway; Underground and Electric Railways; Great Steam Locomotives; The Railway Across Canada; The Electric Tube; The Golden Age of Steam; The Railway Races; The Trans-Siberian Railway; Railways in Wartime; The Big Four in Britain; Southern Electric; Between the Wars; High Speed Records; The Passing of Steam; Diesel and Electric Trains; Modern Underground Railways; Freight Trains; Mountain Railways; Railway Architecture; Signalling and Track Control; Modern Railways; The Future for Railways;

[LRJ] Ljungqvist, Torbjörn.
Laxå-Röfors järnväg. Laxå, Laxå Tryckeri AB, 1968. 8:o. 111 s. Rikt ill. Trådhäftad. Lätt skavt omslag. #14525     300
Innehåll: Historik; Inledning; Drift- & lastageplatser; Ånglok; Godsvagnar; Lokomotorer; Trafik; Biljetter och godstaxor; Tidtabeller; Bana; Säkerhetsanordningar; Samarbete med SJ; Personal; Olyckshändelser, missöden och driftstörningar; Planerade och genomförda utbyggnader; Andra byggnadsplaner vilka berört LRJ; Finnerödja-Skagerns järnväg; Laxå Bruks smalspårsbanor; Olika järnvägars signaturer.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 4.
Teijler Ö11860.

[LRJ] Ljungqvist, Torbjörn.
Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel. En historik om Laxå - Röfors järnväg 1884-1993. Örebro, Ljung, 1996. Folio. 110 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade laminatband. Nyskick. #14691     225
Innehåll: Boijska verken uppå Tiveden; Smidet; Kolning; Tackjärnsframställning; En smed berättar; Förändringens tid - järnvägen kommer; Järnvägen revolutionerar transporterna; Industrispår till Valsverket; Laxå Bruks olika förslag till en järnväg Laxå-Röfors; Järnväg Laxå-Norrköping?; Järnvägsförslaget Karlsborg-Laxå av år 1907; SMalspår Laxå-Norrköping av år 1909; Järnvägsförslaget Laxå-Habo av år 1909; Godstrafiken; Egna vagnar; Ångloken; Tryckluftbromsen; Dieselloken; Persontrafiken; Verkstadsunderhåll; Banan; Säkerhetsanläggningar; Drift- och Lastageplatser; Trafik/Tidtabeller; Säkerhetsbestämmelser SÄO; Personal; Facklig tillhörighet; Trafikchefer vid LRJ; Olyckshändelser och lite över det vanliga; Total upprustning eller nedläggning?; Är en Shortline lösningen för framtida godstrafik i Laxå kommun?; Slutet.

[LSSJ] Bergqvist, Gillis T.
Lidköping - Skara - Stenstorps järnväg 1874 19/11 1924. Stockholm, Zetterlund & Thelanders Boktryckeri A.-B., 1924. 8:o. 91s., (17) pl.-s. Trådhäftad. Omslaget aningen nött. #12388   
Såld
Innehåll: Järnvägens förhistoria; De första verksamhetsåren samt mellanhavanden med andra enskilda järnvägar i länet; Trafikrörelse, anläggningar, ekonomi, styrelse och personal; Järnvägens betydelse för närmast berörda delar av länet.
Planscherna tryckta på kritpapper.

Lundberg, Axel.
Lokomotivet. Dess konstruktion och verkningssätt. Handbok på uppdrag af Kongl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. Stockholm, P. Palmquists Aktiebolag, 1902. 8:o. (7), 327 s., 2 utv. pl. Rikt ill. Förlagets gröna rikt gulddekorerade klotband. Främre pärmen med två mindre röda fläckar. Lätt nött. Marginalanteckningar och ett fåtal understrykningar förekommer. Stämpel på titelbladet. #12875     600
Planscherna uppfodrade på väv.

Lundberg, John.
Förteckning över Sveriges och Norges jernvägar samt vid dem anlagda stationer och hållplatser m.m. Tredje upplagan. 1891. Efter officiella källor utarbetad. Stockholm, K. L. Beckman, 1891. 8:o. 176 s., (1) utvikbar tabell. Förlagets bruna illustrerade mjuka klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Lätt nötta pärmar och rygg. ‘Telegrafdirektörs expeditionen Liljeholmen’ skrivet på försättsbladet. #12877     425

Lundberg, John.
Förteckning öfver Sveriges och Norges järnvägar och stationer. Bihang till ‘Karta öfver Sveriges och Norges järnvägar’. Uppsala, Almqvist & Wiksell Boktryckeri-A.-B., 1908. Liten 8:o. (2), 56 s. Trådhäftad. Nött omslag, inlagan tejpad mot omslagen. #12876     125
Första upplagan utkom 1883 med något annorlunda titel ‘Förteckning öfver Sveriges och Norges jernvägar samt stationer och hållplatser.’
Detta är sjätte upplagan, dock den första som bihang.

Lundberg, O.
Lokomotivbana vid Delary bruk. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1882:5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1882]. 4:o. s. 114. #14906     150

[Lundholm, Kjell (red.)].
Malmbanan 100 år. [Utg. av] Norrbottens museum. Luleå, I-Tryck AB, 1988. 8:o. 240 s. Illustr. Limhäftad. #12881     150
Innehåll: Malmbanan från dröm till verklighet av Gunnar Hedborg; Järnvägen som kulturbärare av Sverker Sörlin; Staten, Malmbanan och malmbolagen. Kampen om de norrbottniska resurserna under 100 år av Lena Andersson; Stationshusen av Jinger Bremberg; Malmfältens transportfråga och malmbanans tillkomst av E. Bertil Persson.

[Lundhqvist, Gustaf Adolf].
Förslag angående jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle. Underdånig ansökan till Kongl. Maj:t. Falun, Huldbergska Boktryckeriet, 1854. 8:o. 54 s., (1 blankt bl.), 1 utv. karta. Trådhäftad med blå pappersryggremsa. Bit av hörn borta på s. 39, utan textförlust. #13971     800
1a uppl. Sthlm 1851. 32 s.
Karta öfver föreslagen jernväg emellan Gefle och Fahlun. 1850 och 1854.
Wingborg D9155.

Lundin, Allan Sigward.
Från prins August till Skåningen. Hässleholm, Norra Skånes Civiltryckeri, 1956. 8:o. 320 s. Illustr. Trådhäftad i det illustrerade gula pappersomslaget. Mycket gott skick. #12882     200
Bygger på en serie reportage ’genom hundra järnvägsår’, gjorda under våren 1956 för tidningen Norra Skåne.

S:a arbete. Förlagets blå klotryggband med det illustrerade gula pappersomslaget som pärmpapper. Aningen nött rygg. Biblioteks- & utgallringsstämplar. #14840     100
Förtitelblad med liten reva samt tejplagad reva på s. 165.

Lundquist, Ludvig & Åsbrink, Gustav.
Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926. Minnesskrift. Första delen. Föreningens historia [... Andra delen. Järnvägshistoriker. Askersund-Skyllberg-Lerbäck - Karlshamn-Vislanda-Bolmen.; ... Tredje delen. Järnvägshistoriker. Karlskrona-Växjö - Stockholm-Nynäs.; ... Fjärde delen. Järnvägshistoriker. Stockholm-Roslagen - Östra Värend.]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1926. 4:o. 306, (15) s. + planscher; 630 s.; 620 s.; 658 s. Förlagets blå klotband med grön ryggtiteletikett och guldpräglad titel på främre pärm. Lätt skavda titeletiketter, i övrigt mycket gott skick. 4 volymer. #12885      2200
Första delen utarbetad av Lundquist, de övriga av Åsbrink.
Innehåll: I: Föreningens bildande; Föreningens stadgar; Styrelse och förvaltning; Samtrafiksärenden; Taxe- och transportbestämmelser; Vagnsamtrafik; Tjänstgöringsreglemente och instruktioner; Föreningsstationer; Förhållandet till postverket; Personalfrågor; Bokföring och statistik; Enskilda järnvägarnas kontrollkontor; Verksamheten under kriget 1914-1918; Diverse frågor; Av föreningen bildade sammanslutningar; Slutord; porträttregister till del I-IV; Sveriges järnvägsnät, kartor över utvecklingen åren 1856-1926.

S:a arbete. Förlagets blå klotband med grön ryggtiteletikett och guldpräglad titel på främre pärm. Lätt skavda och aningen solblekta titeletiketter, i övrigt mycket gott skick. 4 volymer. Del II med eftersättspappret sprucket vid bakre fals. Del III med skavmärken på främre pärm. Del IV med nött rygghuvud. #14866      1800

Maedel, Karl-Ernst.
Die deutsche dampflokomotiven gestern und heute. Unter Mitarbeit von H. Röder, A. Wätzig, H. Prussak, J. Töpelmann. Fünfte, durchgesehene Auflage mit 199 Lokomotivbildern, 21 Tafeln und einem Lokomotivtabellenteil. Berlin, VEB Verlag Technik, 1969. 8:o. 330 pp. Richly illustrated. Publishers red cloth with title in white. Head of spine with bump mark. #14783     300
Text in german.
Contents: Die Anfänge des Lokomotivbaus; Die ersten Lokomotiven in Deutschland; Die Entwicklung bis zu den siebziger Jahren; Die Verbundmaschine; Höhepunkte des Lokomotivbaus; Die Reichsbahnlokomotiven; Der Neuaufbau nach 1945; Rückschau und Ausblick; Anhang; Literaturverzeichnis; Bildquellenverzeichnis; Sachwörterverzeichnis.

Maedel, Karl-Ernst.
Geliebte Dampflok. Mit 28 Abbildungen im Text, 7 Farb- und 112 Schwarzweißfotos auf 55 Kunstdrucktafeln. Sechste, verbesserte Auflage. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 1967. 8:o. 154, (12) pp. Richly illustrated. Publishers clothbacked illustrated boards with illustrated slightly worn dustjacket. Illustrated endpapers. #14806     275
Text in german.
Contents: Man müßte eine Lokomotive erfinden; Lokomotivrennen in Berlin; Wölfe vor Block Schwarzheide; Ein ganzes Kapitel Rekorde; Lok 17 1179 fährt Fernschnellzug; Letzte Entwicklung; Geliebte Dampflok; Anhang (Die Bezeichnung von Dampflokomotiven; Bekannte Unternehmen des Dampflokbaus; Kleine Geschichte der Dampflok; Verzeichnis der Dampflokomotivgattungen der Deutschen Reichs- und Bundesbahn; Hauptabmessungen von Dampflokomotiven; Abbildungen deutscher Dampfloks der Gegenwart).

Malmö Centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1913-1933. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1934. 4:o. 49, (2) s., (16) utv. pl.-bl. Rikt ill. Förlagets blå klotband med ‘Malmö centralstation 1933’ under Malmö stadsvapen präglat i guld på främre pärm. Något ojämnt solblekta pärmar. Rygghuvud med stötmärke. #13130     325
Heintze P928.

[Mankell, Julius (1828-1897)].
Försök till utredning af fördelarne och olägenheterna af nordvestra stambanans dragande från Christinehamn, södra linien öfver Carlstad och Harsäter, eller norra linien öfver Norum och Nilsby, till Frykerud. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1865. 8:o. 43 s., (1) utv. karta. Trådhäftad i grått tryckt pappersomslag. Bakre omslag med litet hål (ca 2x2 mm). #13955 
Såld

S:a arbete. Trådhäftad i gult tryckt pappersomslag. Omslagen med några mindre vikmärken. #13956    Såld

Marklund, Göran & Marklund, Hans.
Tvärbanan Jörn-Arvidsjaur. 75.558,2 meter järnvägshistoria. Text: Göran Marklund. Bild: Hans Marklund. Härnösand, Centraltryckeriet, 1978. 8:o. 120 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade pappersband. #12903     250
Innehåll: Förordet - om en 50-åring; Byggandet - om 13 års förberedelser och fem års slit; Minnesbilder - från personer som var med när det började; Glimtar - genom 30-talsdepression, krigsår och efterkrigstid med glesbygdsproblem; Efter 50 år - en bildberättelse från banan sommaren 1978; Framtiden - funderingar och spekulationer; Källor.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 25.

Marshall, C. F. Dendy.
A History of the Southern Railway. Second (Enlarged) Edition in Two Volumes. Revised by R. W. Kidner. Volume I. [... Volume II.]. London, Ian Allan, 1963. 8:o. 563 pp., numerous plates, folded maps. Publishers green cloth with illustrated slightly worn dustjackets. 2 volumes. Ex-library copy, with small library-stamp and lettering on back of title. #14521     600
Contents: The Earliest Railways in the South of England; The London and South Western Railway; The London, Brighton and South Coast Railway; The South Eastern and Chatham Railway; The Southern Railway; Appendices (I-VII).

Maskinbefälsförbundet, Svenska (utg.).
Handbok för maskinister. I-II. Göteborg, Bröderna Töpels Boktryckeri, 1917-1923. 8:o. (8), 409 s.; xv, 414 s. + rättelselapp. Rikt illustrerade. Förlagets svarta klotband med titel och dekor i guldtryck på rygg och främre pärm. 2 volymer. Vol. I, med några små fläckar på försättsbladet samt de första 6 sidorna. Vol. II, litet marginalriss i titelbladet. Namnteckningar. #14917     550
Även en tredje del utkom 1935, med titeln ‘Handbok för maskinbefäl i motorlära och elektroteknik’.
Innehåll: (vol. I.) Matematik; Mekanik; Fysik; Kemi. (vol. II.) Maskinelement (Nitar och nitförbindningar; Kilar och kilförbindningar; Skrufvar och skrufförbindningar; Tappar och lager; Axlar och axelkopplingar; Kuggkonstruktioner och kugghjul; Remskifvor och linhjul; remmar och linor; Kättingar och kedjor); Bränslen m.m. (Olika slag af ångpannebränslen; Förbränning i ångpannor; Afkokning i ångpannor); Ångpannor (Olika ångpannetyper; Ångpannors beräkning; ÅngpannearmaturPannors inmontering m.m.; Ångpannors skötsel); Ångmaskiner (Ångmaskiner; Ångturbiner; Ångmaskiners skötsel); Hjälpmaskiner (Kondensorer; Pumpar; Diverse hjälpmaskiner); Effektberäkning (Kolfmaskiners effekt; Ångturbiners effekt; Fartygs framdrifning).

Mekarsky Edlen von Menk, Victor.
Das Eisenbahnwesen nach allen Beziehungen kritish beleuchtet. Für den gebildete jeden Standes, und ein vollständiges Handbuch des Eisenbahn-Comittén, Privat-Unternehmer, Mit-Intressenten, Architekten, Ingenieurs und Mechaniker. Mit erläuternden Tabellern und Abbildungen. Wien, Franz Tendler, 1837. 8:o. (8), 224, (4) pp. With 3 folding tables and 1 folding plate. Late 19th century dark green half cloth, worn boards. Some light foxing at beginning and end. Label on spine missing. Library-stamp on title. #14775      2300
First edition.
Haskell 884. Not in Metzeltin.

[Mentzer, Thure Alexander von (1807-1892)].
Res-karta öfver Sverige, upptagande jernvägs- och telegraf-linier med stationer, postkontor, gästgifvaregårdar, större egendomar, bruk, fabriker, verk och inrättningar m.m. Efter sednaste officiella uppgifter sammandragen af T. A. v. Mentzer. [Omsl.] Stockholm, P. A. Huldberg, u.å. 1 blad (66x85 cm). Förlagets blå klotryggsband med tryckt pärmpapper. Aningen nött och solkigt. En större reva i ett veck samt flera små vecksprickor. En ca 3cm lång pappersspricka i kartan. #14043     450
Vägvisare genom Sverige upptagande Post-contor m.m., Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk och Inrättningar m.m. sammandragen af T. A. v. Mentzer. Lith. af W. Schlachter.
Tryckt på tjockt papper.
von Mentzer publicerade bl a Sv kavalleriets fäktning . . . såsom en ledning för instructionen för officerare och underofficerare . . . (1843), Kalligrafiska skrifmetoden eller kalligrafien tillämpad som grund för skriföfningarne inom sv skolverket (1846) och Samhället och staten i deras förhållande till brottslingen (1852). Mest känd blev von Mentzer som utgivare av en mängd kartor, de flesta för skolbruk.

[Mentzer, Thure Alexander von (1807-1892)].
Res-karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar, Större Egendomar, Bruk, Fabriker, Verk och Inrättningar m.m. Efter sednaste officiella uppgifter sammandragen af T. A. v. Mentzer. Fjerde granskade upplagan. [Omsl.] Stockholm, Schlachter & Seedorff, u.å. 1 blad (74x93 cm). Vikt och uppfodrad på väv (lärft). #14046     650
Vägvisare genom Sverige upptagande Post-contor m.m., Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk och Inrättningar m.m. sammandragen af T. A. v. Mentzer. Lith. af W. Schlachter. Femte genomsedda upplagan.
Yttre ramen med Sveriges rikes vapen samt landskaps- och stadsvapen.

Messenger, Michael J.
British Narrow Gauge Steam. [A Pictorial Survey]. Truro, D. Bradford Barton Ltd, 1973. 8:o. 94, (2) pp. Richly illustrated with b/w photos. Publishers blue cloth with slightly worn photo illustrated dustjacket. #14795     220

Messenger, Michael J.
More British Narrow Gauge Steam. [A Second Pictorial Survey]. Truro, D. Bradford Barton Ltd, 1974. 8:o. 94, (2) pp. Richly illustrated with b/w photos. Publishers blue cloth with slightly worn photo illustrated dustjacket. #14796     220

[MGJ] Åstedt, Björn.
Malmö-Genarps järnväg 1894-1948. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1988. 135 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13359     
Såld
Innehåll: Begynnelsen; Bana och stationer; Verkstaden; Spåret till Bokskogen; Förlängningsplaner; Loken; Personvagnarna; Godsvagnarna och vagnbolaget; Ekonomi: Konkurs och rekonstruktion; Ledningen; Trafiken; Banunderhåll och bevakning; Personalen; Olyckor och snöproblem; Slutet; Vad som återstår; Stationsföreståndare Herman Andersson berättar; Personalförteckning; Vagnlista; Källor och litteratur.

[MHJ] Brimalm, Christer (red.).
Mjölby-Hästholmens järnväg 1910-1985. En historik i ord och bild av Tony Awerstedt, Christer Brimalm, Jan Karlsson. Vadstena, Vadstena Affärstryck, 1986. Tvär 8:o. 64 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #12370      150
Innehåll: Bakgrund och historik; Banan; Stationerna; Personalen; Trafiken; Fordonen; Rullande materiel under SJ-tiden; Mjölby-Hästholmens Järnvägs 75-årsjubileum; I huvet på en gammal Värsta’ grabb; Källor.
VÖJF-skrift nr 3.

[Mihnoss, Erik Gustav (red.)].
Sveriges järnvägsstationer. [1]. Under redaktion av f.d. Förste trafikinspektör E.G. Mihnoss. Malmö, Beyronds Aktiebolag, 1948. 4:o. 460 s. Rikt ill. Förlagets blå halvskinnband. SJ:s emblem i guld på främre pärm. Lätt solblekt och nött rygg. #12914      300
Innehåll: Historik över järnvägsbyggnadet av f.d. Förste baningenjör Manne Briandt, Administration av Förste trafikinspektör E. G. Mihnoss, Stationshusen förr och nu av Arkitekt Birger Jonson, Något om stationsnamn av Förste byråsekreterare Tor Sundberg, Bangårdarna och deras utveckling av Baningenjör T. Hedbäck, Stationsarbetets organisation av Överinspektör Edv. Oredsson, Säkerhetstjänsten av f.d. Överinspektör F. Culmsee, Järnvägarnas rullande materiel av f.d. Förste byråingenjör Erik Nothin, Järnvägarnas elektrifiering av Byrådirektör Åke Karsberg, Järnvägarnas biltrafik av Förste byråsekreterare G. Ohlin, Tågfärjor av Förste trafikinspektör E. G. Mihnoss, Statens järnvägar och reselivet av Förste byråsekreterare Axel Ekstam, Godstransporttjänsten av Byråchef Ragnar Trolle och Byrådirektör Karl Forslind, Järnvägarna och försvaret av Byråchefen E. Kjebon, Förrådsväsendet vid statens järnvägar av Förrådsintendent L. Schöldström, Järnvägarnas verkstadstjänst av Byrådirektör A. Rolfsman, Arbetarskyddet av Byrådirektör H. Bager, Personalens anställnings- och avlöningsförhållanden av Byråsekreterare A. V. Wallius, Om undervisning och utbildning vid statens järnvägar av f.d. Förste trafikinspektör Peder Grönqvist, Bostäder för järnvägspersonalen av f.d. Förste baningenjör A. Poring, Pensionering och understödsverksamhet av Kamrer T. von Schreeb, Järnvägsmuseum av Aktuarie Tufve Spångberg, Svenska Järnvägsmannaförbundet av Redaktör Henry Kjellvard, Statens järnvägars befälsförbund av Redaktör Gösta Reutermark, Svenska Järnvägarnas Kontorspersonal- och Arbetsledareförbund av Ombudsman Nils Björnsson, Nordiska Järnvägsmannasällskapet och Nordisk Järnbanetidskrift av Förste trafikinspektör H. Tillinger, Svenska Järnvägsmännens Vilohemsförening av Förste byråsekreterare H. Dahlberg, Solhöjden och Särö av Redaktör Henry Kjellvard, Järnvägsmännens försäkringsrörelse av Redaktör Henry Kjellvard, Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund av f.d. Expeditionsföreståndare Emil Lidholm, Järnvägsmännen och idrottsrörelsen av Förbundssekreterare C. E. Härsell.
Serien omfattar följande: [1]. 1947. 460 s. [2]. 1948. 816 s. [3]. 1948. 573 s. [4]. 1949. 670 s. [5]. 1950. 661 s. [6]. 1950. 766 s.

Milles, Gunnar.
Svenskarna och deras järnvägar, med ånglokssektion av Leif Dahl. Förord av Jan Jangö. [Utg. av] Allt om Hobby. Stockholm, Stellan Ståls Tryckerier, 1970. 8:o. 131, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #12915     150
Utgör en fortsättning på den 1966 år utgivna ‘Tåg - en bildrapsodi om svenska ånglok och järnvägar’, vilken beskrev de första 25 åren, här redogörs för de 25 följande. Illustrerad med närmare 200 bilder.
Innehåll: Prolog; En kort historik; Järnvägarnas guldålder; Färgstark och brokig vagnpark; Litterära stationsstämningar; Ånglok vi minns.

S:a arbete. Förlagets illustrerade pappersband. Pärmarna med ett flertal småfläckar. #14856     90

[MJ]
Munkedals järnväg. En bohuslänsk järnvägs historia, skildrad av Lennart Welander. [Utg. av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg]. Borås, Centraltryckeriet AB, 1984. 8:o. 104, (1) s., 4 utv. planscher. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13294     275
Illustrerad med 64 fotografier, ritningar, teckningar och kartor.
Innehåll: Om Bohuslän och Munkedal; Transportproblem; Linjebeskrivning; Rullande materiel; Järnvägsdriften; Sjöförbindelser; Händelser; Ombyggnad till normalspår; Människorna bakom järnvägen; Källförteckning.

[MLJ] Olsson, Håkan.
Malmö-Limhamns järnväg 1889-1989. Sillabanan 100 år. Utgiven av Malmö-Limhamns järnvägs AB. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1989. 8:o. 220 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. För- och eftersättspapper med karttryck. Nyskick. #12993     250
Innehåll: Cementens väg 1871-1887; En järnväg 1887-1889; Mot Bagers Plats 1890-1897; Mot katastrof 1898-1902; Den hemska orkan 26 december 1902; Slutet på en epok 1903-1907; Sveriges lönsammaste bana 1908-1915; Sillabanan 1916-1945; När jag lekte med baningenjörens påg; En enskild godsbana 1946-1989; En dag på MLJ - 4 november 1988; Framöver?; Personalen; Rullande materiel; Appendix.

[MlSlJ].
Mellersta Södermanlands järnväg 1907-1932. Några minnesanteckningar i anledning av järnvägens 25-åriga tillvaro. Flen, Arthur Nilssons Tryckeri, 1932. 8:o. 31, (1) s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Lätt solblekt rygg. #12911     
Såld
Tryckt på konsttryckpapper.

Monö, Rune.
Njutningen av att åka tåg. Borås, Centraltryckeriet, 1988. Stor 8:o. 200 s. Illustrerad. Förlagets illustrerade laminatband. #12924     300
En andra upplaga utkom 1996.
Innehåll: Att resa - lisa, lidande eller lidelse; ‘Oberoende av det vulgära syftet att komma fram’; Doktorsväska, HEmlängtan och Attaché; Passagerarliv och reseglam; Steken i Alvesta, sorbeten i Nässjö och kaffet i Mjölby; Nattresors lust och lidande; Får jag be om biljetterna!; Stationen - förväntans hus och saknadens perrong; Från fjällbjörk till bokskog på 1920-talet; Fantastiska resor och resor i fantasin; Lite historik.

Moser, Alfred.
Der Dampfbetrieb der Schweizerischen Eisenbahnen. Eine geschichtlich-technische Darstellung der im Bahnbetrieb der Schweiz gestandenen Dampflokomotiven 1847-1947. Dritte Auflage 1947. Mit einem Nachtrag für die Jahre 1937-1947. Basel, E. Birkhäuser & Cie AG., 1947. 4:o. (8), 425, (2) pp., 10 folded plates (of which one is loosely inserted in a backcover pocket). Publishers decorated cloth. #14053     2100
Richly illustrated within the text with more than 300 illustrations.
A final comprehensive work about all the steam locomotives in the Swiss railway.

[MVJ - MEJ]
N:o 65. Tidtabell för bantågen å Mora-Venerns och Mora-Elfdalens jernvägar från och med den 1 maj 1907. /.../ Kristinehamn, Grundels Tr., 1907. 24 s. Klammerhäftad i blått pappersband med svart linneryggremsa (modell anteckningsbok), tryckt titeletikett på främre pärm. Aningen solblekta pärmar, bakre pärm något solkig. Delvis raderat namn ‘Persson’ på främre pärm. #12266    
Såld

[MVJ - ÖWJ] Lindberg, Gustaf (1841-1928).
Mora-Vänerns och Östra Värmlands järnvägar. Turistfärd. Värmland-Dalarne, Vänern-Siljan. Kristinehamn-Filipstad-Persberg. Rämen-Malung-Mora. Gefle, Gefle-Postens Tryckeri, 1894. 8:o. 80, xxviij, (1) s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med rikt illustrerat pappersomslag. Nött främre omslag, ryggfot med pappersförlust, bakre omslag med avsaknad av nedre hörn. Titelbladet med liten marginalreva. De första tjugo sidorna med pappersspricka i inre marginalen. #14827    
Såld
De sista 29 sidorna utgörs av annonser på rött papper.

[MYJ]
Malmö-Ystads järnväg 1874-1974. Jubileumsskrift sammanställd av Göran Thomasson och Frank Stenvall. Malmö, Reprooffset AB, 1974. Tvär 8:o. 32 s. Rikt ill. Klammerhäftad i rött pappersomslag. Lätt nött. #14222     125
Innehåll: Så kom banan till, SJ tar över, Banan, Lokomotiven, Vagnarna, Verkstaden, Stationerna.
Heintze P972.

[NAEJ]
Nättraby-Alnaryd-Älmeboda järnväg. Nättraby-Alnaryd-Eringsboda järnvägsaktiebolags historia, skildrad av Lennart Welander. [Utg. av Föreningen Gamla Carlscrona och Östra Södermanlands Järnväg i samarbete]. Karlskrona, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, 1980. 8:o. 178 s., 11 utv. planscher. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13295     300
Illustrerad med 112 fotografier, ritningar, teckningar och kartor.
Innehåll: Blekinge - natur, människor och historia; Förbättrade kommunikationer behövs; Linje och stationer; Rullande materiel; Trafikering och driftsförhållanden; Människorna bakom järnvägen; Förlängningsplaner; Trafikomläggning, nedlagd järnvägsdrift och ny bolagsbildning; Järnvägen efter nedläggandet; Sjöfartoch ångslupstrafik; Albert Karlsson, Nättraby: Några minnen från min anställning vid NAEJ åren 1916-1932; Nättrabyvisan; Källförteckning.

[NBJ]
Nora Bergslags Järnväg 125 år, en minnesskrift av Lars Olov Karlsson och Sven Malmberg Falköping, Gummessons Tryckeri AB, 1981. 8:o. 128 s. Rikt ill. Förlagets blå klotband med guldpräglad titel på främre pärm. #12749    
Såld
Innehåll: Karta över NBJ; De första hundra åren; Trafiken vid NBJ; Gotthard Lindsjö; NBJ i motvind; Rullande materiel; Klas Hermansson; Bana och stationer; Lilly Skeppner; NBJ på landsvägen; Karlskoga Resebyrå; NBJ verkstäder; Holger Norelius; Otterbäckens Hamn; Statsövertagandet; Nora Bergslags Veteran-Jernväg; Trafikplatser vid NBJ; NBJ personal.

[NBJ] Krantz, Claes (1897-1964).
Järnets järnväg. Minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum. 1856-1956. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1956. 239 s. Illustrerad. Förlagets pappersband med mönstrat överdragspapper och tryckt ryggtiteletikett. #12779     
Såld
Innehåll: En järnvägs födelse; Järnets vägar; Utfallsporten mot havet; Nora Bergslags Järnväg; N.B.J. - ett modernt trafikföretag; Bilagor.
Teijler Ö11873. Ranius K2109.

S:a arbete. Förlagets pappersband med mönstrat överdragspapper och tryckt ryggtiteletikett. Rygghuvud & -fot med skador. #14854     250

[NBVJ]
10 år med Nora bergslags veteran-jernväg 1978-1988. [Redaktionskommitté: Ruben Järliden, Lars Forsell och Anders Hedborg]. Kumla, Kumla Tryckeri, 1988. 8:o. 99, (3) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #12739       175
Innehåll: Järnets transportleder i Bergslagen; Järnvägsvisa. Ur Järnets Järnväg; Från första tanken ...; NBVJs moderförening mf SWB, dess historik fram till ombildandet; Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV); Utan bana ingen järnväg; NBVJs signalavdelning; NBVJs rullande materiel. Ångloken, dieselloken och rälsbussarna; Vagnarna; Fordon disponerade 1 januari 1988; Utbildningsverksamheten; NBJ-arkivet - 140 år unik järnvägshistoria; Pershyttan - industriminne av europeiskt format inlemmas i järnvägsstiftelsen; NBVJ får eget Europafrimärke; 1983 års ångtågsresor med NBVJ; Några funderingar kring Järle station; Trafikutvecklingen inom mf SWB/NBVJ; Kronologisk översikt av kommunikationshistorien inom Nora Bergslags Järnvägs trafikområde.

Nicolin, Curt.
Järnvägens andra revolution. Falun, Scandbook, 1995. 8:o. 61 s. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #14841     150
Innehåll: Järnvägens första revolution; Järnvägens andra revolution - ny strategi; Järnvägens andra revolution - teknikutveckling; Ökad konkurrens och effektivitet.

Nilson, Allan T.
De byggde järnvägsvagnar. Emigranterna från Ryfors hos Pullmans i Chicago. Lidköping, Grunditz & Forsberg Tryckeri, 1999. 8:o. 163 s. Illustrerad. Förlagets illustrerade laminatband. Nyskick. #12948      250
Sammanfattning på engelska med titeln: The emigrants from Ryfors in Pullman City, Chicago.

[NJ] Olsson, Torsten.
Norbergsbanorna. Järnvägar i Norbergs bergslag sedan 1853. Under medverkan av Kjell Aghult, Erik Sundström m. fl. Trelleborg, Skogs Boktryckeri AB, 1995. 8:o. 168 s., (1) lös översiktskarta (att användas som bokmärke). Rikt illustrerad. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. Nyskick. #12997      250
Innehåll: Trefotsbanan; Fyrafotsbanan; Norbergsbanan breddas; Gästrikebruken får en malmbana; ‘En bana som bär sig’; KNJ - konsolidering och expansion; Från ett krigsslut till nästa; Vägen utför; Vid sidan av huvudspåret; Två järnvägsindustrier.

[NJB]
Bergensbanen. Kristiania, Eberh. B. Oppi Kunstforlag, u.å. [ca 1930]. Tvär 8:o. Grönt styvt tryck aningen nött pappersomslag med 10 st vyer i ‘dragspel’. #14919      220
Innehåll: Parti fra Torpe, Hallingdal; Gjeilo, Hallingdal; Haugastöl; Finsevand; Finse; Parti ved Bergensbanen; Myrdal st[ation]; Sverreskleven; Fra Bergen-Vossebanen.

[NJB]
Norsk hoved-jernbane i femti aar 1854-1904. Udgivet i anledning af femti-aars-dagen for aabningen af jernbanen Christiania-Eidsvold 1ste September 1904. Christiania, W. C. Fabritius & Sønner A/S, 1904. Stor 8:o. Frontespis, (2), 193, (1) s., (2) utv. pl., 3 utv. tab., (1) utv. karta. Förlagets dekorerade klotband. Lätt nött rygg. #12081       400

[NKLJ]
Från Ånghästen till Uddeholmaren. Bilder från NKLJ. [Omsl.]. [Utg. av] Hagfors järnvägs- och industrimuseum. Vingåker, Wilsons, 1987. Tvär 8:o. 36 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad. #12963      125

[NKLJ]
Hagfors tur och retur. Stationsresa på NKLJ. Bilder från NKLJ/II. [Redaktion: Kajsa Hellström, Karl-Erik Nilsson; Text: svensk, engelsk, interlingua: Karl-Erik Nilsson, tysk: Erhardt Brendinger]. Vingåker, Wilsons, 1990. Tvär 8.o. Klammerhäftad. #12659       125
Tryckt i 4000 ex.
NKLJ:s skrift nr 5.

[NKLJ] [Hellström, Kajsa].
Nordmark-Klarälvens järnvägar. [Utg. av] Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum. [Omsl.]. Karlstad, Högskoletryckeriet, 1988. 12 s. Klammerhäftad. #12658       90
En engelsk upplaga utgavs 1989.
Tryckt i 1500 ex.

[NKLJ] Löf, Per.
Rullande materiel vid Nordmark-Klarälvens järnvägar 1990-05-01. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1990. Tvär 8:o. 80 s. Rikt ill. Trådhäftad. #12891       200
Innehåll: Kort historik över Nordmark-Klarälvens Järnvägar; Elloken; Lokomotorer; Växellok vid Hagfors Järnverk; Elrevisionsvagn; Godsfinkor; Skyllbergsvagnarna; Öppna vagnar; Boggitankvagnar; Treaxliga malmvagnar; Treaxliga tankvagnar; Flakvagnar; Transportörer; Boggimalmvagnar; Containervagnar; Tjänstevagnar; NKlJs automatkoppel; Förteckning över lok och motorvagnar; Förteckning över vagnar; Föreningen Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum; Jädraås-Tallås Järnväg.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 51.

[NKLJ] [Nordmark-Klarälvens järnvägar (utg.)].
Nordmark-Klarälvens järnvägar. Dess uppkomst och nuvarande uppgift i det värmländska näringslivets tjänst. [Omsl.]. Karlstad, Nermans Trycksaker, 1945. 8:o. 15, (1) s. Illustrerad. Klammerhäftad. #12962    
Såld

[NOHAB]
Introducing NOHAB. A description of the Company and its development. Nydqvist & Holm AB, Trollhättan, Sweden. Kalmar, Östra Smålands Tryckeri, u.å. [c 1960]. Liten 8:o. (31) s. Klammerhäftad i fotoillustrerad pappersomslag. #12706 
Såld
Engelsk text.
Innehåll: NOHAB and the Bofors concern; NOHAB supplies to the whole world; NOHAB manufactures; Locomotives; Water turbines; Diesel engines; Atomic power plants; Electronic equipment; Special tools; Iron castings; Welding equipment; Research at NOHAB; NOHAB in general; The history of NOHAB.

[NOHAB]
Nydqvist & Holm Aktiebolag. Trollhättan, Schweden. Sweden. Suède. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri, 1940. Stor 8:o. 135, (1) s. Förlagets linneband med titel och dekor i blått. Lång pappersreva på s. 127. #14859      350
Text in german , english & french.
Contents; Introduction; Steam locomotives; Electric locomotives; Motor locomotives; rail cars; Goods wagons; Special wagons; Rotating snow ploughs; Impregnating plants; Passenger coaches.

[NOJ] [Clemensson, Gustaf (1884-1971)].
Nässjö-Oskarshamns järnväg 1874-1924. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri, 1924. 4:o. 169 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag. Rygghuvud aningen nött. #12475      550
Innehåll: Planer och förberedande arbeten; Nässjö-Oskarshamns Järnvägsaktiebolag 1869-1898; Nässjö-Oskarshamns Nya Järnvägsaktiebolag 1898-1924; Järnvägen och trafikområdet; Bilagor (Grafiska framställningar av järnvägens utveckling, Statistiska uppgifter, Personella uppgifter).

[Nordvestra stambanan]
Om Nordvestra stambanan genom Wermland. Svar och belysning med anledning af enaf Karlstadsliniens anhängare utdelad skrift. [Mankell, J., Försök till utredning af föredelarne och olägenheterna af nordvestra stambanans dragande från Christinehamn, södra linien öfver Carlstad och Harsäter, eller norra linien öfver Norum och Nilsby, till Frykerud.] Stockholm, Joh. Beckman, 1865. 8:o. 27, 16, 16 s. Trådhäftad i grönt tryckt pappersomslag. #13962      1200
Omfattar även: [Ekman, G.]. Nordvestra stambanan och dess inflytande på Wermlands jerntillverkning, skogsskötsel och jordbruk. + [Sjögren, Anton]. Anmärkningar af en insändare i Aftonbladet n:o 262 vid det betänkande, som är afgifvet af de vid Wermlands läns landsting 1864 tillsatte komiterade jemte Svar derå af ordföranden bland desse komiterade.

[Nordvestra stambanan]
Ytterligare om Nordvestra stambanan, med anledning af en af Norum-Nilsby-liniens anhängare utdelade skrift. Stockholm, Alb. Bonnier, 1866. 8:o. 19 s. Trådhäftad i gult tryckt pappersomslag. #13968      725
Bilagt är: Specificerad jemförelse öfver nuvarande fraktkostnad samt blifvande jernvägsfrakt för trävaror och jern från Dejefors till Göteborg på den ifrågasatta Norumlinien. 3 s. [Undert. --m.]. Vikt 4:o.

[Norra stambanan]
[Handskriven titel:] Chefen för Järnvägsbyggnaders und. betänkande angående Norra stambanans sträckning från Hybo 1875. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1875. 4:o. 27, (1) s., 13 utv. tab., (1) utv. tab., 8, (2) s. Trådhäftad med blå pappersryggremsa. Lagerfläckad i början och slutet. #13970      750

[Norra stambanan]
Om den norra stambanans riktning. Stockholm, J. F. Meyer & C:o., 1870. 8:o. 11 s. Trådhäftad i tryckt rosa pappersomslag. Aningen solkigt omslag. Omslagen och inlagan med vikmärken. Sista sidan och bakre omslaget med pappersförlust (ca 5x20 mm). #13961       450
Larsson & Hasslev 6522.

Norrman, Nils.
Motorfordon i järnvägsdrift. Beskrivningar och skötselföreskrifter. På Kungl. Järnvägsstyrelsens uppdrag utarbetad. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1944. 8:o. 159 s., 20 utvikbara planscher (Pl. 1-28). Förlagets klotyrggband med titeltryck på främre pärm. Mycket bra skick. #12972     
Såld
74 illustrationer i texten.
Innehåll: Allmän beskrivning; Förbränningsmotorer; Kraftöverföring; Bromsar; Elektriska detaljer; Uppvärmning och kylsystem; Smörjsystem, smörjoljor och bränsle; Gengasdrift; Truckar och traktorer; Skötselföreskrifter.

[NRSLJ]
Järnvägen i Mariefred. Norra Södermanlands Järnväg. Statens Järnvägar. Östra Södermanlands Järnväg. [100 år. 1895-1965-1995. NRSLJ-SJ-ÖSLJ.]. Stockholm, Stockholms Offset Tryckeri AB, 1995. 40 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad. #12402       120
2:a utökade upplagan. Första upplagan utkom 1988.

[NSB] [Helland-Hansen, Egil (red.)].
Rutebok for Norge. (Norges communicationer). Nr 4 - 100 årgang. 26 mai - 29 juni 1968. Utgis under medvirkning av Samferdselsdepartementet. Oslo, Centraltrykkeriet, (1968). 4:o. 384 s. Limhäftad i tryckt styvt lätt nött pappersomslag. Solblekt rygg. #12977      250
Innehåll: Kart; Stedsregister; [Tidtabeller för] Jernbane; Sporvei; Skip; Bil; Bilferjer; Fly; [Översikt med prislista för Norges] Hoteller.

[NVHJ] Åkerman, Helge.
Norsholm - Västervik - Hultsfreds järnvägar 1879-1929. Minnesskrift utarbetad av Helge Åkerman, i anledning av NVHJ:s 50-åriga tillvaro. Västervik, AB C.O. Ekblad & C:o Boktryckeri, 1929. 8:o. (3), 267, (1) s. 5 bilagor (2 vikta). Rikt ill. Förlagets mörkblå klotband med titel i guldtryck på rygg och främre pärm. Namnteckning på försättsbladet. #13347      550
Innehåll: De äldsta järnvägsprojekten i Norra Kalmar län; Hultsfred - Westerviks Jernvägs-Aktiebolag; Vestervik - Åtvidaberg - Bersbo Jernvägs-Aktiebolag; Hultsfred - Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnvägsaktiebolag; Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägsaktiebolag; Beskrivning av trafikområdet från Hultsfred till Norsholm; Förteckning över styrelseledamöter och revisorer; Bilagor (1: Nyanskaffad rullande materiell åren 1912-1929, 2: Bolagets rullande materiell den 1 juli 1929; 3: Diagram över bruttoinkomst och driftskostnad åren 1880-1928, 4: Diagram över inkomst av gods- och persontrafiken åren 1880-1928, 5: Källor till föreliggande arbete).
Presentband, med ett löst bilagt tryckt gåvokort från NVHJ:s styrelse.

[NVHJ] Åkerman, Helge.
Norsholm - Västervik - Hultsfreds järnvägar 1879-1944. Minnesskrift utarbetad av Helge Åkerman, i anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Västervik, AB C.O. Ekblad & C:o Boktryckeri, 1944. 8:o. (6), 293, (1) s., 6 bilagor, (1) s. Rikt ill. Trådhäftad. Bakre omslag med liten reva samt vikmärken. #13348     325
Innehåll: De äldsta järnvägsprojekten i Norra Kalmar län; Karta över trafikområdet; Hultsfred - Westerviks Jernvägs-Aktiebolag; Vestervik - Åtvidaberg - Bersbo Jernvägs-Aktiebolag; Hultsfred - Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnvägsaktiebolag; Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägsaktiebolag; Förteckning över styrelseledamöter och revisorer; Bilagor (1: Bolagets rullande materiell den 1 juli 1944, 2: Diagram över bruttoinkomst och driftkostnad åren 1880-1943, 3: Diagram över inkomst av persontrafiken åren 1880-1943, 4: Diagram över inkomst av godstrafiken åren 1880-1943, 5: Trafik och ekonomiskt resultat före, under och efter första världskriget samt före och under nu pågående världskrig, 6: Källor till föreliggande arbete).

[Nynäslinjen]
Gamla Nynäslinjen ska bli nya Nynäslinjen. [Omslagstitel]. Spånga, HB-tryck, 1992. (8) s. Klammerhäftad. #13957  
Såld

Nässjö - knutpunkt på höglandet. [Idé: Lars Olof Lind] [Utg. av] Svenska Järnvägsklubben. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1987. Tvär 4:o. 71 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #12980       225
Innehåll: Nässjö, av Alf Henriksson; Kort historik, av Josef Rydén; Knutpunkt i tidtabellen, av Daan van Berlekom; Impregnering av trä, av Henrik Pehrsson; Människor och tåg, av Sten-Åke Bergholm; Ett godståg sätts samman, av Lennart Gersbro; I färg, av Sten-Åke Bergholm; Fakta om stationen; Historiska tåg.
Svenska Järnvägsföreningens skriftserie nr 44.

[NÖJ - MÖJ] [Ekelund, John, Gyllenswärd, G. & Johnsson, Eric].
Norra Östergötlands järnvägar och Mellersta Östergötlands järnvägar under åren 1924-1944. Norrköping, Norrköpings Tidningars Aktiebolag, 1944. 4:o. 293, (1) s., (1 blank), (8) pl.-bl. Blått klotryggband med marmorerat pärmpapper, marmorerade snitt. Ryggtitel i guld. #14357      900
De sista opaginerade bladen innehåller diagram, tabeller samt karta.
Innehåll: Norra Östergötlands Järnvägar under åren 1924-1934; Mellersta Östergötlands Järnvägar intill år 1934; Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg; Norra Östergötlands Järnvägsaktiebolags rekonstruktion 1933-1934; Renovering och modernisering av Mellersta Östergötlands Järnvägar 1934-1937; Centralisering och rationalisering av verkstadsdriften vid Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järnvägar 1930-1936; Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1934-1944; Busstrafik å Norra Östergötlands och Mellersta Östergötlands Järnvägar; Näringsliv och trafik i Norra och Mellersta Östergötlands Järnvägars trafikområden 1920-1940; Slutord; Styrelseledamöter; Förvaltningstjänstemän; Tabeller N.Ö.J.; Tabeller M.Ö.J. och V.S.B.J.; Bilagor.
Tryckt på konsttryckpapper.
Ranius L4800.

Obermayer, Horst J.
Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven. Regelspur. Mit 240 schwarzweissfotos. [Zweite, verbesserte Auflage, 11-18 Tausend]. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung, 1970. Small 8:o. 271, (1) pp. Richly illustrated. Publishers illustrated blue plastic cover with title in white. #14782      225
First published 1969.
Text in german.
Contents: Die Einteilung der Lokomitiven; Bauart der Lokomotive; Der neue Nummernplan; Schnellzuglokomotiven; Personenzuglokomotiven; Güterzuglokomotiven; Schnell- und Personenzugtenderlokomotiven; Güterzugtenderlokomotiven; Zahnradlokomotiven; Lokalbahnlokomotiven; Zusammenfassung der Lokomotivtender; Lokomotivbestand der Deutschen Bundesbahn; Herstellen deutscher Dampflokomotiven; Abkürzungen; Bildnachweis; Literaturverzeichnis.

[OBJ]
Med ångtåg genom timmerskogen. Ohs bruks järnväg i ljud och bild. Bild- och texthäfte. [tillsammans med:] Med ångtåg genom timmerskogen. Ljud från Ohs Bruks Järnväg. Malmö, 1976. 8:o. (16) s. + 7" EP-skiva. Klammerhäftad med ficka för skivan. Lätt stött övre vänster hörn. Bakre omslag aningen solkigt. #14786       250
Vinylskivan innehåller följande spår, Sida A: Med Emsfors Ohs-Gimarp (7.15 min). Sida B: 1. Mormor i växling på Bor Norra (4.06 min); 2. Mormor med tåg i Kvarnbacken (2.30 min); 3. Emsfors med sex-vagnars tåg vid Trångaberg (2.00 min).
Bild- och texthäftet förhöjer lyssningen med de väl valda fotografierna och korta bildtexterna.

[OBJ] [Ohs bruks järnvägs museiförening (utg.)].
Tio år med Ohsabanan. En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. [Omsl.]. [Växjö], [1980]. 36 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad. #12987       150

[Oertel, Wilhelm (1798-1867)].
George Stephenson. Jernbanornas och lokomotivernas man. En bok för ungdom och folket af W. O. v. Horn. Öfversättning. [Omslagstitel: Verldens stora män, för de små. II. Georg Stephenson, jernvägarnas och lokomotivernas man. Med fyra planscher]. Stockholm, C. M. Thimgren, 1861. Liten 8:o. 106 s., (4) stålsticksplanscher. Förlagets dekorerade pappersband. Nött rygg solkiga pärmar. #14772      500
Stephenson var den mest betydande mannen i järnvägarnas tidigaste historia, han byggde sitt första lok 1814 och arbetade oavbrutet vidare på ånglokets utveckling. Han byggde också världens första lokjärnväg för allmän trafik (Stockton-Darlington), där han själv var förare på invigningståget 27/9 1825.
Philipp Friedrich Wilhelm Oertel. Tysk teolog och författare, f.d. superintendent i Sobernheim.

[Ofoten]
Elektriske godslokomotiver. Type 1-C+C-1 nr. 2025-2023. Ofotbanen. Beskrivelse av lokomotiver samt forskrifter for behandling og vedlikeh. Narvik, Kr. Kristoffersens boktrykkeri, 1926. 8:o. (8), 96 s. Förlagets skinnryggband med titeltryck på främre pärm. Nött rygg. #14823     
Såld
Norsk text.
Innehåll: Lok nr 2025-2032: Beskrivelse av koblingen for lok nr 2025-2032; Forskrifter for lokomotivets behandling av lokomotivpersonalet; Forskrifter for behandling ved verkstedet; Forskrifter for 10-dages revisjon; Lok nr 2033-34: Beskrivelse av koblingen for lok nr 2033-34; Forskrifter for behandling og vedlikehold; Forskrifter for 10-dages revisjon.
Stor fläck på s. 1-4 (ca 5x5 cm) som även berör nästkommande dryga tjugo sidor (ca 4x20 mm).

Ohlin, C. Bengt.
Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna. Eskilstuna, Eskilstuna Offset AB, 1997. 95 s. Rikt illustrerad. Förlagets svarta klotband med illustrerat skyddsomslag. #12986       150
Innehåll: De tio första svenskbyggda loken; J Th Munktell - svensk transporttekniks föregångsman; Munktell gjorde 31 lokomotiv; Oscar II - järnvägsinvigaren par preference; När järnvägen äntligen kom; Även ångvagnarna kom från Eskilstuna; Klocka, tid och tidtabeller; Vem bestämmer spårvidden; NrSlJ - ett etthundratvåårsminne; Nu rullar tåget igen; Källförteckning.

[OKB]
Ostkustbanan 1927-1977. En kort historik och några minnen. Skriften utgiven i samband med Ostkustbanans 50-årsjubileum. Redigerad av Kjell Palén. Borås, Centraltryckeriet AB, 1977. 64 s. Klammerhäftad. Märke efter gem på främre omslag och de närmaste sidorna. #13000      125
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 24.

[OKBv]
Österströms järnväg. En trävarubana i Norrland av Erik Sundström. Sundsvall, Tryckeriet Norrlandsbild, 1989. 52 s. inkl. omslag. Rikt ill. Klammerhäftad. #14513       275
Innehåll: Trävarubanorna i Norrland; Ägarna till Österström; Hästbanan; Går det att använda ett landsvägslokomotiv?; Pålbroarna håller inte; Järnvägsbyggarens vardag; Hur lång är en fot egentligen; Lok och vagnar som lösa delar; Trafiken på ånglokstiden; Turister med eld i håret; Isättare, undanstickare och Barkkung; Instruktion för lokförare; Instruktion för Kopplings- Uppfordrings- och Lastningsmanskapet; Instruktion för Släppningsmanskapet; Båttrafik på sjöar och älvar; Elektrifieringsplaner; Loken på havsbotten; Österström sextioåtta år senare.
Sällskapet Ostkustbanans vänners skrift nr 2.

[Olson, Björn & Svenson, Curt (red.)].
Göteborgarnas spårvägar hundra år 1979. Göteborg, Wezäta AB, 1979. 8:o. 96, (1) s. Förlagets illustrerade laminatband. Illustrerade för- & eftersättspapper. #12990       150

Olsson, Hemming (red.).
Banlära. Järnvägars byggnad och underhåll. Utgiven av Kungl. järnvägsstyrelsen. 1:sta bandet. [... 2:dra bandet]. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1915-1916. Stor 8:o. x, 512 s.; viij, (2), 421 s., 3 utvikbara planscher (ritningar & tabeller). Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Mycket bra skick. 2 volymer. Med Jan Larcén’s namnteckning i andra bandet. #12992      
Såld
677 + 488 avbildningar i texten.
Innehåll: I: Naturlära (Kroppar och på dem verkande krafter; Värmet och dess egenskaper; Elektricitetslära; Huvuddragen av Sveriges geologiska beskaffenhet); Allmän byggnadslära (Materialkunskap; Mätningskunskap; Ritningar och beteckningssätt); Järnvägars byggnad och underhåll (Underbyggnaden; Överbyggnaden; Husbyggnader; Stationsanordningar; Diverse anordningar å bana och stationer; Elektriska anläggningar). II: Växel- och signalsäkerhetsanläggningar; (Mekaniska växel- och signalsäkerhetsanläggningar; Elektriska ställverksanläggningar; Anläggningarnas planerande och utförande); Brobyggnader (Underbyggnad; Överbyggnad; Underhåll och kostnaderna härför; Provbelastning); Rullande materiel (Lokomotiv; Personvagnar; Godsvagnar; Tjänstevagnar; Bromsinrättningar).

Palander, Tord & Lindahl, Erik.
Kostnadsberäkningar och taxepolitik vid Statens Järnvägar. Promemoria utarbetad på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Med biträde av Arne Sjölander. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1941. 8:o. 187, (1), 94 s. Förlagets blå klotband, ryggtitel i guldtryck. #14676      200
Innehåll: Taxeläge och taxeförslag under senare år; Järnvägsrådets utredning, diskussion kring densamma och innebörden av vårt uppdrag; Statens järnvägars taxepolitik; Statens järnvägars kostnadsberäkningar; Kostnadsfrågans allmänna behandling i järnvägsrådets utredning; Detaljkritik av kostnadsberäkningarna i järnvägsrådets utredning; Kostnadsfördelning och fördelningsnycklar; Omräkning och sammanställning av styckegodstrafikens kostnader; De taxepolitiska slutsatserna i järnvägsrådets utredning; Kostnadsfördelning och prispolitik i den ekonomiska litteraturen; Minimitarifferna och trafikens gränskostnader; Tomdragningsfrågan; Det kommande taxearbetet och kostnadsberäkningarna: några förslag; Sammanfattning och slutsatser; Bilagor (1-9).
Statens Järnvägars publikationer utredningar m. m. 1941:1.

[Pettersson, Erik].
Historik över avdelning 1069 Karlstad-Kil i Statsanställdas förbund 75-åriga verksamhet åren 1904-1979. [rubr.]. Karlstad, Justnu, 1979. A5. 64 s. Illustrerad. Limhäftad med grå ryggremsa. #12257      75

Pihlström, Clas (1894-1969).
Värmländska järnvägshistorier. Karlstad, Karlstads-Tidningens Tryckeri, 1965. 8:o. 154 s., (1) utv. karta. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. Främre omslag med svagt vikmärke. #13012      200

Pihlström, Clas (1894-1969).
Värmländska järnvägshistorier. Andra upplagan. Karlstad, Karlstads-Tidningens Tryckeri, 1974. 8:o. 154 s., (1) utv. karta. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. Aningen solkiga omslag med vikspår. #14843      125

Plan för lastning av tågen 4394 och 4584 för Hässleholm, fr.o.m. 15 juni 1951. Hässleholm, Svantessons boktryckeri, 1951. 54 s. Klammerhäftad i brunt styvt pappersomslag. Bakre omslag med vikmärke. #13963       Såld

Platen, Gustaf von (1917-2003) & Tecknar-Anders (pseud. för Anders Andersö).
Orientexpressen. [Utg. av] Svenska Dagbladet. Örebro, Ljungföretagen, 1985. Stor 8:o. 124 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. Namnteckning. #14858       150
Delvis omskrivna och utökade texter som först publicerades i Svenska Dagbladet under åtta söndagar, sommaren 1984.

[Porjus Arkivkommitté (utg.)].
Porjus. Rallarvisor. [Omsl.]. Luleå, I-Tryck AB, 1976. 24 s. Klammerhäftad i blått styvt pappersomslag. #13016      50

Pramberg, Thorsten.
Banöverbyggnad. Handledning för banavdelningens undervisningskurser. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad. November 1948. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1949. 129 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftat A4 kompendium med tryckt styvt pappersomlag. Bakre omslag med vikmärke, främre med nötta kanter, inhäftningen delvis skadad. #14921      200
Innehåll: Inledning (Några begrepp; Några uppgifter beträffande rullande materiel; Banöverbyggnadens uppgift; Krafter, som påverka banöverbyggnaden; Inre spänningar; Fordringar på en god banöverbyggnad); Spåretsgeometriska form (Lutningskurvor; Spårvidd, spårviddsökning; Kurvor; Fjärdegradsparabler som övergångskurvor; Rälsförhöjning i kurva; Justering av kurvor; Tågs hastighet med hänsyn till banan; Undersökningsvagnar för kontroll av spårläget); Banöverbyggnadens konstruktiva utbildning (Inledning; Olika spåröverbyggnadstyper; Rälsskarvproblemet; Räler med tillbehör; Sliprar; Spårväxlar; Kurvor med liten radie; Stoppbockar; Ballast); Spår-och underhållsarbeten (Spårarbeten; Svetsningsarbeten; Underhållsarbeten).

Preuß, Erich & Preuß, Reiner.
Lexikon Erfinder und Erfindungen. Eisenbahn. Berlin, Transpress Verlag, 1986. 8:o. 380 pp. Richly illustrated with 484 pictures and 23 tables. Publishers red cloth and illustrated dustjacket. #14522      300
1st Edition.

Påhlman, C. V.
Karta öfver Jernwägslinien emellan Göteborg och Göta kanal. Göteborg, C. Petersens Lith. Inr., 1859. 1 karta (30x92 cm) vikt 3 ggr. Nött med lagade riss och revor, gamla vikmärken, delvis marginalförstärkt. Aningen solkig och den blanka baksidan med några fläckar, varav två stycken trängt igenom vid Skövdetrakten. Några viksprickor. #14937      650
Tryckt på tjockt papper.

Quennerstedt, Erik.
Ånglokomotivet. Populär illustrerad framställning rörande dess konstruktion och verkningssätt. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 1912. 8:o. 181, (19) s. Förlagets blåmelerade klotband med vit rygg- och pärmtitel. Aningen solkiga och lätt fläckade pärmar, solblekt rygg. Snedläst, inlagan delvis tummad. Klamrarna från inhäftningen har rostat och på vissa ställen missfärgat de inre marginalerna. #14824       150
De opaginerade sidorna i slutet utgörs av förlagsreklam och andra annonser. 69 illustrationer i texten.
Populära handböcker för järnvägsmän IV.

Rée, Immanuel (red.).
När går tåget? Upptagande samtliga Sveriges jernvägsstationer, samt alla de vigtigaste biljettprisen. Med en karta öfver jernvägarne. Sommaren 1888. Exempl. af det 10:de tusendet. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 1888. Smal 8:o. (1) utv. karta (17x27 cm), (88) s. (varav några utv.). Trådhäftad i tryckt pappersomslag. Främre omslag med minimalt riss i överkant samt liten pappersförlust i nedre vänstra hörnet. Bakre omslag med vikmärke i nedre vänstra hörnet. #14051      350

Ringborg, Edward.
Jernvägsfrågan 1886. Uppsatser samlade ur dagliga pressen. Norrköping, M. W. Wallberg & C:o Boktryckeri, 1886. 8:o. xiv, (4), 136 s. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag och ryggremsa av svart klot. Författardedikation till Carl Trolle Bonde, och dennes namnstämpel på främre omslag.
#14673      250
Innehåll: Kongl. Trafikstyrelsen och Skogshanteringen; Kongl. Trafikstyrelsen och jordbruket; Kongl. Trafikstyrelsen och Bruksrörelsen; Kongl. Trafikstyrelsen transitogodset; Kongl. Trafikstyrelsen och Norrköping; Regeringens initiativ; Jernbanebladet och oppositionen.

Riotta, Gianni (text).
West of Omaha. Translated by Kate Singleton. Photography: AGF. Rome, Finmeccanica, 1993. Large 4:o. 210 pp. Richly illustrated throughout with b/w photographs. Publishers full black morocco, blind-stamped title on front cover and spine, in a photo illustrated slipcase. #13038      1850
Contents: From Buffalo to Locomotive; The God of the Thirty-Sixth Train; A Ghost at Cheyenne Station; Ben Shahn’s Train; Salt Lake Memories.

The Roads and Railroads, vehicles, and modes of travelling, of ancient and modern countries, with accounts of bridges, tunnels, and canals, in various parts of the world [...]. London, John W. Parker, West Strand, 1839. 8:o. pp. viij, 340. Publishers blind-stamped darkgreen cloth, spine lettered in gilt, minor wear to head and tail of spine. Untrimmed and partly unopened. Armorial bookplate and library label of Meinertzhagen on front pastedown. #14236      2400
First edition. Five fullpage and numerous woodcuts throughout the text.
A fine copy of this work in which the anonymous author aims to show ‘that the improvement of mankind, and the perfection of the means of internal communication, have progressed simultaneously’ (p. iii), with important chapters on the road and canal systems of the United Kingdom and in particular fur chapters on the development of steam locomotion and the progression of the rail-road system. With the use of attractive woodcuts of railway scenes, locomotive steam engines (including the ‘Rocket’) and steam engine components the work provides a wealth of information on the still new and developing rail-road system. Besides an interesting and thorough history of the early attempts at steam locomotion and the development and construction of the Steam-Engine the work encompasses Rail-roads and collieries, the formation of Railway companies, economy of railways and the exciting ‘rapidity of transport’. Further attention is paid to the newly constructed London and Birmingham, Great Western, London and Brighton and London and Greenwich railways. Of particular note is the detailed account of the establishment of the railway line which connected Liverpool and Manchester, which includes a woodcut depicting a ‘Scene on the Manchester and Liverpool Rail-Road’. ‘The construction of the Liverpool and Manchester railway comprised instances of almost every kind of engineering which have been presented by the other railways; it has served as a model for subsequent example of the triumph of perseverance and science over natural obstacles’ (p. 337).

[Rosenberg, Carl Martin (1843-1915)].
Handbok för resande i Sverige af C.M. Rosenberg. Stockholm, A. Holmberg & Comp., 1872. 8:o. xx, 236 s. Brunt klotryggband med häftesomslagen använda som pärmpapper. Solkiga och lätt nötta pärmar, främre nedre hörn med gammal stötskada samt med en gammal fuktfläck som berör de första 22 sidorna. Trähaltigt papper delvis mörknat. Nya för- & eftersättspapper. #14815     
Såld
En utförlig resehandbok, tänkt att användas tillsammans med någon av de reskartor över Sverige som var vanligt förekommande under senare delen av 1800-talet, i förordet görs reklam för 5:e upplagan av T.A. von Mentzer’s dito.
Innehåll: Sätt att resa (utrustning, reskostnad, resplaner); Mynt, mått, vigt (Post- och telegrafväsen); Geografiska förhållanden; Historisk öfversigt; Styrelse; Några statistiska uppgifter; Resbok (Stockholm, Stockholms omgifningar); Jernvägarne (Vestra stambanan; Göteborg med dess omgifningar; Södra stambanan; Nordvestra stambanan; Östra stambanan; Norra stambanan; Hallsberg-Örebro-Nora-Köping-Uttersberg; Jernvägen Frövi-Ludvika; Jernvägen Eslöf-Ystad; Jernvägen Eslöf-Landskrona-Helsingborg; Jernvägen Hessleholm-Kristianstad; Jernvägen Alfvesta-Wexiö; Jernvägen Nässjö-Eksjö-Oskarshamn; Jernvägen Herrljunga-Borås; Jernvägen Herrljunga-Wenersborg-Uddevalla; Jernvägen Gefle-Falun); Inre ångbåtslinier (Mälaren och Hjelmaren; Strömsholms kanal med jernvägarne Engelsberg-Norberg och Smedjebacken-Ludvika; Kanalinien Stockholm-Göteborg; Wettern; Wenern med Fryken; Kristinehamn-Filipstad; Seffle kanal; Dalslands kanal; Kinda kanal); Yttre ångbåtslinier (Stockholm söderut; Göteborg söderut; Göteborg norrut; Till Gotland; Stockholm norrut); Postdiligenslinier; Förbindelsen med Norge och utlandet; Brunns- och badinrättningar.

Rowsome Jr., Frank.
Trolley Car Treasury. A Century of American Streetcars - Horsecars, Cable Cars, Interurbans, and Trolleys. [With over 300 nostalgic photographs & over 60,000 words of authoritative text]. New York, McGraw-Hill Book Company Inc., 1956. 4:o. (7), 200 pp. Richly illustrated. Publishers’ half cloth with worn dust jacket. #14767       475
Contents: Don’t talk to the motorman; The animal railway; Weird and wonderful horseless cars; The day of the gripman; The infant sparkers; Frank Sprague builds a trolley; The trolley triumphant; The empire of the interurbans; The great years; The ride downhill; Rust in peace.

[Rudvall, Erik J. (red.)].
Malmö Centralstation. Utgiven i samband med återinvigningen den 11 februari 1994. Malmö, Team Offset, [1994]. 24 s. (s. 3-26). Rikt ill. Klammerhäftad. Liten fläck på främre omslag. #13131      50

Rundberg, F[redrik] W[ilhelm] (1802-1851).
Förslag till jernväg emellan Jönköping och Malmö. Wexjö, Joh. P. Lönnegren, 1852. 8:o. Frontespis, 40 s. Trådhäftad i gult tryckt pappersomslag. Bakre omslag med ett helsides träsnitt, föreställandes ett ånglok. Aningen lagerfläckad i början och slutet. Vikmärken på s. 5/6 & 37-40 samt bakre omslag. #13986       1850
Frontespisen föreställer två tågset med både passagerar-, gods- och boskapsvagnar.
Heintze P888.

Rydén, L.
Fem utvalda trafikföredrag. Karlstad, Karlst.-Tidn:s A.-B:s Tryckeri, 1918. 8:o. 154, (2) s. Grönt klotryggband med häftesomslagen använda som pärmpapper. Lätt nött och aningen solblekt. #13053     
Såld
Innehåll: Trafikiakttagelser under resor Europa runt; Växelförreglingar och signalering; Trafikväsendet i Paris; Stations- och tågtjänsten; I halvmånens land; Wiens trafikväsen.

[Rydquist, Carl (1806-1884)].
Om nutidens kommunikations-anstalter, eller landsvägar, vatten- och jernvägar i Europa och Förenta staterne. Förra delen [... Sednare delen. I.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1848-1850. 8:o. (1) bl., 210 s.; (1) bl., s. 211-622. Ljusbrunt halvskinnband med klotklädda pärmar, ryggen med förgylld dekor, mörkbrunt titelfält. Marmorerade snitt. Aningen nött rygg. Med J. J. Ekman’s namnstämpel på försättsbladet. #14368      2500
I-II:1 var allt som utkom.
Med detta verk som en av sina meriter blev författaren 1851 invald som ledamot i Sveriges första järnvägskommitté, vilken arbetade för järnvägssträckan Köping-Hult. Han var också verksam i Strömsholms kanal AB.
Ekman, Johan Jacob (1815-1908). Han stod tidigt i kontakt med den kände pionjären inom järnvägsbyggandet, greve A. E. von Rosen och medverkade därvid bl. a. vid anskaffningen av räls till Sveriges första järnväg, Örebro-Hult-banan. Senare fungerade han som styrelseordförande i Bergslagernas, Göteborg-Hallands och Göteborg-Borås järnvägsaktiebolag. Genom sina samtidiga kontakter inom den finansiella världen, med järnvägsbyggare och järnindustri i England och med den tekniska sakkunskapen och den modernaste svenska järnhanteringen genom sina bröder på Lesjöfors och Finspång kom han att spela en väsentlig roll för tillkomsten av dessa banor.

[Sabelström, John E.].
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och Kungl. Järnvägsstyrelsens cirkulär angående enskilda järnvägars rullande materiel. (Svensk författningssamling. 1905, N:r 40). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1905. 4:o. 41, (1) s., 15 ritningar (några vikta). Tagen ur band. #13975     
Såld
Omfattande ‘A. Tekniska bestämmelser angående nyanskaffad rullande materiels vid enskilda järnvägar beskaffenhet. I. För normalspåriga järnvägar. II. För smalspåriga järnvägar. B. Bestämmelser om huru vid besiktning af nyanskaffad rullande materiel skall förfaras. C. Bestämmelser angående innehåll af besiktningsbevis. D. Bestämmelser för ritningar och specifikationer.’.

Sallius, Joel (1901-1988).
När järnvägen kom till byn. Med anledning av 100-årsminnet av Södra stambanans framdragande förbi Eslöv. 2 [utökade] uppl. Eslöv, Eslövs Nya Boktryckeri, 1969. 8:o. 29, (1) s. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag. Omslaget blekt och solkigt. #13987       75
Eslövs museums skriftserie 1.

Sandeberg, Herman.
Jernvägarnes rigtning norr om Mälaren. Andra upplagan. Sthlm, P. A. Norstedt, 1863. 8:o. 29 s., 2 utv. kartor. Trådhäftad i tryckt brunt pappersomslag. Skattestämpel på främre omslag. En karta med minimalt marginalriss. Vikmärke på s. 7. Med dedikation till baron Carl Åkerhielm på främre omslaget. #13964      850
1a uppl. s.å., 3e omarb.uppl. 1866.
Karta öfver föreslagna jernvägar mellan Mälaren och Dalelfven.
Larsson & Hasslev 6528.

[Sandell, Erik & Laurell, C. G.].
Okulär besigtning af en jernvägssträckning genom Vermland, Dalarne och Helsingland från Kongsvinger till Östersjön. Stockholm, Central-tryckeriet, 1877. 8:o. 13 s., (1 blankt bl.), 1 lös utv. karta. Trådhäftad i gult tryckt pappersomslag. Bakre omslag med vikmärke. #13978      450
Lös karta över den tilltänkta järnvägssträckningen.
Sandell, Erik (1836-1878) var ingenjör och järnvägsbyggare. Han var överingenjör på flera av de större järnvägsbyggen i Sverige och har bl.a. byggt linjerna Stockholm-Västerås-Bergslagen, Utsjöbanan i Dalarna och Uddeholmsbanan i Värmland.

Schauman, F.
Om ändamålsenligaste sättet för drift och underhåll af jernvägar med mindre trafik. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 100-106. #14892     
Såld

[Schenström, Ferdinand].
Stockholm-Dalarna öfver Gefle. [Texten reviderad af Ruben G:son Berg.]. Stockholm, Hasse W. Tullberg, [1908]. (2), 48 s., (1) blankt bl. Rikt illustrerad. Klammerhäftad i styvt dekorerat pappersomslag. Genomgående svag fuktskada i yttre marginalen. Bakre omslag med minimalt riss. #14038      350

Schiemann, Max.
Bau und Betrieb Elektrischer Bahnen. Handbuch zu deren Projektierung, Bau und Betriebsführung. II. Band. Haupt-, Neben-, Industrie, Fernschnell- und gleislose Bahnen. Mit 274 Abbildungen, Inhalts-, Namen- und Sachregister. Zweite und dritte vermehrte Auflage. Leipzig, Oskar Leiner, 1903. 8:o. vj, 462, (4) pp., (32) folding plates. Publishers printed wrappers. Somewhat soiled and worn. #14934       300
274 illustrations, of which 32 on folded plates and outside the pagination, the rest in the text.
Contents: Wechselstrombahnen; Steilbahnen; Tiefbahnen; Hochbahnen; Stufenbahnen; Adhäsions-Elektromotiven; Grosseisenbahnen; Stromzuführungen für Vollbahnen; Betriebsmittel-Beleuchtung; Industriebahnen; Gleislose Bahnen; Namen- und Sachregister.

[Schotte, Axel].
Kungl. Maj:ts nådiga järnvägstrafikstadga; given Stockholm slott den 24 januari 1914. (Svensk författningssamling 1914, N:r 36). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1914. 4:o. s. 71-125, Taget ur band. #13974      225
Omfattande ‘I. Allmänna bestämmelser. II. Befordring av personer. III. Befodring av handresgods och inskrivet resgods ävensom hundar och andra djur, som medföras av resande. IV. Befodring av lik. V. Befodring av levande djur. VI. Befodring av gods.

[SEJ]
Järnvägsteknisk handbok. Utarbetad och utgiven av Sveriges enskilda järnvägars ingeniörsförbund. 1. Banavdelningen. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1922. 8:o. 457 s., 6 utv. pl. Rikt illustrerad med 211 illustrationer i texten. Förlagets röda klotband, präglad titel på främre pärm, solblekt rygg. #13212      
Såld
Innehåll: Tekniska bestämmelser och föreskrifter rörande vid trafikerad järnväg förekommande anläggningar; Leveranser av Banavdelnngen; Förrådsordning för Banavdelningen; Instruktioner; Hänvisningar till lagar och förordningar; Skötsel av en järnvägs jordområden.

[SEJ]
Svartälvsbanan. Statens enskilda järnväg av Erik Sundström. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1985. 8:o. 71 s. Rikt ill. Trådhäftad i tryckt fotoillustrerat pappersomslag. #14514     
Såld
Innehåll: Förord; Svartälven; Släkten Lindberg; Carl Lindbergs planer; Från smalspår till klent normalspår; Köp av Karlsdals bruks bana; Banbygget; Trafikplatser; Banans byggnadssätt; Ekonomi; Metallurgiska härvans tid; Rullande materiel; Statsbanetiden och nedläggandet; Personalen; Tidtabellen; Händelser vid banan; Svartälvsbanan och militären; Vardag på Karlsdalsbruks station; Epilog; Referenser.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 42.

[SEJ] Arvefjord, Stig.
Sagan om en järnväg eller livet vid Svartälvsbanan 1887-1936. Vårgårda, Vårgårda Tryckeri, 1974. 8:o. 112 s. Illustrerad. Grönt klotband med ryggtitel i guldtryck. Författarens namnteckning daterad 75-08-23 på titelbladet. #12347       
Såld
Innehåll: Så minns jag min far; Berätta när du var liten pappa; Vad Svartälven kunde berätta; Brukspatronernas tid; Svartelfs Jernvägsaktiebolag bildas (SEJ); Rallarlivet; Svartälvsbanan klar!; Bo i banvaktsstuga; Svartälvsbanans betydelse för bygden; Järnvägsstationerna - centra för banan och bygden; ‘Kovesen’ kommer!; Bland banarbetare och banvakter; I folkrörelsernas spår; Sant och sägen kring Svartälvsbanan;Svartälvsbanans saga all; Svartälvsbanan bombas!; Sista Svartälvståget; Efterskrift; Litteratur; Ritning på personvagn; Kolaren; Register; Rättelse. Svag främre inre fals.

[SFS].
Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Hallands län, angående fridlysning af jernväg emellan Kinnared och Fegen. (Svensk författnings-samling. 1884. Nr 6). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1884. 4:o. s. 1. Taget ur band. #12575       225

Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Kristianstads län, angående fridlysning af en jernväg från Kristinianstad till Sibbhult. (Svensk författnings-samling. 1884. Nr 11). Stockholm, Norstedt & Söner, 1884. 4:o. s. 2. Taget ur band. #12574        225

Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Kristianstads län, angående fridlysning af jernväg från Vittsjö till Hessleholm m. m. (Svensk författnings-samling. 1886. Nr 92). Stockholm, Norstedt & Söner, 1886. 4:o. s. 4. Taget ur band. #12576       225

Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Malmöhus län, angående fridlysning af jernväg från Trelleborg öfver Dahlköpinge, Södra Åby och Vallby till Klagstorp station å jernvägen mellan Anderslöf och Östra Torp. (Svensk författnings-samling. 1886. Nr 105). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1887. 4:o. s. 8. Taget ur band. #12577        225

Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Malmöhus län, angående fridlysning af jernväg från Östervärn till Södervärn. (Svensk författnings-samling. 1895. Nr 80). Stockholm, Norstedt & Söner, 1895. 4:o. 1 s. Taget ur band. #12578       225

[SFS] [Hederstierna, Fredrik].
Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Styrelsen för statens jernvägstrafik, med ny taxa för transport å statens jernvägar. (Svensk författningssamling 1880, N:r 38). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1880. 4:o. 30 s. Taget ur band. #13988        250
Omfattande ‘Taxa för transporter å statens jernvägar...’ .

[SJ]
Centralstationen Stockholm. [Omslagstitel]. Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1955. 8:o. (8) s. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #14933       
Såld

[SJ]
Civilförsvarsbestämmelser (Cfsb). Gällande fr. o. m. den 1 januari 1950. (Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr. 11). Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1949. 8:o. 73, (1) s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #14825        125
Innehåll: Civilförsvaret i allmänhet; Civilförsvaret vid järnvägarna (Allmänna bestämmelser; Luftskydd; Markskydd; Reparationsberedskap; Utrymning, undanförsel, spärrning och förstöring; Bilaga 1-5).

[SJ]
Drifttjänststatistik jämte redogörelser för person- och godstrafiken m. m. år 1947. [16:e årg.]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1948. 8:o. 110 s., (1) utv. tab. Trådhäftad med rött tryckt pappersomslag. Solblekt och nött rygg, bakre omslag med pappersförlust (ca 10x10 mm). #14747       100
Statens Järnvägars publikationer.

[SJ]
Er bana - järnvägen. En orientering om verksamheten vid SJ. Tomteboda, Statens Järnvägars Tryckeri, 1950. 8:o. 67 s. Illustr. Trådhäftad. Solblekt och lätt nött rygg. Marginalanteckningar förekommer. Bakre pärmens insida med inklistrade tidningsurklipp från tiden. Inklistrat gåvokort på främre pärmens insida. #13124       100

S:a arbete. Trådhäftad. Nött ryggfot, annars i mycket bra skick. #14845      60

[SJ]
Föreskrifter för försäkringsrörelse vid Statens järnvägar enligt avtal med europeiska varu- och resegodsförsäkringsbolaget (europeiska). Gäller från den 1 juni 1947. Stockholm, Zetterström & Persson Boktryckeri AB, 1947. 8:o. 25 s., (8) bl. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Raderad namnteckning på främre omslag. #14742       150
Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 215.

[SJ]
Förrådsordning (Fdo) vid Statens järnvägar. Del II. Bestämmelser för samtliga SJ tjänsteställen. Gällande från den 1 oktober 1953. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1953. 8:o. (82) s. Klammerhäftad med (solbrända och solkiga) tryckta pappersomslag. Anmärkningar, noteringar och kompletteringar förekommer. #14741       150
Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 30b.

[SJ]
Gotlands kommunikationer. Tidtabeller för tåg och bussar m. m. Gällande fr. o. m. 11/6 t. o. m. 18/8 1957. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1957. 8:o. 20 s. Klammerhäftad med tryckt pappersomslag. Aningen solblekt. #13133       120

[SJ]
Instruktion i behandling av personer, som bedövats av elektrisk ström, ådragit sig brännskador eller bländats av ljusbåge. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1940. 8 s. Klammerhäftad. #13126      125
SJ:s övergång vid konstgjord andning från den tidigare använda Schäfers metod till den nyare Holger-Nielsen-metoden.
Statens järnvägars författningssamling. Särtryck nr 317.

[SJ]
Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för trafiken på Statens jernvägar; Gifvet Stockholms Slott den 4 April 1862. [rubr.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1862. 8:o. 23,(1) s. Trådhäftad. Några sidor med mindre hundöron. Endast lätt nött. #13982       550
SJ:s ursprungsstadga som reglerar allt från till persontrafik till liktransporter.
Omfattar: I. Allmänna föreskrifter. II. Om befordring af passagerare. III. Om transport af passagerares bagage och åkdon. IV. Om transport af lik. V. Om transport af lefvande kreatur. VI. Om transport af gods. VII. Om Statens ansvarighet för gods, som under transport skadats eller förkommit. VIII. Om Gode Män.

[SJ]
Lok i Statens järnvägars museum. [Omslagstitel]. Stockholm, SJ Reklam, [1959]. 8:o. 24 s. Klammerhäftad. #13959      40
En sammanställning över delar av innehållet i Järnvägsmuseets samlingar av lok och vagnar, vilken är den störta och mest unika samlingen i världen.

[SJ]
Längs spåret [1]. Stockholm - Göteborg. [Andra upplagan]. [Text och layout: Ulf Johansson. I redaktionen: Mona Neppenström]. Uppsala, Almqvist & Wiksell Tryckeri, 1990. Tvär 8:o. 123 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #13128       125
Innehåll: Stockholm-Göteborg genom tiderna; Stockholms Central; Kungliga slottet; Sammanbindningsbanan; Globen; Säkra papper; Färdkost; Stenhammar; Herrfallsäng; Järnvägsknuten Hallsberg; De resande bör iaktta ordning och snygghet; Porten mot väster; Västra stambanans invigning; Göteborgs Central; Stockholms Central - Älvsjö; Älvsjö - Södertälje Södra; Södertälje Södra - Hallsberg; Hallsberg - Alingsås; Alingsås - Göteborg.

[SJ]
Längs spåret [2]. Stockholm-Sundsvall. [Text och layout: Ulf Johansson. I redaktionen: Mona Neppenström]. Uppsala, Almqvist & Wiksell Tryckeri, 1992. Tvär 8:o. 125 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #13129       125
Innehåll: Stockholm-Sundsvall genom tiderna; Stockholms Central; Kungliga huvudstaden; Rörstrands porslinsfabrik; Olle Olssons Hagalund; Arlandabanan; Uppsala domkyrka; Furuvik: järnvägspark med cirkustraditioner; Stockholm C - Solna; Solna - Uppsala; Uppsala - Gävle; Gävle - Hudiksvall; Hudiksvall - Sundsvall.

[SJ]
Om förslagen till statens jernvägar. Aftryck ur Svenska Tidningen. Stockholm, N. Marcus, 1857. 12:o. 24 s. Blå pappersryggremsa. Mycket fint ex. #13998       650
Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm. Utgavs 1851-1859, t.o.m. 1857 både med morgon- och aftonupplaga för att de sista två åren endast utkomma med aftonupplagan. Litteratören J. H. Hörner övertog utgivningsbeviset 30/8 1856, efter J. A. Hazelius som inte kunde kvarstå som ansvarig utgivare och redaktör då han blev chef för topografiska kåren, dock behöll han ägandet av densamma tills den lades ner 30/11 1859.
Tidningen var inte något officiellt regeringsorgan, men den stod i många avseenden regeringen nära.
Hazelius, Johan August (1797-1871). Överste i armén 1850 (generalmajor 1862), ägare av Svenska tidningen 1 dec 51—nov 59 (red o ansvarig utg 51—56), chef för topografiska kåren 12 dec 56. H. var en varm anhängare av tryckfriheten och intresserade sig under 1850-talet alltmer för ekonomiska frågor.

[SJ]
Reglemente angående aflöning at extra ordinarie tjänstemän af lägre grad vid Statens järnvägar. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1908. 14 s. Trådhäftad med styvt pappersomslag. Antagningsbevis för J. A. Andersson, vilken är fr.o.m. den 1/6 1880 anställd såsom lokomotivreparatör. Undertecknat Göteborg 1/6 1908. #13983       450
Omslagstitel ‘Antagningsbevis jämte reglemente angående aflöning ...’
J.A. Andersson har senare tryfferat främre omslagets insida med följande information. ‘Slutat känsten den 1/7 1920. Lof pris ock tak ske dig o gud ock fader kär’. På det sista blanka bladet har följande införts. ‘J. A. Andersson. Är föd i Nagloms ock Vasända sokken, var der till 1872, då jag sökte o köm in på Lindholmen värstad. var der till 1880 då sökte å kom in vid SJ järnväg kom till Jönköping som lokrepratör för 7 lokmotiv var der tils 1896. Blev befald att flöta hit till Falköping för samma befatning. Jag är föd den 31 augusti 1853. Ock har nu fylt 84 år. Vill inte ha den tid tilbaka’.

[SJ]
Reparationsjournal för lokomotivet Litt. J Nr 1339. Statens järnvägar. Form. n:r 563 a (1909). U.o.o.å. Folio. (30) s. Klotband med tryckt papperstiteletikett på främre pärm. Aningen solkiga och fläckade pärmar. Litteraetikett på främre pärmens övre vänstra hörn. Aningen tummat titelblad. #14870      450
Med införda anteckningar om utförda reparationer under perioden 1919-1956.

[SJ]
Reparationsjournal för lokomotivet Litt. L 11 Nr 1562. Statens järnvägar. Form. n:r 563 a (1909). U.o.o.å. Folio. (30) s. Klotband med tryckt papperstiteletikett på främre pärm. Aningen solkiga pärmar. Litteraetikett på främre pärmens övre vänstra hörn. #14871      500
Fd C.V.J. Lok 14, tillagt för hand på titelbladet.
Med införda anteckningar om utförda reparationer under perioden 1940-1962.

[SJ]
Ritningsbeteckningar vid Statens järnvägar. Särtryck nr 188. Gällande från och med den 1 augusti 1918. Stockholm, K.L. Beckmans Tryckeri, 1918. 8:o. 14, 2, (1) s., 24 pl.-bl. (varav några vikta samt några i färg). Trådhäftad med tryckt styvt aningen solkigt och lätt nött pappersomslag. Namnteckning på främre omslag. #13132       125
Innehåll: Bangårdsplaner; Generalprofiler; Undersökningsprofiler och planer för nya järnvägsförslag; Undersökningsprofiler och planer för dubbelspårsförslag; Definitiva profiler och planer; Arbetsprofiler; Ritningar för broar till det s.k. tekniska verket; Topografiska beteckningar m.m.; Geotekniska beteckningar; Beteckningar för växel- och signalsäkerhetsanläggningar; Beteckningar för elektriska kraft- och belysning-sanläggningar; Materialbeteckningar; Textblad.

[SJ]
Statens Järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Första bandet. [... Andra bandet.]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1931. 4:o. (8), 808, (2) s.; (6), 795, (2). Illustrerad (med 809 foton, kartor, ritningar och diagram i texten). Förlagets mörkblå halvskinnband med marmorerat pärmpapper, fyra markerade bind, svarta titel- och deltitelfält. Aningen solblekta ryggar. Övre guldsnitt. 2 volymer. #13134      425
Innehåll: I: En överblick, av A.M. Granholm; Administration; Nya statsbaneanläggningar. Politisk historik; Ekonomi; Driften; Trafik-reglementen; Taxeväsendet; Militär järnvägstjänst; Bildförteckning. II: Nya statsbanelinjer; Anläggningar å den trafikerade banan; Nya byggnader och anläggningar samt förändringsarbeten. Ekonomisk översikt; Bantekniska bestämmelser för statsbanelinjernas anläggande och utrustning; Banbevakning och banunderhåll; Automobilvägsbyggnader; Statens järnvägars markförvärv 1906-1931; Rullande materiel; Lok- och vagntjänsten; Ångfärjor; Den löpande förrådstjänsten; Speciella av kristiden orsakade förhållanden inom den löpande förrådstjänsten; Anläggningar för förrådsväsendet; Huvudverkstäderna; Elektrifiering och elektrisk drift; Bildförteckning.

S:a arbete. Förlagets blå klotband med SJ under kunglig krona i guldtryck på främre pärm. Mörkblå titel- och deltitelfält. Sprängda guldsnitt. 2 volymer. Mycket bra skick. Andra bandet med ytterst lätt nött rygg. #14861       350

[SJ]
Svensk järnvägs- och stationsförteckning (Stft), jämte föreskrifter rörande trafikeringen av Statens och i samtrafikens deltagande enskilda järnvägars hållplatser, lastplatser samt håll- och lastplatser. Gällande fr. o. m. den 1 september 1937. Stockholm, K.L. Beckmans Boktryckeri, 1937. 235 s. + (ca 60 blad med ändringstryck, om 1-4 sidor, utg. 1937-1944). Klammerhäftat kompendium med styvt tryckt pappersomslag. Nött och lätt solkigt omslag. Rättelser och kompletteringar förekommer. #14735      
Såld
3:e upplagan.
Innehåll: Föreskrifter rörande trafikeringen av Statens och i samtrafiken inom Sverige deltagande enskilda järnvägars hållplatser, lastplatser samt håll- och lastplatser; Alfabetisk förteckning över svenska järnvägsstationer, hållplatser, lastplatser samt håll- och lastplatserävensom uppgift å den trafik, som, vad håll- och lastplatser beträffar, ombesörjes vid var och en av dessa; Statens järnvägars indelning i distrikt och sektioner; Uppgift å svenska enskilda järnvägars signaturer, benämningar, omfattning m.m.; Förteckning över samtliga järnvägar jämte å dessa belägna stationer m.m., ordnade i stationsordning; Plan över förmedling av meddelanden till och från enskilda järnvägar genom Statens järnvägars trafikinspektörer; Förteckning över ångbåtsbolag, som deltaga i person- och godssamtrafiken.
Statens järnvägars författningssamling. Särtryck nr 41.

[SJ]
Sveriges järnvägar 1959. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen. Stockholm, K. L. Beckmans Tryckerier AB, 1961. 8:o. 170 s. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. #14675     
Såld
Résumé an francais / Summary in English.
Sveriges officiella statistik. Transport- och kommunikationsväsen.

[SJ]
Sveriges järnvägar 1963. [Utg. av] Kungl. Järnvägsstyrelsen. Stockholm, K. L. Beckmans Tryckerier AB, 1964. 8:o. 150 s. Förlagets blå klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. #14674     
Såld
Résumé an francais / Summary in English.
Sveriges officiella statistik. Transport- och kommunikationsväsen.

[SJ]
Undervisningskarta [över Sverige med Göteborgs- & Stockholmstrakten samt Skåne infällda]. Sjunde utgåvan. Kompletterad t.o.m. den 1 december 1957. [1957]. 1 stort vikt blad (55x76 cm) Några mindre riss i vikningarna. #13140      100

[SJ] Welin, Gustaf (red.).
Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning. I anledning af Statens järnvägars femtioåriga tillvaro. Utgifven på Kungl. Maj:ts nådiga befallning af Järnvägsstyrelsen. Under redaktion av Gustaf Welin. Del I. Historik. [... Del II. Bana och byggnader; ... Del III. Transportmateriel och verkstäder; ... Del IV. Förvaltning och personal]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1906. Stor 8:o. (9), 489, (1) s., 24 diagram, vikt karta, (3) porträtt-pl.; (8), 618, (1) s., 19 planscher (varav 5 utv.); (8), 538, (1) s.; (8), 697, (1) s., 7 diagram, 3 planscher (varav 2 utv.). Rikt illustrerad med kartor, ritningar & fotografer, varav flera helsides, i texten. Förlagets ljusblå dekorerade halvklotband med tryckt pärmpapper. Pärmarna lätt solblekta. Mycket gott skick. 4 volymer. #13297      2200
Innehåll: I: Om uppkomsten af järnvägar, av K.G.A. Weiln; Politisk historik, av A. Rydfors; Administrativ historik, av E.O.J. Björklund; Statistisk historik, av G.A.H. d’Ailly; Nationalekonomisk historik, av E.F. Heckscher. II: Historik öfver statens järnvägsbyggnader, av A.L. Uggla; Anläggning och underhåll af bana och byggnader, av A.L. Uggla; Broar och viadukter, av A.L. Uggla; Snöplogar och snöskyddsanordningar, av H. Groth & E. von Friesen; Stationerna och deras utveckling i afseende å spårsystem m.m., av E. Smitt; Husbyggnaderna vid statens järnvägar, av A.V. Edelsvärd & F. Zettervall; Signal- och förregleringsanordningar, av E.G. Windahl; Elektricitetens användning i statens järnvägars tjänst, av E.I. Billing; Märkligare lastnings- och lossningsanordningar, av B.O. Ekman & P.M. Sundberg; Planteringar, av A. Sundius. III: Lokomotivets utvecklingshistoria, av V. Klemming; Nyare lokomotivstyper, av E.B. Höjer; Personvagnarnas utvecklingshistoria, av V. Klemming; Beskrifning öfver de olika personvagnstyperna, av I. Virgin & A. Carlquist; Personvagnarnas uppvärmning och ventilation, av I. Virgin; Personvagnarnas belysning, av I. Virgin; Godsvagnarnas utvecklingshistoria, av E. von Friesen; Beskrifning af de olika godsvagnstyperna, av E. von Friesen; Viktigare gemensamma detaljer för vagnar, av A. Carlquist; Anordningar för bromsning af tåg, av A. Carlquist; Lokomotiv- och vagntjänsten, av I. Virgin; Lokomotivbränsle, av E. von Friesen; Ångfärjeförbindelsen Malmö-Köpenhamn, av C.A. Nordenson; Utredningar och försök rörande införande af elektrisk drifkraft, av R. Dahlander; Verkstäder, deras maskinerier och verktyg, arbetsmetoder, arbetsledning m.m., av H.E. Mörner; Förrådsartiklars inköp, fluktuerande pris å viktigare artiklar m.m., av P.M. Sundberg; Statens järnvägars laboratorium, av G. v. Heidenstam. IV: Taxeväsendet, av G.V. Alving; Biljett- och blankettväsendet, av L.G. Englund; Kontrollkontoret och uppbördskontrollväsendet, av M.M. Berglund; Bokförings- och kassaväsendet, av T. Hamnell; Sveriges officiella järnvägsstatistik, dess organisation och utveckling, av S. Norrman; Ersättnings- och rättegångsärenden, av C.A. Hallström; Restaurations- och hotellväsendet, av P.G. Kjellin; Tidtabellsväsendet, av A.J. Wahlgren; Vagnfördelning, av K.M. Looft; Vagnsamtrafik, av G.A.H. d’Ailly; Begagnandet af gemensamma stationer, av G. Kihlmark; Statsbanornas användande för militärar ändamål, av B.I. Boustedt; Olycksfall vid statsbanedriften, av G.A.H. d’Ailly; Tjänstgöringsreglementen och instruktioner, av P.G. Kjellin; Personalens löneförhållanden, av K.G.A. Welin; Statistiska uppgifter angående vissa personalförhållanden. Föreningsväsendet bland personalen, av K.G.A. Welin; Pensionsväsendet, av T. Hamnell. Varje del avslutas med en illustrationsförteckning, sista delen även med ett gemensamt personregister. Med bilagt tryckt bortgivningskort.

S:a arbete. Förlagets blå halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Övre guldsnitt. Solblekta och aningen nötta ryggar. Endast 2 [av 4 volymer]. #14862       750

[Sjögren, Carl Anton].
Slutord i frågan om Nordvestra stambanans sträckning genom Wermland af C. A. S. Filipstad, J. V. Florén, 1866. 8:o. 15 s. Trådhäftad. #13966       650
Omfattar: I. Hvilken sträckning af nordvestra stambanan tillskyndar staten såsom anläggare största fördelen? (s. 3-11). Bilagor. (s. 12-15).

[Sjögren, Carl Anton].
Slutord i frågan om Nordvestra stambanans sträckning genom Wermland af C. A. S. Filipstad, J. V. Florén, 1866. 8:o. 28 s. Trådhäftad, marmorerad pappersryggremsa. Genomgående lätt lagerfläckad. #13965      900
Omfattar: I. Hvilken sträckning af nordvestra stambanan tillskyndar staten såsom anläggare största fördelen? (s. 3-11). II. Har södra linien öfver Carlstad några "alldeles otvifvelaktiga" fördelar framför den norra såsom Carlstadsliniens förfäktare vilja påstå. (s. 12-24). Bilagor. (s. 25-28).

[SkLJ] Landin, Ingemar.
Skara-Lundsbrunns järnvägar. Ett levande järnvägsmuseum. [Utg. av] Skara-Lundsbrunns Järnvägar [och] Skara Järnvägsmuseum, 1997. Mariestad, Vadsbo-Tryck AB, 1997. 8:o. 79 s. Trådhäftad. #14524      150
Historik över SkLJ:s trettioåriga tillvaro, riktligt fotoillustrerad i sv/v.

Skoglund, Jan m.fl. (red.).
Spår i landskapet. Hur järnvägen format stad och land. [Utg. av] Bokförlaget Arena & Banverket. Värnamo, Fälth & Hässler, 1999. Folio. 188, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets blindpressade svarta klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Skyddsomslaget med några mindre riss och revor i nedre marginalen. Bra skick. #14670       200
Innehåll: Ludvig Rasmusson, Utsikt från ett tåg; Lena Andersson-Skog & Jan Ottosson, Hela folkets järnväg mellan stat och marknad; Eberhard Löfvendahl, Järnvägens betydelse för vårt ortnamnsskick; Lars B. Johansson, Från stenkolsrök till miljömärkt el; Orvar Löfgren, Järnvägsresans psykologi; Ulrika Knutson, Konsten tar tåget; Mikael Strömberg, ‘Det låter apa, en apa som åker tåg’; Gunilla Linde Bjur & Bertil Malmström, Spår i staden; Lisa Warsén & Stina Sjöström, Från tåget ser man tussilago!; Clas Florgård, Infrastrukturens landskap; Mattias Qviström, Om järnvägen och det otidsenliga landskapet; Henrik Rundquist, Snabbtågens arkitektur - formens, funktionens och teknikens samspel; Rune Lindberg, Den nya ingenjörskonsten i ett samverkande Europa; Erik Westholm, Tid, rum, individ och tåg; Lars Berggrund, Järnvägen i förändringens tid; Ortnamnsregister.

[SKWJ] Malke, Alfred (1865-1948).
Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg. Signatur S.K.W.J. 1886-1903. Historik och minnen. Skara, Västergötlands Tryckeri Aktiebolag, 1947. 40 s. Klammerhäftad. Bakre omslag aningen smutsigt. #12894      125
Ny upplaga utg. 1970.

SL 100. [Foto: Peter Gullers, K.W. Gullers och SL fotoarkiv. Text: J. Holger Andersson, Ingemar Bäckström, Erik Lundegård och Bo E. Åkermark]. Finland, 1976. Tvär 4:o. (128) s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade pappersband. Aningen nött. #14649      75
Stockholms lokaltrafik under 100 år.

[SlRJ] Blomér, Sixten.
Minnesruna över Slite-Roma järnvägs första 20 år. Visby, Gotlandstryck AB, 1978. 8:o. 80 s. Illustrerad. Trådhäftad. #14788      75

[SNJ]
Nynäsbanan, av Kenneth Landgren, Göte Johansson, Bengt Hammar. Sollefteå, Sollefteå Tryckeri AB, 1988. Tvär 8:o. 175 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade laminatband. #12819      275
Innehåll: Frågan om en järnväg till Nynäs; Banans byggnad; Nynäsbanans sträckning; Nynäsbanans stationer; När seklet var ungt på Nynäs; Ekonomiska problem - Stödbolag; Gotlandstrafiken; Ryska linjen - en järnväg över havet; Ångloken; Motorloken; Motorvagnar; Personvagnar; Godsvagnar; Tidtabeller; Eldrift efter 50 års utredande; Trafiken; Torvbrytning; Biljetter, fraktmärken; Busstrafiken; Båttrafiken; Personalen; Oljeraffinaderiet; Nynäsbanan - som jag såg den; Minnen från Nynäsbanan; AB Nynäs Villastad; Motorvagns AB i Nynäshamn; Nynäsbanan i årtal; Källförteckning.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 46.

[SOEJ].
Kring järnvägen Älmhult - Sölvesborg 1984. En bilddokumentation av SJ Fotoklubb, Hässleholm. [Omsl.-titel]. Hässleholm, AM-tryck Offset, 1987. A4. 47, (1) s. inkl. omsl. Klammerhäftad. #14660     125
Fotodokumentation över järnvägssträckan Älmhult-Sölvesborg under sommaren 1984, här redovisas ett axplock.

Spence, Jeoffry.
Victorian and Edwardian Railway Travel [from old photographs]. Introduction and commentaries. London, B.T. Batsford Ltd, 1983. 8:o. (120) pp. Illustrated with 144 photographs. Publishers blue cloth with pictorial dustjacket. Förlagets blå klotband med illustrerat skyddsomslag. #14769      175
2nd reprint. First published 1977.
Contents: Trains and Locomotives; Rolling-stock; Stations; Staff; Omnibuses; Misfortunes; Arrivals and Departures.

[SRJ]
Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag. 1885-1935. [Roslagsbanan. Data och händelser från 50-årsperioden 1885-1935]. Stockholm, Iduns Tryckeri Aktiebolag, 1936. 8:o. 95 s. Rikt ill. Trådhäftad i blått pappersomslag med titel och dekor i guldtryck på främre omslag. Rygghuvud med antydan till stötmärke. #13150    
Såld
Innehåll: Roslagsbanans tillkomst; Roslagsbanans byggande och utveckling; Stockholm Östra; Rullande materiel; Biltrafikens utveckling; Trafikrubbningar; Icke fullföljda järnvägsplaner i Roslagen; Styrelse, administration, personal; Minneshögtider och medaljutdelning; Roslagståget. Löst bifogat är ett tryckt gåvokort från Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag undertecknat av dess VD Åke Nerell.
von Heijne s. 134.

[SS]
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 1956. Jämte vissa statistiska uppgifter. Stockholm, Centraltryckeriet, 1957. 8:o. 11, (1), (10) s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #12290       125

[SS]
Spårvägsmuseet i Stockholm. [En kort vägledning genom museet]. Stockholm, Esselte, [1944]. 8:o. (4), 15, (1) s. Illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #14929      75

[SS]
Stockholms spårvägar 1877-1927.Utgiven av Aktiebolaget Stockholms spårvägar. Stockholm, Centraltryckeriet, 1927. 8:o. 132, (1) s., (1 blank), 4 bilagor (utvikbara kartor, varav 1 i färg). Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt illustrerat pappersomslag. Främre omslag med svag antydan till vikmärke #14794       750
Det främre omslaget med illustration i kopparstick föreställande en vagn från Sundbybergsbanan.
Innehåll: Spårvägens allmänna utveckling; Spårläggningen; Luftledning och strömtillförsel; Vagnar; Stall och vagnhallar; Verkstäder; Ekonomi; Personalen; Omnibusstrafik; Bilaga 1-4 (Karta över spårvägsnätet 1877, 1887, 1900 samt 1927).
Bilagt är två biljetter.

[SS]
Stockholms Spårvägsmuseum. [Katalog över Spårvägsmuseums samlingar]. Stockholm, Tryckeri-AB Dahlberg & Co., 1964. 8:o. 89, (7) s. Rikt illustrerad. Limhäftad med illustrerat pappersomslag. Med Arne Holmberg’s namnteckning på titelbladet. #14930       75

[SS]
Ängbybanan, Ängbyvagnarna, Brommahallen. [Utg. av AB Stockholms spårvägar]. Stockholm, Centraltr. Esselte, 1944. 8:o. 72 s., (2) utv. pl.-bl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med titel i blått tryck på främre omslag. Lätt solblekt rygg. #14366  
Såld
Innehåll: Brommas kommunikationer från hästskjuts till Ängbybanan; Ängbybanan förberedes 1930-1944; Banans sträckning och en analys av dess trafikområde; Banans byggande; Vagnarna för Ängbybanan; Vagnhallen vid Alvik, Brommahallen; Sammanställning av kostnaderna; Leverantörer och entreprenörer för banans överbyggnad, vagnarna och Brommahallen; Arbetets ledning för banans överbyggnad, vagnarna och Brommahallen; Ängbybanans infart och ändstationer i den inre staden; Bilagor.

[SS] [Rosén, Allan].
Stockholms spårvägar 60 år. [Omslagstitel]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1937. 8:o. 34 s. Illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. Bakre omslag med antydan till vikmärke. #14803     
Såld
Liten fläck i nedre marginalen på första sidan.

[SS] [Åström, Torsten R. (1905-1978)].
Stockholms spårvägsbolag 70 år. Stockholm, Tryckeri-AB Dahlberg & Co., 1946. 8:o. 120 s., (5) utv. pl. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Solbränd rygg, främre omslag med antydan till vikmärke. #14800       200
Innehåll: Om och kring tillkomsten av spårvägsrörelsen; Förslag avgivet av 1875 års spårvägskommitté; Inbjudning till aktieteckning 1876; Kungl. Maj:ts resolution rörande bolagsordning för Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag; Grafisk framställning av passagerareantalet för år 1878 och statistiska uppgifter för år 1879; Norrmalms framträdande i stadsbilden; Spårvägsbolagets fastigheter på Norrmalm; Grannskapet till Spårvägsbolagets fastigheter; Källor; Förteckning på kartor och bilder.

Staiger, Wolfgang.
Im Dampflokschuppen und vor Zügen. Lokbaureihe 043/044 in Gelsenkirchen, Emden und Rheine. Mit 117 Fotos und 1 Zeichnung. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung, 1979. 4:o. 120 pp. Richly illustrated throughout. Publishers cloth with photo illustrated somewhat torn dustjacket. #14809      220
German text.

Stenvall, Frank (ed.).
Japan - electrics and diesels. Japan - El- und Diesellok. Japan - locomotives electriques et diesel. Malmö, Frank Stenvalls Förlag, 1982. Tvär 8:o. 95, (1) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat omslag. #14789       225
Genomgående nästintill helsides färgfotografier på japanska el- & diesellok, med endast korta bildtexter på engelska, franska och tyska.
Den japanska originalupplagan utkom 1979.

[StJ]
Stafsjö järnväg "nunnebanan". Kolmårdens egen järnväg, skildrad av Lennart Welander. [Utg. av Krokeks Hembygdsförening och Östra Södermanlands Järnväg i samarbete]. Eksjö, Eifels Boktryckeri AB, 1978. 8:o. 124 s., 10 utv. planscher (varav 1 ingår i pagineringen). Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13296      250
Illustrerad med 69 fotografier, ritningar, teckningar och kartor.
Innehåll: Kolmården; Nunnan - insekten som åstadkom en järnväg; Stafsjö järnväg; Rullande materiel; Ångbåtstrafiken på Bråviken; Järnvägsdriften; Järnvägen utan signatur; Människorna bakom järnvägen; Järnväg utan funktion; Järnvägen efter nedläggandet; Källförteckning; Slutåkt med nunnebanan.

[Stockholm]
1921 års förslag till nya bangårdsanordningar i Stockholm. Upprättat av delegerade för staten och Stockholms stad. Stockholm, K- L- Beckmans Boktryckeri, 1921. 8:o. (2), 46 s., 14 utvikbara kartor och detaljplaner. Förlagets ljusblå klotband med titel i guldtryck på främre pärm. #14737      275

Stockholms Centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1925-1927. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1927. 4:o. 47, (1) s., 20 pl. och kartor . Rikt ill. Rött halvklotband med marmorerat pärmpapper. Främre omslaget medbundet. Solblekta pärmar. 1 plansch med reva. Med Kungl. Domänstyrelsens bibliotek’s stämpel samt makuleringsstämpel. #13135      225

Stockholms centralstation. En orientering. Katrineholm, Sörmlands Grafiska AB, 1968. A5. (12) s. Klammerhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14801       Såld

[Storckenfeldt, Erik & Almlöf, A.T.].
Huru skola jernvägar för mindre trafikerade landsändar lämpligast byggas och trafiken derå anordnas?. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1880:2]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1880]. 4:o. s. 32-36. #14899       150

[Stridsberg, Erik (red.)].
1915 års bangårdskommission. Förslag till nya bangårdsordningar i Stockholm. Del I. Text. [... Del II. Ritningar]. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, 1918. 8:o. 112 s.; (4) s., 36 utvikbara ritningar och kartor (i färg och sv/v). Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen solblekta ryggar. Främre omslag till del 1 med litet riss. Del 2 med nött rygg och bakre omslag, främre omslag loss. 2 volymer. #14816      500
Innehåll: Skrivelse till Konungen; Kommissionens betänkande (Bangårdsfrågans lösning med huvudpersonstationen anordnad såsom genomgångsstation å Norrmalm; Bangårdsfrågans lösning med huvudpersonstationen anordnad såsom genomgångsstation å Kungsholmen; Bangårdsfrågans lösning med huvudpersonstationen anordnad såsom säckstation å Norrmalm; Jämförelse mellan de av kommissionen upprättade förslagen; Kommissionens hemställan. Slutord); Särskilt yttrande; Bilagor (Yttrande av de utav kommissionen anlitade sjöfartssakkunniga; Tablå över de s.k. Mälarbåtarnas höjddimensioner m.m.).

[Stridsberg, Erik (red.)].
S:a arbete. Endast Del I. Text. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen solblekt rygg, främre omslag med vikmärke, bakre med lagad mindre reva. #14817       175

[Strach, Hermann (ed.)].
Geschichte der Eisenbahnen der Österreichish-Ungarischen Monarchie. I. Band. I. Theil. [... I. Band. II. Theil.; ... II. Band.; ... III. Band.; ... IV. Band.] [Zum Fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum seiner Kaiserlichen und Königlich-apostolischen Majestät Franz Joseph I. /.../ Unter Mitwirkung des k.u.k. Reichskriegsministeriums und hervorragender Fachmänner herausgegeben vom Oesterreichischen Eisenbahnbeamten-Verein]. [ ... V. Band. Das Eisenbahnwesen Österreichs in seiner Allgemeinen und Technischen Entwicklung 1898-1908. I. Band; ... VI. Band. ] [Zum Sechzigjährigen Regierungs-Jubiläum seiner Kaiserlichen und Königlich-apostolischen Majestät Franz Joseph I. /.../ ].
Wien Teshen Leipzig, Karl Prochaska, 1898-1908. Large 8:o. Frontespice, xviij, 503, (2) pp.; (5), 558, (1) pp.; (5), 634, (2) pp., 3 folded pl.; (5), 584, (2) pp., (2) maps; (5), 392, (2) pp.; (14), 562 pp., (2) folded maps; 496 pp., 12 folded plates. Publishers brown blindpressed cloth, decorated in black and gold. Marbled (sprinkled) edges. 7 volumes. With ‘Birk’ on FEP & Title in pencil (vol. I.). #14668      
Såld
Content: I:1. P.F. Kupka, Allgemeine Vorgeschichte; H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen Oesterreich-Ungarns von den ersten Anfängen bis zum Jahre 1867; I:2. J. Konta, Geschichte der Eisenbahnen Oesterreichs vom Jahre 1867 bis zur Gegenwart; H. Koestler, Die Wiener Stadtbahn; P.F. Kupka, Das Localbahnwesen in Oesterreich; F.R. Engel, Die Kleinbahnen in Oesterreich; II. H. Ritter v. Wittek, Oesterreichs Eisenbahnen und die Staatswirthschaft; A. Ritter v. Lindheim, Unsere Eisenbahnen in der Volkswirthschaft; Reichsfreiherr zu Weichs-Glon, Einwirkung der Eisenbahnen auf das Volksleben und culturelle Entwicklung; A. Peez, Die Stellung unserer Eisenbahnen im Welthandel; Eisenbahnbureau des K. und K. Generalstabes, Unsere Eisenbahnen im Kriege nebst Zweck, Gründung und Wirksamkeit des k. und k. Eisenbahn- und Telegraphenregimentes; K. Werner, Tracirung; A. Birk, Unter- und Oberbau; J. Zuffer, Brückenbau; E. Reitler, Bahnhofsanlagen; H. Fischel, Hochbau; K. Gölsdorf, Locomotivbau; J. v. OW, Wagenbau; R. Freiherr v. Gostkowski, Beheizung und Beleuchtung der Eisenbahnwagen; J. Spitzner, Werkstättenwesen; O. Kazda, Zugförderung; III. G. Gerstel, Mechanik des Zugsverkehrs; L. Kohlfürst, Signal- und Telegraphenwesen; Th. Englisch, Personen-Tarife; A. Pauer, Frachten-Tarife; F. Bauer, Verrechnung und Abrechnung der Transport-Einnahmen; F. Mähling, Organe des Betriebes; E. Engelsberg, Wohlfarts-Einrichtungen; J. Gonda, Geschichte der Eisenbahnen in Ungarn vom Jahre 1866 bis zur Gegenwart; K. v. Neumann, Die Eisenbahn-Gesetzgebung in Ungarn; L. Jellinek, Tarifwesen; K. Riedl, Eisenbahnbau im Allgemeinen; K. Reidl, Brückenbau; F. Speidl, Oberbau, mechanische Einrichtungen und Bahnhofsanlagen; J. Perner, Hochbau; E. Szlabey, Locomotivbau; E. Kelényi, Wagenbau; E. Novelly, Werkstättenwesen; A. Forcher, Zugförderung; J. Marx v. Csákány, Entwicklung des Betriebes; A. v. Dobiecki, Das Localbahnwesen in Ungarn; F. Zezula, Die Eisenbahnen im Occupations-Gebiete; IV. Victor Röll, DIe Entwicklung der Eisenbahn-Gesetzgebung in Oesterreich; Alfred Freiherr v. Buschman, Geschichte der Verwaltung der österreichischen Eisenbahnen; Max Freiherr v. Buschman, Die Entwicklung des Eisenbahn-Transportrechtes; Statistische Uebersicht über den Stand der österreichischen Eisenbahnen. Nach amtlichen Publicationen des statistischen Departements im k.k. Eisebahn-Ministerium; Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Illustrationen, Karten und sonstigen Beilagen; Subscribenten-Verzeichnis; V:1. H. Strach, Allgemeine Entwicklungsgeschichte der österreichischen Eisenbahnen seit 1897; A. Ritter v. Weeber, Gesetzbegung und Verwaltung; H. Ritter v. Wittek, Die österreichischen Eisenbahnen in der Staatswirtschaft; F. Gottsleben, Lokal- und Kleinbahnwesen; Eisenbahnbureau des Generalstabes im k. und k. Reichskriegsministerium, Das Militär-Eisenbahnwesen; F. Ritter v. Schonka, Kommerzieller Betrieb und Tarifwesen; Th. Englisch, Personentarife; G. Scheikl, Transportrecht und Transportwesen; L. Paul, Personalwesen; Th. Pollak, Wohlfahrtseinrichtungen; H. Ritter v. Britto, Sanitätswesen; K. Schnack, Entwicklung der Eisenbahnen in Bosnien und der Herzegowina; VI:2. J. Zuffer und S. Kulka, Trassierung, Unterbau und Brückenbau; H. Koestler, Oberbau, Bahnhofsanlagen und Eisenbahnhochbau; J. Hannack, Tunnelbau [mit 11 Tafeln am Schlusse des Bandes]; K. Gölsdorf, Lokomotiv- und Wagenbau; H. Graf, Entwicklung des Betriebes; M. Jüllig und W. v. Ferstel, Bau und Betrieb elektrischer Bahnen; J. Spitzner, Maschinelle Einrichtungen und Werkstätten; F. Willinger, Zugförderung.
Alfred Birk, ingick i redaktionskommittén, medförfattare (se Band 2, s. 203-262).
Metzeltin 1404.

[Strid, P.].
Öfversigts-karta jemte kostnadsförslag (i sammandrag) till längdbana genom Bohuslän emellan Göteborg och Svartejan (Svinesund) med bibanor till Kålhättan, Lysekil och Grebbestad. [Omslagstitel]. Göteborg, Lit. Anst. Runan (L. Baltzer), [1895]. Vikt karta (23,5 x 41,4 cm) i tryckt gult pappersomslag. Främre omslaget loss. Aningen solblekt omslag. #13990      1550

[Strömberg, Claes Vilhelm].
En f.d. lokman på diktarkärran. Diktförsök av C.V.S. Falköping, Falköpings-Postens Tryckeri, 1916. 8:o. 84 s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper och enkelt präglad titel i guld på främre pärm. Båda omslagen medbundna. Ett solkigt och delvis misshandlat exemplar som åtminstone inte blivit sämre av inbindningen. #14927      150

S:a arbete. Klammerhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med både tryckt och påklistrad titeletikett. Något ojämnt solblekt omslag. Med K.E. Hasselbergs namnteckning på titelbladet. #13173      250

Sundström, Erik.
Ånglok tillverkade i Sverige. Steam locomotives built in Sweden. In Schweden gebaute Dampflokomotiven. [2:a upplagan]. Stockholm, Högbergs Tryckeri AB, 1974. 8:o. 91 s. Limhäftad med illustrerat pappersomslag. Lätt nött. Namnetikett på titelbladet. #13186      
Såld
1:a upplagan utkom 1964.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr. 2.

Swahn, Waldemar (1877-1957).
Axel Granholm och hans rallare. Ödemarkspionjären, Järnvägsbyggaren, Diktatorn, Arbetarvännen. Med 125 illustrationer. Stockholm, A.-B. Egnellska Boktryckeriet, 1940. 8:o. Frontespis, 268 s. Förlagets röda klotband med rött övre snitt, ryggen lätt solblekt. Båda omslagen medbundna. Namnteckning på främre pärmens insida. #13191       250
Marklund 6788.

[SWB]
Bantelefonordning vid Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Gällande från och med den 1 maj 1915. Stockholm, Centraltryckeriet, 1915. (1), 24 s. Trådhäftad. Rättelse inför på s. 1. Övre vänstra hörnet hålslaget för möjlighet till upphängning. Solkigt omslag och inlaga. Nedre högra hörnet med genomgående fuktfläck. Väl använd på fältet. #12246
Såld
Omfattar bl.a. signaltabeller för linjerna Stockholm-Köping, Ramnäs-Kolbäck, Tillberga-Vansbro, Enköping-Runhällen, Tillberga-Sala, Sala-Hagaström & Ängelsberg-Krylbo.

[SWB]
Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens jernvägar 1872-1944 [av] Rune Ekegren, Leif Dahl & Erik Sundström. Eksjö, Eifels Boktryckeri AB, 1974. 4:o. 239, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets gröna klotband med illustrerat skyddsomslag. #12507      450
2:a tryckningen.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie 8.

[SWB]
Med Västeråsbanan från Stockholm till Västmanland och Dalarna. Stockholm - Västerås - Köping och Tillberga - Ludvika - Vansbro jämte bibanor. Med 30 illustrationer, 6 linjekartor och 4 stadsplaner. [...]. S. W. B. Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar. Stockholm, Centraltryckeriet, 1928. 8:o. 47, (1) s. Rikt ill. Privatbundet blått klotband med titel i guldtryck på främre pärmen. Båda omslagen medbundna. Inhäftningen på väg att lossna från bandet. #14369       150
Turistprospekt över sevärdheterna i trakten.
Larsson & Hasslev 6510.

[SWB]
N:o 29. Stockholm-Westerås-Bergslagens jernväg. Tidtabell från och med den 1 Oktober 1890. Stockholm, Central-tryckeriet, 1890. 8:o. 25 s. Trådhäftad i gult blankt pappersomslag. Oskuren och ouppskuren. Några enstaka lagerfläckar förekommer i marginalen. #14050      200

[Svedberg, Britt-Marie].
Tåget genom Sverige. En artikelserie publicerad sommaren 1972 i Dagens Nyheter. Stockholm, Dagens Nyheters Tryckeri, 1972. 8:o. 64 s. Illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat skyddsomslag. #13195      75
En resa i tio etapper, från Malmö i söder till Gällivare i norr.

[Sveriges lokomotivmannaförbund].
Med ånga och elektricitet. Minnesskrift med anledning av 25-årsdagen av Sveriges lokomotivmannaförbunds tillvaro. 1908 24/1 1933. Redigerad och utgiven av förbundsstyrelsen. Stockholm, Tryckeriaktiebolaget Tiden, 1933. 8:o. 245, (1) s. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag i rött och svart. Ligger i en enkel men nött papperskassett, titeln skrivet med blyerts på kassettryggen. Mycket gott skick. #13214       250
Innehåll: Från ånga till elektricitet i järnvägsdriften; Den moderna sammanslutningstankens uppkomst; Organisationsbildningar bland loko-motivpersonalen före tillkomsten av Sveriges Lokomotivmannaförbund; Sveriges Lokomotivmannaförbund; Förbundets verksamhet; Lokomotiv-personalens tjänstgöring; Lokomotivpersonalens utbildning; Säkerhets- och rättsfrågor; Förbundets sociala verksamhet; Förbundets övriga verksamhet; Förbundet och den övriga fackföreningsrörelsen; Du har kraften - men viljan är min.

[Sveriges statsbanor]
Detaljer till kylvagn lit. Gk. 1886 års modell. [Bilaga till: Teknisk Tidskrift. NF 1887:3-4]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1887]. 1 vikt plansch. #14910       150

[Sveriges statsbanor]
Underställ för täckt godsvagn lit. Gl. 1886 års modell. Detaljritningar. Pl. I:1-2. [Bilaga till: Teknisk Tidskrift. NF 1886:2-3]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1886]. 2 vikta planscher. Plansch 1 med fuktfläckar i övre marginalen samt i vikning. #14911      250

Sveriges statsbanors stationshus i bilder. Malmö, Malmö Tryckeri- & Pappersbolags Boktryckeri, 1925. Tvär 4:o. (1), 118, (2) s. Rikt fotoill. Trådhäftad. Solkigt omslag, aningen lagerfläckat. Främre omslag delvis loss, bakre med vikmärke och med mindre pappersförlust. Liten fläck i nedre marginalen på s. 16-17, Marginalriss på s. 53 & 103. #12276      550
590 avbildningar på 583 stationshus.

Sylwan, Chr.
Från Falköping öfver Ulricehamn till Halmstad på västra centralbanan och Halmstad-Nässjö järnvägar. En reseskildring af Chr. Sylwan jämte talrika fotografier. Utgifven af Gustaf Wallgren, Ulricehamn. Linköping, Linköpings Lithografiska Aktiebolag, 1908. 8:o. 93, (34) s., (2) kartor (varav 1 utvikbar). Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. Nött rygg, pappersförluster på ryggen samt några mindre flisor borta på främre och bakre omslag. Med namnteckningarna ‘Knut Reuterswärd, Borås’ på titelbladet samt ‘Hans Sallander’ på främre omslag. #11935       850
Omslagstitel: Res! Västra Centralbanan.
Arbetet avslutas med 34-sidig annonsbilaga.
Granlund 2281.

[Särö]
Koncessionsansökan å järnvägsanläggning "Särö-Landeryd-Markaryd" genom Hallands, Älfsborgs, Jönköpings och Kronobergs län. Ingiven 12 mars 1918. Göteborg, C. R. Holmqvists Boktryckeri, 1918. 12, (1) s., (1) blankt bl. Klammerhäftad. 1 klammer har delvis lossnat från pappret. Några sidor med vikmärken. #13973       475

[Taube, Henning Adolf & Schöldström, Birger Fredrik].
Några ord i stenkolsfrågan. [Hrr Tidningsredaktörer torde i sina resp. blad omnämna denna broschyr och dess innehåll såsom varande ett försök att klara allmänna omdömet med hänsyn till den för hela landets framtid högvigtiga stenkolsfrågan]. Stockholm, A.L. Norman, 1872. 8:o. 99, lvj, (1) s. Samtida mörkgrönt klotband med engelryggtitel i guld. Titelbladet med liten reva och dito lagning. Inlagan svagt mörknad pga det trähaltiga pappret. Med Hjalmar Nordqvists exlibris. #14939       750
Innehåller en omfattande materialsamling till stenkolsbrytningens historia i Sverige under 150 år.
Innehåll: Inledning; Historik; Privilegiernas eller understödsperioden; Fria konkurrensens period; Jemförelse mellan dessa båda perioder; Kongl. kungörelsen af den 24 maj 1872; Ändringar i grufve-stadgan; Karta; Slutord; Bilagor.

S:a arbete. Trådhäftad med blankt solkigt och aningen nött gråpappersomslag. Titelbladet delvis solkigt och med spår efter stämpel. Inlagan svagt mörknad pga det trähaltiga pappret. #14920      550

Taxa för transporter å Statens järnvägar jämte tillhörande tariffer. Gällande från och med den 1 januari 1919. [Särtryck nr 87]. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1918. 8:o. 115, (3), 4, (4), (8), 8, 11, 3, 24, (6), 28, 6 s. (några löst ilagda). Svart klotryggband med nötta pärmar och påklistrad tryckt titeletikett på främre pärm. Anteckningar, understykningar, kompletteringar med blyerts-, bläck- och färgpennor, mer eller mindre rakt igenom hela boken. Med blåstämpel ‘För Tjenstebruk’ på titelbladet samt med Otto Anderssons namnteckning #12277      450
Tryfferat exemplar med inklistrade anteckningar, rättelseblad m.m. Ej gällande stycken överstrukna/bortklippta, kompletteringar inklistrade. Väl använd.

A Textbook on Electric Lighting and Railways. [2 volumes] [1st vol.: Electric Transmission; Electric Lightning. 2nd vol.: Dynamo-Electric Machinery; Alternating Currents; Interior Wiring]. New York, Burr Printing House, 1901. 8:o. pp. v, 102, 82, 94, 76, 96, 59, (1), 5, 3, 5, 3, 3, 3, (1), 8, 5, 6, 4, 4, 3, vij-xiv.; pp. v, 72, 41, 53, 69, 73, 50, (1), 4, 5, 3, 4, 3, 2, (1), 6, 7, 6, 6, 5, 3, vij-xij. Publisher’s brown leather backed cloth with five raised bands. Spines tanned. Head of spine waterstained on both volumes. Head of spine a bit damaged. #14056       400
I.C.B. Textbooks.

[TGOJ]
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar. Historik. Eskilstuna, Aktiebolaget J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, 1927. Stor 8:o. 137 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck på främre pärm. Lätt nötta pärmar. Rygg och pärmar med några mindre svarta fläckar. #13255       400
Halvtitelbladet med texten: Till erinran om Järnvägsförvaltningens verksamhet överlämnas med anledning av Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs 50-åriga tillvaro denna historik. Eskilstuna den 2 september 1927. Trafikbolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar.
Innehåll: Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds järnvägar (Trafikbolaget Grängesberg-Oxelösund, Örebro-Köping (f.d. Köping-Hults) järnväg, Frövi-Ludvika järnväg, Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg, Oxelösunds hamn, Styrelser och chefer år 1927, Förutvarande styrelseordförande och chefer, Trafikdiagram, Tekniska uppgifter); Innehavare av vissa befälsposter vid järnvägarna 1900-1927; Befattningshavare vid T. G. O. J. 1 Sept. 1927.
Larsson & Hasslev 6535. Essén s. 45. Wingborg D9170.

Thelander, Th.
Riktlinjer och bestämmelser för Statens järnvägars kontaktledningsbyggnader. [tillsammans med:] Beskrivning över strömbrytnings- och omkopplingsanordningar för Statens järnvägars kontaktled-ningsnät. På Kungl. järnvägsstyrelsens uppdrag samlade och bearbetade. Stockholm, Centraltryckeriet, 1932 & 1936. Stor 8:o. 143 s.; 62 s. Förlagets dekorerade klotband med titeltryck på rygg och främre pärm. Nött rygg. Namnteckning. #13235     
Såld
Pärmtitel: Statens järnvägars kontaktledningsanläggningar. Bestämmelser och beskrivningar.
Innehåll: I: Riktlinjer för ledningsnätets utformande; För ledningsbyggnaden gällande bestämmelser; Anvisningar för montagearbetet; Bilagor 1-30. II: Strömbrytnings- och omkopplingsanordningar i och invid omformare- och transformatorstationer samt vid matningsområdesgränser; Omkopplingsanordningar för bangårdar och linje; Driftstörningar på kontaktledningsnätet och deras bekämpande; Omkopplingsanordningar för anläggningsdelar, anslutna till eller utförda i samband med kontaktledningsnätet; Bilagor 1-16.

Thoursie, Börje & Thylén, Sölve.
Sveriges järnvägars historia. [Omslagstitel]. Hedemora, Dala Print Media, 1991. A4. 24 s. Illustrerad. Klammerhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #14932       70
Innehåll: Historisk bakgrund; Järnvägsnätet; Arbetena; Bantekniska anläggningar; Elektrisk tågdrift; Järnvägens utveckling från 1866 till idag; Anläggningar för signalsäkerhet; Teleanläggningar;

Thulin, Bertil.
Nossebrobanan. Ett 75 årsjubileum. [Utg. av] Svenska Järnvägsklubben i samarbete med Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg. Alingsås, WM-tryck, 1991. 4:o. 168 s. Rikt ill. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #13238     
Såld
Innehåll: Bakgrund; Byggnadstiden; Invigning; Driftplatser; Fordon; Trafik och ekonomi; Från kupéerna; Från förarplatsen; Epilog; Vad som finns kvar; Källförteckning; Bilagor (Förteckning över större aktieägare, Tekniska bestämmelser, Personal, Byggnadsritningar).
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 54. Jernvägsnytts skriftserie nr 7.

Thulin, Olof (1906-1992).
Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Utgiven av Skärstads Hembygdförening år 1979. Vaggeryd, Vaggeryds Tryckeri AB, 1979. 8:o. 122 s. Limhäftad i illustrerat pappersomslag. Med Carrie Åkerskog’s namnteckning på titelbladet. #13240      200
Innehåll: Inledande strofer av Alf Henriksson; Företal och kartskiss; Järnvägskarta från år 1856; Det var så det började; Järnvägsbygget; Gripenbergsbanan och landstinget; Gripenbergsbanans rallare; Järnvägens rullande materiel - lok och vagnar; Trafiken; Ångbåt på Bunn och Ören; Vistakulle - populärt utflyktsmål; Oscar II åker tåg; Personalen - avd. 46; Greven blir petad - varför?; Banans ekonomi; Gripenbergsbanan läggs ner; Kamratförening; Drömmen att nå Gripenberg; Två filmer - Bomben, Ebberöds bank; Äreminne över Huskvarna-tåget av Alf Henriksson; Strödda minnen från min barndoms- och ungdoms lilla tåg av Tore Lord; ‘Tvåfots’ banor i Sverige och utomlands; Källor och litteratur; ‘Nian’ kommer tillbaka; Skärstads Hembygdsförening.

Thurston, R.H.
Framtidens ångmaskin och dess konstruktör. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. 1878:7]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1878]. 4:o. s. 156-159. #14912       150

[Tidtabell].
N:o 50. Tidtabell för bantågen å 1:sta Trafik-distriktets nedre afdelning från och med den 1 Oktober 1885. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1885. 19 s. Klammerhäftad i brunt pappersband med svart linneryggremsa, tryckt titeletikett på främre pärm. #14049      275
Nyskick.

Tisell, Gunnar (red.).
Mekanik. [Teknisk tidskrift 1914. Häfte 1-12. Fyrtiofjärde årgången. Utgifven af Svenska Teknologföreningen]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1914. 4:o. (4), 120 s. Illustrerad. Tagen ur band. #14915      200
Innehåller bl.a.: Om dieselmotorer; Vid svenska statsbanorna åren 1912 och 1913 utförda undersökningar rörande snabbromsning och snabblossning af vakuumbromsen; En metod för bestämmande af gångtider å tåg; Undersökningar rörande vagnars rörelsemotstånd, utförda af Statens järnvägar vid Vingåkers station i juli 1914; Tysk järnvägsmateriel å Baltiska utställningen, Malmö 1914; Bränslebesparing å lokomotiv vid användande af spiralkorrugerade tuber.

Tredgold, Thomas.
A Practical Treatise on Rail-Roads and Carriages, shewing the principles of estimating their strength, proportions, expense, and annual produce, and the conditions which render them effective, economical, and durable; with the theory, effect, and expense of steam carriages, stationary engines, and gas machines. Illustrated by four engravings and numerous useful tables. London, printed for Josiah Taylor, 1825. 8:o. xj, (1), 184, 20 pp., iv pl. Contemporary black half leather with clothcovered boards. Front hinge partly broken. Head of spine damaged. Some foxing on titlepage, and heavier on plates, otherwise a clean copy. Signed J. A. MCulloch on title. #12085      4600
1st edition. Scarce.
Tredgold was a largely self-taught engineer from Durham. He was apprenticed to a cabinet maker and spent five years in carpentry before joining the office of the architect to the ordnance. He published important works on structural engineering and the properties of timber, as well as on the strength of metals. The present work is mainly concerned with the engineering problems associated with the construction of railways, steam locomotives and rolling-stock.
Among the conclusions in this book, conveyance by horse costs 2.4 farthings per ton per day, while "steam carriage" cost is only 1.76 6 farthing per ton per day. Very Early Rail-Road History of the rails in England, Scotland and Wales; theory of wheel size; economics of the industry. The last 20 pages is ‘A Catalogue of Modern Books on Architecture ...’ on sale at Taylor’s Architectural Library.
Ottley, Bibliography of British Railway History, 293.

[TRJ]
Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till dess befallningshafvande i Malmöhus län, angående fridlysning af ett spår från Skifvarps station å Trelleborg-Rydsgårds jernväg till Charlottenlund. (Svensk författnings-samling. 1895. Nr 81). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1895. 4:o. 2 s. Taget ur band. Mindre marginalriss. #12573       200

[Tschengdu]
Durch berge und über fiüsse. Die eisenbahnlinie Tschengdu-Kunming. Peking, Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1976. 4:o. 71, (1) s. Rikt illustrerad i färg & sv/v. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #12252      125
Tysk text. En berättelse i bilder om arbetet med en järnvägslinje från Tschengdu i det mittersta av Kina till Kunming drygt 100 mil rakt söderut. Förutom förordet, endast korta bildtexter.

Tunander, Britt & Tunander, Ingemar.
Stickspår till sockerbruket. Teckningar av Ingemar Tunander. Trelleborg, Skogs Boktryckeri, 1980. 59 s. Illustr. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. Solblekt rygg. #13261      60
Berättelser om miljöer och samhällsutveckling, om industriella planeringsproblem och företagsekonomiska svårigheter och om några färgstarka och initiativkraftiga personligheter i det begynnande 1900-talets Skåne med dess järnvägsbyggande och industrietablering.

[Turistföreningen, Svenska (utg.)].
Resplan N:o 16. Stockholm - Enafors - Sylarna - Helagsfjället - Ljungdalen - Storsjö - Tossåsen - Arådalen - Oviksfjällen - Bydalen - Västerfjället - Mörsil - Stockholm. Restid: Juli-Augusti. (11 dagar). Fjälltur. [rubr.]. Stockholm, Centraltryckeriet, 1912. 16:o. Vikt broschyr. Svag i vikningen. #13985      200
Ca 12x25 cm i utvikt storlek.

[UGJ] Forsberg, Bernt.
Uppsala-Gäfle järnvägar. Lokomotiven och deras personal. Trelleborg, Skogs Boktryckeri, 1995. 8:o. 144 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda pappersband med fotoillustrerat skyddsomslag. #12547      225
Innehåll: Järnvägens tillkomst; Anläggningar för loktjänsten; Lokpersonalen; Trafik och händelser; Lokomotiven; Vagnar och motorvagnar; UGJ idag; Källor.

[UGJ] Hagberg, B[ernhard Samuel].
Uppsala-Gäfle järnvägar 1874-1924. Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse utgiven. [Faksimil av orginalutgåva 1925.] OKBv, 1983. 8:o. 188, (3) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad. Bakre omslag med märke efter borttagen prislapp. #12627       175
Innehåll: Banans förhistoria; Banbyggnaden; Banans invigning; Ekonomi och administration; Bana och anläggningar; Rullande materiel och verkstäder; Trafik; Pensionsväsen; Järnvägsbolagets medverkan till ‘Uppsala-Gäfle järnvägspersonals egna hem i Gäfle’; Trafikering av järnvägen Gäfle-Ockelbo; Aktieteckning i Ostkustbanan; Minnesfester; Grafisk tabell över inkomster och utgifter.

[UJ]
Taxa för transporter å Ulricehamns jernväg. Af Kongl. Maj:t i nåder faststäld att gälla intill utgången af år 1889. Ulricehamn, S. M. Kjöllerströms Boktryckeri, 1885. 8:o. 16 s., (1) utvikbar tabell. Klammerhäftad med gult tryckt pappersomslag. Mycket gott skick. #11936      750
Innehåll: Afgifter för resande; Afgifter för resgods; Afgifter för åkdon, båtar och lik; Afgifter för lefvande djur; Afgifter för gods; Paketgods; Ilgods; Allmänt fraktgods; Skrymmande gods; Gods af olika slag uti en och samma sändning; Återgående tomkärl m.m.; Afgifter flr skyddsvagnar; Explosiva ämnen och varor, som endast befordras under iakttagande af särskilda försigtighetsmått; Särskild afgift för begagnande af täckta vagnar eller pressenningar för transport af vissa varor; Allmänna bestämmelser; Tariff I. För personbiljett; Tariff II. För resgodsöfversigt; Tariff III. För åkdon; Tariff IV. För boskap och småkreatur; Tariff V. För paketgods; Tariff VI, För ilgods; Tariff VII. För allmänt fraktgods; Tabell utvisande afstånden i kilometer mellan stationerna; Specialtariff öfver afgifterna å Ulricehamns Jernväg.

[UWHJ]
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 1867-1987. Kortfattad minnesskrift sammanställd av Jan Herentz och Per-Olof Widesheim. Vänersborg, ROBE-konsult/CW Carlssons Eftr., 1987. Tvär 8:o. 80 s. Rikt ill. Klammerhäftad i fotoillustrerat pappersomslag, liten fläck på främre omslaget. Med inklistrad namnetikett. #12666      
Såld
Innehåll: Greve Sparre - initiativtagaren; Major Adelsköld - järnvägsbyggaren; Invigningen av UVHJ; Banans breddning; Uddevallaproblem; Godstrafik; Persontrafik och ekonomi; Vänersborg; Lilleskog; Förstatligandet 1940; Elektrifieringen 1949; Rullande materiel vid UVHJ; Trafik, tider och tidtabeller; Personal och personalpolitik; En framtidsblick; Förteckning över rullande materiel vid UVHJ.

[UWHJ]
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsaktiebolag 1923 30/6 1940. Minnesskrift på uppdrag utarbetad av Sten Kristiansson. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1940. 4:o. 74, (1) s. Illustrerad. Trådhäftad med tryckt styvt pappersomslag. Lätt nött och solkigt omslag. #12784     
Såld
Innehåll: Trafikrörelsen och dess ekonomiska resultat; Styrelse och förvaltning; Järnvägens övergång i statens ägo; Teknisk och statistisk översikt; Tjänstemän; Tabeller.

[UWHJ]
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsbolag 1863 25/9 1923. Minnesskrift på uppdrag utarbetad av J. Wallin. [sammanbunden med:] Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsaktiebolag 1923 30/6 1940. Minnesskrift på uppdrag utarbetad av Sten Kristiansson. Vänersborg, Västgöta-Dals Boktryckeri, 1924 & Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1940. 4:o. 400 s., (1) utv. tablå, (1) utv. pl. + rättelsebl.; 74, (1) s. Rikt illustr. Privatbundet grått halvklotband med ryggtitel i guldtryck. Alla häftesomslagen medbundna. Spår efter slarvigt borttagen namnetikett på främre pärmens insida. Marginalreva på s. 223, 225, tejplagad dito på s. 227, 229. Den utvikbara planschen har av misstag skurits itu av bokbindaren (Första arbetet). Med Brita Ekman’s exlibris i det första arbetet. #13281     
Såld
Innehåll: I: Greve Eric Josias Sparre; Greve Sparre och järnvägsbyggaren Claes Adelsköld; Järnvägsplaner; Svårigheter vid banförslagets genomförande; Spårvidden - ‘snålspårig’; Bolagets bildande och aktieteckning; Rikets Ständer och statslånet, Uddevalla; Vänersborg; Landstingen; Älvsborgs läns landsting; Skaraborgs läns landsting; Göteborgs och Bohus läns landsting; Landskommunerna; ‘Stålbron’ och andra byggnadssvårigheter; Fästligheterna vid arbetets början; Kungl. Maj:ts byggnadsföreskrifter, arbetsledare och arbetet; Invigningsåret 1867, ganska stormigt för styrelsen, verkställande direktören och arbetschefen. Året 1868; Järnvägens invigning; Frågan om banans inlösen av staten. Ombyggnad till normalspårig; Banans dragande kring Skansberget vid Uddevalla; Bolagsordning; Understödsföreningen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägs personals Pensions- samt Änke- och Pupillkassa; Jubileer och medaljutdelningar; Ekonomi; U.V.H. järnvägs förbindelser med andra järnvägar; Tidtabeller och Biljättpriser; Konto Pro Diverse; Interims-Directionen och förtroendemän; Styrelse och revisorer; Antal anställda vid järnvägen; Tjänstemän; Järnvägens betydelse för de orter den genomlöper. II: Trafikrörelsen och dess ekonomiska resultat; Styrelse och förvaltning; Järnvägens övergång i statens ägo; Teknisk och statistisk översikt; Tjänstemän; Tabeller.
Tryckt på konsttryckpapper (Första arbetet).
Aberstén & Tiselius suppl. 2432 (1:a arb.).

[UWHJ]
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsbolag 1863 25/9 1923. Minnesskrift på uppdrag utarbetad av J. Wallin. Vänersborg, Västgöta-Dals Boktryckeri, 1924. 4:o. 400 s., (1) utv. tablå, (1) utv. pl. + rättelsebl. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt styvt pappersomslag. Aningen solkigt och solblekt omslag, rygghuvud & -fot nötta, lättare vikmärken på främre omslag. Detta exemplar av minnesskriften är ställt till ‘Herr Professor C.J. Magnell’. #13282     
Såld
Innehåll: Greve Eric Josias Sparre; Greve Sparre och järnvägsbyggaren Claes Adelsköld; Järnvägsplaner; Svårigheter vid banförslagets genomförande; Spårvidden - ‘snålspårig’; Bolagets bildande och aktieteckning; Rikets Ständer och statslånet, Uddevalla; Vänersborg; Landstingen; Älvsborgs läns landsting; Skaraborgs läns landsting; Göteborgs och Bohus läns landsting; Landskommunerna; ‘Stålbron’ och andra byggnadssvårigheter; Fästligheterna vid arbetets början; Kungl. Maj:ts byggnadsföreskrifter, arbetsledare och arbetet; Invigningsåret 1867, ganska stormigt för styrelsen, verkställande direktören och arbetschefen. Året 1868; Järnvägens invigning; Frågan om banans inlösen av staten. Ombyggnad till normalspårig; Banans dragande kring Skansberget vid Uddevalla; Bolagsordning; Understödsföreningen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägs personals Pensions- samt Änke- och Pupillkassa; Jubileer och medaljutdelningar; Ekonomi; U.V.H. järnvägs förbindelser med andra järnvägar; Tidtabeller och Biljättpriser; Konto Pro Diverse; Interims-Directionen och förtroendemän; Styrelse och revisorer; Antal anställda vid järnvägen; Tjänstemän; Järnvägens betydelse för de orter den genomlöper.
Tryckt på konsttryckpapper.
Aberstén & Tiselius suppl. 2432.

Wahren, W.
Om järnvägsspår för snabbgående tåg. Föredrag inför Svenska teknologföreningens fackafdelning för väg- och vattenbyggnadskonst. [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1892:5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1892]. 4:o. s. 166-171 med illustrationer. Gammal störande fuktfläck i nedre inre hörnet. #14881      150

[WAJ]
Wexiö-Alfvestads jernväg 100 år. 1865-1965. [Omsl.]. Växjö, Smålandspostens Boktryckeri AB, 1965. 8:o. 24 s. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag. #12722       150
Innehåller: 100-åriga WAJ - en föregångsbana av T. Johannesson; Staden och järnvägen av Carl Petri; Banan och tekniken av Olof Andrén; Växjö-Alvesta järnväg 100 år av Ernst Holmgren; Växjö järnvägshistoria i årtal av Sven Svensson.

[Wallius, Oscar V.].
Stockholms lokmän under ett halvsekel [1908-1958]. Sundbybergsavdelningens historia. Säröglimtar. En rapsodisk återblick på det fackliga arbetet och på förhållandena dessförinnan. Spånga, Spånga Tryckeri, 1958. 8:o. 212 s. Illustrerad. Trådhäftad med illustrerat lätt nött pappersomslag. #14802     
Såld
Innehåll: Prolog vid 50-årsjubiléet; Förord; Före förbundet; Den svenska Arbetarrörelsen; Nordiska Lokomotivmannaförbundet; Sveriges Lokomotivmannaförbund; Den konstituerande kongressen; Stockholmsavdelningen kommer till; Lönefrågan; Löneoffensiver och opinionsmöten; Dyrtidstillägg; Milpenningar och reseersättning; Tjänsteförteckning och värdering; Personalbrist; Lokmästarna; Övriga frågor av ekonomisk art; Lönernas utbetalning; Tjänstgöringstid och turer; Fridagar; Semesterfrågan; Sociala förmåner; Pensionerna; Den fria sjukvården; Politiska intressen; Förhandlingsrätten; Det fackliga intresset; Sammanslagningen med Svenska Järnvägsmannaförbundet; Avdelningens fana; Nya organ; Facktidningar; Utbildning och studier; Ansvar och diciplin; Säkerhetstjänsten; Den tekniska utvecklingen; Lokstationer som försvunnit; Personallokaler; Krig och kriser; Turplacering och tvångstransporter; Resor ‘Hit och Dit’; Särorganisationer; Sundbybergarna sluter upp; Sundbybergsavdelningens historia; Styrelsegubbar och medlemsutveckling; Lokmannahemmet Särö; Mot nya mål.

[WBJ]
Bolags-Ordning för "Warberg-Borås Jernvägs-Aktiebolag". Skara, Pettersonska Boktryckeriet, 1888. 8:o. 11, (1) s. Klammerhäftad. Titelbladet med ‘69’ skrivet med rött bläck. #11857      550

[WBJ]
Föreskrifter rörande telegraferingen å Warberg-Borås Jernväg. Warberg, J. P. Nybergs Boktryckeri, 1882. 8:o. 9 s. Trådhäftad med lila pappersryggremsa. Lagerfläckad, framförallt på titelbladet. #11875     550

[WBJ]
Jernvägslinien Warberg-Borås-Herrljunga-Wenersborg-Uddevalla. Resehandbok och affärskalender. Göteborg, Adress & Tryckeriservice, 1980. 8:o. 88, (1) s. Limhäftad i det senapsgula tryckta pappersomslaget. #10663      75
Faximiltryck utgivet i samband med Varberg-Borås Järnvägs 100-årsjubileum av Bergslagernas Järnvägssällskap.
Söderhjelm P190.

[WBJ] Danielson, Hilding.
Varberg-Borås järnväg. Minnesskrift på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse utarbetad. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B., 1930. Stor 8:o. 263, (2) s., (8) pl-s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt styvt pappersomslag. Aningen solkigt och ojämnt solbränt omslag. Ryggen med gammal fuktfläck. #12488      
Såld
Förutom de 8 opaginerade sidorna återfinns ytterligare 34 sidor med fotografier o.a. illustrationer, vilka ingår i pagineringen.
Innehåll: Järnvägens förhistoria; Byggnadstiden; Järnvägens utveckling; Bolagets ledning 1877-1930 samt högre tjänstemän 1880-1930; Bilder; Tabeller och diagram.
Bilagt är det tryckta bortgivningsbrevet.
Granlund 3031.

[Wennström, Hans-Fredrik (red.)].
Svenska småbanor. Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. Östervåla, Tofters Tryckeri AB, 1979. 8:o. 223 s. Rikt illustrerad. Förlagets gula klotband. #13200     
Såld
En samling uppsatser av SJK:s medlemmar.
Innehåll: Attsjö järnväg; En arbetsdag vid Attsjöjärnvägen; Bruksbanan Kilsmo-Breven; Skogsbanan i Floda; Torvbanan Ekebymossen-Kumla ångkvarn; Bruksbanan vid Nissafors; Ramlösa spårväg; Vakö; Värmbol-Stettin; Örebro Gasverk och kolbanan till Skebäcks hamn; Örebro Pappersbruks decauvillebana; Byggnadsbanor och andra järnvägar vid Vattenfall; Byggnadsloken vid Kungl Vattenfallsstyrelsen; Lok och banor vid Vattenfalls Fastighetsförvaltning.
Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 28.

[Werdenfels, Åke (red.)].
Skånsk järnväg. Skånes hembygdsförbund årsbok 1989/90. Hässleholm, AM-tryck, 1990. 8:o. 253 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #13300       175
Även utg. utan serietillhörighet.
Innehåll: Skånes järnvägar: Historia och geografi; Bana, lok och vagnar; Minnesbilder; De skånska stationsamhällena; Järnvägsnätet och trafikpolitiken; SJ och framtiden; Skåne i Europa år 2000 - järnvägens chans; Skånska museibanor.

[Werner, Oscar].
Några ord om järnvägarnas historia i Värmland. Utgiven i anledning av Kungl. Järnvägsstyrelsens deltagande i Industri- och Hantverksutställningen i Karlstad 1927. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1927. 8:o. 28 s. Illustr. Klammerhäftad. #13303      250

Werner, Oscar.
Vägar och järnvägar. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1939. 8:o. 248 s. Rikt illustrerad. Förlagets gulddekorerade blå klotband. Titel på rygg och främre pärm. Solblekt rygg. #13304      325
Illustrerad med 56 plansch-sidor (vilka ingå i pagineringen) tryckta på konsttryckpapper samt 44 illustrationer i texten.
Innehåll: Världssamfärdseln till lands; Vägarna till lands; Gator; Trafiken på vägar och gator; Fordon i väg- och gatutrafiken; Bilbanor; Alpvägar; Järnvägar (Historisk översikt, Järnvägarnas indelning, Järnvägar i egentlig mening, Planläggning, Järnvägens byggnad, Underhållet, Stationsanläggningar, Den moderna järnvägstrafiken, Godstrafik i behållare, Tågfärjor); Staden och dess trafik (Spårvägar, Omnibusslinjer, Snabbanor); Bergbanor.
Tekniskt folkbibliotek [5.].

[Westlinder, N. L.].
Lärobok i engelska språket för järnvägsmän. Tredje upplagan. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Uppsala, Almqvist & Wiksell Boktryckeri-A.-B., 1939. 8:o. 185, (1) s. Förlagets klotband med präglad titel på rygg och främre pärm. Lätt nött rygg. Understrykningar och kompletteringar i blyerts förekommer. #12793       150

[VGJ]
Löneaftal 1910 vid Vestergötland-Göteborgs järnväg. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1910. 8:o. 16 s. + omsl. Klammerhäftad. #13976       225

[VGJ] [Mannerfelt, Måns [eg. Magnus] (1884-1960)].
Västergötland - Göteborgs järnvägar. En historik, sammanställd av Måns Mannerfelt. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1948. Stor 8:o. 217 s. Rikt ill. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag med tryckt skyddsomslag. Skyddsomslaget med några mindre riss i överkant, pappersförlust vid rygghuvud (ca 5x20 mm) samt ryggfot (ca 23x45 mm). #12901     
Såld
Innehåll: Västergötland - Göteborgs järnvägar, tabell; Överblick (Hur Västergötland-Göteborgs järnvägar vuxit fram); De olika järnvägsföretagens tillkomst och första verksamhet (Mariestad-Moholms järnväg, Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg, Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg, Mariestad-Kinnekulle järnväg, Västergötland-Göteborgs järnväg, Förberedelserna. Alingsåsmötet, Gullspångs- och Gårdsjölinjerna, Trollhättan-Nossebro järnväg, Skara-Timmersdala järnväg, Skövde-Axvalls järnväg, Omdöme); Den gemensamma förvaltningen (Trafiklinjer och trafikområden, Trafikens utveckling, VGJ Biltrafik, Bana och byggnader, Rullande materielen, Bränsleförsörjningen, Ekonomiska uppgifter, Organisation, Förstatligandet).
Henriksson P147.

[VGJ] Oterdahl, Philip.
Några ord med anledning af förestående aktieteckning i Vestergötland-Göteborgs tilltänkta jernväg och vigten af denna trafikleds snara förverkligande. [Omsl.]. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, 1893. 8:o. 8 s. Klammerhäftad i tryckt pappersomslag. #13979      750

[VHVJ].
Smalspåret Växjö-Västervik. En bilddokumentation av SJ Fotoklubb, Norrköping. [Omsl.-titel]. Hässleholm, AM-tryck Offset, [1987]. A4. 50, (2) s. inkl. omsl. Klammerhäftad. #14659      120
Fotodokumentation över järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik under tre dagar, sommaren 1978, vilket resulterade i ca 4500 bilder och av vilket här redivisas ett axplock.

[Wiberg AB, Tage]
Järnvägsmateriel. Tage Wiberg Aktiebolag, Göteborg. Göteborgs Litografiska Aktiebolag, [c 1937]. 8:o. (1), 16 bl. Ringbunden med tryckt styvt illustrerat pappersomslag. Rygg med pappersspricka samt tre små hål i bakre omslag. #12261      
Såld
Innehåll: Decauvilleräls; Begagnad spårduglig räls; Stålsyllar med ränna; Syllskruv, Klämplattor, Rälsspik; Rälsskarvbult; Spårväxlar; Vändskivor; Tippvagnar; Sidotippvagnar; Ändtippvagn, Rundtippvagn, Trallvagnar; Specialvagnar för grustransporter.

[Wiberg, Nils Fredrik & Selldin, Johan Mauritz].
Taxa för godstransporter. Anordnad för Göteborgs stationer af N.F. Wiberg och J.M. Selldin. Tionde upplagan. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1911. 8:o. 97 s. Förlagets skinnryggband med klotöverdragna pärmar. Präglad titel på främre pärm. Nött ex., rygghuvud med liten spricka (ca 17 mm), liten bit borta av skinnet (ca 5x10 mm), ryggfot med avsaknad av skinn (ca 5 cm). Fläckiga och solkiga pärmar. Lång reva på s. 49. Inlagan fläckad och tummad, väl använd. Mindre noteringar med bläckpenna förekommer. Försättsbladet med några matematiska uträkningar i blyerts. Lös i bindningen. #13309      300
Tryckt på tjockt papper.
Aberstén 1811.

[Wigander, Olle (red.)].
T-banan i ord och bild. Stockholm, Clara Civiltryckeri, 1964. Stor 8:o. 82, (2) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt fotoillustrerat pappersomslag. Minimal skada på ryggfot. #13314     
Såld
Innehåll: (Text) Den långa resan; Två ‘banor’ - två system; Det hårda jobbet; T-banan - räddning ur kaos; I T-banans spår; T-banan från 0 till 24; (Bild) Den långa vägen; Det hårda jobbet; När klockan slog T; T-banan - räddning ur kaos; I T-banans spår; T-banan från 0 till 24; Pengarna och vart de gått.

[Wigander, Olle (red.)].
Tunnelbanan i Stockholm. [Teckningar av Lasse Lindberg]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1957. Stor 8:o. 76, (4) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt illustrerat pappersomslag. #13315     
Såld
Innehåll: Då - nu; En tunnelbana födes; Vi måste ha T-bana; Vilket jobb!; Staden byter ansikte; Detta är vår T-bana; Framtidsperspektiv; Vad det kostat; Bildregister.

Viksten, Carl.
De svenska järnvägarnas uppkomst och utveckling. (Studentföreningen Verdandis småskrifter. 291). Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1925. 8:o. 66, (2) s. Trådhäftad i det karakteristiska ljusröda styva pappersomslaget. Med Lennart Carlqvist’s namnteckning daterad 1926, på främre omslaget. #14037       120
De två opaginerade sidorna samt bakre omslaget utgör förteckning på de av Studentföreningen Verdandi utgivna småskrifter (n:o 1-296).
Heintze P919.

Williams, Frederick S.
Our iron roads: Their History, Construction and Social Influences. With numerous woodcuts. London, Ingram, Cooke and Co., 1852. 8:o. xj, (1), 390 pp., 39 engr. illustrations (some full-page). Publishers blind stamped lightred cloth with gilt locomotive device on front and gilt spine decoration. Spine faded and a little frayed at extremities. Some foxing on the last few pages. Tear on p. 39 (not affecting text). #14054       1900
First edition. An early study of the building of the railways in Britain and their social implications.

Williams, Frederick S.
Our iron roads: Their History, Construction and Administration. With numerous illustrations. Fifth edition. London, Bemrose & Sons, Old Bailey, and Irongate, Derby, 1884. 8:o. xvj, 520 pp. (incl. ‘Opinions from the Press’). Publishers burgundy cloth decorated in gilt and silver. Gilt edges. Spine faded. Some foxing at beginning and end. #14059      1500
Printed in 3000 copies.

Winell, Erik.
Undersökningar och utredningar angående jernvägsförslaget Dalarne-Bohuslän verkställda åren 1900-1902 på uppdrag Kongl. Jernvägsstyrelsen. Stockholm, Gustaf Lindströms Boktryckeri, 1902. 4:o. 134 s., (1) rättelsebl., (1) utv. karta. Förlagets blindpressade rödbruna klotband med guldpräglad titel på främre pärm. Nött rygghuvud. Solblekt främre pärm. #13324  
Såld
Aberstén & Tiselius har fel i kollationeringen, då de angivna 16 kartorna enligt not i boken ‘... äro överlämnade till Kongl. Jernvägsstyrelsen och ersättas uti här föreliggande häfte endast af den i slutet bifogade kartan i skalan 1:1,000,000’.
Innehåll: Inledning; Kort öfversikt öfver en del geografiska förhållanden samt befolknings- och näringsförhållanden m.m. å de trakter, den föreslagna jernvägen skulle beröra; Behof af förbättrade jernvägskommunikationer å de ifrågavarande trakterna. Hvilka fordringar ställer näringslifvets utveckling på desamma?; Öfversikt öfver det föreliggande kommunikationsförslagets betydelse för vidkommande gränstrakter och för landet i dess helhet; Det ifrågasatta kommunikationsförslaget betraktadt ur rent ekonomisk synpunkt; Några spörjsmål beträffande jernvägsförslaget Dalarne-Bohuslän i dess förhållande till andra utförda eller föreslagna kommunikationsleder, som ega mer eller mindre direkt sammanhang med det föreliggande förslaget; Slutord; Bilaga 1 (Detaljerad redogörelse för de gjorda förberedande undersökningarne angående valet af hamnplats samt beträffande jernvägens sträckning; Program för fortsatta undersökningar och utredningar och den antagliga kostnaden för desamma); Bilaga 2 (Approximativ kostnadsberäkning); Bilaga 3 (Trafikberäkning till den föreslagna jernvägen Dalarne-Bohuslän).
Aberstén & Tiselius 1110. Bördh 1999. Wingborg D9174.

Wood, Nicholas.
A Practical Treatise on Rail-Roads and Interior Communication in General. Containing an account of the performances of the different locomotive engines at and subsequent to the Liverpool contest; upwards of two hundred and sixty experiments; with tables of the comparative value of canals and rail roads; and the power of the present locomotive engines. Illustrated by numerous engravings. London, Hurst, Chance, and Co., 1831. 8:o. xxiij, errata, (1), 530 pp., 8 engraved and lithograph plates, slightly browned. Original boards rebacked with printed paper label. Some foxing throughout esp on plates #14068       3800
This, the second of three substantially different editions, is probably the most valuable as it contains the result of the Rainhill Trails written from the perspective of an active participant, and forms one of the most important works chronicling the early and decisive development of railways.
Wood, who was closely associated with George Stephenson, was one of the judges at the famous Rainhill Trails. These trails are now seen to be one of the key events that led to the universal adoption of the steam locomotive for motive power.
The trade between Liverpool and Manchester had become so great that the conventional systems of transportation, by overloaded road and canal systems, had begun to break down. The idea for a railway between the two cities was muted as early as 1821, but it was not until 1829 that the track was first laid. The only remaining question that vexed the directors of the new Liverpool & Manchester Railway was what form of locomotion should be used. A competition was proposed, with a prize of £ 500 put forward as a reward for the most efficient and practical system. As history relates, George Stephenson carried the day with his engine ‘The Rocket’, and by winning became part of British industrial folklore.
Wood gives not only a detailed account of the contest, together with accurate results garnered from observations of the participants, but also an encyclopaedic chronicle of the development of every facet of railway practice and construction. The work is by default an eye witness to the Railway ‘coming of age’.
Ottley 294.

Wretman, Lennart.
Boken om D-lokens historia. D-loket - en tillbakablick. [Utg. av] Text & Bild Förlaget. Eksjö, Eifels Tryckeri AB, 1987. Tvär 8:o. 77 s. Illustrerad. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #13335    
Såld

[VÅHJ] Johansson, Gunnel & Mårtensson, Torbjörn.
Kanaler och smalspår i småländska bygder. Historia kring Räppe-Asa kanal och järnvägen Växjö-Hultsfred. Utgiven av Historiska föreningen i Kronobergs län. Växjö, Växjö boktryckeri, Hegborn Tryckeri AB, 1979. 8:o. 138 s. Illustr. Förlagets illustrerade pappersband. #12725      175
Innehåll: Kronobergska kanalleder (Kanalprojekt och järnvägsbyggen, Kanaler som kommunikationsmedel i Växjöbygden 1865-1900, Sjöfarten på kanalleden under 1900-talet); Växjö-Åseda-Hultsfreds järnväg, en småländsk smalspårsbanas tillkomst (Kanalen som blev järnväg, Åseda nästa, Åseda-Hultsfreds järnvägsprojekt, Virserum-Hultsfreds järnväg eller vådan av att ta ett steg för mycket).

Wååg, Nils Erik.
Banvakt 17. Borås, Centraltryckeriet, 1993. 8:o. 78, (1) s. Rikt ill. Trådhäftad. #13336      120
Under de 70 år som banvakter bodde längs Bergslagsbanan var det endast de två här biograferade Anders Lindahl och Johan Wååg som hade stuga nr 17 som tjänstebostad.
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 59.

[Värmlands nation i Uppsala & Värmlands nations kamratförening].
På värmländsk räls. Järnvägar i Värmland under 150 år. Tierp, Löjquist Tryckeri Eftr., 1996. 8:o. 210 s. Illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #13337       225
Innehåll: Porträtt av två järnvägar (Järnvägen Bergsviken-Glava Glasbruk; Frykdalsbanan); Järnvägar i Värmland; Ur värmländskt järnvägsliv (Frykdalsbanans stationshus; John Ericsson och de svenska järnvägarna; Tre glimtar från värmländska järnvägar; Nordvästra stambanan, Anton Niklas Sundberg och järnvägsinvigningarnas retorik; På vakt vid Grensebrua sommaren 1943; Bengt Norling om livets järnvägsspår).
Bokhandelsupplaga, även utgiven som nummer 15 i skriftserien ‘Nationen och Hembygden’.

[VÖJ] Svensson, Jan-Olof.
Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJ-tiden 1950-58 [Omslagstitel]. Vadstena, 1988. 60 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med illustrerat pappersomslag. #14778      150
Innehåll: Statens järnvägar tar över; Önskemål om breddning - från två håll; Preblem med banan; Trafiken; Nedläggning; En resa Ödeshög-Vadstena i text och bild; Bangårdsritningar; Källor; AB Strå kalkbruk, Borghamn.
VÖJF-skrift nr 4.

[YEJ] Waldenström, Vict. & Pehrsson, J. P. (undert.).
Berättelse angående Ystad-Eslöfs Jernvägsaktiebolags förvaltning och räkenskaper för år 1888 [rubr.]. [Ystad, 1889]. 4:o. 7 s. Lila pappersryggremsa, solblekt. Vikmärken. #14642      300

[YEJ] Waldenström, Vict. & Pehrsson, J. P. (undert.).
Revisorernes berättelse till Ystad-Eslöfs Jernvägsaktiebolag för år 1895. Ystad, Ystads Tryckeri-Aktiebolags tryckeri, 1896. 4:o. 19 s. Trådhäftad med en solblekt och delvis nött ljusblå pappersryggremsa. Aningen solkig, vikmärke, några mindre fläckar efter borttaget (rostigt) gem. Några sidor med mindre riss och revor, titelbladet med några mindre pappersförluster i högra resp. nedre marginalen. #14643       300
Innehåll: Berättelse angående den 21 och 22 april 1896 verkställd granskning af Ystad-Eslöfs Jernvägsaktiebolags räkenskaper för och förvaltning under år 1895 (undert. L. Cronsioe, Herman Gussing, Otto Ljungström & N.J. Nilsson); Berättelse rörande trafiken m.m. å Ystad-Eslöfs Jernväg för år 1895 ... (undert. Vict. Waldenström & J.P. Pehrsson).

Åsbrink, Gustav (1867-1935).
Från Västerhafvet till Östersjön. Resehandbok öfver Bergslagernas, Stockholm-Västerås-Bergslagens och Gäfle-Dala järnvägar. Med 265 illustrationer, 29 kartor öfver järnvägslinjerna m. m. Jämte en öfversiktskarta samt 9 stadsplaner. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullberg, 1913. 8:o. viij, 230, (2) s. Rikt ill. Trådhäftad i det illustrerade pappersomslaget. Nött rygg, främre omslag med liten lagad reva. #13352       175
Tryckt i 10.000 ex.

Åsbrink, Gustav (1867-1935).
Från Västerhavet till Östersjön. Resehandbok över Bergslagernas, Stockholm-Västerås-Bergslagens, Gävle-Dala och Södra Dalarnes järnvägar. På uppdrag utarb. Ny, omarbetad upplaga (11:e till 20:e tusendet). Med 198 illustrationer, 1 översiktskarta, 20 linjekartor och 15 stadsplaner. Göteborg, AB John Antonsons Boktryckeri, 1923. 8:o. 232 s. Rikt ill. Förlagets röda skinnband (presentband) med titel i guldtryck på främre pärmen. Solblekt och något fläckig rygg, pärmarna med några mindre skavmärken. Övre guldsnitt. Rygghuvudet med skada, en liten bit av skinnet borta (ca 3x18 mm). Med F. Vilh. Hansen’s exlibris på främre pärmens insida. #13353      300
Teijler Ö6730.

S:a arbete och upplaga. Trådhäftad, lätt nött och solkigt omslag. #14686      200

[Åsbrink, Gustav (1867-1935)].
Nedre Norrland. Stockholm-Storlien, Orsa-Brunflo och Östersund-Hoting, Bräcke-Sollefteå. Med anslutande statsbane- och postdiligenslinjer. Resehandbok av Gustav Åsbrink. Tredje, omarbetade upplagan. Med 72 illustrationer, 30 kartor, 6 profiler och 2 stadsplaner. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1931. 8:o. 150, (2) s. Illustr. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. #14554       250
Tidigare uppl. 1916 och 1920.
Statens Järnvägars Resehandböcker.

S:a arbete. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. Rygghuvud och -fot tejpförstärkta. Bakre omslag med mindre vikmärke. Ljusblå litteraetikett påklistrad på främre omslag. #722      150

[Åsbrink, Gustav (1867-1935)].
Västkusten. Trälleborg-Strömstad med anslutande linjer. Resehandbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad av Gustav Åsbrink. Med 110 illustrationer, 24 stads- och specialplaner samt 20 linje- och turistledskartor. Stockholm, Centraltryckeriet, 1920. 8:o. 211, (1) s. Rikt ill. Rött halvklotband med marmorerat pärmpapper, ryggtitel i guldtryck. Solblekt rygg. 13354     
Såld
Tidigare delar omfattar: 1. Stockholm-Storlien; 2. Övre Norrland (Långsele - Riksgränsen).
Sveriges statsbanor [3].
Aberstén & Tiselius 42;

[Åsbrink, Gustav (1867-1935)].
Övre Norrland. Långsele - Riksgränsen med anslutande linjer. Resehandbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad av Gustav Åsbrink. Med 121 illustrationer, 23 linje- och turistledskartor, 11 specialplaner, 2 tvärsektioner och 1 höjdprofil. Stockholm, Centraltryckeriet, 1917. 8:o. 210, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets skinnband med guldpräglad titel på rygg och främre pärm. Helt guldsnitt. Solblekt rygg, nötta pärmar. Främre omslag medbundet. Med Einar Malm’s namnteckning, daterad sept. 1918, på det medbundna omslaget. #13357       450
Innehåll: Förteckning över illustrationer, specialplaner samt linjer; Översikt av linjekartor och kartor över anslutande turistleder; Långsele-Boden; Boden-Riksgränsen; Boden-LuLeå; Boden-Haparanda och Övertorneå.
Presentband.

[Åsbrink, Gustav (1867-1935)].
Övre Norrland 1. Långsele-Haparanda och Övertorneå, Hoting-Sorsele jämte tvärbanorna. S. J. busslinje Övertorneå-Pajala samt postdiligenslinjerna m.m. Resehandbok av Gustav Åsbrink. Tredje, omarbetade och väsentligt utvidgade upplagan. Med 82 illustrationer, 28 linjekartor och 6 stadsplaner. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1931. 8:o. 160 s. Rikt ill. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. Minimalt riss i främre omslagets övre vänstra hörn. #13355      
Såld
Statens Järnvägars Resehandböcker.

[Åsbrink, Gustav (1867-1935)].
Övre Norrland 2. Riksgränsbanan. Luleå-Boden, Boden-Gällivare-Kiruna-Abisko-Riksgränsen, Gällivare-Porjus-Jokkmokk : jämte turistlederna Jokkmokk-Kvikkjokk, Porjus- Stora Sjöfallet-Suorva, Kalixfors-Kebnekaise m.fl. Resehandbok av Gustav Åsbrink. Tredje , omarbetade upplagan. Med 64 illustrationer, 16 kartor, 6 stads- och specialplaner, 2 tvärsektioner och 1 höjdprofil. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1931. 8:o. 127, (1) s. Rikt ill. Trådhäftad i illustrerat pappersomslag. Främre omslag med en liten fläck, bakre aningen solkigt. #13356      200
Statens Järnvägars Resehandböcker.

Öhnell, C.H.
Om spårviddens inverkan på en järnvägs byggnadskostnad och om valet af spårvidd. (Föredrag hållet inför väg- och vattenbyggnads-klubben den 6 april 1891). [Extrakt ur: Teknisk Tidskrift. NF 1891:5]. [Stockholm, A.L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1891]. 4:o. s. 161-169. Gamla fuktfläckar i yttre marginalerna. #14909       150

[ÖJ] Adolfsson, Göran (1930-1998 ) & Lantz, Sune (1921-1992) & Nilsson, Hjalmar (1902-1995).
Ölands järnvägar. [BBJ - SÖJ - ÖJ]. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1987. 8:o. 240 s. Rikt illustrerad. Förlagets pappersband med fotoillustrerat skyddsomslag. Illustrerade för- & eftersättspapper. #12300     
Såld
Innehåll: Järnvägen Böda-Borgholm-Ottenby; Borgholm-Böda Järnväg (BBJ); Södra Ölands Järnväg (SÖJ); BBJ och SÖJ blir Ölands järnväg (ÖJ); SJ övertar ÖJ; Banan rivs, byggnader säljs, vagnar bevaras; Mr Smiths tågresa på Öland; Järnvägarna och ölandsvintrarna; Gamla järnvägare berättar; Lok och vagnar; ‘Matarbanor’ och décauvillespår; Domänverkets längsta bana; Banor för sockerbetor, sten och torv; Banan som ej blev av; Epilog: Låt järnvägen leva upp!; Källor; Personregister.

[ÖJ] Fransson, Erik.
En stins minns. Ölands järnväg 1924-1955. Lund, Rahm Tryckeri AB, 1998. 8:o. 100 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. Nyskick. #12561       200
Innehåll: Från Norrhult i Småland till Kastlösa på Öland; Bromsare på Södra Ölands Järnväg; Kastlösa; Vikariat på södra Ölands stationer; Ottenby; Ölandsfåken år 1929; Extrainkomster behövdes; Färjestaden och Mörbylånga; Vickelby; Borgholm; Slutet för järnvägen på Öland; På spår efter tid som flytt - en nostalgisk resa.

[Öresund]
Förslag till bro över Öresund för landsvägs- och järnvägstrafik mellan Hälsingborg och Helsingör. [Den brotekniska utredningen jämte kostnadsförslag utförd av firma Fried. Krupp, Maschinen- och Stahlbau, Rheinhausen]. Hälsingborg, AB Ernst Bergstens Boktryckeri, 1956. 4:o. 12 s., (9) pl.-bl. (varav 8 utvikbara). Klammerhäftad med tryckt styvt pappersomslag. #12255      950
Utgivet som komplement till de under åren 1952-1953 befintliga eller pågående utredningar rörande valet av sträckning för en fast förbindelse över Öresund av en sammanslutning intressenter i Hälsingborg 'Brokonsortiet Hälsingborg - Helsingör'.
Bilagt är ett tryckt bortgivningskort.