Biografica

[Adde, Gustaf (red.)].
Landsstatsmatrikel 1942. Stockholm, AB Hasse W. Tullberg, 1943. 8:o. 413, (1) s. Förlagets rostbruna klotband, Aningen solkiga pärmar. Med Erik Sundberg’s namnteckning på försättsbladet. #14027    

1312 biografier, alfabetiskt ordnade. Omfattande Ämbets- och tjänstemän vid överståthållareämbetet och länsstyrelserna samt kronofogdar och häradsskrivare, kronolänsmän och landsfiskaler. Tidigare upplagor utg. 1903-04 & 1913, 1918, 1924 & 1933. S. 383-390: Supplement till Landsstatsmatrikel 1942 (förändringar inträffade t.o.m. 1 april 1943).

[Adde, Gustaf (red.)].
Landsstatsmatrikel 1942. Stockholm, AB Hasse W. Tullberg, 1943. 8:o. 413, (1) s. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag. Främre och bakre omslag med några mindre vikmärken. Supplementet ingår ej här ! #14110     
1312 biografier, alfabetiskt ordnade. Omfattande Ämbets- och tjänstemän vid överståthållareämbetet och länsstyrelserna samt kronofogdar och häradsskrivare, kronolänsmän och landsfiskaler. Tidigare upplagor utg. 1903-04 & 1913, 1918, 1924 & 1933.

Adelsköld, Elise (1910-1999).
Stockholms högskolas matrikel 1888-1927. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1978. 86 s. Illustr. Förlagets gröna klotband. #14158     
225 biografier och 70 porträtt över styrelseledamöter, professorer, tf. lärare, tjänstemän och vaktmästare. Utgör en direkt fortsättning på C-G Tomasson’s ‘Stockholms högskola 1878-1887. Matrikelbiografier’ (1969). Ingår även i Bedoire & Tullberg’s ‘Stockholms universitet 1878-1978’
(Monografier utg. av Stockholms kommunalförvaltning 39).

Adelsköld, Elise (1910-1999).
Stockholms högskolas matrikel 1888-1927. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1978. 86 s. Illustr. Förlagets gröna klotband med skyddsomslag. #14156      
225 biografier och 70 porträtt över styrelseledamöter, professorer, tf. lärare, tjänstemän och vaktmästare. Utgör en direkt fortsättning på C-G Tomasson’s ‘Stockholms högskola 1878-1887. Matrikelbiografier’ (1969). Ingår även i Bedoire & Tullberg’s ‘Stockholms universitet 1878-1978’
(Monografier utg. av Stockholms kommunalförvaltning 39).

Adelsköld, Elise (1910-1999).
Stockholms högskolas matrikel 1928-1950. Stockholm, Norstedts Tryckeri AB, 1984. 122 s. Illustr. Förlagets gröna klotband med skyddsomslag. #14124      
325 biografier och 73 porträtt över styrelseledamöter, lärare och tjänstemän. Utgör en direkt fortsättning på förf:s ‘Stockholms högskolas matrikel 1888-1927. (1978).

Ahlström, Axel (1860-1934).
Matrikel öfver Göteborgs Handelsinstituts elever. I. 1826-1885. Göteborg, Hugo Brusewitz Boktryckeri, 1918. 8:o. Frontespis, xxiv, 210, (2) s. Grått halvklotband med marmorerat pärmpapper. Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #11439       
1085 biografier samt en förteckning på firmor och affärsföretag vilkas grundare eller ledare som återfinns i matrikeln.
Ågren 440. Aberstén 2949.

Almgren, Carl (1913-1952).
Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Sjätte delen. Biografiska anteckningar om underofficerare [1682-1927]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1953. 8:o. xj, 214, (1) s. Illustr. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. #14106       
Kortare eller längre biografiska uppgifter om underofficerare på stat.

[Almquist, Johan Axel (1870-1950)].
Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857. Administrativa och biografiska anteckningar af Joh. Ax. Almquist. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1909. 8:o. 322 s. Trådhäftad. Aningen solkigt omslag med några mindre riss och revor, några mindre pappersförluster. Nött rygg, med sprickor i det sköra pappret. Delvis ouppskuren. Med Severin Hallberg’s namnteckning på främre omslaget. #7687      
Innehåll: Organisation (s. 7-88), Personal (s. 89-158), Tjänsteförteckningar (alfabetiskt ordnade biografier, s. 159-306), Förteckning (i sammandrag) öfver Bergskollegii arkiv (s. 307-321).
Kapitlet Personal är uppdelat i A. Bergskollegium (1. Presidenter; 2. Vice presidenter; 3. Ledamöter (Landshöfdingar, Bergsråd, Assessorer); 4. Kansliet (Sekreterare, Kanslister, Relationskrifvare, Kopister); 5. Fiskalämbetet (Advokatfiskaler, Vice fiskaler, Kanslister); 6. Kammarkontoret (Kamrerare och bokhållare, Kammarskrifvare); 7. Notariekontoret (Pronotarier, Notarier, Vice notarier); 8. Arkivet (Aktuarier, Vice aktuarier); 9. Proberkammaren (Proberare, Mynt- och bergsproberare); 10. Ingeniörsstaten (Markscheider, Undermarkscheider, Landtmätare); 11. Laboratorium chemicum (Riksvärdie och myntvärdie, Laboranter, Stipendiater); 12. Laboratorium mechanicum (Föreståndare, Stipendiater); 13. Mineralogiska kabinettet (Föreståndare, Amanuenser); 14. Ämnen i bergsväsendet (Stipendiater, Auskultanter)). B. Bergslagsstaterna, I. Ämbetsmän för bergsväsendet i gemen (1. Direktörer i bergsmekaniken; 2. Direktörer för den finare järnförädlingen (finsmidet); 3. Direktörer för den gröfvre järnförädlingen (svartsmidet); 4. Direktör för stångjärnssmidet; 5. Direktörer för tackjärnsblåsningen; 6. Öfvermasmästare; 7. T.f. direktörer på järnkontorets metallurgiska stat; 8. Bergsskolans i Falun föreståndare och lärare). II. Ämbets- och tjänstemän i bergslagsdistrikten (1. Första - Tolfte bergmästaredömet (Bergmästare och bergshauptmän, Geschworner och grufingeniörer, Bergsfiskaler, Kronogruffogdar, Bergsfogdar, Bokhållare eller kamrerare, Konststaten (Inspektorer, Konstmästare), Hyttestaten, Vågstaten (Kronoafradinspektorer), Proberare).

Även utg. som särtryck i 50 ex. med annat omslag och titelblad.
Meddelanden från Svenska riksarkivet. Ny följd II:3.
Ågren 1370.

Almquist, Johan Axel (1870-1950).
Stockholms stads ämbetsbok 1419-1544. Utgiven av Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande skandinaviens historia med understöd av Stockholms stad och samfundet Sankt Erik. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1927. 8:o. viij, 371, (1) s. Trådhäftad. Solbränd rygg. #7690      
Schematisk översikt för bl.a. borgmästare, rådmän, kämnärer, rättsfogdar, kyrkvärdar, allmoseutdelare, Helgeandshusets föreståndare m.m.
Stockholms stadsböcker från äldre tid. 4:e serien. Matriklar m.m.
Ågren 2113.

Andersson, David (red.)
Matrikel över lärare och elever vid Tumleberg-Varaskolorna 1915-1946 jämte en del västgötaelever vid Tyfts lantmannaskola 1911-1915. Utg. av Tumleberg-Varaskolornas elevförbund. Vara, 1946. Liten 8:o. 200 s. Blått halvklotband (Halvar Svenssons bokbinderi) med marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. #7697        

Andersson, Sigfrid.
Alnarps matrikel. Matrikel över lärare och elever i agronom- och konsulentkurserna vid Alnarp 1862-1933. På uppdrag av Alnarps elevkår utarbetad. Malmö, A-B Skånska Dagbladets Tryckeri, 1935. 8:o. 446, xxij, (1) s. (s. 1-2 blanka). Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart titeltryck. Omslaget något ojämnt solblekt. #7702         
2070 biografier över skolans rektorer, lärare och elever, ordnade kronologiskt.
Kompletterar 1912 års matrikel.

[Andin, Carl (1882-1948) & Magnusson, John (1893-1971)].
Örebro missionsskola 1908-1933. Minnesskrift med porträttsamling jämte kortfattade biografiska uppgifter över lärare och elever. Utgiven till tjugofemårshögtiden den 7 juni 1933. Motala, Bröderna Borgströms AB, 1933. 8:o. 184 s. Illustr. Förlagets gröna halvklotband med marmorerat pärmpapper, svart titelfält och präglad illustration av skolan på främre pärmen. Aningen blekt rygg och något ojämnt blekta pärmar. Exlibris. #7668        
492 biografier och 438 porträtt över elever och lärare, kronologiskt ordnade. Grundades 1908 av den då 63-årige pastor John Ongman, som en påbyggnad till missionsföreningens bibelskola. Tidigare har utg. ‘Kämpar vid fronten’ (1926), innehållandes porträtt och biografier över missionsföreningens missionärer 1908-1926.

[Anjou, Anton (1854-1906)].
Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898. Biografiska anteckningar samlade och utgifna af A. Anjou. Eksjö, Eksjö Tryckeri-Aktiebolag, 1899. 8:o. xvj, 261, (2) s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. #1305         
813 biografier över Presidenter (34), Riks- och Hofrätts råd (39), Vice presidenter (34), Assessorer in secunda classe (70), Assessorer in tertia classe (64), Hofrätts råd (154), Assessorer fr. 1698 (320), Sekreterare (33), Proto Notarier (49), Notarier (199), Aktuarier (27), Registratorer (15), Arkivarier (4), Kanslister (51), Advokatfiskaler (43), Vice Advokatfiskaler (65), Fiskaler (23), Adjungerade ledamöter och t.f. Fiskaler (14), Amanuenser (4).
Ågren 315; Setterwall II:2770.

[Anjou, Anton (1854-1906)].
Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898. Biografiska anteckningar samlade och utgifna af A. Anjou. Eksjö, Eksjö Tryckeri-Aktiebolag, 1899. 8:o. xvj, 261, (2) s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. Det blanka bladet mellan titelbladet och subskribtionsförteckningen saknas. #7707         
813 biografier över Presidenter (34), Riks- och Hofrätts råd (39), Vice presidenter (34), Assessorer in secunda classe (70), Assessorer in tertia classe (64), Hofrätts råd (154), Assessorer fr. 1698 (320), Sekreterare (33), Proto Notarier (49), Notarier (199), Aktuarier (27), Registratorer (15), Arkivarier (4), Kanslister (51), Advokatfiskaler (43), Vice Advokatfiskaler (65), Fiskaler (23), Adjungerade ledamöter och t.f. Fiskaler (14), Amanuenser (4).
Ågren 315; Setterwall II:2770.

[Berg, Per Gustaf (1805-1889)].
Svenska adelsmäns öden. Också en adelskalender. Utg. av Bokförlaget Rediviva. Stockholm, Eurographiv, 1976. (3), 188 s. Förlagets dekorerade pappersband, solblekt rygg. #13436        
Faksimil upplaga efter den av P. G. Berg år 1872 utgivna första upplagan.
Innehåll: Adelsmän, döda i krig; Adelsmän, dömda till döden, men benådade; Adelsmän, halshuggna och arkebuserade; Adelsmän, omkomna genom olyckshändelser; Drunknade adelsmän; Adelsätter, på märkligt sätt utslocknade; Fruktsamma adliga äktenskap; Kammarherrars olycksöden; Adelsmän, öfvergångna till katolska, mahomedanska och grekiska trosläror; Adelsmän, som afsagt sig adelskapet; Adelsmän sjelfmördare.
Ågren 1384 (1 uppl.).

[Bexell, Sven Peter (1775-1864) & Bexell, Justus Gabriel (1784-1865)].
Götheborgs stifts historia och herdaminne. Första delen af S. P. Bexell och J. G. Bexell. [... Andra delen]. Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg, 1835. Liten 4:o. (6), 326, (1) s.; (3), 293, (13) s. Samtida mörkbrunt halvskinnband med mörkblått pärmpapper, gul skinntiteletikett, blindpressad dekor på ryggen. Sprängda snitt. Lätt nött rygg och skavda pärmar. Genomgående lätt lagerfläckad. För- och eftersättspappren bytta. Båda delarna i ett band. Titelbladet uppfodrat och med lagning i inre marginalen. Sista bladet med lagade hörn. #13811        
Bröderna Bexell’s stora arbete om prästerskapet i Göteborgs stift, fortfarande användbart, framförallt gällande historiken, som upptar mycket av det som efterföljaren Skarstedt utelämnade.
Ågren 884; Setterwall I:4327. Aberstén 713 (del 1).

Bjärsdal, Jacob (red.).
Sveriges agronomer 1900-1952. Matrikel över agronomer utexaminerade från Alnarps och Ultuna lantbruksinstitut samt Kungliga Lantbrukshögskolan. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri, 1953. 8:o. 264, (1) s. Förlagets gröna klotband. Exlibris. #7525         
Totalt 2830 kortare eller längre biografier, indelat i följande avdelningar. I. Agronomer 1900-1952; II. Avlidna agronomer; III. Agronomer om vilka redaktionen saknar uppgifter; IV. Inskrivna studerande vid Lantbrukshögskolan; V. Agronomer vilka avlagt examen efter maj 1953; VI. Estländska agronomer i Sverige; VII. Lettländska agronomer i Sverige. Tidigare användbara matriklar är utgivna 1912, 1921 & 1933 (Alnarp), 1909, 1920, 1932 & 1943 (Ultuna).

Blomstedt, M.
Landsstatsmatrikel 1924. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1924. 8:o. 447 s. Förlagets bruna klotband. Liten skada på rygghuvud och -fot. Liten stämpel på försättsbladet ‘Gösta Riddervärn, Åkergatan 17, Kungälv’. #14081        
1129 biografier, alfabetiskt ordnade. Omfattande Ämbets- och tjänstemän vid överståthållareämbetet och länsstyrelserna samt kronofogdar och häradsskrivare, kronolänsmän och landsfiskaler. Tidigare upplagor utg. 1903-04 & 1913, 1918, och senare 1933 & 1943.
Ågren 341.

Bonnier, Isidor Adolf (1848-1925).
Anteckningar om svenska bokhandlare. I-II. Stockholm, [1912]-1935. 8:o. (4), 460 s.; 644 s. Bruna klotband (Nordiska bokhandeln) med bruna skinntiteletiketter. 2 volymer. #13852         
Intill år 1900 jämte strödda notiser från senare tid. I. Landsortsbokhandlare (utom Uppsala). Intill år 1935 jämte strödda notiser från senare tid. II. Stockholm och Uppsala. Kompletterade och utgivna av August Hånell.
Även utgivet i häften 1912-1935.

Ågren 401 (Del I).

[Borgström, Axel (1862-1939)].
Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 1821-1900. Biografiska anteckningar, utgifna af A. Borgström. Kristianstad, Kristianstads läns tidnings A.-B. Tryckeri, 1901. 8:o. (9), XVIII, 93 s. Nött halvskinnband med svarta klotöverdragna pärmar. Liten skada på rygghuvud. #7778        
168 biografier över Presidenter (4), Hofrättsråd (23), Assessorer (52), Sekreterare (4), Förste notarier (6), Notarier (41), Aktuarier (5), Registrator (1), Akivarier (2), Kanslister (4), Advokatfiskaler (8), Fiskaler (9), E.o. tjenstemän (9) samt en förteckning över utnämnda vice Häradshövdingar.
Ågren 321.

Bruzelius, Anders Johan (1831-1901).
Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. Tredje följden. I-IV. [Svensk läkare-matrikel. I-III + supplement (eg. del IV).]. Stockholm, P. A: Norstedt & Söner, 1886-1902. 8:o. (2), 557 s.; (2) s., s. 559-1018, XII s.; (2) s., s. 1019-1683; (2), 464, LXXXIV, 107 s. Röda privatbundna klotband. 4 volymer. #8828         
Omfattar: Svensk läkare-matrikel. D. I. (Abelin-Löwegren + Förändringar och tillägg till 1889). Svensk läkare-matrikel. D. II. (Malm-Örtenblad + Förändringar och tillägg till 1895). Svensk läkare-matrikel. D. III. Tillägg (Abelin-Örtenblad). Svensk läkare-matrikel. D. IV. (Supplement) + Förteckning öfver svenska läkare intill år 1901 tillika utgörande register till Sveriges läkarehistoria ...
Ågren 499.

Callmer, Christian (1908-1985).
Svenska studenter i Rostock 1419-1828. Redigerad av Maj Callmer. Förord av Sten Carlsson. (Personhistorisk tidskrift 84 (1988): 1-2). Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1988. 8:o. 98 s. Trådhäftad. En sida i registret med litet hål, utan textförlust. #14007         
Förtecknar 1284 studenter med kortare eller längre biografiska uppgifter.
Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 21.

Callmer, Christian (1908-1985).
Svenska studenter i Wittenberg [1515-1803]. (Personhistorisk tidskrift 72 (1976): 1-2). Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1976. 8:o. (2), 147 s. Trådhäftad. Överklistrad biblioteksstämpel på titelbladet. #14333         
Förtecknar 809 studenter med kortare eller längre biografiska uppgifter.
Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 17.

[Carlson, Gustaf Wilhelm (1811-1879)].
Anteckningar rörande svenska kyrkan i London af G. W. Carlson. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1852. 8:o. Frontespis, (2) bl., 320 s. + omsl. Trådhäftad i det gröna tryckta pappersomslaget. Oskuren. Liten spricka i ryggen. 3 av omslagens fyra hörn tejpförstärkta. Bakre omslagets nedre hörn borta. Författardedikation till grefvninnan Björnstjerna. #13727        
Innehåller bl.a.: Kongl. Maj:ts Ministrar i London, från kyrkans inrättning till närvarande tid, Svenska kyrkans Pastorer i London, Utmärkta personer hvilka tillhört Svenska Församlingen i London. Mycket ovanlig i detta skick med det tryckta omslaget.
Ågren 231. Setterwall I:6816.

Carpelan, Tor (1867-1960).
Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Förra häftet [... Andra häftet]. Utgiven med understöd av Universitetet till 100-års minnet av dess flyttning till Helsingfors. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1928-1930. Stor 8:o. (2), 96 s.; (1), ix s., s. 97-245. Två trådhäftad volymer. Delvis ouppskurna. #2605         
2581 biografier över de under perioden inskrivna studenterna. Utgör en fortsättning på V. Lagus ‘Åbo akademis studentmatrikel 1640-1827’ (Helsingfors, 1891-1906).
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. CCIII:1-2.

[Cavallin, Severin (1820-1886)].
Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt af S. Cawallin. Första delen [... Andra delen, ... Tredje delen, ... Fjerde delen, ... Femte delen]. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1854-1858. 8:o. (1), vj, (1), 422 s.; (5), 360 s.; (2), 457, (2) s.; (4), 447 s.; (4), 559 s. Nötta svarta halvskinnband med vinrött pärmpapper, titel och delnummer i guldtryck på ryggen. Marmorerade snitt. Bundet i 3 volymer. Del 3 med klipp i titelbladet. Enstaka sidor med hundören, även vikmärken förekommer. Inlagorna bitvis lagerfläckade, några ställen mer än andra, men överlag ett mycket bra arbetsexemplar. #14381        
Ågren 986. Setterwall I:4332.

[Cederbom, Lars August (1860-1939) & Friberg, Carl Olof (1853-1930)].
Skara stifts herdaminne 1850-1930, av L. A. Cederbom & C. O. Friberg. Fortsättning och komplettering av J. W. Warholms Skara stifts herdaminne, utgivet 1871-1873. Första bandet. [... Andra bandet]. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1928-1930. 8:o. 536 s.; 751 s. Bruna halvklotband (Halvar Svensson) med marmorerat pärmpapper, titel i guldtryck på rygg. Stänkta snitt. Två främre omslag medbundna. 2 volymer. #14464         
Utgivet i fem häften (I:1-2 & II:1-3). Ett viktigt komplement till Warholms herdaminne. Skara stift har alltid legat långt framme med biografier över stiftets prästerskap och var även tidigt ute med att komplettera herdaminnesutgivningen in i 1900-talet.
Ågren 1026.

Celander, Thorsten.
Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920. Biografier samlade och utgivna. Jönköping, Tryckeri Aktiebolaget Småland, 1921. 8:o. Frontespis, 301 s. Förlagets blåmelerade klotband. Aningen solkigt ex. Lös i bindningen. Marginalanteckningar i blyerts, framförallt för årskurs 1883. Med Barthold Carlson’s namntecking på halvtitelbladet, Lönegren 7/10 -61 skrivet på försättsbladet. #14045         
Omkring 1400 biografier över studenter och rektorer ordnade alfabetiskt klassvis.
Ågren 1544.

Celander, Thorsten.
Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920. Biografier samlade och utgivna. Jönköping, Tryckeri Aktiebolaget Småland, 1921. 8:o. Frontespis, 301 s. + rättelselapp. Förlagets blåmelerade klotband. Aningen solkigt ex. De första & sista 10 sidorna med gammal ljus fuktfläck i övre marginalen. #14101         
Omkring 1400 biografier över studenter och rektorer ordnade alfabetiskt klassvis.
Ågren 1544.

Clasaeus, Jan-Erik.
Svenska landtmätare 1628-1900. Biografisk förteckning av Viktor Ekstrand. Del 2. 1900-1970. [Utg. av] Sveriges Lantmätareförening. Stockholm, Göteborgs Offsettryckeri AB, 1972. 8:o. 196 s. Förlagets ljusgula klotband med titeltryck i guld på ryggen. #14194    
1634 biografier, alfabetiskt ordnade, över utexaminerade lantmätare fram till 1970, inkl. tillägg till Del 1. Detta arbete utgör en fortsättning på Viktor Ekstrand’s Svenska landtmätare som utkom häftesvis under åren 1896-1903, med ett supplement 1912.

Dahl, Yngve (utg.).
Lärarmatrikeln 1922. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A.-B., 1923. 8:o. xxvij, 810 s., 8 pl.-bl. Förlagets röda klotband. Blekt rygg. Med Folkskoleseminariet i Skara’s stämpel på främre pärmens insida samt titelbladet. #7399         
2868 biografier, alfabetiskt ordnade, över personalen vid Högre lärarinneseminarium i Stockholm, Högre allmänna läroverk, Realskolor, Samskolor, Kommunala mellanskolor, Folkskoleseminarier, Tekniska elementarskolor, Tekniska fackskolor och gymnasier samt Handelsgymnasier. Även porträtt på ledamöter och personal inom skolöverstyrelsen.
Ågren 544.

[Dahlgren, Erik Wilhelm (1848-1934)].
Kungl. Svenska vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739-1915, utgifna af E. W. Dahlgren. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1915. Stor 8:o. vij, 295, (2) s. Trådhäftad. Solbränd och aningen nött rygg, bakre omslaget lätt solkigt. Ouppskuren. Ur Åke Davidsons boksamling (med hans littera på främre pärmens insida). #7856        
1464 korta biografier över svenska, utländska och korresponderande ledamöter, kronologiskt ordnade inom varje klass, utöver dessa finns även biografier över ‘ämnessvenner’, akademiens funktionärer och tjänstemän, befattningshavare vid akademiens institutioner (bl.a. Bergianska stiftelsen och Kristinebergs zoologiska station) och vid statsinstitutioner under akademiens förvaltning (Naturhistoriska riksmuseet och Statens meteorologiska centralanstalt) samt uppgifter om av akademien utdelade prisbelöningar. Innehåll: Akademiens beskyddare; Hedersledamöter; Svenska ledamöter; Utländska ledamöter; Korresponderande ledamöter, Ämnessvänner; Funktionärer och tjänstemän; Akademiens institutioner; Statsinstitutioner under akademiens förvaltning; Medaljer präglade öfver akademiens ledamöter; Prisbelöningar.
Ågren 1340.

de Brun, Frans (1866-1930) et al.
Matrikel öfver borgmästare och rådmän samt stads- och magistrats-sekreterare i Stockholms stad och norra förstaden av Frans de Brun, Gustaf Elgenstierna, Ivar Simonsson, Nils Östman. [ingår i: Stockholms Rådhus och Råd. Festskrift, innehållande magistratens och Rådhusrättens samt de äldre Rådhusbyggnadernas historia. Beskrifning af det nya Rådhuset i kvarteret Fruktkorgen jämte byggets historia. Förteckning öfver borgmästare och rådmän samt stads- och magistratssekreterare från äldsta till nuvarande tid. Utg. till minne af nya Rådhusets invigning hösten MCMXV. Del 2.]. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1915-1918. 4:o. xvj, (1), 361, (1) s., (14) pl.-bl. (s. 1-2 blanka). Rödbrunt klotband. Lätt nött rygg. Första blanka bladet ej medbundet. #14129         
1065 utförliga biografier, kronologiskt redovisade inom de olika grupperna, fördelade på (Stockholms stads råd:) Borgmästare 1280-1915 (205), Rådmän 1297-1915 (734), E.o. rådmän 1667-1810 (30), Stadsskrivare, stads- och magistratssekreterare 1420-1915 (47). (Norra förstadens råd 1603-1635:) Borgmästare (8), Rådmän (39), Stadsskrivare (2). Marginalanteckningar förekommer.
Ågren 2105.

Domsagorna i Sverige. [Utg. av] IGO-förlaget i Stockholm. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1944. 4:o. (1), 872 s. Förlagets ljusbruna halvskinnband med fem markerade bind, marmorerat pärmpapper. Titel och dekor i guldtryck. Lätt solblekt och nött rygg. Marginalriss på s. 497. Liten fläck på s. 806. #7231          
4566 biografier och 3895 porträtt, alfabetiskt ordnade inom varje avdelning. Innehåll: Häradsrätt och häradsnämnd. En rättshistorisk översikt av Henrik Munktell; Häradsnämnden, dess tillsättning och funktion av Gustaf Lindstedt; Några drag ur våra äldsta häradsrättsdomböcker av Nils Edling; Om tingsställen och tingshus (med illustrationer) av Ernst Leche; Åklagarväsendet vid häradsrätterna av Bengt Larsson; Ägodelningsrätterna och deras bisittare av Olof Odencrants; Biografiska avdelningen (Häradshövdingar, Inskrivnings- och tingsdomare samt Nämndemän med biografier och porträtt. Landsfogdar, Landsfiskaler, Stadsfiskaler och Assistenter med biografier och porträtt).
Tryckt i numrerad upplaga för namngiven ägare, detta är nr 1090 tryckt för nämndeman Wald. Dahlbring.

Edestam, Anders (1898-1977).
Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. I-V [+ Person- och församlingsregister, utarbetat av Gunnar Bergström]. Karlstad, Nermans Trycksaker, 1965 & Trelleborg, Tryckeriaktiebolaget Allehanda, 1968-1976. Stor 8:o. 267 s.; 387, (1) s.; 423 s.; 355 s.; 463 s.; 83 s. Illustr. Förlagets blå klotband två svarta titelfält. 6 volymer. #14372         
I. Superintendenter och biskopar. Domprostar. Domkapitlet m.m. II. Domprosteriet. Älvdals kontrakt. Visnums kontrakt. III. Nyeds kontrakt. Fryksdals kontrakt. Jösse kontrakt. IV. Nordmarks kontrakt. Gillbergs kontrakt. Nors kontrakt.
V. Norra Dals kontrakt. Södra Dals kontrakt. Västra Dals kontrakt.

Edestam, Anders (1898-1977).
Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. I-V. Karlstad, Nermans Trycksaker, 1965 & Trelleborg, Tryckeriaktiebolaget Allehanda, 1968-1975. Stor 8:o. 267 s.; 387, (1) s.; 423 s.; 355 s.; 463 s. Illustr. Förlagets gröna halvskinnband med fyra markerade bind, marmorerat pärmpapper. Rött övre snitt. 5 volymer. Femte bandet med några små skavmärken på ryggen. #2404          
I. Superintendenter och biskopar. Domprostar. Domkapitlet m.m. II. Domprosteriet. Älvdals kontrakt. Visnums kontrakt. III. Nyeds kontrakt. Fryksdals kontrakt. Jösse kontrakt. IV. Nordmarks kontrakt. Gillbergs kontrakt. Nors kontrakt.
V. Norra Dals kontrakt. Södra Dals kontrakt. Västra Dals kontrakt.

Ekström, Gunnar (1893-1990).
Västerås stifts herdaminne. II:1. 1600-talet. [... II:1. 1600-talet. Bilagor]. Västerås, VLT-press, 1971. 8:o. 888 s.; 187 s. Rikt ill. Förlagets gröna konstläderband med tryckta illustrerade skyddsomslag. Färgat övre snitt. Skyddsomslagen med riss. 2 volymer i mycket gott skick. #7888          
Innehåll: (Vol. 1) Series över präster, pedagoger m.fl; Församlingspräster och lärare; Utom stiftet tjänstgörande präster; ‘Hovpredikanter’; Militärpräster; Skolans och gymnasiets organisation; Biografier i bokstavsordning; Rättelser och tillägg, (Vol. 2) Prosterier och kontraktsprostar; Porträtt av präster och prästhutrur; Prästsigill; Källhänvisningar; Förkortningar; Register, Tillägg till biografierna.

Enghoff, Karl.
Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat och andra statens tjänstemän under åren 1700-1800. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1910. 8:o. 132 s. Trådhäftad. Aningen nött rygg, med mindre pappersförlust på rygghuvud. Genomgående gammal fuktskada i övre marginalen, berör aldrig text. #14145          
Skrifter utg. af Personhistoriska Samfundet 4.
Ågren 2028.

Enghoff, Karl.
Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat och andra statens tjänstemän under åren 1700-1800. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1910. 8:o. 132 s. Trådhäftad. Ouppskuren. Liten fuktskada i övre yttre hörnet, berör de första 14 s. #14146         
Skrifter utg. af Personhistoriska Samfundet 4.
Ågren 2028.

[Ennes, Barthold Anders (1764-1841)].
Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält. Med bilagor af B. A. Ennes. I-II. Stockholm, Tryckte hos P. Sohm, 1818-1819. 8:o. (24), 702, (6); (14), 462, (14) s. Samtida bruna halvskinnband med fem markerade bind, rotmarmorerat pärmpapper, blåstänkta snitt. Bruna skinntitel etiketter. Nöta ryggar. Första delen med spår efter borttaget exlibris. #9209          
Kapitlet ’Flyktige i Turkiet’ i andra delen är tidigare utgivet under titeln ’Svenskarne i Bender’, se följande post.
Ågren 691. Setterwall I:4337.

[Ennes, Barthold Anders (1764-1841)].
Svenskarne i Bender. Biografier, samlade af B. A. Ennes. Jönköping, tryckte hos J.P. Lundström, 1808. 8:o 43 s. Trådhäftad i samtida gråpappersomslag. Liten fuktfläck i övre högra hörnet på titelbladet och de två följande bladen. Gråpappersomslaget med nött rygg, riss och små revor, pappersförlust på tre av fyra hörn. Inlagan bra, några gamla hundöron förekommer samt några enstaka små lagerfläckar. Ett bra exemplar av ett mycket ovanligt arbete. #9218          
125 biografier över officerare, civila ämbetsmän och präster samt 30 endast namngivna korpraler och soldater. Arbetet omarbetades och utökades kraftigt (med 90 sidor), för att senare ingå i andra delen av förf:s "Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare ..." (1819).
Ågren 691. Setterwall I:4338.

Erlandsson, Elis (1872-1951).
Album gymnasii Scarensis 1795-1821. Biografiska anteckningar samlade och utgivna. Lidköping, Westgöta-Postens Boktryckeri A.-B., 1936. 8:o. 116 s. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart titeltryck. Solblekt rygg och bakre omslag. Aningen lös i häftningen. #7920         
570 biografier över eleverna vid Skara gymnasium, alfabetiskt ordnade. Erlandsson har tidigare utgivit (1922 & 1925) motsvarande verk över lärjungar från Skara högre allm. läroverk, för perioderna 1826-1869 resp. 1870-1910, vilka tillsammans innehåller 5772 biografier.

Erlandsson, Elis (1872-1951).
Skara högre allm. läroverks lärjungar åren 1826-1869. Biografiska anteckningar samlade och utgivna. Sköfde, Isaksonska Boktryckeri-Aktiebolaget, 1925. 8:o. 380 s. Brunt halvskinnband (Isacsons, Hälsingborg) med fem upphöjda bind, brunt marmorerat pärmpapper. Nött rygg, pärmarna med skavmärken. Med A. E. Elfman’s exlibris och namnteckning ‘Ad. Elfman 8/5 1926’. #7921          
2805 biografier över skolans elever, ordnade kronologiskt. Redan 1922 hade Erlandsson utkommit med fortsättningen för perioden 1870-1910 och 1936 utgav han föregångaren för perioden 1795-1821.
Ågren 1590.

Erlandsson, Elis (1872-1951).
Skara högre allm. läroverks lärjungar åren 1826-1869. Biografiska anteckningar samlade och utgivna. Sköfde, Isaksonska Boktryckeri-Aktiebolaget, 1925. 8:o. 380 s. Förlagets röda halvskinnband med fyra markerade bind, marmorerat pärmpapper. Skada på rygghuvudet med skinnförlust av ca 1x1 cm, i övrigt endast lätt nötta pärmar och rygg. Namnteckning på försättsbladet. #14102          
2805 biografier över skolans elever, ordnade kronologiskt. Redan 1922 hade Erlandsson utkommit med fortsättningen för perioden 1870-1910 och 1936 utgav han föregångaren för perioden 1795-1821.
Ågren 1590.

Erlandsson, Elis (1872-1951).
Skara högre allm. läroverks lärjungar åren 1870-1910. Biografiska anteckningar samlade och utgivna. Sköfde, Isaksonska Boktryckeri-Aktiebolaget, 1922. 8:o. 383 s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. (2967 biografier) Med Gunnar Digelius exlibris. #14142       
2967 biografier över skolans elever, ordnade kronologiskt. 1925 utkom arbetet för perioden 1826-1869 och 1936 utgav Erlandsson föregångaren för perioden 1795-1821.
Ågren 1590.

Erlandsson, Karl Magnus (1882-) (utg.).
Sveriges riksbank. [Porträtt och biografier.] [Jämte: Några namn och episoder från det förgångna, sammanställda och upptecknade från olika källor av Gustaf Fr. Ek.]. Stockholm, Riksbankens Sedeltryckeri, 1930. 8:o. 386, (1) s., 2 pl.-bl. (färg). Förlagets blå klotband, dekoration och titel i guldtryck. Liten pappersreva på s. 13. Mindre riss på s. 19, 23, 85, 89, 95. #14021       
Matrikeldelen omfattar 589 biografier och 586 porträtt över bankens tjänstemän. Rikt illustrerad med 32 planscher samt övriga illustrationer i texten.
Björkbom & von Malmborg 1331.

Erlandsson, Karl Magnus (1882-) (utg.).
Sveriges riksbank. [Porträtt och biografier.] [Jämte: Några namn och episoder från det förgångna, sammanställda och upptecknade från olika källor av Gustaf Fr. Ek.]. Stockholm, Riksbankens Sedeltryckeri, 1930. 8:o. 386, (1) s., 2 pl.-bl. (färg). Förlagets blå klotband, dekoration och titel i guldtryck. #14087        
Matrikeldelen omfattar 589 biografier och 586 porträtt över bankens tjänstemän. Rikt illustrerad med 32 planscher samt övriga illustrationer i texten.
Björkbom & von Malmborg 1331.

[Fant, Andreas Michael (1763-1813)].
Matrikel öfver Upsala ärke-stifts presterskap, jemte dess och Stockholms stads schol-betjening MDCCXCI. Upsala, tryckt hos direct. Edmans enka, [1791]. 8:o. (2), 102, (1) s. Trådhäftad i ett nyare blankt pappersomslag. Hel och ren inlaga, rödsprängda snitt. #7927       
Ågren 1094.

Flensmarck, Tor.
Skånska mynt och deras mästare. Önnestad, GL-tryck, 1984. 8.o. 128 s. Rikt ill. Trådhäftad. Nyskick. #8926       

Folkskolans lärarekår i Göteborgs stift [Porträttalbum]. [Eneroth, Georg (red.)]. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1930. 8:o. (6), 534 s. Förlagets mörkblå klotband. Titel i guldtryck på ryggen och främre pärm. #11091        
Mer än 2000 biografier, de flesta med porträtt.
Björkbom & von Malmborg 1427.

Folkskolans lärarekår i Linköpings stift 1927 [Porträttalbum]. Malmö, Skånetryckeriet, 1927. 8:o. (4), 487, (1) s. Förlagets grå klotband. Titel i guldtryck på ryggen och främre pärm. Yttre falsar med skador samt ryggfot. Pappersreva på s. 189, 199. #14109        
1825 biografier och 1273 porträtt över lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor, ordnade alfabetiskt under respektive skoldistrikt. Omfattar Östergötlands-, Jönköpings- & Kalmar län. I serien utkom under åren 1925-1937 porträttalbum för Uppland samt följande 9 stift: Lund, Växjö, Linköping, Strängnäs, Skara, Karlstad, Västerås, Göteborg, Luleå.
Tryckt på konsttryckpapper.
Björkbom & von Malmborg 1429.

Folkskolans lärarekår i Lunds stift 1925 [Porträttalbum]. Malmö, Skånetryckeriet, 1925. 8:o. viij, 994, (2) s. Förlagets rödbruna klotband. Titel i guldtryck på ryggen och främre pärm. Rygghuvud med skada samt fuktfläck på främre pärmens övre högra hörn. Sista sidan med veck samt pappersförlust på nedre yttre hörnet. Övre och nedre yttre hörn genomgående avskavda (ca 2x2 mm). Marginalriss på s. 669. Marginalreva på s. 751. Namnteckning ‘Ebba Sjölin’ på försättsbladet. #14337       
3828 biografier och 2817 porträtt över lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor, ordnade alfabetiskt under respektive skoldistrikt. Omfattar Malmöhus-, Kristianstads- & Bleking län. I serien utkom under åren 1925-1937 porträttalbum för Uppland samt följande 9 stift: Lund, Växjö, Linköping, Strängnäs, Skara, Karlstad, Västerås, Göteborg, Luleå.
Tryckt på konsttryckpapper.
Ågren 625. Björkbom & von Malmborg 1431.

Folkskolans lärarekår i Skara stift 1928 [Porträttalbum]. Malmö, Skånetryckeriet, 1928. 8:o. 416 s. Förlagets gröna klotband. Titel i guldtryck på ryggen och främre pärm. Lätt nött rygg. Fläckar på s. 352, 389. #14108       
1581 biografier och 906 porträtt över lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor, ordnade alfabetiskt under respektive skoldistrikt. Omfattar Skaraborgs-, Älvsborgs- & Jönköpings län. Enstaka personer är upptagna enbart med namn. I serien utkom under åren 1925-1937 porträttalbum för Uppland samt följande 9 stift: Lund, Växjö, Linköping, Strängnäs, Skara, Karlstad, Västerås, Göteborg, Luleå.
Tryckt på konsttryckpapper.
Björkbom & von Malmborg 1433.

[Frykholm, Nils Theodor (1875-)].
Svensk veterinärmatrikel. Biografier öfver svenska veterinärer från 1750 till nuvarande tid. Under medverkan af E. Schoug och Hj. Dahlström. Jämte en öfversikt af veterinärväsendets utveckling och kronologiska tabeller, samlade och utgifna af Nils Th. Frykholm. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1909, 1908. 4:o. 232 s.; 39, (3) s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag. Bakre omslag med övre vänstra hörn bortrivet och reva som även berör sista bladet i övre marginalen. Annars ett näst intill perfekt häftat exemplar. #14472       
720 biografier, alfabetiskt ordnade, över läkare som innehaft lärarämbeten vid Veterinärinrättningarna och Veterinärinstitutet eller professurer i veterinärvetenskap vid universiteten; Medicine, kirugie eller farmacie studerande som innehaft veterinär anställning eller studerat veterinärvetenskap på stipendium; Personer som under åren 1823-1872 avlagt fullständig avgångsexamen från Veterinärinrättningen i Skara, men ej sökt eller erhållit tillstånd för utövning; Personer från Veterinärinrättningarna utan fullständig avgångsexamen, men erhållit veterinära tjänster; Personer som studerat vid Veterinärinrättningen under lång tid och utan att avlägga examen ändå ägnat sig åt privat veterinärpraktik.
En andra, utvidgad upplaga utkom 1927.
Ågren 520.

Förteckning öfver enskilda grafvar på Stockholms stads norra och södra begrafningsplatser. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1913. 8:o. (4), 313 s., (2) löst bifogade kartor. Förlagets grå klotband med präglad titel på rygg och främre pärm. Bakre inre falsen svag. #9074         
Innehåller Namn- och nummerförteckning för norra resp. södra begravningsplatsen, kvarterskartor över desamma. Namnförteckningen upptar gravinnehavarna, alfabetiskt ordnade, med uppgifter om gravkvarter, storlek samt upplåtelseår.
Ågren 2132.

Gertz, Otto.
Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund 1772-1940. Historisk överblick och personförteckningar. Lund, Håkan Ohlsons Boktryckeri, 1940. 8:o. 461, (1) s. Trådhäftad. #7964        
Drygt 1000 biografier över sällskapets ledamöter, sorterade efter invalsår.

Göteborgs högskolas studentkår 1911-1921. Porträttalbum. [Red. av Gustaf Stern och Per Holm]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, 1922. 8:o. 157 s. Förlagets bruna klotband. Liten skada på rygghuvudet. Aningen lös i bindningen. Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #11435         
626 biografier och porträtt över studentkårens medlemmar, samlade var för sig, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Högskolans andra porträttalbum, tidigare utgivet är också Erland Långström & Gustaf Stern ‘Göteborgs högskolas studenter 1891-1916. Biografisk matrikel. Gbg 1916.’
Ågren 1657. Björkbom & von Malmborg 1601.

Göteborgs högskolas studentkår 1921-1931. Porträttalbum. [Redaktionskommittée Gunnar Waldner, Gustaf Ekstrand, Carl Arvid Hessler, Anna Eriksson, Ingemar Lundgren]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, 1932. 8:o. (2), 215 s. Förlagets blågröna klotband. Tryckt papperstiteletikett. Med namnteckning på försättsbladet ‘Sture Larsson 1936’. #7303         
595 biografier och porträtt över studentkårens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Högskolans tredje porträttalbum.
Björkbom & von Malmborg 1602.

Studenter från Realgymnasium i Göteborg 1865-1886. [Utg. med anledning af rektor A.L. Schillers 70-årsdag.] [Porträttalbum med biografiska uppgifter.]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1900. 8:o. (2), 28 s. Förlagets klotryggband med titeln tryckt direkt på pärmpappret i rött och svart. Solkiga pärmar. Solkiga pärmar. #14076         
112 biografier och 111 porträtt över skolans studenter.
Ågren 1535. Björkbom & von Malmborg 1572. Aberstén 2824.

Hallberg, Severin (1886-1960).
Göteborgs högskolas matrikel 1916-1941. Utgiven på uppdrag av högskolans lärareråd. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1942. 8:o. 202, (1) s. Förlagets blå klotband. Aningen solblekt rygg. Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #11416         
Innehåller dels en förteckning över styrelseledamöter, lärare och tjänstemän samt 99 bio-bibliografier, av vilka 27 även fanns med i föregående matrikel. Utgör en fortsättning på ‘Göteborgs högskolas matrikel 1891-1916’. se Wåhlin & Johansson.

Långström, Erland (1880-1948) & Stern, Gustaf (1882-1948).
Göteborgs högskolas studenter 1891-1916. Biografisk matrikel. Göteborg, John Antonsons Boktryckeri, 1916. 8:o. (6), 230 s. Förlagets klotband med tryckt skyddsomslag. Skyddsomslaget aningen solkigt. #7301        
1085 biografier över högskolans studenter. Kompletteras av det år 1912 samt 1922 utgivna porträttalbum.
Ågren 1655; Aberstén 2759.

Långström, Erland (1880-1948) & Stern, Gustaf (1882-1948).
Göteborgs högskolas studenter 1891-1916. Biografisk matrikel. Göteborg, John Antonsons Boktryckeri, 1916. 8:o. (6), 230 s. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med skyddsomslag, båda med blått tryck. Ouppskuren. Skyddsomslaget aningen solkigt. #7302         
1085 biografier över högskolans studenter. Kompletteras av det år 1912 samt 1922 utgivna porträttalbum.
Ågren 1655; Aberstén 2759.

Grape, Ernst (1871-1962).
Postkontor och postmästare. Stockholm, Postverkets Tryckeri, 1951. 4:o. 904 s. Förlagets ljusblå halvklotband med marmorerat pärmpapper. Med Alf Johansson’s namnteckning på försättsbladet. #14136         
2962 biografier över postkontor och postmästare i Sverige (Alingsås-Övertorneå) intill 1951 samt i Finland (Abborrfors-Åbo) intill 1809, uppställda alfabetiskt efter ort och sedan kronologiskt. Nyskick !

[Gullberg, Arthur (1881-1950) & Cavallin, Sven (1898-)].
Justitiematrikel [1928]. Utg. av Svensk juristtidning genom Arthur Gullberg och Sven Cavallin. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1928. 8:o. (3), 390, (3) s. Förlagets grå klotband. Främre yttre fals med liten spricka. #7985          
1199 biografier över i Sverige verksamma jurister, alfabetiskt ordnade. Tidigare upplagor utg. 1887, 1902, 1914 & 1918, senare uppl. 1934 & 1941.
Ågren 311.

Gullberg, Arthur (1881-1950) (utg.).
Justitiematrikel 1934. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1934. 8.o. 420 s. Förlagets rostbruna klotband. 2 sidor med marginalveck. #14004         
1263 biografier över i Sverige verksamma jurister, alfabetiskt ordnade. Tidigare upplagor utg. 1887, 1902, 1914, 1920 & 1928, senare uppl. 1941.

[Gullberg, Arthur (1881-1950) (m.fl.)].
Justitiematrikel 1941. Utg. av Arthur Gullberg, Erik Alexanderson, Gudmund Silfverstolpe. Stockholm, Aktiebolaget Hasse W. Tullberg, 1941. 8:o. 644 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets blå klotband. Nött och solblekt rygg. Yttre främre fals med spricka. #7984         
2173 biografier över i Sverige verksamma jurister, alfabetiskt ordnade. Tidigare upplagor utg. 1887, 1902, 1914, 1920, 1928 & 1934.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923).
Justitiematrikel [1902]. Stockholm, Iduns Kungl. Hofboktryckeri, 1902. 8:o. (6), 293 s. Svart halvklotband (W. Enanders bokbinderi, Jönköping) med marmorerat pärmpapper. #14016        
643 biografier över i Sverige verksamma jurister, alfabetiskt ordnade. Omfattande: Konungens Högsta Domstol, K. Justitiedepartementet, Kongl. Maj:ts Nedre justitierevision, Justitiekanslersembetet, K. Svea hofrätt, K. Göta hofrätt, K. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge, K. Krigshofrätten, K. Kammarrätten, Justitieombudsmannen, Justitieombudsmans-expeditionen, Justitiestaten å landet, Auditörer vid Armén och Flottan, Öfverståthållareembetet för polisärenden, Rådstufvurätterna (magistraterna) med dertill hörande tjenstemän, Juridiska fakulteterna i Upsala och Lund. Tidigare upplaga utg. 1887 och senare upplagor 1914, 1920, 1928, 1934 & 1941.
Ågren 305.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923).
Justitiematrikel [1902]. Stockholm, Iduns Kungl. Hofboktryckeri, 1902. 8:o. (6), 293 s. Trådhäftad. Främre och bakre omslag nötta med mindre pappersförluster, mycket nött rygg. Ryggen itu, enklare försök till lagning har gjorts, men boken är i två delar. Inbindningsex. #14137        
643 biografier, alfabetiskt ordnade, över i Sverige verksamma jurister, omfattande: Konungens Högsta Domstol, K. Justitiedepartementet, Kongl. Maj:ts Nedre justitierevision, Justitiekanselembetet, K. Svea hofrätt, K. Göta hofrätt, K. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge, K. Krigshofrätten, K. Kammarrätten, Justitieombudsmannen, Justitieombudsmans-expeditionen, Justitiestaten å landet, Auditörer vid Armén och Flottan, Öfverståthållareembetet för polisärenden, Rådstufvurätterna (magistraterna) med dertill hörande tjenstemän, Juridiska fakulteterna i Upsala och Lund.
Ågren 305.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923).
Justitiematrikel 1920. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1920. 8:o. (3), 469, (3) s. Rött klotband (Lundblads bokbinderi, Sthlm). Lätt nött band, övre kapitäl och främre fals något hårdare nött. #14006         
1038 biografier över i Sverige verksamma jurister, alfabetiskt ordnade. Tidigare upplagor utg. 1887, 1902 & 1914, senare uppl. 1928, 1934 & 1941.
Ågren 310.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923) & Uggla, Torsten (1869-1923).
Landsstatsmatrikel [1903-04]. I-II. Utgifven. Stockholm & Lund, 1903-1904. 8:o. (9), 197, (1) s.; (2), ij, 164 s. Blått halvklotband med marmorerat pärmpapper, blå skinntiteletikett. Alla fyra omslagen medbundna. #14111       
1036 biografier, alfabetiskt ordnade. Omfattande Ämbets- och tjänstemän vid överståthållareämbetet och länsstyrelserna samt kronofogdar och häradsskrivare, kronolänsmän och landsfiskaler. Senare upplagor utg. 1913, 1918, 1924, 1933 & 1943.
Ågren 337.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923) & Uggla, Torsten (1869-1923).
Landsstatsmatrikel 1918. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1918 8:o. (7), 370 s. Mörkrött klotband (Borås bokbinderi). Titelbladet aningen solkigt, sista sex sidorna lite fläckiga. #14005      
1093 biografier, alfabetiskt ordnade. Omfattande Ämbets- och tjänstemän vid överståthållareämbetet och länsstyrelserna samt kronofogdar och häradsskrivare, kronolänsmän och landsfiskaler. Tidigare upplagor utg. 1903-04 & 1913, och senare 1924, 1933 & 1943.
Ågren 340.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923) & Uggla, Torsten (1869-1923).
Svensk biografisk kalender. I. Malmöhus län. Lund, Berlingska Tryckeriet, 1919. 8:o. (6), ii, 379 s. Brunt halvskinnband med marmorerat pärmpapper, fem markerade bind. Nött rygg och skavda pärmar. Fläck på titelbladet samt sid. 1 & 191-194. #8708       
2050 biografier över mera bemärkta eller inom olika områden verksamma personer, både män och kvinnor. Arbetet var tänkt att vara en första del i ett för Sverige heltäckande samlingsverk, tyvärr var intresset svalt och utgivandet avstannade efter denna enda del.
Ågren 1867.

Gullberg, Hjalmar (1847-1923) & Uggla, Torsten (1869-1923).
Svensk biografisk kalender. I. Malmöhus län. Lund, Berlingska Tryckeriet, 1919. 8:o. (6), ii, 379 s. Gediget brunt halvskinnband (Berggrenska bokbinderiet, Lund) med fyra markerade bind. Med Sten Bergendal’s namnteckning. #13832       
2050 biografier över mera bemärkta eller inom olika områden verksamma personer, både män och kvinnor. Arbetet var tänkt att vara en första del i ett för Sverige heltäckande samlingsverk, tyvärr var intresset svalt och utgivandet avstannade efter denna enda del.
Ågren 1867.

Gustafsson, Clas (utg.).
Svensk folkskole-matrikel. Omfattande uppgifter t.o.m. den 1 juli 1910. Stockholm, Centraltryckeriet, 1910. 8:o. xxxvj, 348 s., (1), (12), 32 annons-s. Trådhäftad i styvt pappersomslag. Nött rygg, liten skada på ryggfot. Pappersförlust på främre omslagets nedre högra hörn. Med Alexander Gustafsson’s namnteckning på främre omslag. #14014      
Innehåller uppgifter om ca 18000 lärare och lärarinnor. Indelad i två avdelningar. 1. Matrikel över folkskoleinspektörer, lärare och lärarinnor vid folkskoleseminarier, småskoleseminarier, folkhögskolor, högre folkskolor, de egentliga folkskolorna, pensionstagare i folkskollärarnes pensionsinrättning. 2. Statistisk framställning av folkskoleväsendets utveckling i Sverige.
Ågren 615.

Hamner, J[ohn] W[ilhelm].
Gotlands gravstenar. 1. Visby domkyrkas gravstenar. [Utg. av] Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Stockholm, P. A. Norstedt, 1933. 8:o. 272 s., (2), 56 pl.-s. Trådhäftad. Aningen nött rygg. En del marginalanteckningar i blyerts förekommer. Författardedikation till ‘Fil lic Gustafsson’ på främre omslaget samt Kim Cramérs exlibris. #13869      
Omfattar alla kända gotländska gravstenar intill 1800-talets början, beskriver 414 gravstenar från 1500-talet och framåt. Samtliga stenar ligger i eller invid Visby domkyrka. Illustrerad i texten samt med 99 fotografier på de 56 planschsidorna. En andra del utgavs 1940 av Hamner tillsammans med Harald Wideen.

Hasselberg, Bertil (1897-1965).
Supplement till L. Bygdén. Härnösands stifts herdaminne för pastoraten i Jämtland och Härjedalen. [rubr.]. (i: Forum Theologicum XXI, 1964). Örnsköldsvik, Ågrens Boktryckeri AB, 1964. 8:o. s. 61-240. Trådhäftad i styvt gult pappersomslag med brun text. #13753      

Hedberg, Arvid (1872-1949).
Stockholms bokbindare 1460-1880. Anteckningar. With an english summary. Band I, tiden från 1460 till omkring 1700. [... Band II, tiden från omkring 1700 till 1880]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1949-1960. 4:o. 420 s.; 331 s. Rikt illustrerad med 165 planscher och omkring 1000 avbildningar i texten på stämpelprover, namnteckningar m.m. Trådhäftade med tryckta pappersomslag och dito skyddsomslag. 2 ouppskurna volymer. Nyskick! #14468      
Nordiska Museets Handlingar 36-37.

Hedberg, Frans (1828-1908).
Svenska operasångare. Karakteristiker och porträtter. Med tretiotvå illustrationer af V. Andren. Stockholm, Gernandts Boktryckeri-Akteibolag, 1885. 8:o. (4), 319, (1) s. Förlagets blå klotband, rikt dekorerat i guld, silver och svart. Aningen nötta pärmar, svaga inre falsar. #14019      
Innehåll: Svenska operan under de första femtio åren; Jenny Lind; Julius Günther; Mathilda och Wilhelmina Gelhaar; Olof och Charlotte Strandberg; Gustaf Sandström; Louise Michaëli; Rudolf Walin; Fredrika Stenhammar; Anders Willman; Karl Johan Uddman; Signe Hebbe; Oscar Arnoldsson; Fritz Arlberg; Leonard Labatt; Mathilda Grabow; Arvid Ödmann; Per Janzon; Selma Ek; Carl Fredrik Lundqvist; Dina Edling; Främlingar vid svenska operan.
Ågren 1280.

Hedberg, Frans (1828-1908).
Svenska operasångare. Karakteristiker och porträtter. Med tretiotvå illustrationer af V. Andren. Stockholm, Gernandts Boktryckeri-Akteibolag, 1885. 8:o. (4), 319, (1) s. Vinrött halvklotband. Raderad namnteckning på försättsbladet. #14086       
Innehåll: Svenska operan under de första femtio åren; Jenny Lind; Julius Günther; Mathilda och Wilhelmina Gelhaar; Olof och Charlotte Strandberg; Gustaf Sandström; Louise Michaëli; Rudolf Walin; Fredrika Stenhammar; Anders Willman; Karl Johan Uddman; Signe Hebbe; Oscar Arnoldsson; Fritz Arlberg; Leonard Labatt; Mathilda Grabow; Arvid Ödmann; Per Janzon; Selma Ek; Carl Fredrik Lundqvist; Dina Edling; Främlingar vid svenska operan.
Ågren 1280.

[Hedenström, Gustaf Z. (1874-1942)].
Sveriges bondestånd 1809-1866. Första delen (a.u.). Talmän och vice talmän av Gust. Z. Hedenström. Stockholm, Aftonbladets Tryckeri, 1922. 8:o. xvj, 147, (1) s. Illustr. Förlagets blå klotryggband med titeltryck direkt på pärmpappret. Något ojämnt solblekta pärmar. #8009      
Innehåll: Historisk översikt av bondeståndets politik 1809-1866, biografier och porträtt av Lars Olsson i Groeröd, Anders Jansson Hyckert i Ytterboda, Johan Olsson Longberg i Sörby, Anders Ericsson i Östra Kärne, Hans Jansson i Bräcketorp, Nils Pehrsson i Ringstorp, Nils Strindlund i Skedom, Nils Larson i Tullus, Jon Jonsson i Skörje, Pehr Eriksson i Nysäter, Nils Persson i Boda, Johan August Zetterberg i Ekholmsnäs, Adolf Wilhelm Svartling i Tornby, Anders Andersson i Valla-Sörgården, Ola Svensson i Heinge, Anders Eriksson i Nordkärr samt biografier över bondeståndets 15 sekreterare. Biografierna innehåller även kortare släktöversikter.
Ågren 1441.

Hellström, Gunnar (1887-1980).
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel. Västerås, Vestmanlands Läns Tidnings AB Tryckeri, 1951. Stor 8:o. 733, (1) s. Gediget brunt halvskinnband med fem upphöjda bind, marmorerat pärmpapper. Främre omslaget medbundet. #9030      
Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 11.

[Hildebrand, Albin (1844-1917)].
Generalregister till Svenskt porträttgalleri, upprättadt af Albin Hildebrand. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1913. 8:o. xj, 867 s. Förlagets gröna klotband med titeltext och dekor i guldtryck. Med Ragnar Wängberg’s namnteckning. #8021       
20602 biografier, alfabetiskt ordnade, med hänvisning till var i serien den ursprungliga biografin och porträtt återfinns. Serien Svenskt Porträttgalleri omfattar följande delar: I: Kungliga familjen; II. Kungliga svenska hofstaterna; III: Konungens statsråd, Konungens högsta domstol, Kungl. Maj:ts kansli, Kungl. Maj:ts beskickningar till främmande makter samt svenska och norska aflönade generalkonsuler, konsuler och vice konsuler; IV: Öfverrätter och kollegier samt öfriga centrala ämbetsverk; V: Riksdagen; VI: Häradshöfdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund; VII: Arméns officerare och civilstat; VIII: Flottans officerare och civilstat, lotsstaten, sjökrigsskolans lärare och navigationsskoleföreståndarne; IX: Öfverståthållareämbetets i Stockholm samt länsstyrelsernas ämbets- och tjänstemän äfvernsom kronofogdar och häradsskrifvare; X: Prästerskapet; XI: Uppsala och Lunds universitets, Karolinska mediko-kirurgiska institutet samt Stockholms och Göteborgs högskolor; XII: Lärarekåren; XIII: Läkarekåren; XIV: Ledamöter af akademier samt vittra och lärda samfund; XV: Författare; XVI: Tidningsmän; XVII: Ingeniörer; XVIII: Apotekare; XIX: Bankmän; XX: Arkitekter, bildhuggare, målare, teknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister; XXI: Tonkonstnärer och sceniska artister; XXII: Idkare af handel, industri och sjöfart i Stockholm; XXIII: Sällskapet Idun; XXIV: Veterinärer och tandläkare; XXV: Riksdagens Första och Andra kammare. Svenskt Porträttgalleri är ett av de mest användbara hjälpmedlen för personhistorisk forskning för det sena 1800- och tidiga 1900-talet, utgivet under åren 1895-1911 i tjugofem avdelningar och omfattande 46 volymer, inkl. tre yrkeskategorier som även utkom i ny upplaga. Albin Hildebrand fungerade som huvudredaktör för serien.
Ågren 92. Björkbom & von Malmborg 1249.

Hildebrand, Bengt (1893-1964).
Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1990. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1992. 8:o. (4), 240 s. Trådhäftad. #7421      
S. 1-177: 1753-1953 av Bengt Hildebrand (faksimil av 1:a upplagan, Stockholm, 1954. S. 178-240: 1954-1990 jämte tillägg till föregående av Margit Engström och Åke Lilliestam.

[Hollander, Sven August (1817-1896)].
Biskopar och superintendenter i Sverige och Finland efter reformationen. Biografiska uppgifter, från tillförlitliga källor samlade och utgifne av S. A. Hollander. Stockholm, P. G. Berg, 1874. 8:o. vj, (1), 292 s. Samtida svart halvklotband med marmorerat pärmpapper, pärmarna aningen skavda. Sista bladet, aningen solkigt och med pappersförlust av nedre yttre hörn, utan textförlust. #13810     
Medbundet är också: Swensk Luthersk kyrkotidning. Profnummer, Serien B. - No.12, Serien B. (No 9, saknas !). Norrköping 1881-1882. s. 1-136, 153-200.
Ågren 880. Setterwall I:4363.

[Hylander, Ivar (1900-1982) (red.)].
Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1970. På Svenska prästförbundets uppdrag redigerad av Ivar Hylander. [tillsammans med:] Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1970. Supplement 1934-70. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1971-1972. 8:o. 687 s.; 59, (2) s. Förlagets blå klotband med titel i guldtryck på ryggen och främre pärm. 2 volymer. Första delens bakre pärm något nött. Några sidor med hundöron, under- och överstrykningar i blyerts förekommer. Det fria försättsbladet bortrivet. #8231      
4408 + 169 biografier, alfabetiskt ordnade inom varje stift . Supplementet omfattar biografier över de präster som inte finns upptagna i vare sig 1934 eller 1970 års matrikel, och upptar för de övriga endast kompletterande uppgifter.

Håkansson, Gunnar.
Kalmar och kalmarbor under 1600-talet. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1944. 8:o. 264, (2) s. Trådhäftad i gult styvt pappersomslag med röd och svart text. Ouppskuren. #5286      
Innehåll: Några data ur stadens historia under 1600-talet; Stadens bebyggelse under 1600-talet; Några stadens tjänstemän under 1600-talet; Stadens handel och sjöfart under 1600-talet; Stadens handelsflotta och dess redare under 1600-talet; Stadens hantverkare och andra yrkesmän under 1600-talet; Burskapslängd över kalmarborgare under 1600-talet; Personuppgifter; Kalmarbor, nämnda i detta arbete och som ej återfinnas i burskapslängden eller under avdelningen personuppgifter; Förteckning å ingifta, ej adliga kvinnliga personer. Avd. tjänstemän omfattar: Stadspresidenter, Borgmästare, Stadssyndici, Kämnärer, Stadsskrivare, Hamnfogdar eller s.k. ‘brokikare’, Stadsfiskaler, Stadskassörer. Avd. hantverkare omfattar: Badare, Bagare, Barberare, Blockmakare, Bokbindare, Boktryckare, Bryggare, Fiskare, Färgare, Garkockar, Garvare, Glasmästare, Grytgjutare, Guldsmeder, Handskmakare, Mattmakare, Hjulmakare, Kammakare, Kannegjutare, Kakelugnsmakare, Karduansmakare, Klädesvalkare, Konterfejare, Kopparslagare, Krukmakare, Körsnärer, Linnevävare, Lädertågare, Mjölnare, Murmästare, Målare, Mältare, Mätare, Nålmakare, Pergamentsmakare, Pistolmakare, Remsnidare, Repslagare, Sadelmakare, Skeppstimmermästare, Skeppsbyggmästare, Skinnare, Skomakare, Skräddare, Slaktare, Smeder, Snickare, Stenhuggare, Svarvare,Svärdfejare, Sämskmakare, Timmermän, Tjärvräkare, Trädgårdsmästare, Tunnbindare, Urmakare, Vantmakare.

[Högberg, Theodor (1893-)].
Svenska numismatiker under fyra sekler. En biografisk-bibliografisk handbok, av Th. Högberg. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1961. 8:o. 271 s. Förlagets ljusgula klotband med titeltryck på ryggen, båda omslagen medbundna. Författardedikation till ‘vännen Egon Werlin med numismatisk hälsning’. #9697       
70 längre biografier, alfabetiskt ordnade (från Abraham Ahlén till Evald Ziervogel), arbetet avslutas med en bibliografi över svensk numismatisk litteratur. With an English summary.

[Högmarck, Lars (1710-1741)].
Psalmopoeographia. En Utförlig Beskrifning Öfwer them,som hafwa 1. Samansatt, 2. Öfwersatt och 3. Förbettrat Psalmarna, Uti then, På Kongl. Maj:ts allernådigsta Befallning, åhr 1695. Öfwersedda Swenska Psalm-Boken, Med monga både nyttiga och nödiga anmerkningar försedd; i Twenne afdelningar föresteld; Och allom rettsinnigom, af then siungande Församlingene i Swerige, til nöge och underrettelse, utur åtskilliga/ så wäl tryckta/ som otryckta Skrifter/ Bref ock handlingar; ganska monga/ både äldre och nyare/ brukeliga och aflagda/ Latinska/ Tyska och Swenska andeliga Psalm-Song och Wiso-böker. Sammanletad och utarbetad af Lars Högmarck, Alexandersson. Stockholm, Joh. Laur. Horrn, 1736. 8:o. (28), 243 s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Samtida rotmarmorerat skinnband, mörkgrön skinntiteletikett, fyra upphöjda bind. Renoverat klipp i det fria försättsbladet. Aningen nötta yttre falsar, ryggfoten med liten skada. Några småfläckar på s. (13-15), 31, 154-155. Mindre lagerfläckar förekommer också. Med namnteckningar på främre pärmens insida av ‘Gust[af] Lundgren, Törnlycka 1818’; ‘N. J. Löfgren 7/12 1829’; samt Hilding Pleijels exlibris (två olika). #9346      
159 biografier över de som författat, översatt eller omarbetat psalmerna i 1695 års svenska psalmbok.
Ågren 256
.

Indebetou, Govert (1875-1955).
Bergshögskolans elever under dess första 100-årsperiod. Porträtt och biografier, utgivna. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1919. Stor 8:o. 389 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets dekorerade vita klotband. Lätt solkiga pärmar. Med ett oidentifierat exlibris på främre pärmens insida. #13861      
1054 biografier och 951 porträtt, över elever vid Tekniska högskolans avdelning för bergsvetenskap samt Bergsskolan i Falun (t.o.m. 1869).
Ågren 274. Björkbom & von Malmborg 1357.

Indebetou, Govert (1875-1955).
Bergsskolans i Filipstad elever 1830-1930. Biografisk matrikel på uppdrag av Bergsskolans direktion utgiven. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1931. 8:o. 6 s., 1 pl.-bl., 307 s. Trådhäftad. Främre omslag med vikmärke, bakre omslag med liten reva, ryggfoten med pappersskada. Delvis ouppskuren. #8241       
1305 biografier, kronologiskt ordnade.

Jacobsson, Nils (red.).
Linköpings gymnasiums historia 1627-1927. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum, utgiven av Linköpings h. allm. läroverks kollegium. Linköping, A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri, 1927. 8:o. (1), xvj, 459 s., (54) pl.-bl. Förlagets bruna halvskinnband med marmorerat pärmpapper, fyra markerade bind. Lätt nött rygg. #14382      
Innehåll: Linköpings Gymnasiums Historia 1627-1869 av lektorerna Karl Beckman, Nils Jacobsson & Olof Söderqvist; Rektorer vid Linköpings Läroverk 1857 (1850)-1927 av lektor Ragnar Alvin; Ur föreningslivet vid Linköpings Gymnasium (Naturvetenskapliga Sällskapets historia av lektor Harald Schött, Glimtar och toner ur Sällskapets för Vitterhet och Hävd liv och leverne av komminister Bengt Aurelius, Ur Gymnastik- och idrottsföreningens historia 1884-1927, av gymnastikläraren Viktor von Vegesack); Bilagor (I. Rektor Prytz’ förslag till undervisningsplan för Linköpings skola och gymnasium av år 1627; II. Biskop Joh. Bothvidis skolordning av år 1633; III. Eforer, rektorer och lektorer vid Linköpings gymnasium 1627-1850; IV. Eforer, rektorer, lektorer, adjunkter och övningslärare vid Linköpings h. allm. läroverk 1850-1927; V. D:r J.H.W. Steinnordhs förteckning över de ‘mest utmärkte’ män, vilka fått sin bildning grundlagd vid Linköpings skola och gymnasium).
Ågren se 574 & 1560.

Kalén, Herbert (red.).
Matrikel över Göteborgs Handelsinstituts elever. II. 1886-1910. Göteborg, Elanders boktryckeri aktiebolag, 1951. 8:o. xviij, 429 s. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. Lätt solblekt omslag. 1 sida slarvigt uppsprättad. Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #11434       
1895 biografier. Utgör en fortsättning på ‘Matrikel öfver Göteborgs Handelsinstituts elever. I. 1826-1885’. se Ahlström.

Kugelberg, Arvid (1880-1966).
Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Femte delen. Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1930. 8:o. xij, 449 s., (1) rättelselapp + planscher. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. #14107       
Kortare eller längre biografiska uppgifter om Officerare vid regementet (Östgöta landsregemente 1619-1630, Östgöta regemente till fot 1630-1682, Östgöta infanteriregemente 1682-1791, Livgrenadjärregementets rothållsdivision 1791-1816, Första livgrenadjärregementet 1816-1927, Officerare på stat, Reservofficerare), Officerares vederlikar vid regementet (Präster, Auditörer, Läkare, Regementsskrivare, Musikdirektörer), Officerare vid tillfälliga förband m.m. (Östgöta tiomänningsskvadron 1676-1679, Östgöta tremänningsbataljon 1700-1703, Östgöta femmänningskompanier 1703-1719, Östgöta tremänningsbataljon 1712-1721, Expektantstaten 1722-1758).

Kugelberg, Otto (1843-1916).
Postmästare i Sverige och Finland från äldre till närvarande tid. Biografiska anteckningar. [Första häftet; ... Andra häftet; ... 3:e och 4:e häftet; 5:te och 6:te häftet]. Stockholm, Andréns Boktryckeri, 1894-1898. 4:o. 56 s.; s. 57-104; s. 105-200; s. 201-280. Trådhäftade med tryckta pappersomslag. Nötta och delvis trasiga ryggar, omslagen solkiga och fläckiga med riss och mindre revor. Inlagorna med marginalnoteringar, hundöron och vikmärken förekommer. Ändå ett bra inbindningsexemplar av denna ovanliga upplaga, med alla omslagen i behåll. #14467       
Ågren 804. Setterwall II:2812.

[Kullberg, Karl Oskar (1887-1973) (utg.)].
Svensk apotekarekalender 1923. Sveriges apotekarekår i ord och bild. Utgiven av O. Kullberg. Nässjö, Wallerströms Boktryckeri Aktiebolag, 1923. 8:o. 327 s. Förlagets mörkblå halvskinnband med dekorerade klotklädda pärmar. Aningen lös i bindningen. Pärmarna solkiga och nötta. #14073      
1269 biografier och 1246 porträtt, alfabetiskt ordnade. Första porträttalbumet som även upptar de med farm. kand.-examen, tidigare arbeten upptar endast medlemmar med högre examina.
Ågren 517. Björkbom & von Malmborg 1415.

[Kullberg, Karl Oskar (1887-1973) (utg.)].
Svensk apotekarkalender 1942. Sveriges apotekarkår i ord och bild. Utgiven av O. Kullberg. Motala, Bröderna Borgströms AB, 1942. 8:o. 512 s. Förlagets bruna halvskinnband, blindpressad rygg, guldtryck på främre pärm. Ryggen nött och blekt. #7493      
1783 biografier & 1772 porträtt över apotekarkåren samt farmacie kandidater, alfabetiskt ordnade. Avslutas med ett personregister till de två tidigare utgivna upplagorna. Tredje upplagan, tidigare upplagor utg. 1923, 1932, senare upplagor utg. 1954, 1964. Separat utgiven bilaga: Bildgalleri över svenska apotek samt bilder från Farmacevtiska institutet och Apotekarnas semesterhem i Vidöstern, 1942. Tryckt på konsttryckpapper.

[Kullberg, Karl Oskar (1887-1973) (utg.)].
Svensk apotekarkalender 1952. Sveriges Apotekarkår i ord och bild. Utgiven av O. Kullberg. Motala, Bröderna Borgströms Boktryckeri Aktiebolag, 1954. 613, (1) s. Förlagets dekorerade halvskinnband. Aningen solblekt och lätt nött rygg. #7494       
2537 biografier och 2181 porträtt, alfabetiskt ordnade. Tidigare upplagor utg. 1923, 1932 & 1942, vilka alla upptar även farmacie kandidater, tidigare arbeten såsom ‘Medlemmar af Apotekare-kåren’ (1899) & ‘Svenskt Porträttgalleri’ del 18 (1907), endast upptar medlemmar med högre examina.

[Lagerbring, Gustaf (1847-1921)].
Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs & Bohus län 1658-1897, af Gust. Lagerbring. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1917. 4:o. 194, (1) s. (s. 1-2 blanka). Blått halvklotband med marmorerat pärmpapper. Pärmarna med lätta skavmärken. Främre omslag medbundet. #14470      
23 biografier och 21 porträtt över forna tiders landshövingar, porträtt på Lybecker & von Kaulbars lyckades aldrig författaren uppbringa. Biografierna är kronologiskt ordnade och omfattar: Harald Stake, Erik Sigwardson Kruse, Rutger von Ascheberg, Georg Henrik Lybecker, Johan Benedict von Schönleben, Erik Sjöblad, Karl Gustaf Mörner, Nils Posse, Axel Gyllenkrok, Bengt Ribbing, Lorentz Kristoffer Stobée, Johan Fredrik von Kaulbars, Didrik Henrik Taube, Anders Rudolf Du Rietz, Johan Beck-Friis, Samuel af Forselles, Johan Fredrik Carpelan, Axel Pontus von Rosen, Gillis Edenhjelm, Carl Gustaf Löwenhjelm, Olof Immanuel Fåhræus, Albert Ehrensvärd, Gustaf Fredrik Snoilsky. Tryckt i 599 ex. varav 99 numrerade, detta onumrerat.
Ågren 451. Aberstén 682. Aberstén & Tiselius 876.

[Lagerbring, Gustaf (1847-1921)].
Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs & Bohus län 1658-1897, af Gust. Lagerbring. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1917. 4:o. 194, (1) s. (s. 1-2 blanka). Trådhäftad i det gröna tryckta pappersomslaget, röd text och dekorationer i svart, rött och guld. Främre omslag med vikmärke, bakre med liten reva. Ryggen solblekt och ryggfot med liten pappersförlust. Namnteckning ‘Greta Berg 26.XII.1917’ på det första blanka bladet. #14471      
23 biografier och 21 porträtt över forna tiders landshövingar, porträtt på Lybecker & von Kaulbars lyckades aldrig författaren uppbringa. Biografierna är kronologiskt ordnade och omfattar: Harald Stake, Erik Sigwardson Kruse, Rutger von Ascheberg, Georg Henrik Lybecker, Johan Benedict von Schönleben, Erik Sjöblad, Karl Gustaf Mörner, Nils Posse, Axel Gyllenkrok, Bengt Ribbing, Lorentz Kristoffer Stobée, Johan Fredrik von Kaulbars, Didrik Henrik Taube, Anders Rudolf Du Rietz, Johan Beck-Friis, Samuel af Forselles, Johan Fredrik Carpelan, Axel Pontus von Rosen, Gillis Edenhjelm, Carl Gustaf Löwenhjelm, Olof Immanuel Fåhræus, Albert Ehrensvärd, Gustaf Fredrik Snoilsky. Tryckt i 599 ex. varav 99 numrerade, detta onumrerat.
Ågren 451. Aberstén 682. Aberstén & Tiselius 876.

[Laurell, Lars (1844-1932)].
Matrikel öfver Skara stift år 1896. Utgifven af L. Laurell. Skara, Petterssonska Boktryckeriet, 1896. 8:o. (5), 194, (3) s. Grått halvklotband med svart pärmpapper. Ryggtitel i guldtryck. Lätt nött rygg. Titelbladet med två lagade revor i inre marginalen. Några sidor med hundöron, ‘blädderfläckar’ förekommer, mest i slutet. Namnteckning på försättsbladet. #14419      
359 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den första av Laurell’s två matriklar över Skara stifts prästerskap. Detta är den tionde stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846, 1855, 1865, 1875 & 1886.
Ågren 1037.

[Laurell, Lars (1844-1932)].
Matrikel öfver Skara stift år 1896. Utgifven af L. Laurell. Skara, Petterssonska Boktryckeriet, 1896. 8:o. (5), 194, (3) s. Samtida skinnryggband med svart pärmpapper. Ryggtitel i guldtryck. Främre pärm med ‘A. Svensson’ i guldtryck. Nött rygg, mindre skada på rygghuvud. Lös i bindningen. Genomgående ganska lagerfläckad, även ‘blädderfläckar’ förekommer. Berikad med marginalanteckningar. Andreas Svensson, Bäreberg, Nossebro’s namnstämpel på försättsbladet. #14420       
359 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den första av Laurell’s två matriklar över Skara stifts prästerskap. Detta är den tionde stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846, 1855, 1865, 1875 & 1886.
Ågren 1037.

[Laurell, Lars (1844-1932)].
Matrikel öfver Skara stift år 1907. Utgifven af L. Laurell. Sköfde, Nya Boktryckeriet, C.J. Karlstedt, 1907. 8:o. (4), 189 s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. Ryggtitel i guldtryck. Lätt nötta pärmar. Mycket bra ex. Namnteckning på titelbladet. #14421      
273 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den andra och sista av Laurell’s matriklar över Skara stifts prästerskap. Detta är den elfte stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846, 1855, 1865, 1875, 1886 & 1896.
Ågren 1038.

Leander, Hans (1880-1941).
Publicistklubbens porträttmatrikel vid 50-årsjubileet 1924. Med biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar. På uppdrag av Publicistklubbens styrelse utg. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1924. 8:o. (4), 462, (2) s. Förlagets sandfärgade klotband, med publicistklubbens emblem i guldtryck på främre pärm. Fem markerade bind. Främre omslag medbundet. Lätt nötta och ganska solkiga pärmar. Några sidor med hundöron. Med C. Aug. Cederborg’s resp. Helga Cederborg’s exlibris. #14131       
967 biografier & porträtt, alfabetiskt ordnade, över PK:s medlemmar och betjäning, förtecknar även PK:s funktionärer för perioden 1874-1923, samt funktionärer i understödsföreningen Svenska Publicisternas Pensionskassa 1882-1923. Avslutas med ett värdefullt Signatur- och pseudonymregister. Tidigare porträttalbum har endast utgivits i serien Svenskt Porträttgalleri. 16. Tidningsmän (1897 resp. Ny uppl. 1910), senare upplagor över PK:s medlemmar utg. 1936 samt 1952.
Ågren 262. Björkbom & von Malmborg 1821.

[Lemke, Otto Wilhelm (1819-1900)].
Visby stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt af O. W. Lemke. [sammanbundet med:] Supplementblad till Visby stifts herdaminne 1868-1892 af O. W. Lemke. Örebro, Abr. Bohlin, 1868 & Visby, Gotlands Allehandas Tryckeri, 1892. 8:o. viij, 584 s.; 61 s. Modernt ljusbrunt halvskinnband. Märke efter borttagen bokbindaretikett på försättsbladet. Titelbladet aningen solkigt. Enstaka lagerfläckar förekommer. Oindentifierad blåstämpel på titelbladet. #14002      
Kompletteringar i texten förekommer, särskilt i supplementet.
Ågren 1118-1119. Setterwall I:4379, II:2816.

[Lemke, Otto Wilhelm (1819-1900)].
Visby stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt af O.W. Lemke. Örebro, Abr. Bohlin, 1868. 8:o. viij, 584 s. Samtida brunt halvskinnband, gulddekorerad rygg. Klotöverdragna pärmar. Endast mindre skavmärken. #14001      
Titelbladet med mindre lagning i övre marginalen. Lätt lagerfläckad i början och slutet.
Ågren 1118. Setterwall I:4379.

Lewenhaupt, Adam (1861-1944).
Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar. [Första delen - Andra delen]. Stockholm, Iduns Tryckeri A.-B., [1920-]1921. Stor 8:o. IV,373 s.; (2) s., s. 375-799. Ljusbruna halvskinnband (Wilhelm Enander, Jönköping) med fyra markerade bind, gulddekorerade ryggar med två blå titeletiketter på varje, främre omslag medbundna. Lätt solblekta och nötta ryggar. 2 volymer. #9852     
Ca 20.000 biografier, alfabetiskt ordnade. Dock ej de som avgått före år 1700, ej heller civilmilitärer. Ett trevligt exemplar av den ovanliga första upplagan, av detta eftersökta arbete.
Ågren 690.

Lewenhaupt, Sten (1882-1969).
Staternas främste under nyare tid. Namn och årtal. Statschefer, ministerpresidenter och utrikesministrar. Svenska statråd och riksdagstalmän samt vissa högre ämbetsmannagrupper inom civil och kyrklig förvaltning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1925. 8:o. xxiij, 201 s. Förlagets blå klotband. Lätt nött. Bortklippt namnteckning på försättsbladet. #14025     
Innehåller namnlängder och ämbetsperiod för Regenter, Drottningar, Riksdrotsar, Riksmarkar, Rikskanslerer, Riksamiraler, Riksskattmästare, Kanslipresidenter, Justitiestatsministrar, Statsministrar, Ministrar för Utrikes ärenden, Statsråd, Hovkanslerer, Statssekreterare, Generaladjutanter, Justitiekanslerer, Ledamöter av Rikets allmänna ärenders beredning, Statsråd för de kungliga departementen, Konsultativa statsråd, Kabinettssekreterare, Statssekreterare, Lantmarskalkar, Talmän för Präste-, Borgare- & Bondeståndet, Första & Andra kammarens talmän samt vice talmän, Justitieombudsmän, Militieombudsmän, Rikets herrar, Ledamöter av Konungens Högsta Domstol, Justitieråd, Regeringsråd, Presidenter i Hovrätterna, Uppsala & Lunds universitets kanslerer, Årkebiskopar, Biskopar, Superintendenter, Ordenspredikanter, Ordensbiskopar, Överståthållare, Landshövdingar, Svenska akademiens ledamöter, Nobelpristagare samt Statschefer i övriga världen.
Ågren 68.

Lewenhaupt, Sten (1882-1969).
Staternas främste under nyare tid. Namn och årtal. Statschefer, ministerpresidenter och utrikesministrar. Svenska statråd och riksdagstalmän samt vissa högre ämbetsmannagrupper inom civil och kyrklig förvaltning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1925. 8:o. xxiij, 201 s. Förlagets blå klotband. Lätt nött. Med Klas Lönn’s namnteckning på försättsbladet. #14089     
Innehåller namnlängder och ämbetsperiod för Regenter, Drottningar, Riksdrotsar, Riksmarkar, Rikskanslerer, Riksamiraler, Riksskattmästare, Kanslipresidenter, Justitiestatsministrar, Statsministrar, Ministrar för Utrikes ärenden, Statsråd, Hovkanslerer, Statssekreterare, Generaladjutanter, Justitiekanslerer, Ledamöter av Rikets allmänna ärenders beredning, Statsråd för de kungliga departementen, Konsultativa statsråd, Kabinettssekreterare, Statssekreterare, Lantmarskalkar, Talmän för Präste-, Borgare- & Bondeståndet, Första & Andra kammarens talmän samt vice talmän, Justitieombudsmän, Militieombudsmän, Rikets herrar, Ledamöter av Konungens Högsta Domstol, Justitieråd, Regeringsråd, Presidenter i Hovrätterna, Uppsala & Lunds universitets kanslerer, Årkebiskopar, Biskopar, Superintendenter, Ordenspredikanter, Ordensbiskopar, Överståthållare, Landshövdingar, Svenska akademiens ledamöter, Nobelpristagare samt Statschefer i övriga världen.
Ågren 68.

Lewenhaupt, Sten (1882-1969).
Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom central och lokal förvaltning m.m. Namn och årtal. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1962. 8:o. 255, (1) s. Förlagets blå klotband med mörkgrått skyddsomslag. Svart övre snitt. Med Gunnar Atmer’s exlibris. #8354     
4534 svenska högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom central och lokal förvaltning från 1634 fram till 1962, med uppgifter om namn och ämbetsperiod. Indelad i tre huvudavdelningar. I. 1634-1719. II. 1719-1809. III. Från 1809 [till närvarande tid].

Lindhult, Hans August (1817-).
Personal-matrikel öfver Göteborgs stift, utgifven i september 1872. Göteborg, tryckt hos D.F. Bonnier, 1872. 8:o. 48, (6) s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag. Ouppskuren. #14466     
Innehåller endast korta biografier över stiftets prästerskap, kontraktsvis uppställd. Stiftets sjätte matrikel, tidigare utg. 1796, 1807, 1819, 1831 & 1854.
Ågren 892.

Lindkvist, Jörgen.
Urmakarna i Eskilstuna. [På uppdrag av] kulturnämnden [utg. av kulturförvaltningen] i Eskilstuna. Eskilstuna, Gappe & Sporre Nya Tryckeri AB, 1979. 8:o. 102, (1) s. Rikt ill. Trådhäftad i styvt svart fotoillustrerat pappersomslag. #14026      
90 kortare eller längre biografier över urmakare och gesäller. Stööre delen av boken upptas av historik rörande Eskilstunaklockor. With a summary in English.

Ljung, Olof.
Smeder och bruksfolk vid Bäckefors. (i: Bäckefors bruk ... Särtryck ur Bäcke-boken). Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, [1977]. 4:o. s. 39-152. Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck på främre pärm. Författardedikation och namnteckning ‘Emma Åttingsberg’ på försättsbladet. #14473     
Omfattar bl.a. släkterna: Bjurström, Borgstedt, Byström, Bäck, Ellström, Fjellman, Floberg, Forsberg, Gutke, Hjerpe, Kock, Pihl, Uppström.
Sandqvist 391.

Lunds universitet

Lunds universitets matrikel 1959-60. Utg. av Wilhelm Norlind & Maurits Persson. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1962. 8:o. 816 s. Förlagets blå klotband. #7396     
547 biografier och bibliografier, alfabetiskt ordnade, över universitetets styrelse, lärare och tjänstemän.

Lunds universitets matrikel 1967-68. Utgiven med anledning av universitetets 300-årsjubileum av Eva Gerle. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1968. 8:o. 903 s. Förlagets blå klotband. #7397       
462 biografier och bibliografier, alfabetiskt ordnade, över universitetets styrelse, lärare och tjänstemän. Avslutas med en förteckning över de vid LU upptagna i 1959-60 års matrikel men som avlidit eller slutat sin tjänst vid universitetet före utgivandet av denna matrikel samt en lista över Lunds universitets hedersdoktorer 1968.

Edlund, Barbro (1909-2001).
Lunds universitets matrikel 1732-1830. Album Academiae Carolinae. Lund, Berlings, 1979. 8:o. 339 s. Trådhäftad. #14008      
Fortsätter det av Per Wilner utgivna arbetet ‘Lunds universitets matrikel 1667-1732’. Ett utomordentlig hjälpmedel för att klargöra vid vilken nation studenten skrivits in, med uppgifter om inskrivningsår och oftast -dag, för- och tillnamn samt många gånger även faders yrke.

[Lundin, August Herman (1831-1881)].
Småländska nationen i Lund. Biografiska och genealogiska anteckningar af A. H. Lundin. Utgifna af Smålands nation. Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri, 1882. 8:o. (6), 420, (1), 29 s. Mörkgrönt halvskinnband med klotklädda pärmar, fyra upphöjda bind. Solblekt rygg, lätt skavda pärmar. Saknar registret för sista avdelningen (3 s.). Marginalriss på s. 131-133, 367. Fläck i nedre marginalen på s. 135. Handskriven namnetikett på försättsbladet ‘Gustaf Moberg, Eksjö’ samt exlibris. #14345       
2566 biografier, kronologiskt ordnade, uppdelad i tre avdelningar (Första seklet, Andra seklet samt 1868-1880), sista avdelningen med egen paginering. Innehåller fylligare meritörteckningar än Sjöström's arbete, i övrigt är den mer eller mindre överflödig efter det att Sjöström’s arbete utgivits.
Ågren 1687. Setterwall II:2820.

Malm, Anders (1853-1936) & Wilner, Per (1874-1946).
Lunds universitets matrikel. Läsåret 1924-1925. Utgiven af A. Malm och P. Wilner. Lund, Carl Bloms Boktryckeri, 1925. 8:o. (2), 360, (1) s. Förlagets mörkgröna klotband. Båda omslagen medbundna. #14346      
292 biografier och bibliografier, alfabetiskt ordnade, över universitetets styrelse, lärare och tjänstemän. Avslutas med en förteckning över de vid LU upptagna i 1913 års matrikel som avlidit, slutat sin tjänst vid universitetet samt de som blivit anställda efter 1913 men som lämnat sin tjänst före utgivandet av denna matrikel.
Ågren 1303.

Norlind, Wilhelm (1895-1982) & Olsson, Bror (1894-1973).
Lunds universitets matrikel 1939. Utgiven av Wilhelm Norlind och Bror Olsson. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1940. 8:o. 528 s. Förlagets mörkbruna klotband. Båda omslagen medbundna. #14347      
428 biografier och bibliografier, alfabetiskt ordnade, över universitetets styrelse, lärare och tjänstemän. Avslutas med en förteckning över de vid LU upptagna i 1924-25 års matrikel som avlidit, slutat sin tjänst vid universitetet samt de som blivit anställda efter 1925 men som lämnat sin tjänst före utgivandet av denna matrikel.

[Setterdahl, Johan Axel (1856-1919)].
Östgöta nation i Lund 1668-1913. Biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik af Ax. Setterdahl. Linköping, A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri, 1913. 8:o. 526 s. Ljusgrått klotband (Dahlins Eftr., Karlstad) med svart titeletikett. Sista sidan med veck och sista blanka bladet med veck och liten pappersförlust. Understrykningar i blyerts förekommer. #14356       
1575 biografier, kronologiskt ordnade, över nationens medlemmar, inkl. inspektorer, biktfäder, hedersledamöter, kuratorer m.fl. Bihang 1 (Östgötar som promoverats eller disputerat i Lund, men saknas i Universitetets och nationens matrikel). Bihang 2 (Östgötar, som vid Universitetet i Lund tillhört andra nationer). Den enda nationen i Lund som inte Carl Sjöström utarbetade matrikel över, men Setterdahl’s arbete liknar det föregående i uppställningen, och hänvisar till dennes arbeten framförallt i bihang 2.
Ågren 1697.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Blekingska nationen 1697-1900. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund, E. Malmströms Boktryckeri, 1901. 8:o. (1), vj, 496 s. Ljusbrunt halvskinnband med fem markerade bind, marmorerat pärmpapper. Ryggen aningen blekt och med lätta skavmärken. #8607       
2494 biografier över nationens medlemmar samt inspektorer, hedersledamöter och ämbetsmän. Även Kristianstadsborna tillhörde Blekingska nationen allt ifrån dess tillblivelse och en bit in på 1800-talet. Tillägg finns även i förf:s Skånska nationen 1833-1889 (1904), s. 521-524. Ovanlig !
Ågren 1670.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Kalmar nation i Lund 1670-1914. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund, 1915. 8:o. vj, 242 s. Rött klotband med svart ryggtiteletikett. Främre omslag medbundet. #8612       
851 biografier över nationens medlemmar samt inspektorer, hedersledamöter och kuratorer. Inkluderar även Kalmariter i Lund utanför nationen. Detta arbete onödiggör mer eller mindre föregångaren Gustaf Karlberg’s ‘Studerande Kalmarbor i Lund 1668-1907’ Arvika 1908.
Ågren 1677.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Norrlands nation i Lund [1757-1842]. Biografiska och genealogiska anteckningar. [sammanbunden med:] Södermanlands nation i Lund [1838-1843]. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund, E. Malmströms Boktryckeri, 1902 & Berlingska Boktryckeriet, 1911. 8:o. 34 s. + 16 s. Rött gediget halvklotband med marmorerat pärmpapper. Aningen solblekt rygg. #8613       
I: 92 biografier över nationens medlemmar, inte endast norrlänningar utan även de från landskap som ej bildade egen nation i Lund. Efter 1842 spreds norrlänningarna på andra nationer. II: 7 biograferade studenter. Upptar endast 12 personer från åren 1838-1843. Medbundet är också 'Vid invigningen av Norrlands nations nyrestaurerade byggnad 3/2 1911. Historik.' Uppsala 1911. 30 s.
Södermanlands nation är tryckt i endast 99 numrerade exemplar och måste anses vara en av de mer sällsynta nationsmatriklarna på marknaden, detta är nr 90.
Ågren 1684, 1692.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Skånska nationen 1833-1889. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund, E. Malmströms Boktryckeri, 1904. 8:o. viij, 545 s. Trådhäftad i det rostbruna tryckta pappersomslaget. Delvis ouppskuren. Solblekt och nött omslag. Förstärkt rygg med påklistrad genomskinlig pappersremsa. Selim Birger 1912 skrivet på främre omslaget. #13863      
3250 biografier över nationens medlemmar samt inspektorer, hedersledamöter och kuratorer. Innehåller även ‘Tillägg till Skånska Nationen 1682-1832’ samt ‘Tillägg till Blekingska Nationen 1697-1900’. Detta arbete onödiggör mer eller mindre föregångaren ‘Skånska Nationen vid Lunds universitet 1833-1883’, den innehåller dock en del examensdata som inte finns med i den senare upplagan. Bra arbetsex.
Ågren 1686.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Skånska nationen vid Lunds Universitet 1833-1883. Biografiska anteckningar. Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri, 1885. 8:o. (4), 432 s. Mörkblått halvskinnband (ca 1960) med fyra markerade bind, linneklädda pärmar. #8618       
3002 biografier, kronologiskt ordnade under varje avdelning. Innehåll: Lunds afdelning (482); Lunds distrikts afdelning (422); Malmö afdelning (591); Landskrona-Helsingborgs afdelning (583); Ystads afdelning (299); Kristianstads afdelning (625). Innehåller en del examensdata som Sjöström underlät att ta med i den utförligare efterföljaren som utkom 1904.
Ågren 1686. Setterwall II:2844.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Vermlands nation i Lund 1682-1907. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. [sammanbunden med:] Norrlands nation i Lund [1757-1842]. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1908, 1902. vj, 192 s.; 34 s. Ljusbrunt halvskinnband med fem markerade bind, marmorerat pärmpapper och snitt. Ryggen svagt blekt och lätt nött. De första sex bladen i första arbetet med en liten svag fuktfläck i övre marginalen. #13864      
Två svåra Sjöström:are i samma band. I: 834 biografier över nationens medlemmar samt inspektorer, hedersledamöter och kuratorer, inkluderar även värmlänningar i Lund utanför nationen. Upptar de inskrivna t.o.m. 25/10 1908. II: 92 biografier över nationens medlemmar, inte endast norrlänningar utan även de från landskap som ej bildade egen nation i Lund. Efter 1842 spreds norrlänningarna på andra nationer.
Ågren 1693, 1684.

Sjöström, Carl (1851-1918).
Vestgöta nation i Lund 1683-1910. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1911. 8:o. vj, 294 s. Brunt halvskinnband med fem markerade bind, marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Ryggen lätt nött. #8623      
1457 biografier över nationens medlemmar samt inspektorer, hedersledamöter och kuratorer, inkl. även västgötar i Lund utanför nationen. Kompletteringar med blyertspenna förekommer.
Ågren 1695.

[Lundqvist, Birger (1888-1972)].
Svenska barnmorskor. Huvudred.: Birger Lundqvist. [Utg. av] Svenska Yrkesförlaget A.-B. Stockholm, Esselte AB, 1940. Stor 8:o. 315, (1), 407 s., (1) utv. facs. Förlagets brandgula halvskinnband med fem upphöjda bind och marmorerat pärmpapper. Färgat övre snitt. Främre pärmens övre kant solblekt. Marginalriss på s. 217, 359-365. Liten fläck i inre marginal på s. 343-353. #8389      
2073 biografier och 1827 porträtt, alfabetiskt ordnade, över utexaminerade barnmorskor. 33 biografier och 26 porträtt över äldre tiders barnmorskor, jordegummor och läkare från 1600-talet och fram till 1938 finns upptagna i den historiska avdelningen. Innehåll: Det svenska barnmorskeväsendets historia av professor B. Lundqvist; Svenska barnmorskeförbundet av fröken Anna Häggbom; Barnmorskornas understödskassa av fröken Anna Häggbom; Barnmorskornas i Stockholm understödsförening av fröken Elisabeth Sebardt; Göteborgs Barnmorskesällskaps Pensionskassa av fröken Hanna Lager; Tidskriften Jordemodern av docent Sam Clason; Dagligt liv förr och nu vid Barnmorskeläroanstalt av fröken Ellen Erup; Barnmorskeföreningarnas historia av resp. barnmorskeföreningars fuktionärer; Biografisk avdelning (Barnmorskekårens medlemmars biografier med bild).

[Lundström, Nils Styrbjörn].
1883 års män. Porträtt och biografier samlade och utgivna av N. S. Lundström. Stockholm, A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1927. 4:o. (5), 226 s. Förlagets rotmönstrade skinnband med fem upphöjda bind, yttre och inre denteller, helt guldsnitt. Ryggen fläckig. Nött bakre yttre fals. Pappersriss på s. 201. Reva på s. 205, berör porträtt. #14120      
640 biografier och 539 porträtt, alfabetiskt ordnade. Det tredje av Lundström utgivna porträttgalleriet över 80-talets män, tidigare har utkommit 1881 resp. 1882 års män.
Bibliofilupplaga tryckt i 50 numrerade ex., detta är nr 18.
Ågren 129. Björkbom & von Malmborg 1306.

[Lundström, Nils Styrbjörn].
Svenska kvinnor i offentlig verksamhet. Porträtt och biografer samlade och utgivna av N. S. Lundström. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1924. 8:o. viij, 408 s. Förlagets ljusbruna halvklotband med marmorerat pärmpapper. #8395       
1230 biografier och 1228 porträtt över svenska kvinnor, alfabetiskt ordnade, upptar bl.a.: riksdagsledamöter o.a. inom politiken verksamma, läkare, advokater, lektorer, lärarinnor, sceniska och musikaliska artister, målarinnor, skulptriser, tecknare, textilkonstnärer, författarinnor, journalister, affärsutövare.
Ågren 1396. Björkbom & von Malmborg 1269.

Luther, Georg.
Herdaminne för Ingermanland. II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940. [Utg. av] Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors, Oy Nord Print Ab, 2000. Stor 8:o. 620 s., (1) utv. karta. Förlagets gröna klotband med illustrerat skyddsomslag. #2606      
Innehåll: I. De evangelisk-lutherska församlingarna i Ingermanland 1704-1940, II. Ingermanlands lutherska församlingar och deras ledning, III. Prästerna i Ingermanlands finska och svenska församlingar, Bilaga A ‘Svenska och finska församlingar i Ryssland utanför Ingermanland och Baltikum’, Bilaga B ‘Pastorer från Finland och Sverige i andra lutherska församlingar i Ryssland (utanför guvernementet S:t Petersburg och Baltikum)’. Innehåller även tillägg och rättelser till Del I. Mit Deutsches Referat. Med tysk sammanfattning. Nyskick !
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 620.

Långström, Erland (1880-1948) & Stern, Gustaf (1882-1948).
Göteborgs studenter. I-II. Biografier samlade och utgivna. Göteborg, John Antonsons Boktryckeri, 1917 resp. A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1919. 8:o. 320 s.; 225 s. Förlagets klotband. 2 volymer. Marginalanteckningar förekommer. #14103       
1947 resp. 1220 biografier, ordnade efter examensår. I: Göteborgs högre elementarläroverks och Göteborgs högre latinläroverks studenter 1865-1917. II: Realgymnasium i Göteborg 1865-1886 och Göteborgs högre realläroverk 1885-1918.
Ågren 1531-1532; Aberstén 740.

Långström, Erland (1880-1948) & Stern, Gustaf (1882-1948).
Göteborgs studenter. I-II. Biografier samlade och utgivna. Göteborg, John Antonsons Boktryckeri, 1917 resp. A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1919. 8:o. 320 s.; 225 s. Förlagets klotband. 2 volymer. Marginalanteckningar förekommer. En svag inre fals i del 2. Med Olle Nylén’s namnteckning på halvtitelbladen. #14104       
1947 resp. 1220 biografier, ordnade efter examensår. I: Göteborgs högre elementarläroverks och Göteborgs högre latinläroverks studenter 1865-1917. II: Realgymnasium i Göteborg 1865-1886 och Göteborgs högre realläroverk 1885-1918.
Ågren 1531-1532; Aberstén 740.

Lööf, LarsOlof.
Göteborgs fotografer. Ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1999. 8:o. 258 s. Rikt ill. Förlagets gröna klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. #8412       
ca 230 fotografer och ateljéer alfabetiskt ordnade, med biografiska uppgifter hämtade ur primärkällor, såsom bl.a. länsstyrelsens, rådhusrättens och magistratens arkiv samt förstås ur flertalet kyrkoarkiv. En ovärderlig handbok för den som vill ha lite mer information om personerna som förevigade våra släktingar. Nyskick.

[Magnusson, Gerhard (1872-1940)].
Svenska sockerbagare och konditorer. Ett prakt och minnesverk i ord och bild. Ägnat yrkesskickligheten och kollegialiteten. [Huvudred.: Gerhard Magnusson]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1940. 4:o. (1), 353 s. Rikt ill. Förlagets röda skinnband med fem markerade bind, titel och dekor i guldtryck. Med antydan till solblekning på ryggen, lättare skavmärken på pärmarna och några mindre nötningar på rygghuvud och -fot. Marginalfläck på s. 289. #14348        
1520 korta biografier och 1211 porträtt, alfabetiskt ordnade, över bagaremästare, konditorer, sockerbagare, fabrikörer, direktörer, innehavare m.fl. Innehåll: Sockerbagaren-Konditorn och hans dagliga gärning. Ur Sockerbageriets hävder av direktör Gerhard Magnusson; Är socker ett födoämne? av fil. lic. Iwan Bolin; Smak- och färgämnen. Några ord om hygien inom konditoriyrket av apotekare Hilmer Hylander; Lagstiftning och konditorinäringen av advokat Sten Södermark; Arbetet för yrket och kåren efter skråväsendets fall. Konditorernas organisationssträvanden av direktör Gerhard Magnusson; Tårtan genom tiderna av konditor Carl Bräutigam; Sockerbagareliv i helg och söcken. Några personliga hågkomster och upplevelser av fabrikör Carl G. Pettersson; Yrkets finesser - bildreportage; Biografisk avdelning med porträttgalleri.
Tryckt i numrerad upplaga för namngiven ägare, detta är nr 391, tryckt för Edit och David Eklöf.

Meyerson, Åke (1910-1992) (utg.).
Stockholms bössmakare. Gösta Malmborgs efterlämnade anteckningar på uppdrag fullständigade och utgivna. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1936. 4:o. 467, (1) s., (1) utv. släkttavla, (1) utv. tabell. Rikt ill. Trådhäftad i tryckt illustrerat pappersomslag. Delvis ouppskuren. #13850       
Innehåll: Allmän orientering (Den svenska bösstillverkningens första tid, Skråorganisationen, Lärling Gesäll och mästare, Gesällen och gesällskapet, Mästaren och ämbetet, Bössmakare utanför skråorganisationen, Förbindelserna med kontinenten och faktorierna, De svenska bössmakargesällernas resor i utlandet, Förbindelser med faktorierna, Planer på bössmide i stor skala i Stockholm, Pipsmidet, Bössmeden stockmakaren och gravören, Yrkets fördelning i staden, Verkstäderna på Helgeandsholmen, Rännarebanan, Skråämbetenas fastigheter, Verkstadsinredning och inventarier, Skråämbetenas inventarier, Klen- och pistolsmedsämbetet, Klen- och pistolsmedsgesällskapet, Snickareämbetet, Snickaresällskapet); Biografier, Tabell över mästarnas verksamhet; Bilagor (70 st, omfattande bl.a. Inventarium över diverse verksäder från 1500-talet, Rullor över klensmeder & snickare, Förteckning över antagna hantverkare i Kronans tjänst 1718, Bouppteckningar efter drygt 40 smeder).
Kungliga livrustkammaren. Akter och utredningar. 1.

Millqvist, Viktor (1864-1916).
Svenska riksdagens borgarstånd 1719-1866. Personhistoriska anteckningar. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1911[-1912]. 8:o. (1), 221 s. Trådhäftad i styvt orange pappersomslag med svart text. Ouppskuret ex. #13875        
Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 5.
Ågren 1437.

Molér, Wilhelm (1847-1928).
Album scholæ Arosiensis 1618-1650. Västerås, A. F. Berghs Boktryckeri, 1905. 8:o. (4), 70 s. Trådhäftad i ljusgrönt pappersomslag. Lätt nött rygg. Liten fläck på bakre omslag. Stämpel på främre omslag. Exlibris på titelbladets rectosida. #8432        
Endast för- och farsnamn (ej tillnamn) och i de flesta fall uppgift om födelseort. Utgivet som bilaga till Västerås högre allm. läroverks årsredogörelse 1904-1905.
Ågren 1633.

Mollstadius, Axel (1889-1969).
Jönkiöpings Fältartollerie 1691-1699. Jönköping, H. Halls Boktr. A.-B., 1947. 8:o. 34 s., 1 pl.-bl. Klammerhäftad. Lätt solbränt och nött omslag. Genomgående fuktfläck i nedre inre marginalen, berör ej text eller omslag. Signaturen RSW -60 på främre omslaget. #6045       
Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen 3.

[Muncktell, Johan Fredric (1764-1848)].
Westerås stifts herdaminne af Joh. Fr. Muncktell. Första delen. [... Andra delen. ... Tredje delen]. Upsala, Wahlström & Låstbom, 1843-1846. 8:o. (3), 495 s.; (1), 558 s.; (1), 598 s. Samtida svart halvskinnband med fyra markerade bind, marmorerat pärmpapper. Titel och delbeteckningar i guld. Främre omslag till del tre medbundet, slarvigt överstrukna anteckningar på insidan, nött och delvis loss. Ryggarna aningen nötta. Enstaka lagerfläckar förekommer. 3 volymer. Pappersförlust på s. 103, berör ej text. ‘Hr Kyrkoherden N O Törn...’ på det medbundna främre omslaget (Del 3); Emil Zimmerman’s namnteckning på försättsbladet. #14463        
Nils Olof Törnblom, kyrkoherde i Björkskog 1843 (efterträdde J E Godenius).
Ågren 1126. Setterwall I:4388.

Nielsen, H & Falck, B (red.).
Omnibustrafiken och linjetrafiken med lastbilar i Sverige. Redigerad av Harald Nielsen och Börje Falck. [Utg. av] SvenskaYrkesförlaget, Stockholm. [Del I. Omnibustrafiken] Del II. [Linjetrafiken och trafiken med lastbilar]. Stockholm, Esselte, 1938 & Hälsingborg, Schmidts Boktryckeri A.-B., 1939. 4:o. 739 s.; 400 s. Rikt ill. Förlagets blå halvskinnband med fyra markerade bind, titel och dekor i guldtryck på ryggen, marmorerat pärmpapper. Andra delen med solblekt och nött rygg, väl läst, blädderfläckar förekommer, aningen lös i bindningen. Enstaka ställen med bläckkladd. Färgat övre snitt. 2 volymer. #8449       
3806 + 2202 korta biografier och 2610 + 961 porträtt, länsvis ordnade, över omnibusägare, omnibusförare, diligensförare, trafikbilägare, trafikbilförare, maskinister, garage- och verkstadsförmän, åkeriägare, speditörer och lastbilsförare. Innehåll: Del I. Omnibussen genom tiderna; Linjetrafik med automobiler i svenska lagstiftning; Automobilbeskattning; Omnibustrafikens organisation; Postverkets diligenstrafik; Omnibussen i Statens Järnvägars tjänst; Bussen och dess genombrott i stockholmstrafikens historia; Buss contra bana; Busstationer; När hästen fick vika för motorn; Med buss till Paris; Moderna bussar; Motortrafikens binäringar; Biografisk avdelning. Del II. Fjärrbiltrafiken och dess organisation; Linjetrafiken med lastbilar; Biografisk avdelning.

Norberg, Anders (1945-2003).
Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar. På Riksdagens uppdrag utarbetad av Anders Norberg, Andreas Tjerneld och Björn Asker. Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. Band 1. (m. u.). Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1988. 8:o. 493 s. Illustr. Förlagets svarta klotband med titeltryck i guld på främre pärm och rygg samt skyddsomslag. #14465        
828 biografier och 827 porträtt, ordnade alfabetiskt under respektive län. Utgavs i 5 volymer under åren 1985-1992 och fortsattes av ‘Enkammarriksdagen 1971-1993/94’ utg. i 2 volymer 1996. Tryckt i 3000 ex.

Norberg, Anders (1945-2003).
Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar. På Riksdagens uppdrag utarbetad av Anders Norberg, Andreas Tjerneld och Björn Asker. Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län. Band 3. (m. u.). Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1986. 8:o. 316 s. Illustr. Förlagets svarta klotband med titeltryck i guld på främre pärm och rygg samt skyddsomslag. #14118       
562 biografier och 556 porträtt, ordnade alfabetiskt under respektive län. Utgavs i 5 volymer under åren 1985-1992 och fortsattes av ‘Enkammarriksdagen 1971-1993/94’ utg. i 2 volymer 1996. Tryckt i 3000 ex.

Norborg, Knut (1897-1975) (utg.).
Göteborgs stift 1885-1949. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1949. 8:o. 473 s. + lös erratalapp. Rikt ill. Förlagets grå linneklotband. Främre omslaget medbundet. ‘Stiftelsen Haga Församlingshem’ skrivet på försättsbladet. #3710      
Utgör supplement till C. W. Skarstedt’s ‘Göteborgs stifts herdaminne’. 1:a upplagan (2:a uppl. utkom s.å.).

Norborg, Knut (1897-1975) (utg.).
Göteborgs stift 1885-1949. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1949. 8:o. 473 s. + lös erratalapp. Rikt ill. Förlagets röda halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Främre omslaget medbundet. Svagt nött pärmpapper. #5967      
Utgör supplement till C. W. Skarstedt’s ‘Göteborgs stifts herdaminne’. 1:a upplagan (2:a uppl. utkom s.å.).

Norborg, Knut (1897-1975) (utg.).
Göteborgs stift 1950-1964. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1964. 8:o. 280 s. Rikt ill. Förlagets grå linneklotband. Främre omslaget medbundet. Understrykningar, kommentarer och kompletteringar med kulspetspenna förekommer. Några småfläckar på försättsbladet. #2805      
Utgör en direkt fortsättning på förf:s ‘Göteborgs stift 1885-1849’.

Norborg, Knut (1897-1975) (utg.).
Göteborgs stift 1950-1964. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1964. 8:o. 280 s. Rikt ill. Förlagets röda halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Främre omslaget medbundet. Rött övre snitt. #3712       
Utgör en direkt fortsättning på förf:s ‘Göteborgs stift 1885-1849’.

[Nordensvan, Carl Otto (1851-1924)].
Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, under medverkan af officerare vid regementet, utarbetad af C. O. Nordensvan. Andra delen. Personalhistoria, tillika med en öfversikt af Värmlands regemente 1903-1910. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1911. Stor 8:o. Frontespis, (4), 329 s. Illustr. Förlagets blå klotband, med titel och dekoration präglat i guld på rygg och främre pärm. Aningen nötta pärmar. Minimalt marginalriss på titelbladet. Med biblioteksstämpel på titelbladet ‘Kungl. Södermanlands regementes manskapsbibliotek’. #8456       
Ryggtitel: Värmlands regemetes historia. II. 1623-1910. 1488 kortare eller längre biografier (levnadsteckningar). Innehåller: Värmlands regemente 1903-1910 (Regementets ombildning; Befälet; Beklädnad och öfrig utrustning; Regementets förläggning; Öfningar och tjänstgöring), Lefnadsteckningar öfver officerare och vederlikar 1623-1910 (Officerare; Officerare vid tremänningarna 1700-1720; Officerare i regementets reserv; Präster; Auditörer; Läkare; Regementsskrifvare, regementsintendenter; Musikdirektörer), Rullor och förteckningar. Register (Rullor öfver officerskåren 1905 och 1910; Förteckningar [över] Regementsofficerare, regementskvartermästare och kompanichefer; Fanjunkare vid Värmlands regemente; Underofficerare vid Värmlands regemente; Officerare vid Närkes och Värmlands regemente, som stupat eller dött i fält; Register till lefnadsteckningarna). Kompletterar första upplagan, då denna andra ej upptar bl.a. de många rullor över officerskåren 1675-1903 som föregångaren innehåller.
Ågren 752.

[Nordensvan, Carl Otto (1851-1924)].
Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, under medverkan af officerare vid regementet, utarbetad af C. O. Nordensvan. Andra delen. Personalhistoria, tillika med en öfversikt af Värmlands regemente 1903-1910. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1911. Stor 8:o. Frontespis, (4), 329 s. Illustr. Förlagets blå klotband, med titel och dekoration präglat i guld på rygg och främre pärm. #14133       
Ryggtitel: Värmlands regemetes historia. II. 1623-1910. 1488 kortare eller längre biografier (levnadsteckningar). Innehåller: Värmlands regemente 1903-1910 (Regementets ombildning; Befälet; Beklädnad och öfrig utrustning; Regementets förläggning; Öfningar och tjänstgöring), Lefnadsteckningar öfver officerare och vederlikar 1623-1910 (Officerare; Officerare vid tremänningarna 1700-1720; Officerare i regementets reserv; Präster; Auditörer; Läkare; Regementsskrifvare, regementsintendenter; Musikdirektörer), Rullor och förteckningar. Register (Rullor öfver officerskåren 1905 och 1910; Förteckningar [över] Regementsofficerare, regementskvartermästare och kompanichefer; Fanjunkare vid Värmlands regemente; Underofficerare vid Värmlands regemente; Officerare vid Närkes och Värmlands regemente, som stupat eller dött i fält; Register till lefnadsteckningarna). Kompletterar första upplagan, då denna andra ej upptar bl.a. de många rullor över officerskåren 1675-1903 som föregångaren innehåller.
Ågren 752.

Nordin, Isidor (1846-1906).
Medlemmar af apotekare-kåren. Porträttsamling med biografiska uppgifter, samlade och utgifna. Malmö, Boktryckeri-Aktiebolaget Skåne, 1899. 8:o. (2), 163 s. Förlagetsgulddekorerade gröna klotband. Lätt nött, aningen lös i bindningen. #8457        
641 porträtt och biografier över kårens medlemmar, alfabetiskt ordnade.
Ågren 515. Björkbom & von Malmborg 1413.

Nordin, Isidor (1846-1906).
Medlemmar af apotekare-kåren. Porträttsamling med biografiska uppgifter, samlade och utgifna. Malmö, Boktryckeri-Aktiebolaget Skåne, 1899. 8:o. (2), 163 s. Förlagetsgulddekorerade gröna klotband. Lätt nött, aningen lös i bindningen. Marginalriss på s. 11, 33, 35. Inlagan delvis solkig och med bruksspår på sina ställen. #14083       
641 porträtt och biografier över kårens medlemmar, alfabetiskt ordnade.
Ågren 515. Björkbom & von Malmborg 1413.

[Nygren, Carl Emanuel].
Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid Karlstads högre allm. läroverk [1850-1900]. Utarbetade af C. E. Nygren. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1912-1913. 8:o. (4), 136 s., (1 blank); (4), 139 s., (1 blank); (3), 134 s., (2 blanka); (4), 143 s. Svart halvklotband med marmorerat pärmpapper, ryggtitel i guldtryck. För- och eftersättsbladen något mörknade i kanterna. Några sidor med vikmärken. #14334        
3549 biografier över inskrivna lärjungar, alfabetiskt ordnade inom varje del. Utkom i totalt 4 häften, omfattande delarna: 1. Åren 1850-63. 2. Åren 1864-74. 3. Åren 1875-85. 4. Åren 1886-1900.
Ågren 1550.

Olsson, Bror (1894-1973) & Bexell, Oloph (utg. av del 5).
Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. I-V. Lund, 1947-1951 & Uppsala, 1980. 8:o. 326 s, (1) pl.-bl.; 386, (1) s., (1) pl.-bl.; 298, (1) s., (1) pl.-bl.; 543 s., (1) pl.-bl.; (3), x, 210, (1) s., (1) pl.-bl. Rikt ill. Förlagets bruna halvskinnband med fyra markerade bind, markerade titel och deltitelfält samt sigilldekor i guldtryck på främre pärm. Övre guldsnitt. 5 volymer, varav de fyra första med något nötta ryggar. Främre omslag medbundet i del 1, 4 & 5. Tryckt för Lars Bennich-Björkman (enl. subskribtionsförteckning), samt med Sven-Erik Lange’s exlibris. #13818       
Omfattar: Del 1. Biskopar, domprostar, kapitulares, e.o. prästmän, krigspräster m.fl.; Del 2. Norra Möre, Stranda och Handbörd; Del 3. Södra Möre kontrakt; Del 4. Öland; Del 5. Supplement. Tillägg och rättelser. Personregister.
Bibliofilupplaga tryck i 110 numrerade ex. (1-100 samt I-X), varav detta är nr 2.

Planting-Gyllenbåga, G. H. W.
Norske krigare under svenska fanor. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1901. 8:o. 62, (1) s. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag med röd och svart text. Ouppskuren. Omslaget aningen solkigt. #14022       

Räf, Per-Ola (Pelle).
Organister och orglar i Skara stift t o m 1857. Lidköping, Grunditz & Forsberg, 2002. 8:o. 519 s. (s. 1-2 =blanka). Illustr. Förlagsband. #14003        
Drygt 260 kortare eller längre biografier med uppgifter i många fall om föräldrar, familj & tjänstgöring. Nytt ex.
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, nr 8.

Sallander, Hans (1903-1983).
Västgötska studenter vid universitetet i Dorpat under 1600-talet. Vara, Jönssons Tryckeri AB, 1981. 39 s. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. #8576       
68 biografier över västgötar i Dorpat under perioden 1632-1694.
Särtryck ur ‘Västgötalitteratur 1981:1/2.’

Samzelius, Hugo (1867-1918).
Kongl. skogs- och jägeristaten 1539-1900. Biografiska studier. Andra delen med 7 illustrationer. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, 1902. Stor 8:o. xxxiv, (1), 238, (1) s. Grönt mjukt klotband med fyra markerade bind. Gammal genomgående fuktfläck i yttre marginalens nedre del, synbar t.o.m. s. 107/108. #8579       
Innehåller alfabetiskt ordnade biografier över chefer och tjänstemän vid hovjägeristaten och riksjägeristaten i Sverige och de forna svenska provinserna. Samt eleverna vid Ombärgs och Klotens skogsskolor högre klasser läsåret 1901-1902. 1915 utkom förf:s utvidgade och omarbetade upplaga med mer än 1000 ytterligare biografier. Tryckt i 400 ex.
Ågren 1236.

Samzelius, Hugo (1867-1918).
Kongl. skogs- och jägeristaten. Biografiska studier 1539-1898. Jämte en historisk inledning. [D. 1.]. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, 1898-1899. Stor 8:o. xvj, (1), 276, (1) s. Ljusbrunt halvskinnband med fem upphöjda bind, svarta ryggtiteletiketter, marmorerat pärmpapper. Aningen nött rygg, liten ljus fläck (ca 1x1 cm) på ryggen, lätt nötta pärmar. Titelbladet uppfodrat och med tre lagade marginal riss. Sista opaginerade bladet med marginalriss. Med GHT’s stämpel (Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning). #8578     
Innehåller alfabetiskt ordnade biografier över chefer och tjänstemän vid hovjägeristaten och riksjägeristaten i Sverige och de forna svenska provinserna.
Tryckt i 500 numr. ex. av vilka endast de första 150 i allmänna bokhandeln, detta är nr 57.
Ågren 1236. Setterwall II:2833.

Samzelius, Hugo (1867-1918).
Kongl. skogs- och jägeristaten. Biografiska studier 1539-1898. Jämte en historisk inledning. [D. 1.]. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, 1898-1899. Stor 8:o. xvj, (1), 276, (1) s. Ljusbrunt halvskinnband med fyra markerade bind, svarta klotklädda pärmar. Nött rygg. #14157     
Innehåller alfabetiskt ordnade biografier över chefer och tjänstemän vid hovjägeristaten och riksjägeristaten i Sverige och de forna svenska provinserna.
Tryckt i 500 numr. ex. av vilka endast de första 150 i allmänna bokhandeln, detta är nr 186.
Ågren 1236. Setterwall II:2833.

Sandström, K. Gustaf A. (1895-1983) (red.).
Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1934. Stor 8:o. (2), 557, (1) s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med titel i rött och svart. Ouppskuren. #14445     
Innehåll: Överståthållarämbetets förhistoria, uppkomst och grundläggningstid, av Nils Ahnlund; Överståthållarämbetets historia efter Klas Flemings tid, av K.G.A. Sandström; Överståthållarämbetet och kommunalstyrelsen, av Halvar G.F. Sundberg; Överståthållarämbetets arkiv, av Bertil Boëthius; Biografiska anteckningar rörande överståthållare, underståthållare och polismästare.

Sandström, Sven (1904-1997) (red.).
Svenska urmakare och optiker. Stockholm, Stockholms Bokindustri A.-B., 1939. 4:o. 499 s. Förlagets ljusbruna halvskinnband. Grönt övre snitt. Svagt blekt rygg. Två blad (s. 483-486) med rejäla revor. #8583     
1191 biografier och 1016 porträtt uppdelade regionvis, med en kort historisk inledning över respektive urmakareförening. Innehåller även: Svenska urmakeriets historia, av Gust. Lindeberg; Tidmätning genom tiderna, av J. A. Johnsson; De svenska urmakarnas organisation, av Stefan Anderson; Yrkesutbildningen, av Wiggo Lundberg; Två yrkesmän inom svenskt urmakeri, av Bernhard Wergeman; Konstur, av J. A. Johnsson; Tornur och allmogeur, av Thure H. Sandström; Tillverkning av ett precisionsur, av Martin Lodenius; Synkronur, av N. Tage Gripberger och Arne Wirström; Elektriska ur, av Sven Sandström; Några data från glasögonens och optikeryrkets historia, av Stig Stefanson; Zeissverken i Jena, av Bruno Schultz. Tryckt i 1000 ex., varav detta är nr 304.
Björkbom & von Malmborg 1396.

Schöldström, Birger (1841-1910).
Svenskarne under Dannebrogen 1848-1850. Biografiska data. Jämte utdrag ur de frivilliges berättelser från fältlifvet samt 67 porträtt. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1903. vij, (1), 102 s. Blågrönt klotband (Hedberg ?) med mörkröd skinntiteletikett, fem markerade bind. #14023      
260 kortare eller längre biografier, alfabetiskt uppställda, över de svenskar som kämpade på danskarnas sida under krigsåren 1848-1850. Ett tillägg utkom 1905, innehållandes bl.a 30 porträtt.
Skrifter och handlingar utgifna genom Svenska autografsällskapet 6.
Ågren 799.

[Seligman, Sven (utg.)].
Porträttmatrikel över kommunalmän inom städer, köpingar och municipalsamhällen tillhörande svenska stadsförbundet. Stockholm, Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., 1928. 8:o. 304 s. Förlagets senapsgula klotband med titel i guldtryck på ryggen och monogram på främre pärmen. #14192     
500 biografier & porträtt på stadsfullmäktiges ordförande, vice ordförande samt drätselkammarens ordförande och motsvarande ämbeten, ordnade alfabetiskt först efter städer, sedan köpingar och sist municipalsamhällen. Även fotografi på Råd-, Stads- eller Tingshuset på orten, i några fall är Stadshotellet eller liknande, avbildat istället.
Ågren 1723.

[Sellergren, Nils (1842-1899)].
Anteckningar i alfabetisk ordning om Wexiö stifts prester fr. äldsta tid t.o.m. 1875. Af N. Sellergren. För Smålandsposten. Wexiö, Smålandspostens Boktryckeri, 1902. 8:o. 194 s. Senare rött halvklotband med marmorerat pärmpapper. #8592    
Utgjorde grunden till ett tänkt första herdaminne för Växjö stift, tryckt som bilaga i Smålandsposten på dåligt papper som gulnat. några sidor hårt skurna Mycket ovanlig !
Ågren 1148. Virdestam III:72f.

Sidenbladh, Elis (1836-1914).
Urmakare i Sverige under äldre tider [intill år 1846]. Anteckningar utgivna. Andra, reviderade och kompletterade upplagan. Lund & Stockholm, 1947. Stor 8:o. 256 s. Brunt halvklotband. Svarta ryggtiteletiketter. Båda omslagen medbundna. #14020      
Mer än 1300 kortare eller längre biografier, alfabetiskt uppställd, följd av 129 avbildningar på Solvisare, Resur, Tellerur, Nattur, Urtavlor till golvur, Golvur, Bordsur, Konsolur, Väggur, Fickur, Boettadresslappar samt ett Intyg av Johan Fredman med autograf.
Nordiska museets handlingar 28.
Ågren 436 (1a uppl.).

Sidenbladh, Elis (1836-1914).
Urmakare i Sverige under äldre tider [intill år 1846]. Anteckningar utgivna. Andra, reviderade och kompletterade upplagan. Lund & Stockholm, 1947. Stor 8:o. 256 s. Förlagets blå klotband. Lätt nött rygg. #8595     
Mer än 1300 kortare eller längre biografier, alfabetiskt uppställd, följd av 129 avbildningar på Solvisare, Resur, Tellerur, Nattur, Urtavlor till golvur, Golvur, Bordsur, Konsolur, Väggur, Fickur, Boettadresslappar samt ett Intyg av Johan Fredman med autograf.
Nordiska museets handlingar 28.
Ågren 436 (1a uppl.).

Sillén, Tor.
Gotländske studenter 1865-1928. 2:a upplagan. Biografisk matrikel. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, 1929. 8:o. vj, 170 s., 3 pl.-s. vjs.,s.3-170,3 pl.-bl. Trådhäftad. #13848     
757 biografier över elever huvudsakligen utexaminerade från Visby läroverk, som bihang förtecknas gotlänningar som under perioden tagit sin studentexamen utanför Visby. 1:a upplagan som utkom 1895, omfattar perioden 1865-1894, och har utöver det vanliga registret även ett fruregister. Ej i bokhandeln ! Nyskick.
Ågren 1629.

Silvander, Harald (red.).
Bergsskolans i Falun lärare och elever 1871-1930. [Utarb. av Govert Indebetou och Björn Tiberg]. Utg. av Föreningen Bergskamraterna. Filipstad, Filipstads Tryckeri Aktiebolag, 1949. 8:o. (8), 250 s. Trådhäftad. Mindre stötmärke på nedre yttre hörn. #14147      
1030 biografier, kronologiskt ordnade, över skolans elever och lärare.

[Skarstedt, Carl Wilhelm (1815-1908)].
Uddevalla Kyrko- och Skolminne. Efter till stor del otryckta källor samladt och utgifvet af C. W. S. Med aderton afbildningar. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1888. 8:o. xj, 426 s. Enkelt halvskinnband med klotklädda pärmar. Ryggtitel ‘Skarstedt. Uddevalla’. Främre omslag medbundet. Det medbundna främre omslaget uppfodrat och fläckigt. Med komminister Aug. Berg, Presstorp, Svinesund’s namnetikett. #2804      
Utökad och omarbetad upplaga av förf:s år 1886 utgivna arbete ‘Uddevalla herda- och skolminne’. Avbildningarna föreställer: 1. Uddevalla kyrka sedd från vester. 2. Uddevalla klocktorn sedt från vester. 3. Uddevalla kyrka enligt Dahlberg. 4. Uddevalla kyrka före branden 1806. 5. Prosten Fredrik Bagge (helfigur). 6. Prosten Fredrik Bagge (porträtt). 7. Herm. Schröder (porträtt). 8. M. Ullman (porträtt). 9. Gustaf Daniel Björk (porträtt). 10. A. Bruhn (porträtt). 11. Olof Ottosson Bruhn (porträtt). 12. Uddevalla 5-klassiga läroverk sedt från norr. 13. Rector J. Rodhe (porträtt). 14. Anders Knape Hansson (porträtt). 15. C. A. Thudén (porträtt). 16. Uddevalla Museum. 17. Anders Leopold Trana (porträtt). 18. Lennart Åberg (porträtt). Kompletteringar, rättelser och understrykningar med blyerts förekommer i texten.
Ågren 901. Setterwall II:2849.
Aberstén & Tiselius 863b.

Skarstedt, Ernst (1857-1929).
Svensk-amerikanska folket i helg och söcken. Strödda blad ur svensk-amerikanernas historia. Deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän. Med 212 illustrationer. [Utg. av] Björck & Börjesson, Stockholm. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz’ Boktryckeri, 1917. 8:o. (3), 450 s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med titel och dekor i svart & blått. Solblekt och aningen nött rygg. Omslagen endast med mindre riss. #14386      
Innehåll: Några allmänna betraktelser; En blick på den amerikanska kartan och dess historia; SVensk-Amerikanernas val av boningsplatser; Det kyrkliga livet och skolverksamheten; Föreningsliv, sång och musik i Svensk-Amerika; Den svensk-amerikanska pressen, litteraturen och konsten; Svensk-amerikaner bland amerikanerna; Svensk-amerikanerna som jordbrukare; Svensk-amerikanska samlare; Svensk-amerikanska typer, karaktärer och original; Bilder och episoder ur det svensk-amerikanska livet; Det så kallade svensk-amerikanska språket.
Ågren 2242.

Skarstedt, Ernst (1857-1929).
Washington och dess svenska befolkning. Med en färglagd karta öfver Washington, 300 porträtt och 87 andra illustrationer. På förf. förlag under medverkan af F. W. Lonegren. Washington, Washington Printing Co., 1908. 8:o. 588, (12) s., (1) kartuppslag i färg. Förlagets blindpressade svarta klotband. Lätt stötta främre hörn. Svag fals mellan s. 16 & 17. #10046      
De 12 opaginerade sidorna i slutet, utgörs av annonser Innehåll: Washingtons historia till omkring 1840; Washingtons historia från 1840 till närvarande tid; Washingtons utseende och klimat; Berg, sjöar, floder och dalar; Jagt och fiske; Skog och skogsafverkning; Jordbruksförhållanden i vestra Washington; Jordbruksförhållanden i östra Washington; Irrigations-farmning; Indianerna i Wash., deras seder, traditioner m.m.; Stöder i vestra Washington; Städer i östra Washington; Alaska-Yukon-Pacific-utställningen; Svenska kyrkor och församlingar i Washington; Svenska tidningar i Washington; Svenska föreningar i Washington; Historik öfver föreningen Valhalla i Tacoma; Historik öfver föreningen Svenska Klubben i Seattle; Biografisk afdelning (293 porträtt och 15 andra illustrationer).
Ågren 2262.

Skarstedt, Ernst (1857-1929).
Washington och dess svenska befolkning. Med en färglagd karta öfver Washington, 300 porträtt och 87 andra illustrationer. På förf. förlag under medverkan af F. W. Lonegren. Washington, Washington Printing Co., 1908. 8:o. 588, (12) s., (1) kartuppslag i färg. Klammerhäftad i tryckt originalpappersomslag. Några små bitar borta från ryggen, några hundöron. Några sidor med mindre marginalriss, s. 93/94 med reva. Julhälsning på baksidan av frontespis. #13549      
De 12 opaginerade sidorna i slutet, utgörs av annonser. Innehåll: Washingtons historia till omkring 1840; Washingtons historia från 1840 till närvarande tid; Washingtons utseende och klimat; Berg, sjöar, floder och dalar; Jagt och fiske; Skog och skogsafverkning; Jordbruksförhållanden i vestra Washington; Jordbruksförhållanden i östra Washington; Irrigations-farmning; Indianerna i Wash., deras seder, traditioner m.m.; Stöder i vestra Washington; Städer i östra Washington; Alaska-Yukon-Pacific-utställningen; Svenska kyrkor och församlingar i Washington; Svenska tidningar i Washington; Svenska föreningar i Washington; Historik öfver föreningen Valhalla i Tacoma; Historik öfver föreningen Svenska Klubben i Seattle; Biografisk afdelning (293 porträtt och 15 andra illustrationer).
Ågren 2262.

Stationsföreståndarnas porträttgalleri. [Porträttgalleri över svenska järnvägarnas stationsföreståndare med biografiska uppgifter]. Göteborg, Josef Bergendahls Boktryckeri, 1933. 8:o. 559 s. Förlagets halvskinnband med dekorerad rygg i guld och svart. Lite lös i bindningen. #14032       
1699 biografier och 1483 porträtt, alfabetiskt ordnade. Tryckt å konsttryckpapper.
Björkbom & von Malmborg 1464.

Stenvall, Gunnar.
Växjö stifts matrikel [1941]. Ny, tillökad upplaga, utarbetad. Växjö, Smålandspostens Boktryckeri Aktiebolag, 1941. 8:o. xiv, 436 s. Grönt halvklotband (Bröd. Nyblom Bokbinderi, Kalmar) med marmorerat pärmpapper, titel i guldtryck på ryggen. Främre omslag medbundet. Stänkt övre snitt. Med kyrkoherde S. Stenholm’s stämpel på titelbladet. #14393      
406 biografier, alfabetiskt ordnade. Boken är indelad i tre avdelningar: Statistiska avdelningen (Växjö Domkapitel; Växjö stiftsnämn; Stiftets kontrakt; Stiftsadjunkter och dövstumprästbefattning; Stiftets extra ordinarie prästmän; Utom stiftet tjänstgörande präster; Till stiftets skolstat hörande präster; Prästvigda för verksamhet i utlandet; Emeriti), Biografiska avdelningen (Biografier; Födelsetabell över stiftets präster; Ordinationstabell över stiftets präster), Bilagor (Stiftsrådets i Växjö stift ledamöter, sekretariat och ombud; Officinater vid nästa prästmöte; Växjö stifts missionsråd samt instruktion för missionsstyrelsens stiftsombud; Växjö stifts sjömansråd samt instruktion för svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses stiftsombud; Sankt Sigfrids stiftelse; Stiftelsen Växjö stifts prästerskaps kassor och fonder; Stiftelsen Växjö stifts prästänkehem; Sällskapet Kyrkosångens Vänner inom Växjö stift och Växjö stifts kyrkosångsförbund; Sällskapet för kristlig kärleksverksamhet i Jönköpings län samt dess understödsförening ledamöter; Kalmar stifts diakonikrets ledamöter; Allmänna Svenska Prästföreningens (A. S. P.) kretsar inom Växjö stift; Värends prästsällskap; Jönköpings-Njudungs prästsällskap; Kalmar stifts bibelsällskap; Sällskapet för utgivandet av Växjö stifts hembygdskalender; Normalstadga för organist, kyrkosångare (kantor), klockare och kyrkovaktare (kyrkovaktmästare) i Växjö stift).

Stenvall, Gunnar.
Växjö stifts matrikel [1941]. Ny, tillökad upplaga, utarbetad. Växjö, Smålandspostens Boktryckeri Aktiebolag, 1941. 8:o. xiv, 436 s. Trådhäftad. Lätt solbränd rygg. Med utgivarededikation till ‘H.H. Biskopen, Teol. Doktor C. E. D. Block’, på främre omslaget samt namnteckning ‘Anders B. Block Göteborg 1949’ på omslagets insida. #14143      
406 biografier, alfabetiskt ordnade. Boken är indelad i tre avdelningar: Statistiska avdelningen (Växjö Domkapitel; Växjö stiftsnämn; Stiftets kontrakt; Stiftsadjunkter och dövstumprästbefattning; Stiftets extra ordinarie prästmän; Utom stiftet tjänstgörande präster; Till stiftets skolstat hörande präster; Prästvigda för verksamhet i utlandet; Emeriti), Biografiska avdelningen (Biografier; Födelsetabell över stiftets präster; Ordinationstabell över stiftets präster), Bilagor (Stiftsrådets i Växjö stift ledamöter, sekretariat och ombud; Officinater vid nästa prästmöte; Växjö stifts missionsråd samt instruktion för missionsstyrelsens stiftsombud; Växjö stifts sjömansråd samt instruktion för svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses stiftsombud; Sankt Sigfrids stiftelse; Stiftelsen Växjö stifts prästerskaps kassor och fonder; Stiftelsen Växjö stifts prästänkehem; Sällskapet Kyrkosångens Vänner inom Växjö stift och Växjö stifts kyrkosångsförbund; Sällskapet för kristlig kärleksverksamhet i Jönköpings län samt dess understödsförening ledamöter; Kalmar stifts diakonikrets ledamöter; Allmänna Svenska Prästföreningens (A. S. P.) kretsar inom Växjö stift; Värends prästsällskap; Jönköpings-Njudungs prästsällskap; Kalmar stifts bibelsällskap; Sällskapet för utgivandet av Växjö stifts hembygdskalender; Normalstadga för organist, kyrkosångare (kantor), klockare och kyrkovaktare (kyrkovaktmästare) i Växjö stift).

Stiernman, Anders Anton von (1695-1765).
Swea och Götha höfdinga-minne: eller En chronologisk längd och förtekning uppå öfwer-ståthållare, general gouverneurer, gouverneurer, landshöfdingar, lagmän, ståthållare och commendanter i konungariket Swerige och desz underliggande land och herrskaper. Tilhopa dragen så af tryckta som handskrefna bref och handlingar, ifrån de äldsta tider in til närwarande, och med korta underrättelser angående desse herrars och mäns ätter, föräldrar, tid efter annan beklädda embeten, sköldemärcken, giften, födelse- och döds-år. Stockholm, Lorentz Ludwig Grefing, 1745. 4:o. (8), 192 s., s. 195-390, (24) s. Samtida brunt något nött halvskinnband med 4 markerade bind, nött pärmpapper. H. Kreüger (namnstämpel). #8831      
En andra del utgavs efter Stiernmans manuskript 1835. En liten eller några små genomgående fläckar på s. 17-22, 89/90, 93-96, 209-224, 261-266, 283/284. Någon eller några större fläckar på s. 82-86, 100-101, 183-190, 324-325. Marginalriss på s. 97/98. Litet hål i texten på s. 197/198. Fuktfläck på s. 326-334. För- och eftersättsbladen smutsade. Ett fullgott arbetsexemplar som dock verkar ha används några gånger som växtpress, men som inte lämnat mer spår efter sig utöver ovanstående defektbeskrivning.
Ågren 447. Setterwall I:4424.

[Stiernman, Anders Anton von (1695-1765)].
Swea och Götha höfdinga-minne. Af Anders Ant. von Stiernman. Första delen. Andra upplagan. [... Andra delen]. [Utgifvet af B. E. Hildebrand]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1836 & 1835. 4:o. (2), vj, (2), 440 s.; vij, 543, (1) s. Trådhäftad i det gröna blanka pappersomslaget. 2 oskurna och ouppskurna volymer. Omslagen lätt solkiga, enstaka riss och vikmärken. Lagerfläckar förekommer. Andra delen med reva i främre omslaget. #13865      
Innehåller biografiska uppgifter om (Första delen): Höfwidsmän, Fougtar, Ståthållare, Befallningsmän och Landshöfdingar öfwer Upland; Landshöfdingar öfwer Upsala län; Öfwer-Ståthållare i Stockholm; Landshöfdingar öfwer Stockholms län; Under-Ståthållare i Stockholm; Lagmän i Upland; Befallningsmän och kommendanter på Waxholm; Kommendanter på Dalarö skans; Advocati, Höfwidsmän, Fougtar, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Södermanland; Lagmän i Södermanland; Lagmän Lifgedinget i Södermanland, i H.M. Drottning Hedwig Eleonoras tid; Höfwidsmän på Gripsholms slott; Guwernörer öfwer Drottning Hedwig Eleonoras Lifgedinge; Höfwidsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Nerike; Landshöfdingar öfwer Nerike och Wermland; Lagmän i Nerike; Höfwidsmän, Fougtar, Ståthållare och Landshöfdingar på Westerås och i Westmanland; Fougtar, Befallningsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Dalarne; Lagmän i Westmanland och Dalarne; Jarlar och Hertigar i Östergöthland; Höfwidsmän, Fougtar, Ståthållare och Landshöfdingar i Östergöthland; Advocati eller Fougtar i Linköping; Fougtar och Befallningsmän på Wadstena; Höfwidsmän och Fougtar på Stegeborg; Advocati eller Fougtar i Skeninge; Advocati eller Fougtar öfwer Söderköping; Fougtar och Befallningsmän öfwer Norrköping och Johannisborg; Höfwidsmän på Ringstadaholm eller Ringstad; Lagmän i Östergöthland; Lagmän i Lifgedinget i Wadstena län, i Drottning Hedwig Eleonoras tid; Advocati, Fougtar, Höfwidsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Calmar och dess län; Slotts-Höfwidsmän, Kommendanter och Stads-Majorer i Calmar; Höfwidsmän öfwer Öland och Borgholm; Lagmän i Calmar län och på Öland; Fougtar, Ståthållare, Befallningsmän och Landshöfdingar på Kronoberg och öfwer dess län; Advocati, Fougtar, Ståthållare, Befallningsmän och Landshöfdingar öfwer Jönköping och dess län; Kommendanter på Jönköpings fästning; Advocati eller Fougtar och Ståthållare i Småland; Lagmän i Småland; Landshöfdingar öfwer Gottland; Lagmän på Gottland; Kommendanter och Stats-Majorer i Wisby. (Andra delen): Jarlar i Westergöthland; Landshöfdingar öfwer Westergöthland; Ståthållare, Landshöfdingar, Guwernörer och General-Guwernörer öfwer Götheborgs län; Öfwer-Kommendanter, Kommendanter och Stads-Majorer i Götheborg; Kommendanter på Ryssås skans, nu kallad Kronan; Ståthållare och Kommendanter på Gullbergs fästning; Ståthållare och Höwidsmän på Elfsborg (och Landshöfdingar öfwer Elfsborgs län); Kommendanter på Elfsborgs fästning; Advocati, Fougtar, Höfwidsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Skaraborgs län; Höfwidsmän på Axawall; Höfwidsmän på Öresten; Höfwidsmän på Leckö slott och öfwer dess län; Kommendanter på Wenersborg; Lagmän i Westergöthland; Konungar i Wermland; Höfdingar, Jarlar, Höfwidsmän, Fougtar, Ståthållare, Landshöfdingar och Guwernörer i Wermland; Lagmän i Wermland; Kommendanter på Eda skans; Befallningsmän på Dal eller Dalsland; Landshöfdingar, Guwernörer och General-Guwernörer öfwer Bohus län; Landsdomare och Lagmän i Bohus län; Kommendanter på Bohus; Kommendanter på Marstrand, Carlstens castell och Hedwigsholms skans; Kommendanter på Strömstad och Sundsborg; General-Guwernörer och Guwernörer öfwer Skåne, Halland och Blekinge, samt Landshöfdingar i Malmöhus län; Befallningsmän, General-Guwernörer och Landshöfdingar öfwer Christianstads län; Landsdomare och Lagmän i Skåne; Öfwer-Kommendanter, Kommendanter och Stads-Majorer i Malmö; Kommendanter och Stads-Majorer i Landskrona; Kommendanter i Helsingborg; Öfwer-Kommendanter, Kommendanter och Stads-Majorer i Christianstad; General-Guwernörer, Guwernörer och Landshöfdingar i Halland; Landsdomare och Lagmän i Halland; Kommendanter på Laholms slott; Kommendanter och Stads-Majorer i Halmstad; Befallningsmän, Slotts-Hoppmän, Ståthållare, Kommendanter och Fougtar på Warberg; General-Guwernörer och Landshöfdingar i Bleking; Landsdomare och Lagmän i Bleking; Kommendanter på sjökastellet Drottningskär; Kommendanter på sjökastellet Kongsholmen; Kommendanter på Lyckå slott; Kommendanter på Christianopel; Kommendanter på Carlshamns skans; Fougtar, Ståthållare, Landshöfdingar och Guwernörer öfwer Gefle och Wester-Norrland; Fougtar, Advocati, Befallningsmän, Ståthållare, Guwernörer och Landshöfdingar öfwer Westerbotten; Lagmän öfwer Gestrikland och Wester-Norrland; Lagmän i Helsingland; Lagmän i Medelpad; Lagmän i Ångermanland; Lagmän i Jemtland; Kommendanter på Frösö skans och Cronstad; Lagmän i Herjedalen; Lagmän i Westerbotten; Hertigar öfwer Finland; Præfecti, Advocati, Capitanei, Fougtar, Ståthållare, Landshöfdingar, Guwernörer och General-Guwernörer öfwer Finland; Advocati, Capitanei, Höfwidsmän, Fougtar, Befallningsmän, Ståthållare och Landshöfdingar på Åbo slott och öfwer dess län; Fougtar, Befallningsmän och Ståthållare på Åland och Castelholm; Höfwidsmän, Befallningsmän, Fougtar, Ståthållare och Landshöfdingar i Österbotten; Ståthållare och Kommendanter på Uleåborg; Befallningsmän, Slotts-Hoppmän och Kommendanter på Cajaneborg; Advocati, Capitanei, Fougtar, Befallningsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Tawastehus län; Slotts-Hoppmän, Slotts-Fougtar och Kommendanter på Tawastehus; Höfwidsmän, Fougtar och Befallningsmän på Raseborgs slott och öfwer dess län; Höfwidsmän, Befallningsmän, Ståthållare och Landshöfdingar öfwer Nyslott och dess län; Amtmän, Slotts-hoppmän och Kommendanter på Nyslotts fästning; Landshöfdingar öfwer Carelen, Sawolax och den behållna delen af Kymmenegårds län; Lagmän öfwer Österlandet eller hela Finland; Lagmän öfwer Norra Finland, Österbotten, Satagunda och Åland; Lagmän i Södra Finland; Wiborgs och Nyslotts län. Fortsattes av A.T. Låstbom för perioden 1720-1843.
Ågren 447. Setterwall I:4424.

Svensk biblioteksmatrikel 1949. På uppdrag av Sveriges Allmänna Biblioteksförening redigerad av Carl-Thore Fries. Örebro, A.-B. Littorin Ryden Boktryckeri, 1949. 8:o. 162 s. Förlagets klotryggband med tryckt papperstiteletikett klistrad på främre pärm. Namnteckning på främre pärmens insida. #14148      
755 biografier, alfabetiskt ordnade, över tjänstgörande bibliotekspersonal, bibliotekschefer som genomgått skolöverstyrelsens biblioteksskola samt föreståndarna för de viktigaste specialbiblioteken.

Svensk försäkringsmatrikel 1960. Biografisk porträttmatrikel över medlemmar i Svenska försäkringsföreningen och Försäkringssällskapen i Göteborg, Malmö, Östergötland och Jönköping. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1961. Stor 8:o. 349, (1) s. Förlagets linneband med brunt ryggtitelfält. Namnteckning på försättsbladet. #14461       
1332 biografier & porträtt, alfabetiskt ordnade, över föreningens samt sällskapens medlemmar. En förteckning över de i föregående upplaga (1950) intagna medlemmarna som avlidit under åren 1950-1960, avslutar boken.

Svensk juristmatrikel 1950. Redaktion: Jarl Prom, Erik T:son Uggla. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1950. 8:o. xij, 360 s. Förlagets ljusgrå klotband. #14031      
Drygt 3220 biografier, alfabetiskt ordnade. Fortsätter ‘Justitiematrikeln’ som utkom i sju upplagor (1887, 1902, 1914, 1920, 1928, 1934 & 1941).

Svensk juristmatrikel 1950. Redaktion: Jarl Prom, Erik T:son Uggla. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1950. 8:o. xij, 360 s. Förlagets ljusgrå klotband. #14088      
Drygt 3220 biografier, alfabetiskt ordnade. Fortsätter ‘Justitiematrikeln’ som utkom i sju upplagor (1887, 1902, 1914, 1920, 1928, 1934 & 1941).

Svensk juristmatrikel [1964]. [Redaktör: Britt-Sofi Isaksson]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1964. 8:o. xij, 522, (1) s. Förlagets bruna klotband. #14134      
Innehåller omkring 6300 biografier, alfabetiskt ordnade. Fortsätter ‘Justitiematrikeln’ som utkom i sju upplagor (1887, 1902, 1914, 1920, 1928, 1934 & 1941) och senast Svensk Juristmatrikel 1950.

Svenska bryggareföreningens porträttkatalog 1945. Stockholm, Hasse W. Tullberg, 1945. 8:o. 187 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets röda halvskinnband med marmorerat pärmpapper, fem markerade bind. Med C O Hammarlund’s namnteckning. #7500      
455 biografier & porträtt, över föreningens samtliga hedersledamöter, korresponderande ledamöter, samt övriga personliga medlemmar, vilka tillhört föreningen under perioden 1935-1945. Avslutas med en förteckning över de ledamöter som tillhört föreningen före år 1935. Föreningens femte porträttalbum, tidigare utg. 1900, 1910, 1925, 1935 och senare utg. 1955, 1965.

Svenska diakonanstaltens porträttalbum 1948. [Redaktionskommitté: Ivar Lundgren, Thage Palmé, Erik Wedin]. Stockholm, Norrmalms-Tryckeriet, 1948. 8:o. 121, (1) s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med röd text och svart dekor. Tryckt på tjockt papper. Med Sven Sjöstedt’s namnteckning på titelbladet. #14474      
276 biografier och porträtt över Ledamöter av svenska diakonsällskapets styrelse; Föreståndare vid svenska diakonanstalten; Biträdande pastorer vid svenska diakonanstalten; Diakoner; Avlidna diakoner sedan 1933. Föregående porträttalbum avseende perioden 1898-1933, utkom 1934.

Svenska läkare. Porträttgalleri. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1927. 8:o. 431 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets blå klotband, med dekoration och titeltryck i guld på främre pärm och rygg. Nött ex. Främre inre fals med spricka, något lös i bindningen. #14117       
1623 biografier & porträtt, alfabetiskt ordnade. Tidigare porträttmatriklar utg. 1899, 1909, 1911, och senare har utg. Svenska läkare i ord och bild 1939, 1948 & 1953.
Ågren s. vij. Björkbom & von Malmborg 1410.

Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier, redigerade av Govert Indebetou och Erik Hylander. Del I. Födelseåren 1811-1884. [... Del II. Födelseåren 1885-1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1827-1935]. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, [1936-]1937. Stor 8:o. xij, 762 s., (1) pl.-bl.; (2) s., s. 763-1579 s. Förlagets gröna klotband med svarta titelfält. 2 volymer. Marginalriss på s. 781, 783. Andra bandet med skada på bakre pärmens nedre vänstra hörn samt ryggfot (kanske har katten varit där och gnagt?). #7520       
6937 biografier över utexaminerade ingenjörer, alfabetiskt ordnade under resp. födelseår. Många med porträtt.
Björkbom & von Malmborg 1363.

Svenskt filmskådespelarlexikon. 5000 svenska skådespelare i svenska och utländska filmer. 500 utländska skådespelare i svenska filmer. Uddevalla, Bohusläningens AB, 1973. 946 s. Rikt ill. #14216       
Nästa 5600 skådespelare och ca 2200 porträtt och scenbilder, alfabetiskt ordnade, med korta biografiska data samt filmografi.
När-Var-Hur-serien. Skrifter från dokumentationsavdelningen (Svenska filminstitutet) 15.

Svenskt hotell- och restaurantväsen i ord och bild. Utg. under medverkan av Herbert Andersson, Ruben Andersson, Roland Asph ... Stockholm, Esselte AB, 1944. 4:o. 421, (1) s. Rikt ill. Förlagets blå klotband med titel och dekor i guldtryck på rygg och främre pärm. Med antydan till solblekt rygg. #14351      
1262 biografier och 1012 porträtt, alfabetiskt ordnade inom varje grupp. Innehåll: Hotell- och restaurantbranschens organisationer av Bernhard Garsten; Restaurangtjänstemännens organisationsförhållanden av Ruben Andersson; Hotellrörelsen i Sverige av Torsten Segerstråle; Svensk Hotell- och Restaurantrörelse och de utländska turisterna av Henry Odén; De allmänna restaurangbolagen i Sverige av M. Marcus; Källarmästaren - Värden av Henrik Svanfeldt; Mannen bakom disken av Roland Asph; Svensken som hotell- och restaurantgäst av Waldemar Swahn; Glimtar från svenskt restaurantliv av Henrik Svanfeldt; Yrkesutbildningen inom restaurangnäringen av M. Marcus; Portieren - yrkesmannen av Hilding Lidén och Erik Strömberg; Köksmästaren - yrkesmannen av Arthur Nyh; Hovmästaren - yrkesmannen av Herbert Andersson; Hotell- och restaurantanekdoter; Porträtt och biografier av: (Ordförande och ombudsmän i företagarnas bransch- och arbetsgivareorganisationer; Restauratörer, hotell- och pensionatägare; De allmänna restaurangbolagens chefer och högre tjänstemän; Restaurantchefer och anställda källarmästare; Portierer; Köksmästare och kökschefer; Hovmästare; Ombudsman i Tjänstemannaförbundet för Hotell- och Restauranger).
Tryckt i 1150 numrerade ex. för namngivna ägare, detta är nr 103 tryckt för Gösta Mild (Restaurantchef, Norrköping).

Svenskt porträttgalleri. Andra serien. I. Svenska teknologföreningen 1911. [Svenska teknologföreningen 1911. Biografisk porträttmatrikel utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum] [Huvudred.: Albin Hildebrand]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1911. 8:o. xij, (1), xiij-xvj, (1), 418 s. Förlagets bruna halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Övre guldsnitt. Lätt nött rygg. #14033      
1817 biografier & poträtt, alfabetiskt ordnadesamt 174 ledamöter utan porträtt och med uppgift endast om födelseår, yrke och hemort. Första delen i andra serien av samlingsverket ‘Svenskt Porträttgalleri’, vilket också blev den sista delen.
Ågren 265.

Svenskt porträttgalleri. X:3. Prästerskapet [Skara stift]. [Med biografiska uppgifter av Albin Hildebrand]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1897. 8:o. Frontespis, (3), 61 s. Förlagets bruna halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Aningen solblekt rygg. För- och eftersättsblad lagerfläckade. Med Alexander Gustafsson’s namnteckning på smutstitelbladet. #14011       
244 biografier och 241 porträtt över stiftets präster, inkl. biskop och konsistorium.
Ågren 870. Björkbom & von Malmborg 1466.

Svenskt skrädderi i ord och bild. [Utg. av] Svenska Yrkesförlaget AB. Hälsingborg, Aktiebolaget Boktryck, 1943. 4:o. 604, (1) s. Rikt ill. Förlagets blå halvklotband med fem markerade bind, titel och dekor i guldtryck på ryggen, gråblått pärmpapper. #7524      
2032 biografier och 1371 porträtt, alfabetiskt ordnade, samt ytterligare 16 biografier och porträtt över märkesmän inom yrket. Innehåll: Framställning av yllevävnader av Sten Nyborg; Olika undersökningsmetoder för textilfibrer och textilier; Om knappar; Ur skrädderiets historia av Herbert Malmback; En dag på en skräddarverkstad av J. Nyblom; Skräddaren i litteraturen av Karl Bittner; Klädedräkten genom tiderna av Herbert Malmback; Kläder, arkitektur och dekorativ konst; Skräddaren som yrkesman av Oscar Lidvall; Lärlings- och mästarutbildningen inom yrket; Skräddarmästarnas organisationssträvan av J. S. Nyberg; Facklitteratur; Sveriges Skrädderiarbetsgivares Centralförening; Skräddarmästarnas Riksförbund; Sveriges Skrädderiidkares Samarbetskommitté; Tillskärarnas organisation; Skräddarmästarnas gillen; Märkesmän inom yrket; Skräddaryrket i Danmark; Porträttgalleri. Tryckt i en numrerad upplaga, detta är nr 874.

[Svenskt porträttgalleri (utg.)].
Affärs- och industriidkare i Stockholm med omnejd. Porträttgalleri. Halmstad, Joh. A. Svenssons Boktryckeri, 1938. 8:o. 328 s. Förlagets linneband. #14017       
1240 biografier & porträtt, alfabetiskt uppställda.

Svenson-Graner, Carl (1881-1955).
Landshövdingarna och länsstyrelsen i Kalmar. En historik. Kalmar, Barometerns Tryckeri, 1935. 8:o. 144 s., 22 pl.-bl. Trådhäftad. #14135      
Innehåll: "Konungastyrelsen"; Småland som landskap och dess styrelse under äldre tider; Ståthållare på Kalmar slott; Ståthållarevåningen; Regeringsformen av 1634 och landshövdingeämbetets inrättande; Landshövingar i Kalmar län; Palatium Gubernatoris; Landssekreterare i Kalmar län; Landskamrerare i Kalmar län; Landshövdingeporträtten i residensets sessionssal. Nyskick!
Södra Kalmar län. IV.

Sveriges advokatsamfund 1937. Porträttgalleri. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1937. 8:o. 121, (1) s. Förlagets bruna halvskinnband med brunt marmorerat pärmpapper. Fem upphöjda bind. Marginalriss på s. 65. #14028      
595 biografier och 581 porträtt över samfundets ledamöter vid 50-årsjubileet, alfabetiskt ordnade.

Sveriges advokatsamfund 1937. Porträttgalleri. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1937. 8:o. 121, (1) s. Förlagets bruna halvskinnband med brunt marmorerat pärmpapper. Fem upphöjda bind. Blankt vitt skyddsomslag. #14030      
595 biografier och 581 porträtt över samfundets ledamöter vid 50-årsjubileet, alfabetiskt ordnade.

Sveriges lantmätare år 1921. [Porträttmatrikel] Utgiven av Stockholms Lantmätarklubb. Stockholm, Tryckeriaktiebolaget Svea, 1921. 4:o. 153, (1) s. (s. 1-2 blanka). Förlagets gröna halvskinnband (G. Hedberg) med fem upphöjda bind, marmorerat pärmpapper, gulddekor på rygg och främre pärm. Lätt solblekt och lite nött rygg och pärmar. Aningen svaga inre falsar. Marginalriss på s. 83.
#7534    
391 porträtt och biografier, över Generaldirektör, Kungl. Lantmäteristyrelsens ämbets- och tjänstemän, Huvudlärare vid lantmäteriundervisningen, Överlantmätare, Assistenter å lantmäterikontoren i länen, Distriktslantmätare, Under tiden för utgivandet avgångna tjänstemän, På gammal stat kvarstående tjänstemän, Extra lantmätare.
Tryckt på konsttryckpapper i 500 numrerade ex., detta är nr 133 [och tryckt för Carl Hugo Torbjörnsson, distriktslantmätare i Alingsås].
Ågren 488.

Sveriges syateljéer och sömmerskor. Under medverkan av fackmän på olika områden. Malmö, Beyronds Aktiebolag, 1948. 4:o. 316 s., (6) pl.-bl. Rikt ill. Förlagets blå skinnband med fem markerade bind. Svagt solblekt och lätt nött rygg, bakre pärm med en liten fläck. #14469     
1372 biografier och 486 porträtt, alfabetiskt ordnade, över då verksamma sömmerskor. Innehåll: Modet genom tiderna; Pälsverk; Smycken; Känt folks inverkan på modet; Råmaterial, kvalitéer och färger; Mönster och tillskärning; Där modet skapas ...; Personalia, med porträtt; Personalia, utan porträtt.

Sylvén, Torsten.
Mästarnas möbler. Stockholmsarbeten 1700-1850. Värnamo, Fälths Tryckeri, 1997. 4:o. 555 s. Rikt ill. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. Nytt ex. #14475     
Första upplagan, andra tryckningen. Utkom första gången 1996. 1496 korta biografier, alfabetiskt ordnade, över snickare, gälbgjutare, möbelhandlare, slottsintendenter, gesäller, lärlingar m.m., många också illustrerade med namnteckning eller signaturstämpel. Innehåll: Stockholmssnickarnas utveckling under skråtiden; Skråtidens möbelhantverkare i Stockholm 1700-1850; Mästarmöblernas kännetecken; Lärlingar och gesäller enligt Stockholms snickareämbetes in- och utskrivningsböcker 1700-1846.

[Tullberg, Hasse Werner (1844-1929) (utg.)].
Svenska läkaresällskapet 1808-1908. Porträtt och biografier. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1909. 8:o. Frontespis, (8), 458, (1) s., (1) blankt bl., (2) bl., s. 465-607. Förlagets gröna klotband. Med Alexander Gustafsson’s namnteckning. #14009    
Indelad i två avdelningar med totalt 2393 biografier (varav 631 rörande utl.) och 2119 porträtt. I. Svenska läkaresällskapets svenska ledamöter. Med biografiska uppgifter av Albin Hildebrand. II. Svenska läkaresällskapets utländska ledamöter. Med biografiska uppgifter av Alfred Levertin.
Ågren 501. Björkbom & von Malmborg 1408.

[Uggla, Erik T:son (1906-1991) (red.)].
De kungl. svenska riddarordnarna. Förteckning över svenska ordensinnehavare jämte historisk översikt 1975. Utgiven av sekreterareämbetet vid Kungl. Maj:ts orden. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1976. 8:o. 452, (4) pl.-s. Förlagets blå klotband med titel och dekor i guldtryck på rygg och främre pärm. #14349    
Med korta biografiska uppgifter om närmare 25000 ordensinnehavare. Innehåll: Det svenska ordensväsendets, historisk översikt av C.G.U. Scheffer; Svenska innehavare av svenska riddarordnar; Medaljer, utdelade 1969-1975; Allmänna bestämmelser om de Kungl. svenska riddarordnarna; Anvisningar för bärande av ordnar och medaljer. Tidigare upplagor 1958/59, 1963 samt 1969.

Uppsala universitet

Ulff, Otto Fr.
Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839-1881. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1883. 8:o. (3), 172 s. Brunt halvklotband (G. Hedberg) med marmorerat pärmpapper, brun skinntiteletikett. Med Joh:s Rudbecks namnteckning. #14093    
Ågren 1709. Setterwall II:2859.

Ulff, Otto Fr.
Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839-1881. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1883. 8:o. (3), 172 s. Brunt halvklotband (G. Hedberg) med marmorerat pärmpapper, röd skinntiteletikett. Det fria försättspappret avlägsnat. Ett tiotal biografier markerade i marginalen med X av kulspetspenna. #1314    
Ågren 1709. Setterwall II:2859.

Ulff, Otto Fr.
Biografiska anteckningar om juris kandidater och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839-1881. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1883. 8:o. (3), 172 s. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper, fyra markerade bind. Lätt nött, rygghuvud med liten skada. Försättsblad med vikmärke, eftersättsblad med liten pappersförlust. #8711     
Ågren 1709. Setterwall II:2859.

Palmgren, Herman (1865-1933).
Medlemmar af Gestrike-Helsinge nation i Upsala 1811-91. Biografiska notiser samlade och utgifna. Stockholm, P. Palmquists Aktiebolags Boktryckeri, 1892. 8:o. xj, 166 s. Grönt klotband. Gammal fuktfläck på titelbladet. Namnteckning på titelbladet. #1057      
960 biografier. Detta arbete blev överflödigt 1913, när förf:s ‘Matrikel öfver G-H nation i Upsala 1811-1912’ utkom. Senare har Gösta Thimon utgivit matrikel för perioden 1811-1961.
Ågren 1727. Setterwall II:2830.

Thimon, Gösta (1919-2000) (red.).
Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961. Enligt Nationens uppdrag utgiven. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1963. 8:o. 596 s. Förlagets grå klotband, blått titelfält med text i guldtryck på ryggen. Aningen nött skyddsomslag med en mindre reva. Namnteckning på försättsbladet. #1309      
3324 biografier, varav 2016 inskrivna sedan 1913. Många även med uppgift om föräldrar, maka/make, barn samt publicerade skrifter. För perioden fram till 1845 finns endast en namnlängd över studenterna, vilket gör att Palmgrens föregående matrikel fortfarande kommer till användning. Perioden 1846-1891 kompletteras här av Thimon och fr.o.m. 1892 och framåt så är Palmgrens arbete överflödigt. Tryckt i 2000 ex.

Thimon, Gösta (1919-2000) (red.).
Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961. Enligt Nationens uppdrag utgiven. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1963. 8:o. 596 s. Förlagets grå klotband, blått titelfält med text i guldtryck på ryggen. #8681      
3324 biografier, varav 2016 inskrivna sedan 1913. Många även med uppgift om föräldrar, maka/make, barn samt publicerade skrifter. För perioden fram till 1845 finns endast en namnlängd över studenterna, vilket gör att Palmgrens föregående matrikel fortfarande kommer till användning. Perioden 1846-1891 kompletteras här av Thimon och fr.o.m. 1892 och framåt så är Palmgrens arbete överflödigt. Tryckt i 2000 ex.

Gestrike-Helsinge nation i Uppsala vid jubiléet 1911. [Porträttalbum]. [Red. Justus Lindh]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1912. 8:o. 124 s. Förlagets dekorerade bruna klotband. Båda omslagen medbundna. Lös i bindningen. #1313     
257 biografier & 259 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens andra porträttalbum.
Ågren 1730. Björkbom & von Malmborg 1628.

Gästrike-Hälsinge nation i Upsala vt. 1912-vt. 1930. [Porträttalbum]. [Red.: Eric Arnland]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1930. 8:o. 159 s. Trådhäftad. Nött och solkigt omslag. Främre omslaget delvis loss, liten bit borta på främre omslagets övre vänstra hörn. De sista 22 s. med hundöron. #13937     
411 biografier och porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens tredje porträttalbum.
Björkbom & von Malmborg 1629.

Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala. Höstterminen 1930-Höstterminen 1950. [Porträttalbum]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri AB, 1953. 8:o. 289, (2) s. Förlagets blå klotband #5981      
1058 biografier & 648 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.

[Gustafson, Gabriel Adolf (1853-1915)].
Gotlands i Upsala studerande nation. Anteckningar af G. A. Gustafson. [I]-II. Stockholm, P. Hanselli, 1877-1878. 8:o. 75, (1) s.; (1), 84 s. Modernt ljusbrunt klotband, röd ryggtiteletikett. Alla omslagen medbundna, första främre med pappersförlust, vikmärke och delvis förstärkt, andra bakre med liten reva. Lagerfläckar förekommer, framförallt i första delen. #14191     
Del I. Historiska anteckningar (samt en kuratorslängd). Del II. Gotlands nations matrikel 1646-1877. Detta är fortfarande det enda arbetet som redogör för de äldre gotlänningarna vid Uppsala Universitet, senare har utgivits porträttalbum för perioderna 1900-1914, 1915-1925 samt 1926-1936. Mycket ovanlig.
Ågren 1723. Setterwall II:4024.

Warburg, Karl Johan (1852-1918).
Historiska anteckningar om Göteborgs nation i Upsala. På nationens uppdrag utgifne. Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 1877. 8:o. (3), 70 s. Brunt klotryggband med de tryckta gula häftesomslagen som pärmpapper. Med Erik Trana’s namnteckning på främre omslaget. #13938     
Utgivet som särtryck med eget omslag med titeln ‘Göteborgs i Upsala studerande nation. Anteckningar.’. Innehåller bl.a. korta uppgifter om de märkligare t.o.m. 1830 inskrivne landsmännen.
Ågren 1732. Setterwall II:4070. Ej i Aberstén.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet. Vårterminen 1905. [Porträttalbum]. [Red. av A. Hemming-Sjöberg]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1906. 8:o. 47 s. Förlagets gulddekorerade gröna klotband. Båda omslagen medbundna. #13940     
116 biografier & 115 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1733. Björkbom & von Malmborg 1632. Ej i Aberstén.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1905-v. t. 1910. [Porträttalbum] [Red. av Lars Akselsson]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1910. 8:o. 95 s. Förlagets gröna klotband. Båda omslagen medbundna. #7310  
261 biografier & 250 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens andra porträttalbum.
Ågren 1734. Björkbom & von Malmborg 1633. Aberstén 743.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1905-v. t. 1910. [Porträttalbum] [Red. av Lars Akselsson]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1910. 8:o. 95 s. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag. Främre omslag med två mindre vikmärken. Rygghuvud nött. Marginalreva på s. 13. #7312      
261 biografier & 250 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens andra porträttalbum.
Ågren 1734. Björkbom & von Malmborg 1633. Aberstén 743.

Göteborgs nation vid Upsala universitet h. t. 1910-v. t. 1915. [Porträttalbum]. [Red. av Kurt Molin]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1915. 8:o. 124 s. Förlagets gulddekorerade mörkgröna klotband. Försättsbladet saknas. #13941     
347 biografier & 326 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens tredje porträttalbum.
Tryckt i 325 numrerade ex., detta är nr 106.
Ågren 1735. Björkbom & von Malmborg 1634. Aberstén 744.

Göteborgs nation vid Upsala universitet h. t. 1910-v. t. 1915. [Porträttalbum]. [Red. av Kurt Molin]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1915. 8:o. 124 s. Förlagets gulddekorerade mörkröda klotband. Försättsbladet saknas. #7313     
347 biografier & 326 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens tredje porträttalbum.
Tryckt i 325 numrerade ex., detta är nr 64.
Ågren 1735. Björkbom & von Malmborg 1634. Aberstén 744.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1915-v. t. 1922. [Porträttalbum] [Red. av Arne Kullgren]. Göteborg, Wezäta, Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B., 1922. 8:o. 146, (2) s. Förlagets bruna klotband. #13943     
431 biografier & 389 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Tryckt i 200 numrerade ex., detta är nr 121.
Ågren 1736. Björkbom & von Malmborg 1635.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1915-v. t. 1922. [Porträttalbum] [Red. av Arne Kullgren]. Göteborg, Wezäta, Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B., 1922. 8:o. 146, (2) s. Förlagets bruna klotband. Maskinskriven ryggtiteletikett. #13944     
431 biografier & 389 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren 1736. Björkbom & von Malmborg 1635.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1915-v. t. 1922. [Porträttalbum] [Red. av Arne Kullgren]. Göteborg, Wezäta, Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B., 1922. 146, (2) s. Trådhäftad i styvt ljusgrått pappersomslag. Aningen solkigt omslag. Liten stötskada på rygghuvudet. Lös i bindningen. Dedikation till Carl Wilhelmsson från Göteborgs nation; Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #11437     
431 biografier & 389 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Tryckt i 200 numrerade ex., detta är nr 37.
Ågren 1736. Björkbom & von Malmborg 1635.

Göteborgs nation vid Uppsala universitet h. t. 1922-v. t. 1928. [Porträttalbum] [Red. Bertil Ehnbom]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1929. 105 s. Förlagets blå klotband. Främre omslag medbundet. Falsspricka. #7308     
292 biografier & 272 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens femte porträttalbum.
Ågren 1737. Björkbom & von Malmborg 1636.

Göteborgs nation i Uppsala v.t. 1936-v.t. 1942. [Porträttalbum] [Red. Mauritz Bäärnhielm & Lars Svensson]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., 1943. 8:o. 153 s. Förlagets blå klotband. Främre omslag medbundet. Aningen solblekt rygg. Första lägget aningen löst. #7309      
419 biografier & 401 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens sjunde porträttalbum.
Tryckt i 350 ex., varav 150 numrerade och inbundna, detta är nr 90.

Göteborgs nation i Uppsala v.t. 1936-v.t. 1942. [Porträttalbum] [Red. Mauritz Bäärnhielm & Lars Svensson]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., 1943. 8:o. 153 s. Trådhäftad i ljusblått styvt pappersomslag. Bakre omslag med vikmärke. #1307     
419 biografier & 401 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens sjunde porträttalbum.
Tryckt i 350 ex., varav 150 numrerade och inbundna, detta är onumrerat.

Kalmar nations matrikel 1663-1863. Nationens äldsta inskrivningsalbum med tillägg ur dess recentiorsalbum. Utgivet av Kalmar nation i Uppsala genom Sten Engström. Uppsala, Wretmans Boktryckeri Aktiebolag, 1926-1951. 8:o. xxiij, 340 s. Privatbundet halvskinnband utan ryggtitel. Med Nils Hammerby’s exlibris. #13860     
Utgivet som bilaga i Kalmar nations skriftserie.
Ågren 1738.

Modin, Erik (1862-1953) & Söderberg, Erik Natanael (1869-1937).
Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595-1889. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1890. 8:o. viij, 350 s. Trådhäftad med skadade omslag, främre med tejprester efter lagning. Ryggen lagad med grön tejp. Med Richard Markgrens namnteckning daterad 1890 på främre omslaget. #13939     
Ågren 1741. Setterwall II:2828.

Modin, Erik (1862-1953) & Söderberg, Erik Natanael (1869-1937).
Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595-1889. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1890. 8:o. viij, 350 s. Vinrött halvklotband med marmorerat pärmpapper. Monogramexlibris K. T. alt. T. K. #0896    
Ågren 1741. Setterwall II:2828.

Norrlands nation i Upsala h.-t. 1898-v.-t. 1903. [Porträttalbum]. Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1904. 8:o. 88 s. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag. #13932      
280 biografier & 196 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum, tidigare har endast Modin & Söderberg’s ‘Matrikel ... 1595-1889.’ utkommit (1889-90).
Ågren 1742. Björkbom & von Malmborg 1641.

Norrlands nation i Upsala 1914-1923. [Porträttalbum]. [Red.: Erik Marklund]. Upsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1923. 8:o. 187, (2) s. Förlagets dekorerade gråblå klotband. Pärmarna något solkiga och nötta. Med T. Lundblads namnteckning. #7444     
533 biografier & 469 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum. Uteslutna är de som inskrivits före h.t. 1914 och lämnat nationen före h.t. 1922, vilka återfinns i föregående porträttalbum (1909-1914).
Ågren 1745. Björkbom & von Malmborg 1644.

Norrlands nation i Uppsala 1929-1937. [Porträttalbum]. [Red.: I. N. Sandström]. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1938. 8:o. 303, (1) s. (s. 1-2 blanka). Förlagets dekorerade linneband. Aningen snedläst. #14114     
816 biografier & 726 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens sjätte porträttalbum. Tryckt i 550 ex.
Björkbom & von Malmborg 1646.

Norrlands nation i Uppsala 1938-1942. [Porträttalbum]. [Red.: Rudolf Aldskogius]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1943. 8:o. 211 s. (s. 1-2 blanka). Förlagets dekorerade linneband. #1315     
741 biografier & 715 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens sjunde porträttalbum. Uteslutna är de som inskrivits före v.t. 1938 och lämnat nationen före h.t. 1942. Tryckt i 600 ex.

Molin, Gösta Gideon (1887-1955).
Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Upsala på 1500- och 1600-talen. Biografier med genealogiska notiser. I. 1593-1625. Studenter från hela Småland samt Öland. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1955 (omsl. tr. 1956). 8:o. 324 s. + s. 19-26; 17-28; 9-20; 11-15; 35-39; 29-34. Privatbundet rött halvskinnband med fyra upphöjda bind, dock utan ryggtitel. Alla omslagen medbundna. (2+12). Med Nils Hammerby’s exlibris och namnteckning. #13931      
266 biografier. (Hela verket omfattar 2742 biografier). Medbundet är 6 st särtryck ur Natio Smolandica innehållande ‘Strögods om Smolandi Upsalienses. 1-6.’ Utgör komplement till huvudarbetet. Då de ansågs vara för omfattande för att ingå i Smol. Ups. lät Molin dem ingå i kamratföreningens årsskrift 1949-1954, och sedan trycka ett mindre antal särtryck. Innehåller 36 biografier. Arbetet inleddes av Molin redan på 1940-talet, då han började samla in biografiska och genealogiska uppgifter om alla smålänningar och ölänningar som studerat i Uppsala under det första århundradet. Molin som dog 1955 fick tyvärr aldrig glädjen att se arbetet i tryck, men han hade lagt en rejäl grund för de kommande delarna rörande 1600-talet. Del II och III utkom först 1968 tack vare att man lyckats få dr. Paul Wilstadius (1905-1978) att ta över arbetet, han står tillsammans med Molin som författare till del II, och ensam fr.o.m. del III. Del VI & VII (slutbandet) utkom efter Wilstadius död genom prof. Sten Carlsson.

Molin, Gösta Gideon (1887-1955).
Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Upsala på 1500- och 1600-talen. Biografier med genealogiska notiser. I. 1593-1625. Studenter från hela Småland samt Öland. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1955 (omsl. tr. 1956). 8:o. 324 s. Trådhäftad. Med ‘Lönegren 1961’ på smutstitelbladet. #8433       
266 biografier. (Hela verket omfattar 2742 biografier). Arbetet inleddes av Molin redan på 1940-talet, då han började samla in biografiska och genealogiska uppgifter om alla smålänningar och ölänningar som studerat i Uppsala under det första århundradet. Molin som dog 1955 fick tyvärr aldrig glädjen att se arbetet i tryck, men han hade lagt en rejäl grund för de kommande delarna rörande 1600-talet. Del II och III utkom först 1968 tack vare att man lyckats få dr. Paul Wilstadius (1905-1978) att ta över arbetet, han står tillsammans med Molin som författare till del II, och ensam fr.o.m. del III. Del VI & VII (slutbandet) utkom efter Wilstadius död genom prof. Sten Carlsson.

Molin, Gösta Gideon (1887-1955) & Wilstadius, Paul (1905-1978).
Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Upsala på 1500- och 1600-talen. Biografier med genealogiska notiser. I-V. 1593-1744. Studenter från hela Småland samt Öland. Lund & Karlskrona, 1955-1978. 8:o. 324 s.; (3) s., s. 329-615; s. 617-835; s. 837-1089; 312 s. Trådhäftade. Aningen solkiga och nötta omslag. 5 volymer. Namnteckning på titelbladet i del 1. #14078      
1764 biografier. (Hela verket omfattar 2742 biografier). Omfattar: I: 1593-1625. II: 1626-1645. III: 1646-1663. IV: 1664-1699. V: 1700-1744. Arbetet inleddes av Molin redan på 1940-talet, då han började samla in biografiska och genealogiska uppgifter om alla smålänningar och ölänningar som studerat i Uppsala under det första århundradet. Molin som dog 1955 fick tyvärr aldrig glädjen att se arbetet i tryck, men han hade lagt en rejäl grund för de kommande delarna rörande 1600-talet. Del II och III utkom först 1968 tack vare att man lyckats få dr. Paul Wilstadius (1905-1978) att ta över arbetet, han står tillsammans med Molin som författare till del II, och ensam fr.o.m. del III. Del VI & VII (slutbandet) utkom efter Wilstadius död genom prof. Sten Carlsson.

Molin, Gösta Gideon (1887-1955) & Wilstadius, Paul (1905-1978).
Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Upsala på 1500- och 1600-talen. Biografier med genealogiska notiser. I-V. 1593-1744. Studenter från hela Småland samt Öland. Lund & Karlskrona, 1955-1978. 8:o. 324 s.; (3) s., s. 329-615; s. 617-835; s. 837-1089; 312 s. Trådhäftade. Svagt solblekta ryggar. 5 volymer. Med namnetikett på främre omslagets insida. #14077      
1764 biografier. (Hela verket omfattar 2742 biografier). Omfattar: I: 1593-1625. II: 1626-1645. III: 1646-1663. IV: 1664-1699. V: 1700-1744. Arbetet inleddes av Molin redan på 1940-talet, då han började samla in biografiska och genealogiska uppgifter om alla smålänningar och ölänningar som studerat i Uppsala under det första århundradet. Molin som dog 1955 fick tyvärr aldrig glädjen att se arbetet i tryck, men han hade lagt en rejäl grund för de kommande delarna rörande 1600-talet. Del II och III utkom först 1968 tack vare att man lyckats få dr. Paul Wilstadius (1905-1978) att ta över arbetet, han står tillsammans med Molin som författare till del II, och ensam fr.o.m. del III. Del VI & VII (slutbandet) utkom efter Wilstadius död genom prof. Sten Carlsson.

Smålands nation i Uppsala h.-t. 1902-v.-t. 1903. [Porträttalbum]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1904. 8:o. 83 s. Förlagets gulddekorerade röda klotband. #13928       
127 biografier & 128 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1747. Björkbom & von Malmborg 1647.

Smålands nation i Uppsala h.-t. 1902-v.-t. 1903. [Porträttalbum]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1904. 8:o. 83 s. Förlagets gulddekorerade röda klotband. Solblekt rygg. Med Elof Ljunggren’s namnteckning på försättsbladet. #13917       
127 biografier & 128 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1747. Björkbom & von Malmborg 1647.

Blackstadius, Carl.
Stockholms i Upsala studerande nations medlemmar 1800-1881. Biografiska anteckningar samlade och utgifna. Upsala, Edv. Berlings Boktryckeri, 1882. 4:o. (5), 205 s. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. Aningen nött omslag. Lagerfläckar förekommer i början och slutet. Fuktfläck i nedre hörnet t.o.m. s. 16. #7770       
Ågren 1752. Setterwall II:2777.

Thimon, Gösta (1919-2000).
Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800. Vinculum Stockholmense. D. I. 1649-1700. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1982. 8:o. xxxiij, 279, (2) s. Illustr. Förlagets blå klotband. Främre pärmen aningen solkig. Spår efter borttagen namnetikett på försättsbladet. #8678      
Delvis latinsk och svensk parallelltext. Innehåller 558 biografier. Det första av planerade 3 band som skulle innehålla (2324) biografier över stockholmstudenter vid Uppsala universitet till och med år 1800. Del 2 (1701-1750) utkom 1996, del 3 (1751-1800) ännu ej utgiven.
Stockholmsmonografier utg. av Stockholms kommun. 47:I.

Thimon, Gösta (1919-2000).
Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800. Vinculum Stockholmense. D. I. 1649-1700. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1982. 8:o. xxxiij, 279, (2) s. Illustr. Förlagets blå klotband. Främre pärmen aningen solkig. Ur Nils Lindberghs bibliotek. #8679       
Delvis latinsk och svensk parallelltext. Innehåller 558 biografier. Det första av planerade 3 band som skulle innehålla (2324) biografier över stockholmstudenter vid Uppsala universitet till och med år 1800. Del 2 (1701-1750) utkom 1996, del 3 (1751-1800) ännu ej utgiven.
Stockholmsmonografier utg. av Stockholms kommun. 47:I.

Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala. Vårterminen 1898-vårterminen 1905. [Porträttalbum]. [Redaktionkommitté: G. Bågenholm, J. Engstrand, E. Stenius]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1905. 8:o. 116 s. Förlagets gulddekorerade gröna klotband. Främre omslag medbundet. #13923       
344 biografier & 260 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1759. Björkbom & von Malmborg 1657.

Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala. Vårterminen 1898-vårterminen 1905. [Porträttalbum]. [Redaktionkommitté: G. Bågenholm, J. Engstrand, E. Stenius]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1905. 8:o. 116 s. Förlagets gulddekorerade röda klotband. Främre omslag medbundet. #13924      
344 biografier & 260 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1759. Björkbom & von Malmborg 1657.

Södermanlands-Nerikes nation i Upsala. Höstterminen 1916-höstterminen 1928. [Porträttalbum]. [Red.: Erik Sjösell, Lars Wiberg, Sven Sernander]. Upsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1929. 8:o. 251 s. Förlagets blågröna klotband. Med Kurt Winberg’s exlibris. #13922      
765 biografier & 604 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren s. vii, noten. Björkbom & von Malmborg 1660.

Södermanlands-Nerikes nation i Upsala. Höstterminen 1916-höstterminen 1928. [Porträttalbum]. [Red.: Erik Sjösell, Lars Wiberg, Sven Sernander]. Upsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1929. 8:o. 251 s. Förlagets blågröna klotband. Lätt nötta pärmar. Svag främre inre fals. Några anteckningar med kulspetspenna på baksidan av sista sidan. #5973       
765 biografier & 604 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren s. vii, noten. Björkbom & von Malmborg 1660.

Södermanlands-Nerikes nation i Upsala. Vårterminen 1929-höstterminen 1936. [Porträttalbum]. [Red. Martin Söderman]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeriaktiebolag, 1937. 8:o. 231 s. Förlagets blå klotband. Nött och solblekt rygg, aningen solkiga pärmar. #5974     
609 biografier och porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter, samt namnförteckning över de 68 medlemmar som underlåtit att inlämna porträtt. Nationens femte porträttalbum.

Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946. [Porträttalbum]. [Red. Bengt Axhamre]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1948. 8:o. 223, (1) s. Förlagets linneklotband. #14126      
781 biografier med porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de ca 70 icke svenska medborgare som p.g.a. nationstvånget inskrivits i nationen. Nationens sjätte porträttalbum.

Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946. [Porträttalbum]. [Red. Bengt Axhamre]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1948. 8:o. 223, (1) s. Förlagets linneklotband. Svag bakre inre fals. #13921      
781 biografier med porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de ca 70 icke svenska medborgare som p.g.a. nationstvånget inskrivits i nationen. Nationens sjätte porträttalbum.

Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946. [Porträttalbum]. [Red. Bengt Axhamre]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1948. 8:o. 223, (1) s. Förlagets röda halvskinnband.
#13925     
781 biografier med porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de ca 70 icke svenska medborgare som p.g.a. nationstvånget inskrivits i nationen. Nationens sjätte porträttalbum.
Bibliofilupplaga tryckt i 115 numrerade ex., detta är nr 85.

Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946. [Porträttalbum]. [Red. Bengt Axhamre]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1948. 8:o. 223, (1) s. Förlagets röda halvskinnband. Aningen nött rygg, två små fläckar på främre pärmen. #13918     
781 biografier med porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de ca 70 icke svenska medborgare som p.g.a. nationstvånget inskrivits i nationen. Nationens sjätte porträttalbum.
Bibliofilupplaga tryckt i 115 numrerade ex., detta är nr 77.

Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946. [Porträttalbum]. [Red. Bengt Axhamre]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1948. 8:o. 223, (1) s. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med dekoration och text i brunt. Omslagstitel: Södermanlands-Nerikes nation 1936-1947 [sic!]. #13935      
781 biografier med porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de ca 70 icke svenska medborgare som p.g.a. nationstvånget inskrivits i nationen. Nationens sjätte porträttalbum.

Södermanlands-Nerikes nation 1947-1961. [Porträttalbum]. [Red.: Åke Holm, Timo Kärnekull, Ivan Svensson]. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri AB, 1962. 8:o. 498, (1) s. (s. 1-2 blanka). Förlagets klotband i svart & vitt med gul & röd dekorrand. #7556    
1946 biografier & 1794 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Upptar ej de som inskrivits före vt 1947, vilka återfinns i föregående porträttalbum. Nationens sjunde porträttalbum.

[Lewenhaupt, Eugène (1849-1927)].
Anteckningar om Uplands nation i Upsala före 1830 af Eug. Lewenhaupt. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1877. 8:o. vj, 170 s. Lila halvklotband (Otto von Schultz, Gbg) med grönt pärmpapper. Nött och delvis blekt rygg. Trasig ryggtiteletikett. Främre pärm med gammal bläckfläck. Med Henrik Löwenadler’s exlibris. #8353     
Omslagstitel: Uplands i Upsala studerande nation. Anteckningar. Utkom med titeln ‘Studerande nationers i Upsala historia’ med egen paginering och utgavs som särtryck med egna tryckta omslag, omfattar Upplands, Vestmanlands-Dala, Smålands samt Göteborgs nation. Innehåller bl.a. korta biografier om de tre uppländska nationernas (Upplands, Roslags och Fjärdhundra) inspektorer och om ‘märkvärdiga uplänningar’ samt förteckning på upplänningar som blivit professorer vid Uppsala universitet.
Ågren 1762. Setterwall II:4038.

[Lewenhaupt, Eugène (1849-1927)].
Anteckningar om Uplands nation i Upsala före 1830 af Eug. Lewenhaupt. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1877. 8:o. vj, 170 s. Trådhäftad i beige pappersomslag. Nästan helt ouppskuren. Enstaka lagerfläckar förekommer. #1306      
Omslagstitel: Uplands i Upsala studerande nation. Anteckningar. Utkom med titeln ‘Studerande nationers i Upsala historia’ med egen paginering och utgavs som särtryck med egna tryckta omslag, omfattar Upplands, Vestmanlands-Dala, Smålands samt Göteborgs nation. Innehåller bl.a. korta biografier om de tre uppländska nationernas (Upplands, Roslags och Fjärdhundra) inspektorer och om ‘märkvärdiga uplänningar’ samt förteckning på upplänningar som blivit professorer vid Uppsala universitet.
Ågren 1762. Setterwall II:4038.

Uplands nation 1903-1908. [Porträttalbum]. [Redaktionskommitté: Gunnar Ekholm, Nils Källström, Ivar H. R. Widegren]. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1909. 8:o. 94, (1) s. Förlagets dekorerade vita klotband. Främre pärmen något fläckad. #13934      
249 biografier & 215 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens andra porträttalbum.
Ågren 1765. Björkbom & von Malmborg 1662.

Uplands nation [i Upsala] vt. 1914-ht. 1925. [Porträttalbum]. [Redaktionskommitté: Gustaf Holmgren, Elis Håstad, Rickard Norrman]. Uppsala, Wretmans Boktryckeri A.-B., 1926. 8:o. 179 s. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag. Solblekt rygg. #13915     
502 biografier & 457 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Porträtten insamlade och biografierna sammanställda av Richard Norrman. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren 1767. Björkbom & von Malmborg 1664.

Uplands nation [i Upsala] vt. 1926-ht. 1932. [Porträttalbum]. [Red. Kjell Melander]. Uppsala, Wretmans Boktryckeri A.-B., 1932. 8:o. 183 s., (3) pl.-bl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag. #13916       
495 biografier & 471 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens femte porträttalbum.
Björkbom & von Malmborg 1665.

Uppsala universitets matrikel höstterminen 1936. Utgiven av Thoralf Fries och Ernst von Döbeln. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1937. Stor 8:o. (2), 405, (1) s. Förlagets gröna klotband. Aningen solblekt rygg. #5971    
Innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om styrelse, lärare och tjänstemän som tjänstgjort vid UU under perioden sedan föregående matrikel. Totalt 481 personer, varav 125 avlidit och återfinns i slutet i en särskild förteckning. Detta är den åttonde matrikeln över universitetets personal, tidigare utg. 1832, 1841, 1882, 1896, 1906, 1916, 1926.

Uppsala universitets matrikel 1937-1950. Utgiven av Åke Dintler och J. C. Sune Lindqvist. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1953. Stor 8:o. 628 s. Förlagets röda klotband. #14116     
Innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om lärare och tjänstemän som tjänstgjort vid UU under perioden. Omfattar styrelsen, ordinarie lärare, docenter, fast anställda biträdande lärare och lektorer samt övriga tjänstemän i lägst 15 lönegraden, totalt 597 personer. Detta är den nionde matrikeln över universitetets personal, tidigare utg. 1832, 1841, 1882, 1896, 1906, 1916, 1926, 1936.

Uppsala universitets matrikel 1937-1950. Utgiven av Åke Dintler och J. C. Sune Lindqvist. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1953. Stor 8:o. 628 s. Förlagets röda klotband. Lätt nött och blekt rygg. Mycket svag inre bakre fals. #5968    
Innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om lärare och tjänstemän som tjänstgjort vid UU under perioden. Omfattar styrelsen, ordinarie lärare, docenter, fast anställda biträdande lärare och lektorer samt övriga tjänstemän i lägst 15 lönegraden, totalt 597 personer. Detta är den nionde matrikeln över universitetets personal, tidigare utg. 1832, 1841, 1882, 1896, 1906, 1916, 1926, 1936.

Uppsala universitets matrikel 1937-1950. Utgiven av Åke Dintler och J. C. Sune Lindqvist. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1953. Stor 8:o. 628 s. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med svart och röd text. Ouppskuren. Aningen solblekt omslag. #5969    
Innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om lärare och tjänstemän som tjänstgjort vid UU under perioden. Omfattar styrelsen, ordinarie lärare, docenter, fast anställda biträdande lärare och lektorer samt övriga tjänstemän i lägst 15 lönegraden, totalt 597 personer. Detta är den nionde matrikeln över universitetets personal, tidigare utg. 1832, 1841, 1882, 1896, 1906, 1916, 1926, 1936.

Uppsala universitets matrikel 1951-1960. Utgiven av Åke Dintler och Lennart Grönberg Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1975. Stor 8:o. (3), 680, (2) s. Förlagets röda klotband. Lätt nötta pärmar. #7570     
Innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om lärare och tjänstemän som tjänstgjort vid UU under perioden. Omfattar styrelsen, ordinarie lärare, docenter, fast anställda biträdande lärare och lektorer samt övriga tjänstemän, totalt 789 personer. Detta är den tionde matrikeln över universitetets personal, tidigare utg. 1832, 1841, 1882, 1896, 1906, 1916, 1926, 1936, 1937-1950.

Lind, E. H. & Larsson, A.
Värmlands nations historia jämte förteckning öfver dess medlemmar från 1595 till 1877. Upsala, Esaias Edquists Boktryckeri, 1877. 8:o. (6), 109, (1), 102, (1) s. Svart samtida halvskinnband med 4 markerade bind, svart marmorerat pärmpapper. Lätt nött rygg. Som vanligt saknas "Rättelser och tillägg" om 4 sid. som trycktes i Kristinehamn 1878. Understrykningar förekommer. #7656    
Uppdelad i två avdelningar [Del I.] Värmlands nations historia, författad af E. H. Lind, [Del II.] Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877, upprättad af A. Larsson. Den senare delen är en alfabetisk uppställning med uppgifter om födelseår, studentår, dödsår och befattning, avslutas med förteckning över inspektorer och ämbetsmän.
Ågren 1768 (för den andra avdelningen). Setterwall II:4039.

Värmlands nation i Uppsala v.-t. 1905-h.-t. 1909. Porträtt och biografiska uppgifter. [Redaktionskommitté: Helge Kjellin, Karl Kärre, A. O. Wennsten, Axel Berlin, Sten W. Uhr]. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1910. 8:o. 95 s. Förlagets gröna klotband. Båda omslagen medbundna. #13930    
284 biografier & 264 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens andra porträttalbum.
Ågren 1770. Björkbom & von Malmborg 1667.

Värmlands nation i Uppsala v.-t. 1915-h.-t. 1924. Porträtt och biografiska uppgifter. På nationens uppdrag redigerade av Jacob Stake. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1925. 8:o. 185 s. Förlagets gröna klotband. Främre omslaget medbundet. Med Esse Dahlman’s namnteckning på försättsbladet. #13933     
453 biografier & 428 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren 1772. Björkbom & von Malmborg 1669.

Värmlands nation i Uppsala v.-t. 1915-h.-t. 1924. Porträtt och biografiska uppgifter. På nationens uppdrag redigerade av Jacob Stake. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1925. 8:o. 185 s. Förlagets gröna klotband. Främre omslaget medbundet. #14113     
453 biografier & 428 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Ågren 1772. Björkbom & von Malmborg 1669.

Värmlands nation i Uppsala 1935-1944. [Porträttalbum]. Porträtt och biografiska uppgifter på nationens uppdrag sammanställda av Arne Eklund. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri AB, 1945. 8:o. 303 s. Förlagets blå klotband. Aningen solblekt rygg. #13926     
769 biografier & 770 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens sjätte porträttalbum. Tryckt i 600 ex.

Värmlands nation i Uppsala 1945-1954. [Porträttalbum]. Porträtt och biografiska uppgifter på nationens uppdrag sammanställda av Staffan Runestam. Stockholm, Civiltryck, 1958. 8:o. 335 s. Förlagets blå klotband. Solblekt rygg. #14350     
1149 biografier & 1123 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens sjunde porträttalbum. Tryckt i 700 ex.

Lundqvist, Bo V:son (1901-1978).
Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar. Andra bandet 1721-1780. Uppsala, 1969. 4:o. (3), 372 s. Förlagets blå klotband. Främre omslaget medbundet. Noteringar med kulspetspenna med hänvisningar till rättelserna i slutet av boken. #8392     
Omfattar biografierna 1570-2692 samt rättelser och tillägg till Både band 1 & 2. Utkom i totalt 3 delar under åren 1946-1975, omfattande perioden 1595-1830.

Västgöta nation i Uppsala. Läsåren 1902-1906. [Porträttalbum]. [Redaktionskommitté: Gunnar Rudberg, Johan Tengbom, C. B. Wadström]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1907. 8:o. 120 s. Förlagets gulddekorerade vita klotband. Främre omslag medbundet. #7661      
311 biografier & 283 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum. Om västgötar i Uppsala finns en mer omfattande matrikel (utan porträtt) av Bo V:son Lundqvist, utgiven i 3 delar 1946-1975, med titeln ‘Västgöta nation i Uppsala från år 1595[-1830]. Biografiska anteckingar.’
Ågren 1774. Björkbom & von Malmborg 1671.

Västgöta nation i Uppsala. Läsåren 1902-1906. [Porträttalbum]. [Redaktionskommitté: Gunnar Rudberg, Johan Tengbom, C. B. Wadström]. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1907. 8:o. 120 s. Förlagets gulddekorerade vita klotband. Främre omslag medbundet. Pärmarna aningen smutsiga. Liten fläck på titelbladet. Marginalriss s. 11. #13936     
311 biografier & 283 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektor och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum. Om västgötar i Uppsala finns en mer omfattande matrikel (utan porträtt) av Bo V:son Lundqvist, utgiven i 3 delar 1946-1975, med titeln ‘Västgöta nation i Uppsala från år 1595[-1830]. Biografiska anteckingar.’
Ågren 1774. Björkbom & von Malmborg 1671.

Västgöta nation i Uppsala 1948-1957. [Porträttalbum]. [Red. Johan Bergengren]. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1958. 8:o. 245, (1) s. Förlagets blå halvklotband. Främre omslag medbundet. #13929      
866 biografier & 833 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens sjätte porträttalbum.

[Eneström, Gustaf Hjalmar (1852-1923) & Swederus, Magnus Bernhard (1840-1911)].
Vestmanlands-Dala i Upsala studerande nation 1595-1800. En kulturbild, tecknad af G. H. Eneström och M. B. Swederus. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1877. 8:o. (2), 98 s. Trådhäftad i ljusgrönt pappersomslag. Nästan helt ouppskuren. Främre omslag med liten pappersförlust i övre vänstra hörnet. Bakre omslag med mindre vikmärke. #1097       
Omslagstitel: Studerande nationers i Upsala historia. II. Vestmanlands-Dala nation. Utkom med titeln ‘Studerande nationers i Upsala historia’ med egen paginering och utgavs som särtryck med egna tryckta omslag, omfattar Upplands, Vestmanlands-Dala, Smålands samt Göteborgs nation. Ovanlig!
Ågren 1777. Setterwall II:4017.

Västmanlands-Dala nation i Uppsala. Vårterminen 1916-höstterminen 1924. [Porträttalbum]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1925. 8:o. 169 s. Förlagets gulddekorerade grå klotband. Främre omslaget medbundet. #13920      
452 biografier & 384 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens tredje porträttalbum.
Ågren 1782. Björkbom & von Malmborg 1677.

Västmanlands-Dala nation i Uppsala. Vårterminen 1925-höstterminen 1931. [Porträttalbum]. [Red. Erik Perers]. Stockholm, Åhlen & Holms Boktryckeri, 1932. 8:o. 191 s. Förlagets gulddekorerade gråblå klotband. Med Nat[anael] Svanholm’s namnteckning på främre pärmens insida. #13919      
521 biografier & 452 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens fjärde porträttalbum.
Björkbom & von Malmborg 1678.

Västmanlands-Dala nation i Uppsala 1932-1942. [Porträttalbum]. [Red. Per Eklund]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeriaktiebolag, 1942. 8:o. 351, (1) s. Förlagets linneklotband, brun skinntiteletikett. Nött rygg. #5979      
970 biografier & 909 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens femte porträttalbum.

[Odén, Klas Gustav (1846-1910)].
Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900. Stockholm, Iduns Kungl. Hofboktryckeri, [1901-]1902. Stor 8:o. 39, (1), 767 s. Brunt halvklotband, marmorerat pärmpapper. Titelbladet med lagat riss i nederkant. 1 blad loss, missat vid inbindningen. #13816     
7479 biografier över studerande östgötar inkl. de som skrivits in vid nationen t.o.m. 1/5 1902.
Ågren 1783.

[Odén, Klas Gustav (1846-1910)].
Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900. Stockholm, Iduns Kungl. Hofboktryckeri, [1901-]1902. Stor 8:o. 39, (1), 767 s. Brunt halvskinnband med fem upphöjda bind och marmorerat pärmpapper. Skinnet med skrapmärken på ryggens övre del. #8471     
7479 biografier över studerande östgötar inkl. de som skrivits in vid nationen t.o.m. 1/5 1902.
Ågren 1783.

Östgöta nation i Upsala. Höstterminen 1902. [Porträttalbum]. [Red. Axel Herman Nelson]. Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1903. 8:o. 130 s. Förlagets gulddekorerade röda klotband. Främre yttre fals med liten spricka (ca 10 mm), främre pärmens nedre vänstra hörn med lättare fuktfläck. #13927      
183 biografier & 184 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens första porträttalbum.
Ågren 1785. Björkbom & von Malmborg 1679.

Östgöta nation i Uppsala 1944-1954. Porträttkatalog med biografiska uppgifter. [Red. Gösta Elvin]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri AB, 1956. 8:o. 382 s. Förlagets linneklotband. Ryggen fläckig. #14115       
1049 biografier & 995 porträtt över nationens medlemmar, inkl. inspektorer och hedersledamöter. Nationens åttonde porträttalbum, tidigare har utgivits ht 1902, ht 1908, vt 1908-vt 1913, ht 1913-vt 1918, ht 1918-vt 1928, ht 1928-vt 1933, ht 1933-ht 1943.

Valentin, Aron (1885-1969).
Sveriges 100-åringar. [Biografisk uppslagsbok]. Stockholm, 1936. Stor 8:o. 523 s. Förlagets blå klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med mindre reva. #13851       
Innehåller ca 5500 biografier över personer som blivit åtminstone 90 år gamla, varav ungefär 500 är svensk-amerikaner eller andra utlänningar som uppnått mycket hög ålder. Författaren själv kunde inte komma med i en eventuell senare upplaga, då han endast blev 84 år, sånär som på 4 dagar.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts herdaminne, utgifvet af Joh. W. Warholm. Förra delen [... Sednare delen]. Mariestad, Abr. A. Berg & C:i, [1867]-1874. 8:o. (5), 623 s.; (1), 798 s. 2 moderna halvklotband (A. Nilsson -02) med marmorerat pärmpapper, bruna skinntiteletiketter. Första häftets bakre omslag bundet i slutet av volym 2. Boken är tryckt på trähaltigt papper varför det mycket snabbare än exempelvis lumppapper bryts ner, med skörhet och oxidation som följd. Band 1: Liten bit av hörn borta på s. 107, 607. Liten papperslagning på s. 621 & 623. Svagt fläckig på s. 173-176. Marginal förstärkningar på s. 611, 613, 617. Det sista lägget (s. 609-623) aningen mörknat p.g.a. ålder. Band 2: Papperslagning på s. 13, 15. Genomgående fläck i nedre marginalen på s. 243-258. Rättelse införd med bläckpenna på s. 267. Liten pappersförlust i marginalen på s. 585, 775-783. Liten fläck på s. 773. Liten bit av hörn borta på s. 15, 791, 793. Pappret genomgående aningen mörkt i yttre marginalen. #1406      
Ågren 1025. Setterwall I:4444.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts-matrikel 1846. Utgifven af Joh. W. Warholm. Jönköping, J. Sandwall, 1846. Liten 4:o. viij, 165 s. Svart klotband med ryggtiteltext i guldtryck. Titelbladet uppfodrat och lagat, följande 12 sidor med lagade hörn. Genomgående ganska lagerfläckad. Saknar det opaginerade registerbladet. #14411       
399 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den första av Warholm’s fem stiftsmatriklar över Skara stifts prästerskap, han gav även ut stiftets första herdaminne. Detta är den femte stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819 & 1831.
Ågren 1032.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts-matrikel år 1855. Utgifven af Joh. W. Warholm. Mariestad, A. A. Berg, 1855. 4:o. vij, 202, (4) s. Svart klotryggband med tre markerade bind och marmorerat pärmpapper. Nötta pärmar, rygghuvud med spricka. Främre pärm med brytmärke på övre högra hörnet. Ryggtitel i guldtryck. Genomgående ganska lagerfläckad. Anteckningar och överstrykningar i texten. Johan Blomqvist 21 April 1901 på främre pärmens insida samt Hans Sallander’s namnteckning på försättsbladet. #14413       
350 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den andra av Warholm’s fem stiftsmatriklar över Skara stifts prästerskap, han gav även ut stiftets första herdaminne. Detta är den sjätte stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831 & 1846.
Ågren 1033.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts-matrikel år 1865. Utgifven af Joh. W. Warholm. Skara, Petterssonska Boktryckeriet, 1865. 8:o. (3), 180, (4) s. Brunt halvskinnband med tre markerade bind och marmorerat pärmpapper och snitt. Nött rygg och nötta pärmar, rygghuvud med liten skada. Ryggtitel i guldtryck. Genomgående svagt bruntonad inlaga. Interfolierad utan anteckningar. Liten bläckfläck på främre snittet vilken berör sidorna 31-36. Med Alexander Gustafsson’s namnteckning på försättsbladet. #14414       
362 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den tredje av Warholm’s fem stiftsmatriklar över Skara stifts prästerskap, han gav även ut stiftets första herdaminne. Detta är den sjunde stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846 & 1855. Bra ex., om än ganska nött rygg.
Ågren 1034.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts-matrikel år 1875. Utgifven af Joh. W. Warholm. Skara, Petterssonska Boktryckeriet, 1875. 8:o. (5), 210, (4) s. Nött samtida svart halvskinnsband med fyra markerade bind, klotklädda pärmar. Enstaka lager- och smutsfläckar förekommer. Namnteckning på titelbladet ‘Ingvar Rimstedt’. #14416       
390 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den fjärde av Warholm’s fem stiftsmatriklar över Skara stifts prästerskap, han gav även ut stiftets första herdaminne. Detta är den åttonde stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846, 1855 & 1865.
Ågren 1035.

[Warholm, Johan Wilhelm (1817-1908)].
Skara stifts-matrikel år 1886. Utgifven af Joh. W. Warholm. Mariestad, Länstidningens Tryckeri, Abr. A. Berg & C:i., 1886. 8:o. (5), 246, (4) s. Samtida halvklotband med fyra markerade bind och förgylld ryggdekor. Ryggtitel i guldtryck. Lätt nött rygghuvud och -fot. De fria för- och eftersättsbladen har delvis mörknat efter kontakt med tidigare inlagda tidningsurklipp. Ett bra exemplar, av en använd bok. Med Albin Hildebrand’s exlibris samt Alexander Gustafsson’s namnteckning. #14418       
408 biografier, alfabetiskt ordnade, över i stiftet verksamma präster. Den femte och sista av Warholm’s matriklar över Skara stifts prästerskap, han gav även ut stiftets första herdaminne. Detta är den nionde stiftsmatrikeln, de tidigare har utgivits 1798, 1809, 1819, 1831, 1846, 1855, 1865 & 1875.
Ågren 1036.

Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Red. Elisabeth Gafvelin. (44:e årg.). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1998. 1263 s. Förlagsband med skyddsomslag. #13624      
Uppslags- och handbok över samtida kända svenska män och kvinnor. Innehåller ca 10.000 biografier, samt en förteckning över tidigare biograferade som avlidit mellan åren 1988-1998. Nyskick.

Wennberg, Kåa.
Svenska pistoler från 1700-talet. Lund, BTJ Tryck AB, 1996. 8:o. 152 s. Rikt ill. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #13830   
73 kortare biografier över svenska pistolsmeder samt fotografier på deras arbeten.

Wennberg, Kåa.
Svenska pistolsmeder. Stockholm, Mälartryckeriet AB, 1979. 8:o. 124, (4) s. Rikt ill. Förlagets laminatband. Lätt nött rygg. #14085      
49 kortare eller längre biografier över pistolsmeder och med fotoillustrerade exempel på deras arbeten. Smeder i Stockholm (14 st), Jönköping (23 st), Norrköping (3 st), Örebro (2 st), Linköping (1 st), Norrtälje (6 st).

Wentz, Hilmer (1894-1984).
Från Lundastiftet. Personteckningar till prästmötet i Lund hösten 1956. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1956. 8:o. 123, (1) s., 11 pl.-s. Trådhäftad. Bakre omslaget aningen solkigt. #8735      
46 minnesteckningar och 42 porträtt, över bortgångna präster i Lunds stift, sedan förra prästmötet 1950.

[Westerlund, Adolf Wilhelm].
Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623-1923. Biografiska och genealogiska anteckningar, samlade av A. W. Westerlund. Band 1-2. Åbo, Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolag, 1923. Stor 8:o. xiv, (1), 374 s., (6) pl.-bl.; (4) s., s. 375-812, (1) blankt bl., 15, vij, 48 s., (1) pl.-bl. Förlagets senapsgula klotband med titel och sigillavbildning präglad på rygg och främre pärm. Aningen solkiga pärmar. 2 volymer. Försättsblad och smutstitelblad i del 1 med liten pappersförlust samt märke efter gem. Band 2 med minimal spricka mitt på rygghuvud (ca 3mm). #8748       
Innehåll: Presidenter (34); Riks- och hovrättsråd (4); Vicepresidenter (37); Assessorer av adel (46); Assessorer i ofrälse klassen (45); Hovrättsråd (158); Assessorer efter det klass-skillnaden blev upphävd (240); Sekreterare (84); Advokatfiskaler (54); Pronotarier (42); Viceadvokatfiskaler (91); Fiskaler (27); Notarier (271); Extrafiskaler (176); Aktuarier (57); Registratorer (121); Kanslister (352); Rättelser och tillägg; Förteckning över i detta arbete ingående porträtt, där originalen icke äro fotografier; Register. Även utgiven med finsk text.
Ågren 323.

Whitlockska samskolan. Högre läroverk för allmän medborgerlig bildning. Stockholm, Eriksbergsgatan 8 B. Redogörelse för läsåret 1913-1914. Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1914. 8:o. 59 s., (4) pl.-bl. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med grön text. Nött rygg med liten pappersförlust på ryggfot. Främre omslag delvis loss. De sista två bladen samt bakre omslag med vikmärken. #14424      
Innehåll: Kurser i läroämnena; Kurser i övningsämnena; Läro- och läseböcker; Skolans inspektor; Lärare; Lärjungar (förtecknade klassvis med uppgifter om födelseår, inskrivningsår samt bostadsadress).
Ågren 1610.

[Widstrand, A. m.fl.].
Vem var det? Biografier över bortgångna svenska män och kvinnor samt kronologisk förteckning över skilda ämbetens och tjänsters innehavare. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1944. 8:o. 356, (1) s. Förlagets röda klotband med titel i guldtryck på rygg och främre pärm. Rygghuvud med liten nötning. #7577       
Biografier över bortgångna som tidigare varit med i Vem är det? 1912-1943, samt en kronologisk förteckning över: Kungl. hovstaterna. Chefer för Konungens och Kronprinsens staber; Konungens statsråd och Kungl. Maj:ts kansli; Konungens högsta domstol och regeringsrätt. Justitiekanslersämbetet. Lag- och processlagberedningarna; Riksdagen. Justitie- och militieombudsmän. Riksbanken. Riksgäldskontoret; Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande allmänna verk och styrelser; Överrätter. Domsagor. Vattendomstolar; Beskickningar till främmande makter; Rikets försvarskrafter; Överståthållarämbetet. Länsstyrelser. Stadsfullmäktige och borgarråd i Stockholm. Städernas styrelser; Ecklesiastikstaten; Universitet, högskolor och högre undervisningsanstalter; Statens affärsdrivande verk; Akademier, vittra och lärda samfund m. m. samt de kungl. teatrarna; Riddarhusdirektionen. Stiftelser, föreningar m. fl. sammanslutningar och museer; Styrelseordförande och verkställande direktörer i vissa aktiebolag, försäkringsbolag, banker, finansbolag och i Jernkontoret; Svensk dagspress; Serafimerriddare. Kommendörer med stora korset av Kungl. Vasaorden. Svenska Nobelpristagare.

Wijkmark, Gunnar (1904-1969).
Publicistklubbens porträttmatrikel 1952. Biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar. På uppdrag av Publicistklubbens styrelse utg. Stockholm, Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, 1951. 8:o. 444, (2) s. Förlagets blå klotband. Titeltryck i guld på ryggen och PK guldpräglat på främre pärm. #14141       
1185 biografier och 1139 porträtt, alfabetiskt ordnade, över PK:s medlemmar och betjäning, förtecknar även PK:s funktionärer för perioden 1936-1951. Avslutas med ett värdefullt Signatur- och pseudonymregister. Detta är den sjätte biografiska matrikeln över publicister, och den femte innehållandes porträtt. Tidigare upplagor utg. 1897, 1901 (ej porträtt), 1910, 1924 & 1936. Tryckt i 1100 ex.

Wijkmark, Gunnar (1904-1969).
Publicistklubbens porträttmatrikel 1952. Biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar. På uppdrag av Publicistklubbens styrelse utg. Stockholm, Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, 1951. 8:o. 444, (2) s. Förlagets vinröda skinnryggband med pärmar i blått klot. Titeltryck i guld på ryggen och PK guldpräglat på främre pärm. Aningen nött rygg. #14132      
1185 biografier och 1139 porträtt, alfabetiskt ordnade, över PK:s medlemmar och betjäning, förtecknar även PK:s funktionärer för perioden 1936-1951. Avslutas med ett värdefullt Signatur- och pseudonymregister. Detta är den sjätte biografiska matrikeln över publicister, och den femte innehållandes porträtt. Tidigare upplagor utg. 1897, 1901 (ej porträtt), 1910, 1924 & 1936. Tryckt i 1100 ex.

William Olsson, Nils.
Swedish passenger arrivals in New York 1820-1850. [tillsammans med:] Swedish passenger arrivals in U.S. ports 1820-1850 (except New York). With additions and corrections to Swedish passenger arrivals in New York 1820-1850. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1967, 1979. 8:o. xx, 391, (1) s., (1) utv. pl., (8) pl.-s.; (11), 139, (2) s. Illustr. Trådhäftade med de gröna tryckta pappersomslagen. Lätt solblekta ryggar. 2 volymer. Författardedikation till Sigrid Laurell (i New York-delen). #13877       
N William Olssons viktiga arbete om svenska utvandrare som anlänt via New York.
Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis 6 resp. 32.

Wilstadius, Paul (1905-1978).
Smålands nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo akademi fram till år 1807. Biografiska anteckningar. H. 1. Nässjö, Tryckeri A.-B. Grafia, 1946. 8:o. 112 s., 2 pl.-s. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag. Aningen solblekt omslag, ryggen med liten fuktfläck. Två sidor med vikmärke. #8760       
Omfattar 218 biografier över elever, inspektorer och kuratorer för perioden 1640-1677. H. II (perioden 1677-1798) gavs ut 1985 av Sten Carlsson som del 20 i Personhistoriska samfundet skriftserie. W. hade hela manuskriptet klart redan 1940 men blev p.g.a. kriget ej tryckt, och då häfte 1 inte blev någon ‘röd rubin’ avbröts utgivningen av ekonomiska skäl (förordet till H.2. utg. 1958). W. duplicerat resten av manuskriptet i 15 ex. för utdelning till institutioner och släktforskare, ‘såsom ett prov på småländsk hemslöjd i mindre god kvalitet. Har gjort hela boken själv med undantag av omslaget’ (bifogat brevkort till professor J. Svennung 9.10.1958).
Småländska hembygdsböcker 18.

[Wilstadius, Paul (1905-1978) (utg.)].
Braheskolans på Visingsö matrikel 1636-1816. Nässjö, Tryckeri A.-B. Grafia, 1947. 8:o. 119 s. Trådhäftad. Aningen solkigt omslag. Liten pappersskada på rygghuvudet. ’För benägen anmälan’, skrivet på främre omslaget. #14144       
Förtecknar helt kort de 2237 elever som studerat på skolan, kronologiskt ordnat.
Även utg. i serien: Småländska hembygdsböcker. 19.
Föreningens för släktforskning. Skrifter 2.

[Wrangel, Fredrik Ulrik (1853-1929)].
S:t Nikolai kyrkas i Stockholm vigselbok. I. 1609-1650. [... II. 1651-1700]. Utgifven af F.U. Wrangel. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1894-1897. 8:o. v, 101, (1) s.; (2) bl., s. 103-182. Grönt halvklotband med marmorerat pärmpapper, ryggtitel i guld. Lätt nötta pärmar. #14229      
Det planerade registret trycktes aldrig, men återfinns i Frans de Brun’s ‘Holmia et alia’, bd 2, s. 77-240.
Handlingar utgifna genom Svenska autograf sällskapet 1.
Ågren 2115. Setterwall II:2864.

Västgötar i Stockholm [Porträttalbum]. Med inledning: Västgötar i Stockholm under gångna tider av K. Wallén Malmö, Skånetryckeriet, 1943. 4:o. 543 s. Förlagets halvskinnband med marmorerat pärmpapper och fyra markerade bind. #14127   
2116 biografier och 1695 porträtt, alfabetiskt ordnade, över västgötar i förskingringen, vilket i detta fall är Stor-Stockholm. Upptar huvudsakligen Namn, Födelseuppgift samt Yrke.

Väänänen, Kyösti.
Herdaminne för Ingermanland. I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. [Utg. av] Svenska litteratursällskapet i Finland. Borgå, Tryckeri och Tidnings Ab, 2000. Stor 8:o. 346 s., (1) utv. karta. Förlagets blå klotband med illustrerat skyddsomslag. #3369       
Innehåll: I. Ingermanland som svenskt förvaltningsområde. II: Hur lutherska församlingar bildades. III. Skolväsendet i Ingermanland. IV. Antalet präster, skollärare och konsistorietjänstemän, deras regionala och sociala struktur, uppgifter om universitetsstudier. V. Matrikel. Mit Zusammenfassung. Med tysk sammanfattning. Nyskick !
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 538.

Åberg, Thorsten (1904-1989) (red.).
Svenska folkhögskolans lärare 1939. [Stockholm], Gummessons Boktryckeri A.-B., [1939]. 4:o. (1), 214 s. Förlagets röda linneband. Rött övre snitt. Nedre högra hörnet med lätt stötskada. #14013      
Boken är indelad i 3 avdelningar: 1. Porträttmatrikel jämte biografiska uppgifter [omfattande 500 biografier och 494 porträtt]; 2. Bibliografi; 3. Uppgifter om lärarnas tidigare innehavda uppdrag. Tidigare har utgivits ‘Svenska folkhögskolan 1868-1918’ samt ‘Matrikel över lärarepersonalen vid folkhögskolorna 1925-1926’ båda med förteckningar över föreståndare, lärare och lärarinnor.
Björkbom & von Malmborg 1426.

[Öberg, Lars (1912-1992)].
Göteborgsläkare. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs läkaresällskap av Lars Öberg. [Första samlingen]. Teckningar av Magnus Strandqvist. Göteborg, Handelstidningens Tryckeri, 1961. Liten 8:o. 144, (1) s. (s. 1-2 blanka). Illustr. Trådhäftad i tryckt vitt pappersomslag med svart text. Med Inger Häggsjö’s namnteckning på främre omslag. #14395      
Omfattar biografier över: Gustaf Ahlström; Paul Alsén; Fredrik von Bergen; Olof Bergman; Tore Billkvist; Helge Camitz; Barthold Carlson; Helge af Ekenstam; Olof Forselius; Herbert Fredrikson; Carl-Johan Hansson; Sven Johansson; Erik Knutson; Carl-Gustaf Lundahl; Ruben Lundberg; Carl Mannheimer; Pehr-Axel Nordström; Martin Odin; Bertil Roos; Erik Severin; Leonard Schrödl; Anders Wassén; Ludvig Wolff; Yngve Åkerrén; Ture Årén. Andra samlingen utkom 1986.

Österberg, Carin et al.
Svenska kvinnor. Föregångare, nyskapare. Lund, Kristianstads Boktryckeri AB, 1990. 8:o. 412 s. Förlagets laminatband. #8822  
604 biografier och 350 bilder över svenska märkeskvinnor under sju sekler, från Heliga Birgitta fram till 1900-talet, alfabetiskt ordnade.